บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนปราสาท
 ห้องสอบที่ 18 อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.6/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพรรณอร  เพชรล้วน  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 5 1 6 8 0 7 4 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
 สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
5/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------