รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2352590001
เด็กหญิงกชรัตน์  สันตะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
2
2352580301
นางสาวกนกชม  นิลรัตนโกศล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
3
2352590009
เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
4
2352590015
เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
5
2352590014
เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
6
2352580143
เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
7
2352580326
เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
8
2352580763
เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
9
2352580144
เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
10
2352590642
เด็กหญิงกิดาการ  กันโต
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
11
2352580322
เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
12
2352590028
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
13
2352580767
เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
14
2352590774
เด็กหญิงเกษร  ลำงาม
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
15
2352580843
เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
16
2352580149
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
17
2352580150
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
18
2352580153
เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
19
2352590031
เด็กชายคุณานนต์  หาคำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
20
2352590032
เด็กหญิงงฐิติมา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
21
2352580336
เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
22
2352590038
เด็กชายจิตตพัฒน์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
23
2352590041
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
24
2352590042
เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
25
2352590044
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
26
2352580155
เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
27
2352590371
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
28
2352590049
เด็กชายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
29
2352590050
เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
30
2352590575
เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
31
2352580741
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
32
2352580774
เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
33
2352590644
เด็กชายชยากร  มงคล
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
34
2352580160
เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
35
2352590061
เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2352580162
เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
37
2352580371
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
38
2352590071
เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
39
2352580166
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
40
2352590073
เด็กชายณธัช  ทัพถาวร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
41
2352580778
เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
42
2352580170
เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
43
2352590081
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
44
2352580393
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
45
2352580172
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
46
2352590082
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
47
2352580399
เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
48
2352580414
นางสาวณัฐพร  คัดตพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
49
2352590087
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
50
2352590088
เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
51
2352580409
เด็กชายณัฐศิวัช  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
52
2352580781
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โมตา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
53
2352580176
เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
54
2352580413
เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
55
2352580782
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
56
2352590090
เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
57
2352590091
เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
58
2352590093
เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
59
2352590092
เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
60
2352580761
นายถิรธวัช  ณรงค์การดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
61
2352590097
เด็กหญิงทับทิม  เทียมทัศน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
62
2352580183
เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
63
2352580184
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
64
2352590100
เด็กชายธนกฤต  ชลธี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
65
2352590103
เด็กชายธนบดี  กำลังงาม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
66
2352590417
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชมภู
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
67
2352590108
เด็กชายธนภัทร  สอดเสน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
68
2352590110
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสำราญ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
69
2352590113
เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
70
2352580198
เด็กหญิงธมนวรรณ  ไสยสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2352590118
เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
72
2352590119
เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
73
2352580200
เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
74
2352590121
เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
75
2352590124
เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
76
2352590719
นางสาวธารินี  อนันตโชติ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
77
2352580453
เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
78
2352590126
เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
79
2352590127
เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
80
2352580461
เด็กชายนนทวัชร์  เหล่าโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
81
2352580207
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
82
2352580464
เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
83
2352580209
เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
84
2352590131
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
85
2352590132
เด็กหญิงนรมน  โกศัลวิตร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
86
2352580210
เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
87
2352590656
เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
88
2352580468
เด็กชายนราเดช  พระพรหม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
89
2352590133
เด็กชายนราธิป  จันทร์มาลา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
90
2352580212
เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดเเก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
91
2352580798
เด็กชายนฤเบศ  ศรีวะรมย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
92
2352590137
เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
93
2352580474
เด็กชายนันทพงศ์  ไสว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
94
2352590139
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
95
2352590142
เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
96
2352590143
เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
97
2352590147
เด็กชายนิธิศ  พลเขต
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
98
2352580288
เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
99
2352580800
นายบุญญฤทธิ์  สมจิตร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
100
2352580218
เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
101
2352580490
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
102
2352590155
เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
103
2352590159
เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
104
2352580226
เด็กชายปรเมศ  คุ้มศรีวัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
105
2352580223
เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2352580510
เด็กชายปรเมษฐ์  มากูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
107
2352580802
นายประชารัฐ  นามโย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
108
2352590162
เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
109
2352580805
เด็กชายปวริศ  คำสุข
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
110
2352590167
เด็กหญิงปวีณ์ญากร  ขัดโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
111
2352580514
เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
112
2352590172
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
113
2352590173
เด็กหญิงปาณิศา  คำมุงคุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
114
2352590177
เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
115
2352590179
เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
116
2352590180
นายปารมี  พิมพกัน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
117
2352580527
เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
118
2352590184
เด็กชายปิยะศักดิ์  พาชอบ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
119
2352580295
เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
120
2352580234
เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
121
2352590334
เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
122
2352590187
เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
123
2352590190
เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
124
2352580235
เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
125
2352590193
เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
126
2352590192
เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
127
2352590195
เด็กชายพชร  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
128
2352580538
นายพรรคพงศ์  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
129
2352590471
เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
130
2352590196
นางสาวพรรณสิริ  สระโสม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
131
2352590739
นางสาวพัณณิตา  ค่าแพง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
132
2352580237
เด็กหญิงพัตรพิมล  เพลียซ้าย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
133
2352580559
เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
134
2352580238
เด็กหญิงพิชญา  พิลัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
135
2352580239
เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
136
2352580811
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
137
2352590207
เด็กหญิงพิรญาณ์  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
138
2352580569
เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
139
2352580244
เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
140
2352590212
เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2352590213
นางสาวพุทธมนต์  พรมดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
142
2352580812
เด็กหญิงพู่ไหม  พานิชดี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
143
2352590215
เด็กชายภคว  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
144
2352580572
เด็กชายภควัต  รัตนโสภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
145
2352590497
เด็กหญิงภัคจีรา  โชปัญญา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
146
2352590218
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
147
2352580589
เด็กชายภานุวิชญ์  วรนุช
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
148
2352590335
เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
149
2352580592
เด็กชายภูริทัต  แดงงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
150
2352590224
เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
151
2352590226
เด็กหญิงมธุริมา  วรรณุวิน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
152
2352580255
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
153
2352580256
เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
154
2352590325
เด็กชายเมธัส  พิมพ์หาร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
155
2352580257
เด็กหญิงรักษิตา  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
156
2352590513
เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
157
2352580258
เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
158
2352580290
เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
159
2352590247
เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
160
2352590248
เด็กชายวรกร  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
161
2352590249
เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่จึง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
162
2352590254
เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
163
2352590256
เด็กชายวรินทร์  สินปรุ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
164
2352590526
เด็กหญิงวริศรา  จันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
165
2352580821
นายวัชรวิทย์  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
166
2352580296
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
167
2352590263
เด็กชายวิภู  หมทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
168
2352590673
เด็กชายวิริยะ  คำสุข
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
169
2352580823
เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
170
2352580268
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
171
2352590674
เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
172
2352590267
เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
173
2352590269
เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีคราม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
174
2352590273
เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
175
2352590274
เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 337 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2352590277
เด็กหญิงศุภนิตา  ฉัตรดำรงสกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
177
2352590278
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
178
2352590326
เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
179
2352580271
เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
180
2352580275
เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
181
2352580677
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
182
2352590677
เด็กชายสิริศักดิ์  หมาดทิ้ง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
183
2352580276
เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
184
2352580831
เด็กหญิงสุชนกาญจน์  โคตท่าค้อ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
185
2352580832
เด็กชายสุชาติ  โคตท่าค้อ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
186
2352580833
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
187
2352590294
เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
188
2352590295
เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
189
2352590299
เด็กหญิงสุพิชญา  โมขศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
190
2352590763
เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งหนู
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
191
2352590679
นางสาวสุวิมล  ศรีไชย
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
192
2352590587
เด็กหญิงแสนแก้ว  แสนยามาศ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
193
2352590564
เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
194
2352590308
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
195
2352580695
เด็กชายอภิชาติ  บูรณะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
196
2352590309
เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่จึง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
197
2352580700
เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
198
2352590311
เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
199
2352590315
เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
200
2352580283
เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
201
2352580284
เด็กหญิงอาภาพัช  จันทสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
202
2352590319
เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
203
2352580757
เด็กหญิงเอมอร  ทิพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
204
2352590328
เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
205
2382520929
เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
206
2382520939
เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
207
2382521013
นางสาวอัจราภรณ์  อัศวภูมิ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22