บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนองครักษ์
 ห้องสอบที่ 32 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง134
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ส่งสุข  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 2 2 3 7 1 0 6 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1  โรงเรียนองครักษ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------