บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนองครักษ์
 ห้องสอบที่ 33 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงวาสนา  ใจคง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 2 2 3 7 1 0 8 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนองครักษ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------