รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2272350395
เด็กหญิงกนิษฐา  เวทยสาร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
2
2272350803
เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
3
2272350396
เด็กหญิงกมลนิตย์  ระรวยทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
4
2272350111
เด็กชายกรจักร  ทับศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
5
2272350114
เด็กชายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
6
2272350115
เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
7
2272350707
เด็กหญิงก่องเพชญ์  กิจเจริญไชย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
8
2272350006
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์เล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
9
2272350412
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จักรชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
10
2272350120
เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
11
2272350415
เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
12
2272350814
เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
13
2272350817
เด็กชายกิตติคุณ  สุราช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
14
2272350822
เด็กหญิงขนิษฐา  คำมั่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
15
2272350128
เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
16
2272350013
เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
17
2272350130
นายคมสันต์  อินจู
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
18
2272350425
เด็กชายจตุรวัฒน์  ฉายา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
19
2272350015
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
20
2272350830
เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
21
2272350710
เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
22
2272350711
นายจิรกิตติ์  ศรีเพ็ง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
23
2272350833
เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
24
2272350428
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
25
2272350836
เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
26
2272350429
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมสุรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
27
2272350844
เด็กหญิงชลิดา  ฟูปลูก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
28
2272350715
เด็กหญิงชวรีย์  มาสุข
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
29
2272350847
เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
30
2272350451
เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
31
2272350391
เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
32
2272351082
เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
33
2272350850
เด็กหญิงญาณิศา  นวลนิศาชล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
34
2272350853
เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
35
2272350722
เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2272350723
นายฐิติพล  กลัดสุข
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
37
2272350724
เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
38
2272350725
เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
39
2272350726
เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
40
2272350024
นางสาวณัฐชา  สูหา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
41
2272350727
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
42
2272350728
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
43
2272350468
เด็กหญิงณัฐรุจา  ปีมะณี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
44
2272350470
เด็กชายณัฐวร  ชื่นสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
45
2272350863
เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
46
2272350865
เด็กหญิงณิชาภรณ์  จำปี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
47
2272350181
เด็กชายดนุเดช  เสือโพธิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
48
2272350866
เด็กหญิงดมิสา  กัณหา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
49
2272350476
เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
50
2272350479
เด็กชายต้นน้ำ  ชอบเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
51
2272350870
เด็กชายตันติกร  เจียมทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
52
2272350184
เด็กชายธณภัทร  ผลโอฐ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
53
2272350482
เด็กชายธนกร  คำพิรา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
54
2272350872
เด็กหญิงธนกร  โชคจินดา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
55
2272350031
เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
56
2272350488
เด็กชายธนภัทร  กิจไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
57
2272350877
เด็กชายธนภัทร  สังข์วงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
58
2272350879
เด็กหญิงธนมาลย์  วงศ์ฟู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
59
2272350490
เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
60
2272350881
เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
61
2272350104
เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
62
2272350883
เด็กชายธนากร  กาลอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
63
2272350737
เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
64
2272350885
เด็กชายธรรมรัตน์  ทาบุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
65
2272350034
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ศิริล้วน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
66
2272350886
เด็กชายธัชพล  กวางทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
67
2272350501
เด็กหญิงธัญรดา  เดือนฉาย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
68
2272350505
เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
69
2272350892
เด็กชายธีรพัฒน์  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
70
2272350893
เด็กชายธีรภัทร์  ร่มพิกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2272350216
เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
72
2272350513
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญกิจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
73
2272350222
เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
74
2272350901
เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
75
2272350905
เด็กชายนันทยศ  เติมเกาะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
76
2272350520
เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงเพิ้ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
77
2272350911
เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
78
2272350915
เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
79
2272350794
เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
80
2272350051
เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
81
2272350919
เด็กหญิงประภารัตน์  ผลอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
82
2272350747
นางสาวปวันรัตน์  ฉิมเกิด
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
83
2272350535
เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
84
2272350748
นางสาวปาณิสรา  หร่ายลอย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
85
2272350925
เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
86
2272350054
เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
87
2272350541
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
88
2272350926
เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรลานน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
89
2272350927
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองขวัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
90
2272350752
เด็กชายพงศ์วรินทร์  วรโชติธนิน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
91
2272350544
เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
92
2272350257
เด็กชายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
93
2272350930
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
94
2272350931
เด็กหญิงพชรพร  อ่อนละมัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
95
2272350932
เด็กชายพชรพล  กลิ่นชื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
96
2272350548
เด็กชายพชรพล  มาลัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
97
2272350547
เด็กชายพชรพล  เอี่ยมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
98
2272350934
เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
99
2272350059
เด็กหญิงพรชนก  ถนอนเขต
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
100
2272350935
เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
101
2272350942
เด็กชายพรเทพ  ไวยทรง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
102
2272350943
เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
103
2272350061
เด็กหญิงพรรณพัชร  จิตรแสวง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
104
2272350940
เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
105
2272350753
เด็กหญิงพรสวรรค์  จิ๋วแหยม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2272350269
เด็กชายพลธารา  พลายงาม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
107
2272350270
เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
108
2272350946
เด็กชายพัชรพล  ไชยพงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
109
2272350949
เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
110
2272350559
เด็กชายพัดยศ  ออกแมน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
111
2272350951
เด็กชายพัสกร  งามเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
112
2272350284
เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
113
2272350758
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
114
2272350281
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
115
2272350572
เด็กหญิงพิมสิริ  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
116
2272350575
เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
117
2272350963
เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติวิริยะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
118
2272351077
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
119
2272350798
นางสาวแพรพรรณ  ค้าปลา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
120
2272351079
เด็กหญิงแพรวา  อยู่แย้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
121
2272350577
เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
122
2272350578
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
123
2272350967
เด็กชายภัทรกานต์  เชาวน์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
124
2272350580
เด็กชายภัทรธีร  ทองคำเภา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
125
2272350069
เด็กหญิงภัทรมน  เหล่าพิเชียรพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
126
2272350590
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
127
2272350592
เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
128
2272350594
เด็กชายภูบดี  ประทุมมา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
129
2272350297
นายภูมินันท์  ฉายสกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
130
2272350970
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์จิระพูนผล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
131
2272350972
เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
132
2272350073
เด็กชายภูริทัศน์  จันพลา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
133
2272350973
เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
134
2272350978
เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
135
2272350598
เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
136
2272350599
เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
137
2272350384
เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
138
2272351078
เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
139
2272350698
เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
140
2272350981
เด็กชายรชต  ทองชู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2272350601
เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
142
2272350983
เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
143
2272350984
เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
144
2272350986
เด็กชายรักษพงศ์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
145
2272350989
เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
146
2272350990
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
147
2272350312
เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
148
2272350614
เด็กชายลัทธพงศ์  กลิ่นแค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
149
2272350996
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
150
2272350618
เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
151
2272350776
นายวรินทร  พูลทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
152
2272351008
เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
153
2272350624
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่พวง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
154
2272351014
เด็กชายวุฒิภัทร  หาญตระกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
155
2272350634
เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
156
2272350636
เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
157
2272350638
เด็กหญิงศศิธร  ปลายนา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
158
2272351020
เด็กหญิงศิณิศตา  เหล็กใหล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
159
2272351021
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
160
2272351022
เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
161
2272351024
เด็กชายศิวกร  รักดำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
162
2272351026
เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
163
2272351028
เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
164
2272350667
เด็กชายสเปน  สันติวราวิทย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
165
2272350650
เด็กชายสมศักดิ์  เสมาเงิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
166
2272351037
เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
167
2272350090
เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
168
2272350656
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
169
2272351041
เด็กหญิงสุชานรี  คำชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
170
2272351042
เด็กหญิงสุณัฏฐญา  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
171
2272350092
เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
172
2272351048
เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
173
2272351056
เด็กชายอดิสรณ์  เพ็ชรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
174
2272350097
เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
175
2272350369
นายอภิชัจ  วุ่นวงศ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2272350374
เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
177
2272351066
เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
178
2272351068
เด็กชายอัครพล  หรรษภิญโญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
179
2272351070
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
180
2272350681
เด็กหญิงอาทิตยา  นุวรรณ์โน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
181
2272350791
เด็กหญิงอารยา  กำจาย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
182
2272350792
เด็กชายอิทธิพัทธ์  คงแจ๋ว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5