รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2362540001
เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
2
2362551232
เด็กชายกนก  ศิขรินทร์
ม.1
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
3
2362560002
เด็กหญิงกนกพร  ไชยสมคุณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
4
2362550263
เด็กหญิงกนกพร  อรรคเศรษฐัง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
5
2362540520
นางสาวกนกรัตน์  อุทรังษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
6
2362550495
เด็กหญิงกมลพร  บัตรกัณหา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
7
2362550499
เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
8
2362540005
เด็กชายกรวิชญ์  พรหมเจดีย์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
9
2362551013
เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
10
2362550501
เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
11
2362550004
เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
12
2362550268
เด็กชายกฤษณะ  เอติรัตนะ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
13
2362550005
นายกองเกียรติยศ  บุริสตระกูล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
14
2362540018
นายก้องภพ  กรโสภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
15
2362550010
เด็กชายกันตภณ  ติยะภา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
16
2362540013
เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
17
2362550522
เด็กหญิงกัลยกร  สอนฮุ่ง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
18
2362550013
นางสาวกัลยณัฏฐ์  ยนต์ชัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
19
2362550014
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิลวัตรพงศกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
20
2362551239
เด็กชายกิตติพศ  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
21
2362540017
เด็กหญิงกิตติวรา  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
22
2362550282
เด็กชายกิตติวัฒน์  สาตุ่น
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
23
2362550021
เด็กชายกิตติศาตร์  ปีนะกาตาโพธิ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
24
2362560354
เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
25
2362550244
นางสาวเกษมณี  เล็กวิลัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
26
2362550245
เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
27
2362551342
เด็กชายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
28
2362540020
เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
29
2362560018
เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
30
2362550540
เด็กชายคมชาญ  วิสัยศิลป์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
31
2362550287
เด็กชายครรชิต  เพียดสิงห์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
32
2362550031
เด็กชายคุณภัทร  ไชยชุน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
33
2362550288
เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
34
2362550032
เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
35
2362540331
เด็กชายจักรพัชร  น่วมมะโน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2362550035
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพวงศา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
37
2362540527
เด็กหญิงจิตติมา  เรืองชัย
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
38
2362540027
เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
39
2362550039
นางสาวจินตจุฑา  นักร้อง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
40
2362550040
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
41
2362560022
เด็กชายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
42
2362540335
เด็กชายจิรภาค  พุฒทอง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
43
2362550561
เด็กหญิงจีรภัทร์  คำพิทุม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
44
2362550480
เด็กชายเจษฏาพร  โนนบุดศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
45
2362540037
เด็กชายฉัตรดนัย  คงสมบัติ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
46
2362550045
นางสาวชญาน์ทิพย์  ญาณสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
47
2362551243
เด็กหญิงชญานิน  พลนิกาย
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
48
2362550043
เด็กหญิงชญานินทร์  คนยง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
49
2362560027
เด็กหญิงชญานินทร์  ใหม่คามิ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
50
2362550298
เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณธูป
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
51
2362550573
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
52
2362550049
เด็กชายชนินท์  พงษ์สิงห์จันทร์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
53
2362560029
เด็กชายชยพล  นิลสา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
54
2362550579
นายชลชาต  ทบด้าน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
55
2362540047
เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
56
2362550058
เด็กหญิงชโลธร  จันปุ่ม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
57
2362540053
เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
58
2362550584
เด็กหญิงชัญญา  หล้าปุย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
59
2362550310
เด็กหญิงชัญญานุช  วันเพชร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
60
2362550052
เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
61
2362550054
นายชัยภัทร  นาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
62
2362550588
เด็กหญิงชุติสรณ์  จอมคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
63
2362550258
เด็กชายโชคทวี  เทพศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
64
2362550592
เด็กหญิงญาณิศา  คุณยงค์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
65
2362550060
เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
66
2362560035
เด็กหญิงฏิยา  ดอนละคร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
67
2362560040
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาญชัย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
68
2362550065
เด็กชายฐิติบูรณ์  ศรีมณี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
69
2362560251
เด็กหญิงฐิภาพรรณ  จันทะกล
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
70
2362540061
เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2362550602
เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
72
2362550603
เด็กหญิงณัชชา  นิลสาย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
73
2362550071
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตตะมี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
74
2362540064
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ภูอินนา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
75
2362540362
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
76
2362550074
นายณัฐกิตติ์  ธีระพจนี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
77
2362550075
เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
78
2362550326
เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
79
2362540531
เด็กชายณัฐพล  อุทรักษ์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
80
2362550329
เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกูล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
81
2362550330
เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
82
2362550998
นายณัฐวุฒิ  ตักโพธิ์
ม.3
โรงเรียนนครขอนแก่น
สพม. เขต 25
83
2362540080
เด็กหญิงณิชาภา  ชูศรีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
84
2362550629
เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
85
2362560055
เด็กหญิงณิษา  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
86
2362560056
นายดนัยธนธรณ์  เสรีวุฒิชัย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
87
2362560057
เด็กหญิงดลชนก  ลามะให
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
88
2362560058
เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
89
2362550081
เด็กชายดลลชา  ไพรสิงห์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
90
2362550082
เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
91
2362540086
เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
92
2362540087
เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
93
2362540373
เด็กหญิงต่อตระกูล  พิมพะจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
94
2362540534
เด็กชายตะวัน  อุทโท
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
95
2362550972
นายเตชินท์  นาเมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
96
2362550086
นางสาวทัศพร  กันทะใจ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
97
2362540375
นางสาวทิราภรณ์  เชาว์สวัสดิกรกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
98
2362550088
เด็กหญิงทิษฎยา  ชัยพิสุทธิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
99
2362540307
เด็กชายเทวฤทธิ์  ภูจอมจิต
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
100
2362551337
เด็กหญิงเทวิดา  ศรีกุดเลาะ
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
101
2362560064
เด็กชายธงชัย  จิรธรรมกูล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
102
2362550640
เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
103
2362550089
เด็กชายธนกฤต  ถาทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
104
2362540378
นายธนกฤต  ยมศรีเคน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
105
2362540384
เด็กชายธนเดช  หาวงค์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2362540385
เด็กชายธนเทพ  สุริยา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
107
2362540093
นายธนธรณ์  ภู่กันงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
108
2362560068
เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
109
2362540096
เด็กชายธนภัทร  ทองอด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
110
2362540383
เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
111
2362550093
เด็กชายธนภัทร  วีระนาคินทร์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
112
2362550348
เด็กชายธนภูมิ  แหวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
113
2362551264
เด็กชายธนาธิป  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
114
2362550663
เด็กหญิงธนิตา  อดทน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
115
2362550100
นางสาวธมนวรรณ  อินทร์ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
116
2362551265
เด็กชายธรรพ์ณธร  สาดมุณี
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
117
2362550352
เด็กชายธราดล  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
118
2362540388
เด็กหญิงธัญธิตา  ศรีชมภู
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
119
2362540112
นายธิติวัฒน์  ทับทะมาศ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
120
2362560079
เด็กหญิงธีรกานต์  อยู่ยงศิลป์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
121
2362550105
เด็กชายธีรนันท์  เจริญจรรยากูล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
122
2362551269
เด็กชายธีรภัทร  จิตรหมั่น
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
123
2362550677
เด็กชายธีรภัทร์  เพชรดง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
124
2362540391
เด็กชายธีรัตน์  ภูดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
125
2362550109
เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
126
2362540393
นายนนทวัฒน์  นุตโร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
127
2362540394
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไร่จำนงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
128
2362540399
นายนราวิชญ์  มโนขันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
129
2362550685
เด็กหญิงนลินพร  ทองเหลือง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
130
2362540401
เด็กชายนวพนธ์  อุ่นสถิตย์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
131
2362540539
เด็กชายนวภัทร  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
132
2362550115
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
133
2362540402
เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
134
2362550690
เด็กหญิงนันท์นลิน  ศิระจันทรศักดา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
135
2362540540
เด็กหญิงนิตยาพร  โกมาร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
136
2362550370
เด็กชายนิตินันท์  สร้อยหิน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
137
2362550120
เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
138
2362550260
เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
139
2362550980
เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมโคตร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
140
2362560278
เด็กชายปฏิภากรณ์  กันปัญญา
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2362550706
เด็กชายปฐวี  ถียัง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
142
2362550127
เด็กชายปพนธีร์  ชัยเนตร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
143
2362540541
เด็กชายประภาส  โพนนาดี
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
144
2362551277
เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าทูนธีรกุล
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
145
2362550130
นายปริญวัตติ์  คำภาษี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
146
2362560100
เด็กหญิงปวรัญชน์  พรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
147
2362551107
เด็กหญิงปวริศา  สีหานาม
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
148
2362540138
นางสาวปวีณ์กร  ธรรมนิรามัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
149
2362540542
นางสาวปวีณา  สิงห์นาครอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
150
2362550387
เด็กหญิงปัญญดา  อดิศักดิ์สดใส
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
151
2362550730
เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
152
2362550134
เด็กหญิงปัณฑารีย์  นารีคำ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
153
2362560103
เด็กหญิงปัณฑิตา  มุมอ่อน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
154
2362550731
เด็กหญิงปัณณธร  ปานาลาด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
155
2362550136
นางสาวปัณณพร  ด่านซ้าย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
156
2362540422
เด็กชายปัณณวัฒน์  อัดโดดดร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
157
2362550733
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงสุริยากาศ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
158
2362540425
เด็กหญิงปาริชาด  เวียงสงค์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
159
2362560111
เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
160
2362550742
เด็กชายปิยวัฒน์  หวังปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
161
2362540147
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาสีแพง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
162
2362560114
เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิจ
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
163
2362560115
เด็กหญิงปุณิกา  เพชรดี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
164
2362560116
เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
165
2362550749
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทอินทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
166
2362551282
เด็กหญิงพรชญา  สมอนา
ม.1
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
167
2362560120
เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
168
2362550759
เด็กหญิงพรไพรินทร์  สิงห์จุ้ย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
169
2362550145
เด็กหญิงพรสุภา  แข้โส
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
170
2362550147
เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
171
2362560297
เด็กชายพฤษภา  ภูมิพล
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
172
2362550761
เด็กหญิงพลอยเงิน  ภูโยสาร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
173
2362540160
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
174
2362540547
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุลชาติ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
175
2362560124
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2362550156
เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
177
2362540441
เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
178
2362540550
เด็กหญิงพิชญ์ญากุล  มะลิรส
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
179
2362551287
เด็กหญิงพิชยา  เลิศอุดมสุข
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
180
2362560129
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
181
2362540552
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
182
2362540555
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
183
2362550778
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฉลากาญจนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
184
2362550780
เด็กหญิงพิมมาดา  ศรีฤาชา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
185
2362540556
เด็กหญิงพิมลพรรณ  กังฉิมา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
186
2362551289
เด็กหญิงพีรยา  เบ็ญจวรณ์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
187
2362560136
เด็กชายพีระณัช  โยชน์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
188
2362560138
นายพุฒิพงศ์  หงษา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
189
2362560137
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุทัยดา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
190
2362560214
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  โสภณสิริ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
191
2362540312
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
192
2362540173
เด็กหญิงฟ้าประทาน  ภูบรรทัด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
193
2362550404
เด็กหญิงภัคธีมา  ศิริสุภา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
194
2362540561
เด็กหญิงภัทธราภรณ์  กว้างสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
195
2362560141
เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
196
2362540179
เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
197
2362550797
นายภัทรพล  น้อยหนัน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
198
2362540560
เด็กหญิงภัทรภากร  สุวรรณหาร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
199
2362550261
เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
200
2362540183
เด็กชายภาณุวัชร์  ไชยสีหา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
201
2362550172
นายภูมินทร์  ดำหนูไทย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
202
2362550173
นายภูริช  กัญจนาภานิช
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
203
2362560150
เด็กชายภูวเนตร  คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
204
2362550408
เด็กหญิงมณฑิตา  สกุลทอง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
205
2362560151
เด็กหญิงมณิสร  มูลโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
206
2362550820
เด็กหญิงมนัสนันท์  มีชำนาญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
207
2362551143
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
208
2362550410
เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
209
2362540197
เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
210
2362560157
เด็กชายรพีภูมิ  แสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2362550413
เด็กหญิงระพีภัทร  ตาเมือง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
212
2362550841
นางสาวรัตน์ชนีกร  แข็งฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
213
2362550184
เด็กชายรัตนพงษ์  ร่มโพธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
214
2362550414
เด็กหญิงรัตนพร  รัตนโกศล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
215
2362560312
นางสาวรุ่งอรุณ  สงสาร
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
216
2362540202
เด็กหญิงรุจิกร  เนตวงษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
217
2362540313
เด็กชายเรืองศักดิ์  นาจำรัส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
218
2362550849
เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
219
2362550419
เด็กชายวงค์วรัณ  คำพิละ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
220
2362550191
เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
221
2362540209
เด็กหญิงวรดา  ศิริรักษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
222
2362550420
เด็กชายวรธันย์  ศรีชำนิ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
223
2362560163
เด็กหญิงวรรณษา  ศรีอันจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
224
2362560164
เด็กหญิงวรรษกมล  รุ่งศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
225
2362540211
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
226
2362550860
เด็กหญิงวริษา  โทวิชา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
227
2362550861
นางสาววศิณี  โสทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
228
2362560166
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลันขุนทด
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
229
2362551005
นางสาววัชราภรณ์  เสนาดี
ม.3
โรงเรียนนครขอนแก่น
สพม. เขต 25
230
2362550867
เด็กหญิงวิชญาดา  สีดามล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
231
2362550197
เด็กชายวิชานนท์  ครองกิจศิริ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
232
2362551307
เด็กหญิงวิภาวี  ภูวนารถ
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
233
2362550429
เด็กหญิงวิลาสินี  ดงไม้
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
234
2362560172
เด็กหญิงศรวณีย์  ทอดแสน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
235
2362540476
เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
236
2362540227
เด็กหญิงศศิกานต์  มะลาศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
237
2362540228
เด็กหญิงศศิญาพร  คงสมมาตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
238
2362540231
เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
239
2362550202
นางสาวศศิวิมล  กองพันธ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
240
2362550436
เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดวงศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
241
2362540482
เด็กชายศิวศิษย์  แสงนิกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
242
2362550439
เด็กชายศุภกร  พิมพ์ชารี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
243
2362550210
นายศุภกฤต  จงวิไลเกษม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
244
2362560178
เด็กหญิงศุวิชา  ค้าเจริญ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
245
2362560215
เด็กชายเศรษฐพล  ภูผิวเงิน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2362540242
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
247
2362550902
เด็กชายสมรรถชัย  สมมุติรัมย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
248
2362550444
เด็กชายสราวุฒิ  ประสมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
249
2362550935
เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
250
2362550213
เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
251
2362560330
นายสายนที  นิงคะลี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
252
2362560181
เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
253
2362550911
นายสิงหา  ทับปัญญา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
254
2362550912
เด็กชายสิทธิโชค  แสนโสภาวัน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
255
2362540487
เด็กชายสิทธิพร  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
256
2362540488
เด็กชายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
257
2362540253
เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
258
2362551178
เด็กหญิงสุจริตรา  เวฬุวรรณ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
259
2362540254
เด็กหญิงสุจิตตรา  จุทสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
260
2362550219
เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
261
2362540255
เด็กหญิงสุชัญสินิ  ภูผิวโคก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
262
2362550220
เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
263
2362550449
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีชา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
264
2362551185
เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์โพธิ์สาร
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
265
2362551323
เด็กหญิงสุทัตตา  อัญญาทิพย์สกุล
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
266
2362550923
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
267
2362560189
เด็กหญิงสุปริยา  เพื่อนรัมย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
268
2362540490
เด็กหญิงสุพัฒนา  การรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
269
2362560190
เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
270
2362540263
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
271
2362540493
เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
272
2362550225
เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
273
2362550488
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บรรลือ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
274
2362540267
เด็กหญิงหยก  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
275
2362550227
เด็กชายหรรษวัต  โชติช่วงนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
276
2362550228
เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
277
2362550230
นายอชิวิทย์  พงศ์เลิศธนาธร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
278
2362550232
เด็กชายอธิบดี  วันดี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
279
2362540497
เด็กหญิงอธิษฐาน  วระโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
280
2362550234
เด็กหญิงอนัญญา  บุญโทแสง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2362560348
นางสาวอภัสรา  พลอยกันหา
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
282
2362550463
เด็กหญิงอภิชญา  จันตะคุณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
283
2362560195
นางสาวอภิชญา  อ้วนมะโฮง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
284
2362550467
เด็กชายอภิโชค  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
285
2362551203
เด็กหญิงอภิญญา  มังสังคำ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
286
2362550235
เด็กหญิงอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
287
2362551328
เด็กชายอภิวัฒน์  ภูบาล
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม. เขต 25
288
2362560200
นางสาวอรัญญา  ไชยหาญ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
289
2362560201
เด็กหญิงอริยา  ผิวขาว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
290
2362560203
เด็กหญิงอริสา  สิกขะโต
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
291
2362540574
นางสาวอรุณรัตน์  กรมโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
292
2362550960
เด็กหญิงอัญชลี  ปิยะวงษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
293
2362540575
เด็กหญิงอัญทิกา  เจนธีรกุล
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
294
2362550473
เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
295
2362550474
เด็กชายอาระดิน  สีสุระ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
296
2362540508
นางสาวอารายา  ศิวบวรวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
297
2362540292
นางสาวอาริตา  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
298
2362540293
นางสาวอาริสา  บุญสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
299
2362560208
เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
300
2362550241
เด็กหญิงอิสรีย์  สีทาดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
301
2362551224
เด็กหญิงอุสิชา  คำหลอด
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
302
2362550986
นายเอกรินทร์  ชินกร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
303
2362540314
เด็กหญิงเอมิตรา  ลีใส
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
304
2362550256
เด็กหญิงเอื้อการย์  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
305
2382521012
นางสาวอริสา  ศรีหลิ่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22