รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2232710004
เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
2
2232710009
เด็กหญิงกษิรา  ธิรนันทิน
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
3
2232720002
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
4
2232720003
เด็กชายกันตพงศ์  วอนเจียม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
5
2232710014
เด็กหญิงกานต์ชนก  คำหล้า
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
6
2232720005
เด็กชายคณรมย์  วิชนี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
7
2232720006
นายคณิน  บุญโอภาศ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
8
2232710028
เด็กชายจักริน  ภูวสรรเพ็ชญ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
9
2232710229
เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
10
2232710040
เด็กหญิงชนัฐตา  ห่านวิไล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
11
2232720012
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
12
2232720014
เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภึร์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
13
2232710045
นางสาวชลนิชา  ฤทธิมหันต์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
14
2232720147
เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม. เขต 42
15
2232710049
เด็กหญิงชโลธร  เสาแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
16
2232710050
นางสาวญาดา  คนึงจิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
17
2232720135
เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม. เขต 42
18
2232720019
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
19
2232710053
เด็กหญิงฑิตยา  แสนใจกล้า
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
20
2232720020
เด็กชายณทัต  อันประนิตย์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
21
2232720137
เด็กชายณนนท์  สิงหสุรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม. เขต 42
22
2232720021
เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
23
2232720024
เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
24
2232720027
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
25
2232720087
เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
26
2232710072
เด็กชายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
27
2232710077
เด็กชายธนดล  อินชัน
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
28
2232710087
เด็กชายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
29
2232720029
เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
30
2232720030
เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
31
2232720035
เด็กหญิงปณิตา  ทองทรงกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
32
2232710113
นายปราบปราม  ชีเปรม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
33
2232710114
เด็กหญิงปริญญาศร  คุปตระกูล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
34
2232720037
เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
35
2232710116
เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
36
2232720038
เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
37
2232720039
เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
38
2232720141
เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม. เขต 42
39
2232720040
เด็กหญิงปารณีย์  ช่างทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
40
2232720043
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
41
2232720044
เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
42
2232720045
เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
43
2232710130
เด็กหญิงพรนภัส  จันเปรม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
44
2232720049
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
45
2232710137
เด็กหญิงพัทธวรรณ  นิลวาส
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
46
2232710139
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
47
2232720051
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จริตงาม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
48
2232720054
เด็กหญิงพีรญาณ์  พรมมัจฉา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
49
2232720055
เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒนสิริ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
50
2232710146
เด็กชายพีรดนย์  ขอนทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
51
2232710234
เด็กหญิงแพทราย  อ่วมสถิตย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
52
2232710148
เด็กชายภคิน  มีมุข
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
53
2232710150
เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
54
2232720058
เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
55
2232720059
เด็กชายภูรินท์  ม่วงศรีเมืองดี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
56
2232710164
เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
57
2232720060
เด็กชายรวิภาส  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
58
2232720061
เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
59
2232720062
เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
60
2232720063
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
61
2232720031
เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
62
2232720032
เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
63
2232710098
นางสาวนริศรา  ตั้งจิตต์ธรรม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
64
2232720033
เด็กชายนวพล  สันติภาพจันทรา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
65
2232720109
เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สพม. เขต 42
66
2232720064
เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
67
2232720066
เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
68
2232720067
เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
69
2232720119
เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สพม. เขต 42
70
2232720069
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
71
2232720070
เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
72
2232720071
นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
73
2232710191
เด็กหญิงศิริวรรณ์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
74
2232710196
เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
75
2232720088
เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
76
2232720073
เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
77
2232720145
เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม. เขต 42
78
2232710203
เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
79
2232710210
เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
80
2232720079
เด็กชายอนาวิล  อิสลาม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
81
2232720080
เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
82
2232710220
เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
83
2232710221
เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญธิติ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
84
2232710225
เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
85
2232710226
เด็กชายอัสวณี  จุฬาธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
86
2232720086
เด็กชายเอกอมร  ศรีจอมขวัญ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42