รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2222690987
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
2
2222700183
เด็กชายกนกพล  นนทะสัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
3
2222700186
เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
4
2222700501
เด็กหญิงกรกนก  เกยเลื่อน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
5
2222690006
เด็กหญิงกรกนก  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
6
2222700189
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
7
2222690991
เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
8
2222690177
เด็กชายกรวิชญ์  ชูตระกูล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
9
2222690179
เด็กชายกฤตภาส  บุญโยม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
10
2222690009
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
11
2222700503
เด็กหญิงกษมาภรณ์  กันต์โฉม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
12
2222690999
เด็กหญิงกอปรบุญ  ฮวดเชี่ยวชาญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
13
2222690012
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
14
2222690368
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
15
2222700504
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันอินทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
16
2222700505
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พนาลิกุล
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
17
2222690370
เด็กชายกันตพงศ์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
18
2222691002
นางสาวกันติชา  น่วมอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
19
2222691003
นางสาวกัลยกร  เสาวโมกข์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
20
2222700204
เด็กชายกานต์ปณิธิ  เมืองขวา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
21
2222690713
เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
22
2222700509
เด็กชายกิตติธัช  คำมั่ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
23
2222700016
เด็กหญิงกิตติยา  นนทะโคตร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
24
2222700207
นางสาวกิรณา  จันทร์เกิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
25
2222680253
เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
26
2222680296
เด็กหญิงกุลณัฐ  นาคสวน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
27
2222700209
เด็กหญิงกุลนัทธ์  พงษ์ด้วง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
28
2222690019
เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
29
2222700210
เด็กหญิงกุลิสรา  การกิ่งไพร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
30
2222700593
เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
31
2222700211
เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
32
2222700213
เด็กชายขวัญเมือง  สอนหลวย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
33
2222691011
เด็กชายคณาธิป  สุขใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
34
2222690719
เด็กหญิงครองสิริ  ป้องไฝ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
35
2222680305
เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2222690021
เด็กหญิงจรรยพร  คณานนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
37
2222691247
นายจักรภัทร  ฉิมเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
38
2222680311
นางสาวจันทกานต์  คัดธรรมวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
39
2222700607
เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
40
2222690390
เด็กชายจิรกิตติ์  แห้วศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
41
2222700027
เด็กชายจิรภัทร  มหาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
42
2222690023
เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
43
2222680326
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองปอน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
44
2222690726
เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
45
2222690201
เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
46
2222691015
นายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
47
2222691018
เด็กชายชนนน  ฉัตรแก้วนภานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
48
2222700223
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
49
2222700224
เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
50
2222691021
เด็กหญิงชนากานต์  ทิวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
51
2222691023
เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
52
2222690029
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
53
2222690030
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
54
2222700732
นางสาวชลันดา  จองกา
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต 40
55
2222700232
เด็กชายชัชนันท์  บุญพา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
56
2222690406
เด็กชายชัยชนะ  จังติยานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
57
2222691026
นายชัยพลฎ์  ศรีภิรมย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
58
2222700035
นายชัยศิริ  กงถัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
59
2222690035
เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
60
2222691029
เด็กชายชินกฤต  แก้วสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
61
2222691031
เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
62
2222700237
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
63
2222690975
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
64
2222690679
เด็กชายไชยพน  ก้อนเครือ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
65
2222690413
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
66
2222690044
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
67
2222691035
เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
68
2222691037
นางสาวฐิติรัตน์  เรืองจิตชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
69
2222690978
เด็กชายฐิติวุฒิ  จินดาเนตร
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สพม. เขต 39
70
2222691248
เด็กชายณภัทร  สมิทธิกร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2222691042
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันผ่อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
72
2222680703
นายณัฏฐ์ธนชัย  สวนปลิก
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม. เขต 38
73
2222700252
เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
74
2222680369
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
75
2222691045
เด็กหญิงณัฐชยา  สมัครการ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
76
2222700259
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
77
2222700260
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
78
2222690439
เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
79
2222700271
เด็กหญิงณิชกมล  โป้ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
80
2222691054
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
81
2222691056
เด็กหญิงถลัชนันท์  ผ่องจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
82
2222700048
เด็กชายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
83
2222680751
เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
84
2222691059
นางสาวทิฆัมพร  เศรษฐวนิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
85
2222680752
เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
86
2222691237
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
87
2222690230
เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
88
2222690463
เด็กชายธนกฤต  แป้นพรหม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
89
2222690464
เด็กชายธนกฤต  วัฒนะจีรากร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
90
2222700057
เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
91
2222691066
นายธนพล  แสนสุภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
92
2222691068
เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
93
2222700279
เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
94
2222691071
เด็กหญิงธนภัทร  จงมีสัตย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
95
2222691070
เด็กชายธนภัทร  เรือนก้อน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
96
2222700281
เด็กชายธนรัฐ  ราศรีชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
97
2222691076
เด็กชายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
98
2222700539
เด็กชายธนวัฒน์  สีเขียว
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
99
2222690476
เด็กชายธนวิชญุ์  ทิพย์วิชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
100
2222700061
เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
101
2222690791
เด็กหญิงธนัญญา  รังสรรค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
102
2222690482
เด็กชายธนากร  จันทร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
103
2222700284
เด็กหญิงธนาลักษณ์  ทองมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
104
2222700290
เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
105
2222700291
เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2222700292
เด็กหญิงธวัลพร  กุลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
107
2222690486
เด็กชายธัญ  รัตนศิริกุลชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
108
2222690488
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
109
2222691081
เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
110
2222691082
นางสาวธัญลักษณ์  สุขอาภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
111
2222700629
เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
112
2222691084
นางสาวธันยพร  สุมิตสวรรค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
113
2222700297
นางสาวธารารัตน์  สมพจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
114
2222700299
เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบจากสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
115
2222691087
นายธิปก  พฤกษะวัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
116
2222691088
นายธิษร์ธวัช  อุ่นต๊ะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
117
2222680418
เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
118
2222690503
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วจีน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
119
2222700304
เด็กชายธีรวุธ  โฆสิตกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
120
2222691092
เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
121
2222691094
เด็กหญิงนภัสรา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
122
2222700311
เด็กชายนรุตม์ชัย  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
123
2222691100
เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
124
2222700315
นางสาวนันท์นภัสรฌ์  ศรีโคตรมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
125
2222690809
เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
126
2222680776
เด็กหญิงนาถนภา  สิรมาศ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
127
2222691108
เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
128
2222700077
นางสาวน้ำเพชร  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
129
2222680664
เด็กหญิงนิชาภัทร  ลาโภ
ม.1
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม. เขต 38
130
2222690512
เด็กหญิงนิธิพร  นนทการ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
131
2222700172
เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
132
2222700319
เด็กชายบงทด  จิตรละมัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
133
2222691111
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
134
2222700327
นางสาวบุณยาพร  เชษฐมาส
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
135
2222691112
นายบุริศ  เสรีวัตตนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
136
2222700594
เด็กหญิงเบญญาภา  กุนเทียน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
137
2222690520
เด็กชายปกครอง  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
138
2222700333
เด็กหญิงปภาวี  ชุนเกาะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
139
2222690821
เด็กชายปรยุทธ  สินเดช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
140
2222700337
นายปรัชญา  สร้อยสาย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2222691118
นายปรัชญากร  พิมพ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
142
2222691119
เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
143
2222700737
เด็กหญิงปราชญา  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต 40
144
2222700084
เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
145
2222691125
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แฝงพงศ์กองสิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
146
2222691128
นายปวริศล์  ไชยดีศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
147
2222690830
เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
148
2222690087
เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
149
2222700346
นางสาวปัณญพัฒน์  เมืองอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
150
2222690524
เด็กชายปัณณทัต  น้อยนิตย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
151
2222700556
เด็กหญิงปันพร  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
152
2222700351
เด็กหญิงปาริชาติ  เพชระบูรณิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
153
2222691132
เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
154
2222690092
เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
155
2222690093
เด็กหญิงปิยะนันท์  ดวงแข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
156
2222700356
เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
157
2222690094
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
158
2222691134
เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
159
2222690532
เด็กชายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
160
2222700473
เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
161
2222690670
เด็กชายเปศล  กลั่นกลอน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
162
2222700359
เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
163
2222690533
เด็กชายพงศกร  สุวะนิช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
164
2222700360
เด็กชายพงศนาถ  นากลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
165
2222700559
นายพงศ์ศกร  บุญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
166
2222691137
เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
167
2222690541
เด็กชายพณิชพล  วงษ์พรวน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
168
2222680795
เด็กหญิงพรนภัส  เริศกาศ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
169
2222680137
เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
170
2222700091
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชัยคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
171
2222690983
เด็กชายพฤฒินันท์  สงสังข์
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สพม. เขต 39
172
2222690852
เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
173
2222690855
เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
174
2222691145
เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
175
2222691146
นายพัชรพล  ฉิมทิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
176
2222691148
เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
177
2222691149
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
178
2222690547
เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
179
2222690860
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
180
2222700375
เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
181
2222691152
เด็กชายพิชาภพ  บุญคล้าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
182
2222691156
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
183
2222700380
นางสาวพิมพ์วรีย์  รัตนพานิตย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
184
2222690114
เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
185
2222690116
เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
186
2222680148
เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
187
2222700480
เด็กชายพีรวัส  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
188
2222691159
เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
189
2222691160
เด็กชายพีรัช  วสันติวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
190
2222690173
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
191
2222700384
เด็กหญิงฟาริดา  จกะวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
192
2222690117
นางสาวภคพร  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
193
2222690118
เด็กหญิงภัคจีรา  โม้อ้วน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
194
2222700386
เด็กชายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
195
2222700388
เด็กหญิงภัทรศยา  สุภชัยปัญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
196
2222691164
นางสาวภัทรสุดา  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
197
2222700566
เด็กหญิงภัทรสุดา  จันทร์วรพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
198
2222700389
เด็กชายภากร  ชุนประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
199
2222690291
เด็กชายภาคิน  สาระประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
200
2222700109
เด็กชายภานุวัฒน์  อุดมคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
201
2222700113
เด็กชายภูบดินทร์  วงค์ยะรา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
202
2222691170
นายภูมิไทย  สาคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
203
2222690121
เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
204
2222680164
เด็กชายภูวดล  บุญจวง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
205
2222690580
เด็กชายภูวรัตน์  พึ่งเงิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
206
2222690676
เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
207
2222700119
เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
208
2222700393
เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
209
2222700395
เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
210
2222690298
เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
211
2222690581
เด็กชายมิตรภาพ  นาคมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
212
2222690342
เด็กชายเมธวิน  ด้วงแดง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
213
2222690672
เด็กชายเมธา  วิปรวณิชย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
214
2222691243
เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิตตา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
215
2222700397
เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
216
2222700595
เด็กหญิงเยนนี่  ติง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
217
2222691176
เด็กชายรชต  มั่นจีระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
218
2222690590
เด็กชายรัชภัทร  เศรษฐธรกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
219
2222690891
เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
220
2222690594
เด็กชายรามนรินทร์  ตั๋นคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
221
2222700128
เด็กชายลัญฉกร  จักทอน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
222
2222700672
เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
223
2222700133
เด็กชายวรพล  ใบภักดี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
224
2222700407
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
225
2222691186
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐ์อาภรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
226
2222690598
เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
227
2222700135
เด็กหญิงวรัชยา  แซมสีม่วง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
228
2222690901
เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
229
2222700410
เด็กชายวรัญญู  อยู่นิยม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
230
2222691183
เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
231
2222680182
เด็กหญิงวริศรา  จันทรา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
232
2222700412
เด็กหญิงวลัญธรณ์  มนทา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
233
2222690138
นางสาววลัยวัฒน์  กระทู้
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
234
2222700413
นายวศิน  เพ็งบุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
235
2222700414
เด็กชายวิกร  เรือนปัญจะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
236
2222690609
เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑาทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
237
2222690144
เด็กหญิงวิรัญญา  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
238
2222700417
นางสาววิริญญา  กองศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
239
2222700141
เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
240
2222690146
เด็กหญิงศศิกมล  นุชพ่วง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
241
2222680194
เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
242
2222680838
เด็กชายศาสตนันท์  ดวดรักษ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
243
2222690913
เด็กหญิงศิรดา  กิติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
244
2222691194
นายศิรวิชญ์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
245
2222691197
นางสาวศิริวิภา  สายยืด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
246
2222691200
นายศิวกร  ทีสี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
247
2222691203
เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
248
2222690623
เด็กชายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
249
2222700439
เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
250
2222680201
เด็กชายศุภวิชญ์  กลีบสำโรง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
251
2222690319
เด็กชายศุภวิชญ์  เทียมทัน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
252
2222690318
เด็กชายศุภวิชญ์  เนียมหอม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
253
2222700435
เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
254
2222700436
เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
255
2222700149
เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
256
2222691209
เด็กหญิงศุภางค์  อึ้งชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
257
2222690153
เด็กหญิงศุภานัน  คงสน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
258
2222700438
นางสาวศุภาวรรณ  โปร่งฟ้า
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
259
2222691244
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
260
2222690320
เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
261
2222700443
เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
262
2222700444
เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
263
2222690637
เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
264
2222690638
เด็กชายสิรวิชญ์  ภูริสัตย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
265
2222690639
เด็กชายสิระ  อินสัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
266
2222691217
เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
267
2222700448
เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
268
2222690159
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
269
2222690930
เด็กหญิงสุกฤตรัชญา  จันทร์รอด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
270
2222700452
นางสาวสุดาลักษณ์  ศรีแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
271
2222700453
เด็กหญิงสุทธดา  กาฬะสิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
272
2222691222
นางสาวสุพรรณษา  กัญยะมาสา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
273
2222700455
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
274
2222700161
เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
275
2222680694
เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม. เขต 38
276
2222690938
เด็กหญิงสุรดา  จิตต์มั่น
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
277
2222690325
เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
278
2222690326
เด็กชายสุรวุฒิ  พูลเพียร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
279
2222700683
เด็กหญิงสุวรรณา  อู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
280
2222690653
เด็กชายอณุศิษฏ์  วงศ์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
281
2222700180
เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
282
2222680226
เด็กชายอนุภัทร  อ่อนเชตุ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
283
2222680610
เด็กชายอมฤต  ธูปเทียน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
284
2222690949
เด็กหญิงอรณิชา  เมืองรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
285
2222690168
เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
286
2222700752
เด็กหญิงอันนา  โลซ์มันน์
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต 40
287
2222690334
เด็กชายอานนท์  พูลสะดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
288
2222691234
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
289
2222690336
เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
290
2222680874
เด็กชายโอบนิธิ  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38