บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ 
 ห้องสอบที่ 0
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายปิยะโชค  เอกอมร  
 เลขประจำตัวสอบ    
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านโนนพะไล
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------