บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนปราสาท
 ห้องสอบที่ 14 อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพรเพ็ญ  แสงเงิน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 5 1 6 8 0 7 3 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
 สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------