รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8403 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2302460349
เด็กหญิงกชกร  พิทักษ์จินดา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
2
2302460350
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
3
2302460351
เด็กหญิงกชามาส  ชูชื่น
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
4
2302460352
เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
5
2302460355
เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
6
2302460752
เด็กหญิงกฤติมา  ธรรมศาสตร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
7
2302450018
เด็กชายกฤษณะ  สุขใส
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
8
2302460860
เด็กหญิงกลอเรีย  อาหมัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
9
2302450003
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  สุวรรณ์น้อย
ม.2
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
สพม. เขต 15
10
2302460374
เด็กชายก้องภพ  ชูคลี่
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
11
2302460364
เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชูภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
12
2302460367
เด็กชายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
13
2302450022
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
14
2302460368
เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
15
2302460369
เด็กชายกิตติกานต์  กิจรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
16
2302450178
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
17
2302460371
เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
18
2302460372
เด็กหญิงกุลญาดา  แจวอาภาชล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
19
2302460373
เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกายุทธ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
20
2302460751
นายไกรสิทธิ์  ถาวรสุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
21
2302460732
เด็กหญิงเขมิสรา  บุปผะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
22
2302460383
เด็กชายจิณากร  จิตณรงค์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
23
2302460386
นางสาวจิดาภา  สุวรรโณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
24
2302460387
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีหะรัญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
25
2302460396
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมเเก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
26
2302460402
เด็กหญิงชญาน์นันท์  วิไลรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
27
2302460753
เด็กหญิงชญาภา  บุญชูมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
28
2302460408
เด็กหญิงชนิกานต์  หวังภัทราวานิช
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
29
2302460425
เด็กหญิงช่อผกา  ยาอีด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
30
2302460414
เด็กหญิงชัชชญา  เลิศไกร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
31
2302450035
เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
32
2302460420
เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
33
2302450184
เด็กหญิงชาลิสา  เลขานุกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
34
2302460422
เด็กชายชิติพัทธ์  กลิ่นเลี้ยม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
35
2302460748
เด็กหญิงโชติกา  แก้วพิชัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8404 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2302460749
เด็กหญิงโชติกา  ชูลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
37
2302460430
เด็กชายฐปกร  จินดากุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
38
2302460432
เด็กชายฐพัชร์  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
39
2302460434
เด็กหญิงฐิตาพร  ดีสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
40
2302460754
เด็กชายณภัทร  เฉลิมวัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
41
2302460755
เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
42
2302460076
เด็กชายณัฏฐกร  ณ ทอง
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
43
2302450043
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
44
2302460439
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กอมณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
45
2302460444
เด็กชายณัฐชนนท์  หนูเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
46
2302460446
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
47
2302460449
เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
48
2302460756
เด็กชายณัฐวุฒิ  เหรียญรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
49
2302450053
เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
50
2302460757
เด็กหญิงณิชา  วิรุฬห์พานิช
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
51
2302460461
เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
52
2302460878
เด็กหญิงตัสนีม  มู่เก็ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
53
2302460760
เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
54
2302460465
เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
55
2302460464
นางสาวทักษอร  เหมทานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
56
2302460466
เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
57
2302460469
เด็กชายธนกร  ประไพสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
58
2302460472
เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
59
2302460482
เด็กชายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
60
2302460480
เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
61
2302460473
เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
62
2302460110
เด็กชายธนภัทร  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
63
2302460474
เด็กชายธนภูมิ  หิรัณยธร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
64
2302460475
นางสาวธนวรรณ  แซ่เจียง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
65
2302460880
เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
66
2302450060
เด็กชายธนาวิชญ์  ทองคุปต์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
67
2302460118
นายธราดล  อำนวยกิจ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
68
2302460485
นางสาวธัญกร  จารุสิริรังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
69
2302460124
เด็กหญิงธัญนาฏ  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
70
2302460491
เด็กชายธารทองเทพ  อมรเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8405 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2302460493
นางสาวธิษณามดี  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
72
2302450066
เด็กชายนนทกร  จิมจวน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
73
2302450069
เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
74
2302460503
เด็กหญิงนฤภร  พฤกษ์ภัทรานนต์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
75
2302460508
เด็กหญิงนะดา  บิลหละ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
76
2302460517
เด็กชายนาอิฟ  จิงา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
77
2302460519
เด็กหญิงน้ำ  เรืองทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
78
2302460891
เด็กหญิงนุชนีย์  บิสนุม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
79
2302450080
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
80
2302450082
เด็กหญิงปณิศรา  นิลรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
81
2302460534
เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
82
2302450088
เด็กหญิงปัญญดา  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
83
2302460537
เด็กชายปัณณทัต  ปิยะเกศกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
84
2302460543
เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
85
2302460542
เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
86
2302460547
เด็กชายปิยดนัย  บัวชื่น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
87
2302460550
เด็กชายปุญชรัสมิ์  เขียดสังข์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
88
2302460551
เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
89
2302460554
เด็กหญิงปุณรดา  นันทกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
90
2302460556
เด็กหญิงผไทมาส  แซ่ล๊ก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
91
2302460563
เด็กหญิงพนิดา  อัศวพานิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
92
2302460564
เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
93
2302460568
เด็กหญิงพรปวีณ์  พีรสุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
94
2302460575
เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
95
2302460578
เด็กชายพะสิษฐ์   วชิรอนันต์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
96
2302460193
เด็กชายพัชรพล  แก้วประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
97
2302460201
เด็กหญิงพิชยา  คงประมูล
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
98
2302460584
เด็กหญิงพิมพ์พธู  ธรรมปาโล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
99
2302460588
เด็กหญิงพิมมาดา  ชูดำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
100
2302450218
นายพีรดนย์  จำนง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
101
2302460590
เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
102
2302460591
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
103
2302460746
เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
104
2302450171
เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
105
2302450107
เด็กชายฟัครุดดีน  มัสปาทาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8502 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2302460592
เด็กหญิงฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
107
2302460594
เด็กหญิงภษธร  เต
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
108
2302460595
เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
109
2302460598
เด็กหญิงภัทรภัทร  จันทร์จุฬา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
110
2302460599
เด็กหญิงภัทรวดี  พิพิธภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
111
2302460601
เด็กหญิงภานุช  สังขไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
112
2302460603
เด็กหญิงภาวินี  เขียวสิน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
113
2302460608
เด็กชายภูตะวัน  ศรีสุขใส
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
114
2302460610
เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัธชัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
115
2302460758
เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
116
2302460611
เด็กชายภูริพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
117
2302460612
เด็กชายภูริศ  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
118
2302460613
เด็กชายภูวดล  เเซ่โหล่
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
119
2302460621
เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
120
2302460742
นางสาวเมษยา  จารุพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
121
2302460622
เด็กชายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
122
2302460232
เด็กชายรณภพ  นวลศิลป
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
123
2302460625
เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
124
2302460627
นายรัชชะดล  ผลวงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
125
2302460629
เด็กชายรามิล  หนูสงวน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
126
2302460632
เด็กหญิงรุ้งประกาย  เงารังษี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
127
2302460633
เด็กหญิงลดามณี  ศิปิพงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
128
2302450231
เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
129
2302460636
เด็กชายวงศพัทธ์  นวลเปียน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
130
2302450117
เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
131
2302450118
เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
132
2302450120
เด็กชายวรเมธ  ยิ่งยงสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
133
2302450233
เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
134
2302460645
นายวรายุฑ  กาญจนทัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
135
2302460252
เด็กชายวริทธิ์  แก้วจินดา
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
136
2302460652
เด็กชายวัชรวิศว์  เทพวิลัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
137
2302460655
เด็กชายวิชญ์พล  เลิศไกร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
138
2302460656
เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
139
2302450127
เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
140
2302460657
นางสาววิรัญญา  บาลทิพย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8503 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2302450130
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยสุขทักษิณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
142
2302450131
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
143
2302460662
เด็กหญิงศศิธร  จีนหนู
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
144
2302450133
เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
145
2302460667
เด็กหญิงศุภกานต์  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
146
2302460669
เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
147
2302460671
เด็กชายสฐิรณัฐ  อุไรรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
148
2302460672
เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
149
2302460684
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
150
2302460685
เด็กชายสิรภพ  จ่ายพงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
151
2302460687
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลปธีรธร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
152
2302460759
เด็กชายสิรวิชญ์  เหลืองอักษร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
153
2302450245
เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
154
2302450145
เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญยอด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
155
2302460799
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สพม. เขต 16
156
2302460691
เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เศรษฐี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
157
2302450247
เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
158
2302450149
เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
159
2302460704
เด็กชายอนุวิท  เอี่ยมศิริวัฒนา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
160
2302450150
เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
161
2302460705
เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งหนู
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
162
2302460709
เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
163
2302450013
เด็กหญิงอรพิชญ์  แก้วขุนจิตร
ม.3
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
สพม. เขต 15
164
2302460710
เด็กชายอรรฆพล  พละไชย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
165
2302450155
เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
166
2302460716
เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
167
2302460726
เด็กหญิงอิงครัตน์  รัตนโอภา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
168
2302460761
เด็กหญิงเอื้อกานต์  เศวตสุทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8503
ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
169
2282430286
นายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ย้ายมาจาก
สพม. เขต 13