รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2332610102
เด็กชายกฤต  พัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
2
2332610112
เด็กชายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
3
2332610408
เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
4
2332610410
เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
5
2332610130
เด็กชายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
6
2332610413
เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
7
2332610389
เด็กชายจิระกันต์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
8
2332610415
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
9
2332610594
เด็กชายจุลวัฒน์  สินศิริ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพม. เขต 31
10
2332610369
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
11
2332610401
เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
12
2332610135
เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
13
2332610141
เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
14
2332610143
เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
15
2332610520
เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
16
2332610390
เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
17
2332610153
เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
18
2332610156
เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
19
2332610154
เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
20
2332610424
เด็กหญิงณัชชาฑินีย์  วงศ์เสรีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
21
2332610161
เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
22
2332610391
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
23
2332610169
เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
24
2332610392
เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
25
2332610180
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
26
2332610428
เด็กหญิงตรีรัตน์  นุพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
27
2332610375
เด็กชายเตชินท์  กุกำจัด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
28
2332610185
เด็กชายธนกร  จันทรมาศ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
29
2332610188
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
30
2332610192
เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
31
2332610393
นายธนัชพงษ์  ชาวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
32
2332610202
เด็กชายธนัท  พัฒนจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
33
2332610206
เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
34
2332610430
เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
35
2332610431
เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2332610212
เด็กชายธาม  สันติลินนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
37
2332610394
เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
38
2332610214
เด็กชายธีรนันท์  อินฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
39
2332610040
เด็กชายนนทพันธุ์  ขาวฉอ้อน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม. เขต 31
40
2332610222
เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
41
2332610395
นายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
42
2332610485
เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
ม.1
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
สพม. เขต 31
43
2332610238
เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
44
2332610440
เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
45
2332610251
เด็กชายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
46
2332610255
เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
47
2332610443
เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
48
2332610263
เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
49
2332610484
เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
50
2332610447
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
51
2332610448
เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
52
2332610267
เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
53
2332610396
เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
54
2332610481
เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
55
2332610272
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
56
2332610555
เด็กชายภวัต  หาญสุริย์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
57
2332610276
เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
58
2332610280
เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
59
2332610285
เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
60
2332610296
เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
61
2332610297
เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
62
2332610461
เด็กหญิงภูสุดา  เถินมงคล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
63
2332610397
นายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
64
2332610480
เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
65
2332610403
นายไมตรี  หิรัญตียะกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
66
2332610311
เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
67
2332610398
เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤทธิพงษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
68
2332610402
นายเวทิต  กัลย์จรัส
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
69
2332610388
เด็กชายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
70
2332610333
เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2332610337
เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
72
2332610399
เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
73
2332610339
เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
74
2332610340
เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
75
2332610341
เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
76
2332610079
เด็กหญิงสิตานันท์  สีทานันท์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม. เขต 31
77
2332610343
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
78
2332610602
เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพม. เขต 31
79
2332610351
เด็กชายสุรินทร์  จินตพละ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
80
2332610357
เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
81
2332610400
เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม สพม.30 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 30
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
82
2332600001
เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
83
2332600005
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
84
2332600226
เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
85
2332600393
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
86
2332600397
เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
87
2332600013
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
88
2332600403
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำลือ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
89
2332600238
เด็กหญิงชญาดา  ชรารัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
90
2332600240
เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
91
2332600243
เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยชัยฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
92
2332600413
เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
93
2332600028
เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
94
2332600248
เด็กหญิงช่อฟ้า  ชีวาสุขถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
95
2332600042
เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
96
2332600260
เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยราษฎร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
97
2332600261
เด็กหญิงณัฐศร  ชนิลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
98
2332600050
เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
99
2332600262
เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
100
2332600433
เด็กหญิงณีรนุช  เวียงชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
101
2332600437
เด็กหญิงทักษอร  นิ่มพิลา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
102
2332600451
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
103
2332600065
เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
104
2332600576
เด็กหญิงนริศรา  ทองดีเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สพม. เขต 30
105
2332600074
เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
106
2332600279
เด็กหญิงนิภาพร  เนยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
107
2332600461
เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
108
2332600212
เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
109
2332600284
เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
110
2332600472
เด็กชายปวริศ  กุลแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
111
2332600089
เด็กชายปัญจพล  กางเกต
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
112
2332600096
เด็กชายปัณณ์  ประพรม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
113
2332600098
เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
114
2332600293
เด็กหญิงปิยะดา  ยุคะลา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
115
2332600104
เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
116
2332600480
เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม สพม.30 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 30
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
117
2332600299
เด็กหญิงพรนรี  กางการ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
118
2332600301
เด็กหญิงพลอยสวย  ยอดเสรณี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
119
2332600117
เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
120
2332600118
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
121
2332600302
เด็กหญิงพัชราภา  โยธา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
122
2332600485
เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
123
2332600131
เด็กชายพีรดนย์  ธัญยาธีรพงษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
124
2332600215
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
125
2332600213
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
126
2332600219
เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
127
2332600136
เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
128
2332600138
เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
129
2332600494
เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
130
2332600144
เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
131
2332600151
เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦาชา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
132
2332600153
เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
133
2332600154
เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
134
2332600318
เด็กหญิงมุกวรินทร์  วัยมุข
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
135
2332600319
เด็กหญิงมุทิตา  หมั่นแคน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
136
2332600155
เด็กชายยศกร  บุราณ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
137
2332600560
เด็กหญิงเรือนเพชร  มิตรชื่น
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
138
2332600161
เด็กหญิงวรนุช  จินดาดวง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
139
2332600330
เด็กหญิงวรรณนิษา  ไพศาลธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
140
2332600333
เด็กหญิงวีณาภรณ์  โยทองยศ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
141
2332600177
เด็กหญิงศิริวรรณ  อุพลรัมย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
142
2332600182
เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
143
2332600183
เด็กชายสิริภัทร  แม็คแคนนา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
144
2332600184
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
145
2332600185
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พิลึก
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
146
2332600543
เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
147
2332600544
เด็กหญิงหทัยภัทร  จิะจิตต์มีชัย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
148
2332600192
เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
149
2332600195
เด็กชายอนพัช  เกรียงเกษม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
150
2332600202
เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
151
2332600366
เด็กหญิงอาทิตยา  ประสานพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม สพม.30 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 30
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
152
2332600209
เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30