บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
 ห้องสอบที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพชรพร  ลอยประโคน  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 4 2 6 2 0 0 1 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนนางรอง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------