บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 ห้องสอบที่ 22 อาคาร 6 ห้อง 103
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธนภัทร  มณีโชติสกุล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 5 1 6 8 0 9 7 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  เทศบาลสังขะ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------