รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2282440584
นางสาวกชพรรณ  สุขเกิด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
2
2282440120
นางสาวกนกกร  ทักษิณาสถิตย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
3
2282430293
เด็กหญิงกมลฉัตร  ช่วยออก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
4
2282440878
เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
5
2282430714
เด็กชายกฤชนัท  บุญธีระเลิศ
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
6
2282430005
เด็กชายกฤตบุณย์  จึงจงจิตต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
7
2282430006
เด็กชายกฤตย์  หนูรุ่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
8
2282430715
นายกฤติน  พิทักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
9
2282440128
เด็กชายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
10
2282430716
นายกฤษฎา  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
11
2282430302
เด็กชายกฤษฎาเทพ  โสภากุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
12
2282430007
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
13
2282430304
เด็กหญิงกวินทิพย์  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
14
2282430281
เด็กชายกวินท์  ว่องธนาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
15
2282440154
นายก้องฟ้า  วามะสิงห์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
16
2282440155
เด็กชายก้องภพ  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
17
2282440156
เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
18
2282440157
เด็กชายก้องศิษฐ์  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
19
2282440136
เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
20
2282440139
เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
21
2282430014
นางสาวกัลยรัตน์  แดงงาม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
22
2282440151
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ถิรวิริยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
23
2282440143
นายกิตติธัช  จันทรเดช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
24
2282440142
เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
25
2282440885
เด็กชายกิตติภพ  กินแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
26
2282440149
เด็กชายกิตติภพ  หอฤทธิเวช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
27
2282430016
เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
28
2282441020
เด็กชายเขมมณี  คงน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีระนอง
สพม. เขต 14
29
2282440557
เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
30
2282440158
เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
31
2282440161
เด็กชายคณิศร  พานิชผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
32
2282440585
เด็กหญิงคริษฐา  สุทธิโอสถ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
33
2282430022
เด็กชายจักรภพ  ชูมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
34
2282430023
นางสาวจันทกานติ์  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
35
2282430024
เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2282440171
เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
37
2282430029
นางสาวจินดามณี  ช่อเจี้ยง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
38
2282430030
เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
39
2282440891
เด็กชายจิรเมธ  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
40
2282440619
นางสาวจิรัชญา  ถิ่นเกาะยาว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
41
2282440889
เด็กหญิงจิรัฐติญา  พูลเดช
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
42
2282440173
นายจีรัตน์  ขันภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
43
2282440558
เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
44
2282441007
เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
45
2282430694
เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
46
2282430266
เด็กหญิงเจริดลักษณ์  วัฒนะประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
47
2282430268
นายเจษฎากร  ทวนชีพ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
48
2282440892
เด็กชายฉัตรฆริน  มาลัย
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
49
2282430032
เด็กหญิงชญาภา  ศิลาวัชนาไนย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
50
2282440179
นางสาวชฎาวัลย์  บัวอ่อน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
51
2282430033
นางสาวชนกนันท์  โอมาก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
52
2282430038
เด็กหญิงชนิสรา  พุกบุญมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
53
2282440197
เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
54
2282440899
เด็กชายชัยยุทธ์  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
55
2282430043
เด็กชายชานน  เสรีกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
56
2282440007
นายชารี  อาลี
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
สพม. เขต 14
57
2282430045
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
58
2282430370
เด็กชายชินภัทร  เต็งรัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
59
2282430046
เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
60
2282440208
เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
61
2282430047
นางสาวชุติกาญจน์  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
62
2282430793
นางสาวโชติกา  คงชุม
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
63
2282430051
เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
64
2282430733
เด็กหญิงญาณิศา  แสนยาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
65
2282440216
เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
66
2282440645
นางสาวฐิตาภา  อานัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
67
2282440218
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
68
2282440219
เด็กชายฐิติวัจน์  อังศุกีรติรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
69
2282440586
นายฑวัต  ทวีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
70
2282430055
เด็กชายณกฤต  ชูหนู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2282440220
นางสาวณฐกมล  สำราญสุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
72
2282440046
เด็กชายณฐนนท  นวลเอียด
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
73
2282430734
เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
74
2282440221
นางสาวณฐพร  ปัญญาสิริกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
75
2282430057
นางสาวณภชา  ตันติสิทธิพร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
76
2282430059
เด็กชายณภัทร  แซ่หวัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
77
2282430058
เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
78
2282430060
เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
79
2282440231
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตราหยก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
80
2282440909
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
81
2282430066
เด็กชายณัฐกฤต  เกื้อสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
82
2282440232
เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
83
2282430067
เด็กหญิงณัฐชกานต์  ปาติปาเลท
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
84
2282430738
เด็กหญิงณัฐชยา  มีหิ้น
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
85
2282430388
เด็กหญิงณัฐชา  เต็มพร้อม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
86
2282440654
นางสาวณัฐชา  อ้นบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
87
2282440235
เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
88
2282430070
เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
89
2282440239
เด็กชายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
90
2282430072
เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
91
2282430075
นางสาวณัฐยา  อั้นซ้าย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
92
2282440241
เด็กชายณัฐวะกร  มีแสง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
93
2282430078
นายณัฐเศรษฐ์  กั่วพานิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
94
2282440665
เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
95
2282440247
เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
96
2282440248
เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
97
2282440251
เด็กหญิงณิชาภัทร  มาตย์แสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
98
2282440255
เด็กหญิงด้วยเกล้า  หนักแน่น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
99
2282440562
เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
100
2282440259
เด็กชายทยากร  เจี่ยสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
101
2282440915
เด็กชายทศไชย  ลิ่มทองนพคุณ
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
102
2282430086
นางสาวทักษพร  เสรีกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
103
2282430087
นายทัตพล  ปากบารา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
104
2282440264
เด็กชายธนกฤต  จุติกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
105
2282440265
นายธนกฤต  ชลหัตถ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2282430420
เด็กชายธนธรณ์  ชำนาญยุทธ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
107
2282440010
นายธนธรณ์  สุนทรปิยะพันธ์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
สพม. เขต 14
108
2282440266
เด็กชายธนพนธ์  หริเลิศรัฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
109
2282440267
เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
110
2282430093
เด็กหญิงธนพร  อาทิตยมณฑล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
111
2282440050
เด็กชายธนพล  พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
112
2282440269
นายธนภัทร  จุลพรหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
113
2282440273
นายธนรัตน์  ห้าวหาญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
114
2282430282
นายธนากร  ภูมิสุทธาผล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
115
2282440278
เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
116
2282430098
นางสาวธมลวรรณ  หาญนิวัติกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
117
2282440051
นายธรรมจักรกรี  ตั๋นสกุล
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
118
2282440917
เด็กชายธรรมชาติ  ทองหนูนุ้ย
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
119
2282430283
เด็กชายธรรมธัช  สารสินพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
120
2282430437
เด็กหญิงธวัลหทัย  คงหนู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
121
2282430100
นางสาวธัชพรรณ  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
122
2282430284
เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
123
2282440284
นางสาวธัญชนก  ชินกาญจนโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
124
2282430101
นางสาวธัญชนก  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
125
2282440290
เด็กชายธัญเทพ  อัศวบุญมี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
126
2282440287
เด็กหญิงธัญยกานต์  พรหมณะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
127
2282440054
เด็กชายธาดา  ขอสกุล
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
128
2282430107
นายธีภพ  ชัยทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
129
2282440294
นางสาวธีรดา  พีระศุภวัต
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
130
2282440296
เด็กชายธีรติ  ชมบุญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
131
2282430454
เด็กชายธีรภัทร  พุทธรัตนัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
132
2282440920
เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
133
2282430109
นายธีรเมธ  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
134
2282430458
เด็กชายนพนิพพิชฌน์  เมฆมงคล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
135
2282440922
เด็กชายนรภัทร  จินดามณี
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
136
2282430462
เด็กชายนรานนท์  จันทรชิต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
137
2282430748
เด็กชายนราวิชญ์  อิสโร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
138
2282430464
เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
139
2282430749
เด็กหญิงนลินี  ครุฑะสูต
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
140
2282440311
เด็กหญิงนะดา  หิมะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2282430120
เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
142
2282440317
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
143
2282440926
เด็กหญิงนันท์นลิน  วิทย์กิตติลักษณ์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
144
2282430472
เด็กหญิงนัสทินี  ชะนะพาล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
145
2282440321
นายนิธิพัฒน์  สุทธิสังข์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
146
2282440324
เด็กหญิงนิวาริน  วิโนทัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
147
2282440854
เด็กหญิงเนื้อทอง  ใจอ่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
148
2282440928
เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
149
2282440114
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
150
2282440332
เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
151
2282430127
เด็กหญิงปพัสส์ลิตา  อรรถสงเคราะห์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
152
2282430128
นางสาวปภาวรินทร์  แดงนวล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
153
2282440342
นายปรเมศร์  ทองมีบัว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
154
2282440337
เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
155
2282430758
เด็กหญิงปริญ  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
156
2282430134
เด็กชายปวเรศ  ศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
157
2282430135
เด็กหญิงปัณฑิตา  มิตรเมือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
158
2282440354
นางสาวปัทมพร  ผลิโกมล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
159
2282440355
เด็กชายปัทมากร  ศิริธานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
160
2282430137
เด็กหญิงปาณิสรา  นุชิตศิริภัทรา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
161
2282430138
เด็กหญิงปาณิสา  ดำสิโก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
162
2282440726
เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
163
2282430498
เด็กหญิงปาลิตา  สุดหาร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
164
2282430142
เด็กชายปิติพร  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
165
2282440932
เด็กชายปิติภัทร  หนูพุมเรียง
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
166
2282440933
เด็กหญิงปิยธิดา  จำรัสทอง
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
167
2282430144
นายปิยะรงค์  สนธิเศวต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
168
2282440366
เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
169
2282440368
เด็กชายปุณยธร  ทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
170
2282430146
เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
171
2282440566
เด็กชายเป็นไท  แตงอุทัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
172
2282430147
เด็กชายพงศธร  ชูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
173
2282440938
เด็กชายพงศพัศ  อู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
174
2282430148
เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
175
2282430151
เด็กชายพชรพล  คล้ายแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2282440942
เด็กชายพชรพล  นิมิตสถาพร
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
177
2282430152
เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
178
2282430524
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนอก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
179
2282440377
นางสาวพรปวีณ์  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
180
2282430154
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรพุ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
181
2282430156
เด็กหญิงพรรษนันท์  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
182
2282430159
เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
183
2282440379
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตรจง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
184
2282430162
เด็กชายพลัฏฐ์  รุ่งเชวง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
185
2282441015
เด็กหญิงพัชรพร  สอสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
สพม. เขต 14
186
2282430164
เด็กชายพัชรเมศร์  กุลดิลก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
187
2282440382
เด็กชายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
188
2282440743
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
189
2282440384
นางสาวพัณณิตา  พันธุ์พฤกษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
190
2282440952
เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีโซ้ง
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
191
2282430285
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
192
2282440746
เด็กหญิงพิจักษญา  เสถียรจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
193
2282430166
เด็กหญิงพิชชาภา  ตัณฑสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
194
2282440388
นางสาวพิชญาภา  จินดา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
195
2282430767
เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
196
2282440393
นางสาวพิชามญชุ์  คงทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
197
2282440395
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
198
2282440397
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
199
2282430175
เด็กหญิงพิมพ์ไท  ไชยเสนีย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
200
2282430173
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
201
2282430174
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
202
2282440399
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
203
2282440401
เด็กชายพีรพล  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
204
2282440963
เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
205
2282430178
นายพีรศักดิ์  มุขพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
206
2282430180
นางสาวพุทธธิดา  สุภาสน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
207
2282430272
นางสาวเพ็ญพิชชา  สังข์วิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
208
2282430278
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เมืองพูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
209
2282440578
เด็กหญิงแพรไหม  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
210
2282440590
นายไพสิฐ  ลือสิริพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2282440964
เด็กหญิงภควดี  ศรีสุกใส
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
212
2282440404
นายภพธรรม  กอมสิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
213
2282440405
นางสาวภัคจิรา  กองเงิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
214
2282440587
เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
215
2282440410
นางสาวภัทราภรณ์  หิรัญยศพงษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
216
2282430773
เด็กหญิงภัทราวดี  สุกดำ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
217
2282430191
นายภาณุวัฒน์  คงมาก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
218
2282440768
เด็กชายภาณุวัฒน์  มีปลอด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
219
2282440413
เด็กชายภานุกร  วังซ้าย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
220
2282430194
เด็กชายภูดิศ  วงศ์วัฒนวิศิษฏ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
221
2282430567
เด็กชายภูมิรพี  ชูเกิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
222
2282440426
เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
223
2282440771
เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
224
2282440588
เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
225
2282430196
นายภูริภูมิ  สงวนวงศ์ขจร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
226
2282440866
เด็กชายโภคิน  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
227
2282440433
เด็กชายมโนพัศ  ศิกษมัต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
228
2282430199
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หลีจิ้น
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
229
2282430202
นายยศวร  ชูมาก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
230
2282440081
นางสาวรดา  สูงสง่า
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
231
2282440082
เด็กหญิงรมิดา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
232
2282440974
เด็กหญิงรวิสรา  หล่ออริยา
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
233
2282430203
เด็กชายรัชชานนท์  สุภัทรากุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
234
2282440442
นายรัฐนินท์  จิรเมธวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
235
2282430287
เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
236
2282440445
นางสาวลภัสรดา  พึ่งแรง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
237
2282440084
เด็กหญิงลักษิกา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
238
2282440449
เด็กชายวงศธร  ไพศิลป์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
239
2282440455
นางสาววนัชพร  ศรีมั่น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
240
2282430590
เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้าน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
241
2282430288
นายวรท  เชาว์บวร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
242
2282440456
เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
243
2282440790
เด็กหญิงวราภรณ์  เวชสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
244
2282430207
นายวริทธิ์  ลี้ยุทธานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
245
2282430208
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2282440793
นางสาววริศรา  อึ๋งสืบเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
247
2282430209
เด็กหญิงวริษา  สงพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
248
2282440469
เด็กชายวศิน  องค์สันติภาพ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
249
2282440471
เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
250
2282440472
เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
251
2282440980
เด็กชายวัฒนพล  วัฒนาดังก้อง
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
252
2282440475
เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
253
2282440476
เด็กชายวิทวัส  ธรรมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
254
2282440090
เด็กชายวิธวินท์  บัวสด
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
สพม. เขต 14
255
2282440478
เด็กชายวิรวิศท์  รัตนคหะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
256
2282430215
เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
257
2282440480
เด็กหญิงวีรินทร์  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
258
2282430217
เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
259
2282440485
เด็กหญิงศศิธร  แก้วสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
260
2282430220
เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
261
2282430625
เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
262
2282440492
เด็กชายศิวัช  ศานติสาธิตกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
263
2282440495
เด็กชายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
264
2282440496
นายศุภกฤต  ไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
265
2282440497
นายศุภกาญจน์  ตันภิบาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
266
2282440500
เด็กชายศุภากร  เจี่ยสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
267
2282440580
เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
268
2282440501
เด็กชายสดายุ  สิทธิโชคตระกูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
269
2282440503
นายสรรพวัต  ณัชตา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
270
2282430229
เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
271
2282440589
นางสาวสโรชา  เสมอภาค
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
272
2282430235
เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
273
2282440513
นายสิรภพ  สัตยภิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
274
2282430236
นายสิรภพ  อ่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
275
2282430238
เด็กชายสิรวิชญ์  รำไพรุจิพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
276
2282430237
เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
277
2282430239
นางสาวสิริกร  มีลา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
278
2282430650
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
279
2282441000
เด็กชายสุรเวช  เหล่าม่วงทอง
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
280
2282440521
เด็กหญิงสุวภัทร  พวงจิตร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2282440525
นางสาวหทัยวัลภ์  เจียรนัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
282
2282430661
เด็กชายหฤษฎ์  เพชรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
283
2282440570
นางสาวเหมสุดา  จิตต์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
284
2282430787
เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
285
2282440530
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
286
2282440531
เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
287
2282430248
เด็กชายอภิวัชร์  อินทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
288
2282440538
นายอภิวัฒน์  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
289
2282441001
เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
290
2282430249
เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
291
2282441004
เด็กหญิงอวภาส์  ศรนรินทร์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
292
2282430252
เด็กหญิงออมทรัพย์  พูดเพราะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
293
2282440547
เด็กชายอัครชัย  ตันวิวัฒน์จินดา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
294
2282440549
เด็กหญิงอัญชิสา  ศุภนาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
295
2282440550
เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
296
2282430684
เด็กหญิงอัสรีนา  ฉิมเรือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
297
2282440552
เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
298
2282430255
นางสาวอาลิตา  หลำหง๊า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
299
2282430258
นายอิทธิ์  จับปรั่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
300
2282430260
เด็กหญิงอิสริยา  ศรีธนสาร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
301
2282430261
นายอุกฤษณ์  ตุลยกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13