รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2212660815
นางสาวกนกรส  เค้าหม่อง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
2
2212660816
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
3
2212660004
เด็กหญิงกมุทพร  อยู่บ้านแพ้วรัตนโกมล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
4
2212660817
เด็กหญิงกรกนก  ช่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
5
2212660818
เด็กชายกริชกร  หมื่นอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
6
2212660007
เด็กชายกฤต  อักษรนฤนาท
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
7
2212660008
เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
8
2212660012
เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
9
2212660823
เด็กชายกฤษฎา  คำอุปละ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
10
2212660015
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
11
2212660824
เด็กชายกฤษณ์  วงศ์ราษฎร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
12
2212660017
เด็กชายกษิดิ์เดช  เล้าตระกูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
13
2212660837
เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
14
2212660825
เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
15
2212660019
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
16
2212660832
เด็กหญิงกัลยาณิน  คำมาเร็ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
17
2212660030
เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
18
2212660834
เด็กชายกิติศักดิ์  สว่างพนาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
19
2212660444
เด็กหญิงกุลนัทชา  ชุมภู
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
20
2212660835
เด็กหญิงกุลภรณ์  สายลาม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
21
2212660035
เด็กชายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
22
2212660405
เด็กหญิงไกลกังวล  การพนักงาน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
23
2212660838
เด็กหญิงขนิษฐี  สิงห์กุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
24
2212660377
เด็กหญิงเขมอัปสร  แก้ววรรณดี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
25
2212661587
เด็กหญิงไข่มุก  คำแสง
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
26
2212660840
เด็กชายคณพล  กาจธัญกิจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
27
2212660841
เด็กหญิงคณิศรา  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
28
2212660042
เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
29
2212660048
เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
30
2212660457
นางสาวจิรภัทร์  น้อยสร้อย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
31
2212660845
เด็กหญิงจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
32
2212660460
เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์เชื้อ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
33
2212660846
เด็กหญิงจิรัมภา  ขำกล่ำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
34
2212660053
เด็กชายจุลยุทธ  ยุวรังสิกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
35
2212661175
เด็กชายชนอี  แซ่หม่า
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2212660850
เด็กหญิงชนารดี  สมปาน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
37
2212661105
เด็กหญิงชนิดาภา  กาหะ
ม.3
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
สพม. เขต 36
38
2212660852
เด็กหญิงชนิสรา  เรือนสอน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
39
2212660780
นางสาวชมพูนุช  กฤษณาวารินทร์
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม. เขต 36
40
2212660855
เด็กชายชลน่าน  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
41
2212660066
เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
42
2212660069
เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
43
2212660072
เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
44
2212660073
เด็กชายชินกฤต  ภูติโส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
45
2212660858
เด็กชายชินวัตร  ใยแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
46
2212660859
เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
47
2212660486
เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
48
2212661185
เด็กหญิงชุติภา  ทำงาน
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
49
2212661089
เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
50
2212660864
เด็กหญิงซากุระ  โอกุระ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
51
2212660491
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ฝาย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
52
2212660866
เด็กชายฐากร  ใจพล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
53
2212660083
เด็กหญิงฐิตวันต์  ประเทศรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
54
2212660868
เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
55
2212660086
เด็กชายฐิติเชษ  ศักดิ์สมสกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
56
2212660084
เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันต์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
57
2212660498
เด็กหญิงณฐพร  อิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
58
2212660089
เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
59
2212660090
เด็กชายณภัทร  แจ่มหม้อ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
60
2212660873
เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
61
2212660091
เด็กชายณภัทร  สุยะใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
62
2212660094
นางสาวณภัทรา  ศรีรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
63
2212660874
เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
64
2212661191
เด็กหญิงณัชชนม์  เตมีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
65
2212661196
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  น้อยหมอ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
66
2212660893
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
67
2212660883
เด็กหญิงณัฐชา  พุฒตรง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
68
2212660882
เด็กหญิงณัฐชา  วงค์ชมภู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
69
2212660507
เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
70
2212660886
เด็กชายณัฐดนัย  อินทราทิพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2212661200
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธไชย
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
72
2212660104
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
73
2212660105
เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
74
2212660107
เด็กชายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
75
2212660108
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
76
2212660889
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจนันตา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
77
2212660890
เด็กหญิงณัฐลดา  โคตรด้วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
78
2212660891
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
79
2212661208
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำผัด
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
80
2212660518
นายณัฐวุฒิ  ดอนเลย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
81
2212660110
เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
82
2212660894
เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์สม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
83
2212660113
เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
84
2212660521
เด็กหญิงณิชากร  เจริญบุรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
85
2212660897
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แสนตอ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
86
2212660899
เด็กหญิงณิชาภา  ภูคำอภิรมย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
87
2212660523
เด็กหญิงณํฐนิชา  พจนสุนทร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
88
2212661214
เด็กหญิงดานิ  แซ่จัง
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
89
2212660115
เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
90
2212660529
นายตุลธร  เรือนปิน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
91
2212660116
เด็กหญิงทรายทองธาร  กันทาทอง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
92
2212660117
เด็กชายทวีทรัพย์  ประสาขา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
93
2212661223
นางสาวทักษพร  แซ่ไก้
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
94
2212660903
นายทัศน์พล  เอี่ยวเฮง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
95
2212660908
เด็กชายธนกร  ณัชปัญญาภรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
96
2212660123
เด็กชายธนธรณ์  ตุงพิทักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
97
2212660537
เด็กชายธนบูลย์  ชัยภูวนารถ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
98
2212660124
เด็กชายธนภพ  แสงบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
99
2212661240
เด็กชายธนภัทร  พืชทอง
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
100
2212660910
เด็กชายธนภัทร  วิชา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
101
2212660126
เด็กชายธนัช  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
102
2212660912
เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
103
2212660913
เด็กหญิงธนิษฐา  เย็นคต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
104
2212660915
เด็กหญิงธรินดา  คำลือเมือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
105
2212660916
เด็กหญิงธัญชนก  ชอบจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2212660917
เด็กหญิงธัญชนก  อนุ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
107
2212660551
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ใจน้อย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
108
2212660133
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
109
2212660134
เด็กหญิงธัญมน  แก้วมะคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
110
2212660922
เด็กชายธีธัช  วีรณรงค์กร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
111
2212660563
เด็กหญิงธีร์ธิดา  เลาดี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
112
2212661257
เด็กชายนนทกร  เชื้อเจ็ดตน
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
113
2212660928
เด็กชายนนท์ธิพัธ  ใจเสาร์ดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
114
2212660144
เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
115
2212660789
นายนภัสกร  ติ๊บแก้ว
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม. เขต 36
116
2212660149
เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
117
2212660150
เด็กชายนราธิป  หยดย้อย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
118
2212660151
เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
119
2212660154
เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
120
2212660156
เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
121
2212660158
เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
122
2212660159
เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
123
2212660161
เด็กหญิงนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
124
2212660936
เด็กหญิงนาถสิตา  คฤหานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
125
2212661281
เด็กหญิงน้ำหวาน  กันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
126
2212660163
เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
127
2212660168
เด็กหญิงนุตประวีณ์  กาวี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
128
2212660172
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้ววรรณา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
129
2212660581
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพรม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
130
2212660174
เด็กชายบารมี  พินิจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
131
2212660583
เด็กหญิงบุษยมาศ  สุริยา
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
132
2212661294
เด็กหญิงบูแหย่  มาเยอะ
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
133
2212661091
เด็กหญิงเบญญาภา  ชอบจิต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
134
2212661295
เด็กชายปฏิพล  วรรัตน์วัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
135
2212660179
เด็กหญิงประภาศิริ  ชัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
136
2212660949
เด็กชายปรัชญา  ปาลี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
137
2212660181
เด็กชายปรายเมฆ  โควิ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
138
2212660953
เด็กหญิงปริชญา  สุยะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
139
2212660182
เด็กหญิงปริชมน  นาใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
140
2212660411
เด็กชายปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 326 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2212660183
เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
142
2212660592
เด็กหญิงปริยากร  รุ่งโรจน์รัศมีกุล
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
143
2212660186
เด็กหญิงปรีณาภา  ยาสมุทร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
144
2212660190
นายปวัน  ธนพรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
145
2212660191
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มณีคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
146
2212660594
เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
147
2212660957
เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐสิริวาณิช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
148
2212660958
เด็กหญิงปาณิสรา  ตรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
149
2212661308
เด็กหญิงปาณิสรา  ทันใจ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
150
2212661310
เด็กหญิงปานไพลิน  วิยะพร้าว
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
151
2212660599
เด็กหญิงปาลิตา  ดาพะโย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
152
2212660963
เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
153
2212660600
นางสาวปิยธิดา  คำงาม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
154
2212660964
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองทา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
155
2212660208
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
156
2212660389
เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
157
2212661313
เด็กหญิงผัด  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
158
2212660391
เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
159
2212660210
เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรีอ้วน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
160
2212660212
เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
161
2212660213
เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
162
2212660214
เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
163
2212660606
นางสาวพรพัตรา  พรราศรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
164
2212660610
นางสาวพรไพลิน  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
165
2212660967
เด็กหญิงพรรณิศา  เหม่ากระโทก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
166
2212660607
เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
167
2212660968
เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
168
2212660971
เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
169
2212660225
เด็กชายพศิน  คำมูลเอ้ย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
170
2212660973
เด็กหญิงพัชราฎา  เตชไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
171
2212660226
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
172
2212660974
เด็กหญิงพัชรามณ  เตชไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
173
2212660227
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัชรพิมล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
174
2212660228
เด็กหญิงพัณณิตา  นักหล่อ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
175
2212660978
เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 327 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2212660979
เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
177
2212661350
เด็กชายพิทวัส  อินต๊ะวงค์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
178
2212660982
เด็กชายพิพรรธน์  พินิจสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
179
2212660983
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สิงห์ผาสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
180
2212660984
เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
181
2212660988
เด็กชายพิสิษฐ์ปรีชา  ศิริชื่นวิจิตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
182
2212660243
เด็กชายพิสิษฐ์  โกว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
183
2212661099
เด็กหญิงแพรพลอย  พงษ์เต้า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
184
2212660991
เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
185
2212660251
เด็กชายภควัฒน์  วัธนารวี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
186
2212661360
นางสาวภรณ์พรรณฎี  เทพวรรณ์
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
187
2212660254
เด็กชายภัคพล  อินทะรังษี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
188
2212660634
เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
189
2212660257
เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
190
2212660996
นายภัทรพล  กวางอุเสน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
191
2212660256
นายภัทรพล  หอมนาน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
192
2212660640
เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
193
2212661364
เด็กหญิงภัทรลักษณ์  คุณทรงแสน
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
194
2212660258
เด็กชายภากร  ตันติวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
195
2212660999
เด็กหญิงภาณิชา  ทองผดุงโรจน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
196
2212660259
เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
197
2212661367
เด็กชายภูมิรัตน์  วงค์ฝั้น
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
198
2212661004
เด็กหญิงภูมิวริทร์  พรมรังกา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
199
2212661005
เด็กชายภูริณัฐ  สงบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
200
2212660265
เด็กชายภูวดล  ตาหล้า
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
201
2212660267
เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
202
2212661008
เด็กหญิงมณิชญา  นวลสาย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
203
2212660268
เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
204
2212661011
เด็กหญิงมัชฌิมา  คำยอด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
205
2212660394
เด็กชายเมธัส  แสงประชุม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
206
2212661096
เด็กหญิงเมธาพร  พิรัญเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
207
2212660772
เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
208
2212661015
เด็กชายรณกร  นิแสนสัตย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
209
2212661376
เด็กชายรติพงศ์  ยาวิชัย
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
210
2212660659
เด็กหญิงรติพร  บุญล้วนวรุณพร
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2212660278
เด็กหญิงรมย์รุจี  รักษาดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
212
2212660279
เด็กหญิงรมิตา  ลีวณิชย์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
213
2212660660
นางสาวรวินันท์  พุดศรี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
214
2212660281
เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
215
2212661016
เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
216
2212660664
นางสาวรับพร  ดวงงา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
217
2212661025
เด็กหญิงรุ้งสินี  สายปัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
218
2212660665
เด็กหญิงรุจณิชา  อินยาศรี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
219
2212661022
เด็กหญิงรุจิรดา  ตันใจเพชร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
220
2212660397
เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
221
2212660284
เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
222
2212660286
เด็กชายวงศกร  คำใส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
223
2212661030
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
224
2212660289
เด็กชายวรพงศ์  วงศ์เรียน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
225
2212661033
เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
226
2212660675
เด็กหญิงวรันธร  ตั๋นเปี้ย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
227
2212661035
เด็กหญิงวริษา  หะวัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
228
2212661414
เด็กหญิงวาทิณี  รัตนวงค์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
229
2212661415
เด็กหญิงวาสนา  มิตรไพจิตร
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
230
2212660301
เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
231
2212660308
เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
232
2212661428
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชุ่มเรือน
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
233
2212660310
เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
234
2212660314
เด็กชายศิรชัช  สร้างช้าง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
235
2212660315
เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
236
2212661045
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศูนย์กลาง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
237
2212660316
เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
238
2212661049
เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
239
2212660317
เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
240
2212661048
เด็กชายศุภกร  อินทรีย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
241
2212660320
นายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
242
2212660699
นายศุภณัฐ  เหมือยมะโน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
243
2212660700
เด็กชายศุภวิชญ์  ชพานนท์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
244
2212660324
เด็กหญิงศุภิสรา  กันทาเดช
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
245
2212660705
เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2212660326
เด็กชายสรวิชญ์  วิตตางกูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
247
2212661055
เด็กชายสรันภัทร  สวนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
248
2212660327
นางสาวสาริศา  ยอดสนิท
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
249
2212661060
เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
250
2212661061
เด็กหญิงสิริญาพร  ฟังเร็ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
251
2212660336
เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
252
2212660338
เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
253
2212660344
เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยมินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
254
2212660346
เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
255
2212660349
เด็กหญิงสุรดา  ตาต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
256
2212660351
เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
257
2212661073
เด็กหญิงสุวรา  วรรณชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
258
2212661074
เด็กหญิงสุวลักษณ์  ใจแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
259
2212660723
เด็กหญิงสุวิมล  โสวรรณา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
260
2212660725
เด็กหญิงหัทยา  สติหทัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
261
2212661496
เด็กชายอนุสรณ์  นามอิน
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
262
2212661076
เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
263
2212660357
เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
264
2212660358
เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
265
2212660360
เด็กชายอภิศักดิ์  อุประ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
266
2212661499
เด็กชายอภิสิทธิ์  รูปใส
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
267
2212661501
เด็กหญิงอรจีรา  แสงเตา
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
268
2212660362
เด็กชายอรรคพล  ราชคม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
269
2212660372
เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
270
2212660743
นางสาวอัญชสา  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
271
2212661520
เด็กชายอัศวิน  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
272
2212661081
เด็กหญิงอากิ  โอกุระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
273
2212661526
นายอานนท์  กุณาเลย
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
274
2212660808
นางสาวอำพร  บุญจ้อย
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม. เขต 36
275
2212660374
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ยอดประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
276
2212661083
เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์ทิวาพรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
277
2212661572
เด็กชายเอ๋อต๊ะ  หม่อโป๊ะกู่
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
278
2212661581
เด็กหญิงแอน  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สพม. เขต 36
279
2212660410
เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 313 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
280
2212662304
เด็กหญิงกติกา  กันทะสอน
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
281
2212661596
เด็กชายกรกฤต  ผัดวงศ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
282
2212662305
นายกรวีร์  บัวเย็น
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
283
2212661609
เด็กชายกษิดิศ  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
284
2212661611
เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
285
2212661617
นางสาวกัญญ์วรา  เตวิชัย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
286
2212661615
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
287
2212661618
เด็กชายกันตชาต  ชวนะวิรัช
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
288
2212661619
เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
289
2212661621
เด็กหญิงกันยกร  เป็กเครือ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
290
2212661627
เด็กชายกิตตทัต  พงษ์พนัศ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
291
2212661633
เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
292
2212662189
เด็กหญิงเกื้อการย์  ปุญญมัย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
293
2212661645
เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
294
2212662310
เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
295
2212661659
เด็กหญิงจิรภิญญา  กาติ๊บ
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
296
2212661663
เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
297
2212661674
เด็กหญิงจุฑามาศ  จินาเฟย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
298
2212662192
เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
299
2212662313
เด็กชายฉัตริน  จอมคำ
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
300
2212661679
เด็กหญิงชญาดา  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
301
2212661685
นางสาวชนากานต์  ก๋าอินตา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
302
2212661701
เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
303
2212661707
เด็กหญิงชลากร  โพธิมณี
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
304
2212661720
นางสาวชุลีกร  จินะวัน
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
305
2212662248
เด็กหญิงญาณิศา  กางถิ่น
ม.2
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
สพม. เขต 36
306
2212661728
นางสาวญาดา  เครือชัยวัฒนา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
307
2212661729
เด็กหญิงญาดา  นันตา
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
308
2212662319
เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
309
2212661736
เด็กหญิงณ หทัย  แกัวบุญเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
310
2212661744
เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  ยานะ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
311
2212661748
เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
312
2212661750
เด็กหญิงณัฐชยา  ลัมยศ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
313
2212661723
เด็กหญิงณัฐฐญาดา  เรือนป้อ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
314
2212662323
นายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
315
2212661764
เด็กหญิงณัฐพร  ปานพรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
316
2212661767
เด็กชายณัฐพล  โภชนา
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
317
2212661769
เด็กชายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
318
2212662326
เด็กชายณัฐิวุฒิ  แดงมณี
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
319
2212661774
เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
320
2212661779
เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
321
2212662328
เด็กหญิงดารณี  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
322
2212662199
เด็กชายเดชาธร  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
323
2212662329
เด็กหญิงถิรนันท์  แสงศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
324
2212661798
เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
325
2212661803
เด็กชายธนัท  พิสิษฐ์ชลกาญจน์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
326
2212662332
เด็กชายธนากร  เพชรพัชรากุล
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
327
2212661805
นายธนาพัฒน์  คำอ้าย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
328
2212661813
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินาเฟย
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
329
2212661817
เด็กหญิงธัญรดา  สมศรี
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
330
2212661821
เด็กหญิงธันยชนก  สิทธินันท์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
331
2212661827
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจสัตย์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
332
2212661831
เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
333
2212661834
เด็กชายธีรไนย  ชัยกูล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
334
2212661836
เด็กชายนนทกร  นักไร่
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
335
2212661839
เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
336
2212661840
นายนพภิญโญ  สอนใจ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
337
2212661844
เด็กหญิงนภสร  เพียรทำ
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
338
2212661848
เด็กชายนฤบดินทร์  หัวน้ำ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
339
2212661859
เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมศรี
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
340
2212662339
เด็กหญิงนิศากร  เข็มเพชร
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
341
2212662342
นางสาวบุญฑริกา  มังคลาด
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
342
2212661862
เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
343
2212661864
เด็กหญิงบุษกร  เรืองขจรเมธี
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
344
2212662204
เด็กหญิงเบญญภา  บุญวงค์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
345
2212661873
เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์ทองคำ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
346
2212661876
เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธ์ุเศรณี
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
347
2212661883
นางสาวประภาสิริ  ใจดี
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
348
2212661904
เด็กหญิงปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
349
2212661914
เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
350
2212661930
เด็กหญิงพรไพลิน  อินประชา
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
351
2212661924
เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
352
2212661952
เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
353
2212661958
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์จำปา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
354
2212661965
เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใจวงค์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
355
2212661966
เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
356
2212662358
เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อารัญ
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
357
2212661970
เด็กชายพุฒิเมธ  พวงมะลิ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
358
2212662208
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
359
2212662211
เด็กชายเฟรดเดอริค จิม  มอฟเเฟท
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
360
2212661977
เด็กชายภัคพล  กองมะณี
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
361
2212661981
เด็กชายภัทรพล  ยาวิระ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
362
2212661989
เด็กชายภานุพงศ์  คำยอด
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
363
2212661994
เด็กหญิงภิญญาพัฒน์  สิงคราช
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
364
2212662359
เด็กชายภูชิต  ใจดี
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
365
2212661997
เด็กชายภูบดี  ไชยเมือง
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
366
2212662006
เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
367
2212662008
เด็กหญิงมัลฑิกานต์  หลักฐาน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
368
2212662013
เด็กชายรณกฤต  เพียรการ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
369
2212662019
เด็กหญิงรมย์นลิน  แป้งหอม
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
370
2212662360
นางสาวรวงข้าว  ถุงออน
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
371
2212662024
เด็กชายรัชชากร  ธุระเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
372
2212662026
เด็กหญิงรัญชนา  ไชยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
373
2212662362
นางสาวรัญชิดา  มังคลาด
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
374
2212662227
นายโรเบิร์ต จอนห์  มอฟแฟท
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
375
2212662364
เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนี
ม.1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
376
2212662037
เด็กหญิงวณิชญา  สิทธิวงค์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
377
2212662368
เด็กหญิงวรารวีย์  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
378
2212662049
เด็กหญิงวริศรา  จาสม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
379
2212662052
เด็กชายวัชรพงษ์  อินต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
380
2212662372
เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
381
2212662058
เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
382
2212662061
เด็กหญิงวิชชา  เครือตา
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
383
2212662064
เด็กหญิงวิชชุภรณ์  ใหม่คำ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
384
2212662075
เด็กชายวูเทียน  ชัว
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
385
2212662214
เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
386
2212662078
เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
387
2212662378
เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
388
2212662083
นางสาวศิริขวัญ  เพลาวัน
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
389
2212662084
เด็กชายศิริชัย  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
390
2212662094
เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
391
2212662382
นายศุภวิชญ์  กบคำ
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
392
2212662098
เด็กหญิงศุภสุดา  จงประสิทธิ์กุล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
393
2212662106
เด็กหญิงสวิตตา  ใจมิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
394
2212662120
เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
395
2212662386
เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะพิมพ์
ม.2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
396
2212662125
เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
397
2212662147
เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
398
2212662155
เด็กหญิงอภิชญาพร  ขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
399
2212662160
เด็กหญิงอรนภา  ผันอากาศ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
400
2212662177
เด็กชายอาวุธ  อินทร์กอง
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
401
2212662182
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
402
2212662219
นางสาวเอี่ยมดรุณ  อินเตชะ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
403
2212662233
นายไอศูรย์  จันจองคำ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ห้อง 635 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
404
2212670008
นางสาวกอบทอง  ยอดยิ่ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
405
2212670009
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
406
2212670010
เด็กชายกันตพงศ์  นุ่มนวล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
407
2212670013
เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
408
2212670014
นางสาวกุลภรณ์  แก้วแกมเกตุ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
409
2212670017
เด็กชายจักรพรรค  นามวงค์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
410
2212670029
นางสาวชรินธร  ต่อเจริญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
411
2212670035
เด็กหญิงญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
412
2212670041
เด็กหญิงณปภัช  กิจภิญโญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
413
2212670043
เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
414
2212670056
นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณโคตร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
415
2212670057
เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
416
2212670065
เด็กชายตะวัน  ตาคำ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
417
2212670068
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์ต๊ะวงค์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
418
2212670072
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
419
2212670079
นายธรณินทร์  กันทะเสน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
420
2212670080
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
421
2212670084
เด็กหญิงธันยพร  สารดี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
422
2212670087
นายธีรภัทร  สุภาศรี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
423
2212670097
เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
424
2212670104
เด็กชายบุญยวัทน์  มงคล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
425
2212670106
เด็กหญิงป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
426
2212670113
เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
427
2212670115
เด็กหญิงปวรรณริสา  นันท์จักร์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
428
2212670122
เด็กหญิงปิยวรา  โสวะนา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
429
2212670125
นางสาวปุณยาพร  ศักดิ์ดี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
430
2212670129
นางสาวพรธิดา  เงินคล้าย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
431
2212670133
เด็กหญิงพิชชา  กองลี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
432
2212670140
นางสาวพิชาภัค  วงศ์ธง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
433
2212670147
เด็กชายพิสุทธิ์  แสงสิน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
434
2212670155
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชื่นนอก
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
435
2212670160
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กึกก้อง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
436
2212670159
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปันวารี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
437
2212670170
นางสาวมัญฑิตา  พ้องพาน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
438
2212670183
นางสาววรินทร  แก้วกัน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ห้อง 636 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
439
2212670187
นางสาววิชญาพร  สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
440
2212670190
เด็กหญิงศตภัทรภรณ์  ปะละใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
441
2212670194
นางสาวศิรกานต์  เงาะหวาน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
442
2212670199
นายศุภวิชญ์  วรรณา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
443
2212670206
นางสาวสุจพัชญา  บรรเลง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
444
2212670208
เด็กหญิงสุจิรา  ชินสว่างวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
445
2212670209
เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
446
2212670211
เด็กหญิงสุชัญญา  ถิ่นถา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
447
2212670210
เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
448
2212670217
เด็กหญิงสุภาพร  ปวงเริ่ม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
449
2212670241
นางสาวโสภิดา  จิณวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
450
2212670242
เด็กหญิงโสภิดา  นันตา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
451
2212670226
เด็กหญิงอภิชญา  พรมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
452
2212670229
นางสาวอัญชิสา  ใจเฉื่อย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
453
2212670231
นางสาวอัญธิชา  กงใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
454
2212670256
นายกล้าตะวัน  พิชญ์วิชชาธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
455
2212670258
เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
456
2212670260
เด็กชายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
457
2212670259
เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
458
2212670723
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้องการ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
459
2212671153
เด็กหญิงกัญญาพัชท์  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
460
2212671069
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทีปรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
461
2212671070
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร
ม.1
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
462
2212670727
เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
463
2212670266
นางสาวกาญจนวรรณ  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
464
2212670268
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
465
2212670733
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดแดน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
466
2212670273
เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
467
2212671163
เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
468
2212670274
เด็กชายคมชาญ  ชัยวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
469
2212670278
เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
470
2212670283
นายจักรภัทร  ด้วงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
471
2212671073
เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา
ม.2
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
472
2212670285
เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
473
2212671168
เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
474
2212670289
เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
475
2212671171
เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
476
2212670292
เด็กชายจิระภัทร  แก้วน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
477
2212671175
เด็กหญิงฉันทพิชชา  จันเนย
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
478
2212670300
เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
479
2212670311
เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
480
2212671382
นางสาวชนาพร  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
481
2212670758
เด็กหญิงชนาภา  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
482
2212670313
เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
483
2212670760
เด็กหญิงชนินาถ  อุปละ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
484
2212671349
เด็กหญิงชรินรัตน์  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
สพม. เขต 37
485
2212671183
เด็กหญิงชลธิชา  มาไกล
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
486
2212670323
เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
487
2212670327
นางสาวญาชิตา  ธิติพลวิภาส
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
488
2212670772
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
489
2212670779
เด็กชายณภัทร  พิชา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
490
2212670780
เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
491
2212670341
เด็กหญิงณัชชา  คำดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
492
2212671190
เด็กหญิงณัชชา  โคกกระเทียม
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
493
2212670346
เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
494
2212671192
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
495
2212670347
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมอมูล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
496
2212670352
เด็กชายณัฐฎกฤษฏิ์  รินทา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
497
2212670789
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
498
2212670362
นางสาวณัฐพร  นุสุภะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
499
2212670366
เด็กชายณัฐภูมิ  สุโน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
500
2212670795
เด็กชายณัฐศักดิ์  วังแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
501
2212670799
เด็กหญิงณินมณี  โลหะพจน์พิลาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
502
2212671060
เด็กชายไตรรัตน์  สวนกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
503
2212670802
เด็กชายถิรคุณ  พันธุ์พืช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
504
2212670379
เด็กหญิงทักษพร  ยะปันดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
505
2212671388
นายทิชานนท์  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
506
2212670803
เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
507
2212670388
เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
508
2212670390
เด็กชายธนพล  สมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
509
2212670393
นางสาวธนภร  วงศ์ยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
510
2212671207
เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
511
2212670399
นายธนภัทร  เลาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
512
2212670815
เด็กหญิงธนัญญา  ปั่นจา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
513
2212670406
นายธยศ  ขันทะยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
514
2212670407
เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
515
2212670825
เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
516
2212670417
เด็กชายธิติกร  สุเทปิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
517
2212670420
เด็กหญิงธีรดา  ดีอาษา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
518
2212670831
เด็กชายนนท์นภัทร  เกียรติอมรเวช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
519
2212670427
เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
520
2212671095
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี
ม.2
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
521
2212670433
เด็กชายนรานนท์  ทะนันไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
522
2212670440
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
523
2212670441
เด็กหญิงนาตาชา  พรมมูล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
524
2212670445
เด็กชายนิปุณ  อินเป็ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
525
2212670446
นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
526
2212670850
เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
527
2212670852
เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
528
2212670853
เด็กหญิงนุชนภา  เนตรใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
529
2212670861
เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
530
2212671394
นางสาวปนัสยา  สุทธิแสน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
531
2212670867
เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
532
2212670868
เด็กหญิงปภาวรินท์  เรือนสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
533
2212670471
นายปรเมษฐ์  อินแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
534
2212670461
เด็กชายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
535
2212670462
เด็กชายปรัตถกร  ธนามี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
536
2212670468
นายปริชญสร  ฟุ่มเฟือย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
537
2212670469
เด็กชายปรีชา  มาใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
538
2212671241
เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
539
2212670876
เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
540
2212670474
นายปอยศิลป์  อุดอ้าย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
541
2212670477
เด็กชายปัณณวิชฌ์  จุทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
542
2212670883
เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
543
2212670482
นางสาวปาสิตา  ล้อสินคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
544
2212670890
เด็กหญิงปุณญานน  นันติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
545
2212670487
เด็กชายปุระชัย  ชัยชนะฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
546
2212670687
เด็กหญิงเปรมสินี  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
547
2212670896
เด็กหญิงพจชพร  ภิราญคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
548
2212670899
เด็กหญิงพรชนิตว์  กาทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
549
2212670492
นางสาวพรรณปพร  โพธิ์สุยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
550
2212670907
เด็กหญิงพลิน  สายปาระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
551
2212671251
เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
552
2212671397
นายพัชรพล  ทีฆาวงค์
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
553
2212670916
เด็กชายพิชญุตม์  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
554
2212671259
เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
555
2212670513
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
556
2212671261
เด็กชายพีรวิขญ์  จิตระวงศ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
557
2212671045
เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
558
2212671055
เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
559
2212671056
เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
560
2212670523
เด็กชายภัครกร  สุคิม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
561
2212670526
เด็กชายภัทรพล  แก้ววี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
562
2212670936
เด็กหญิงภาพพิชญ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
563
2212671270
เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
564
2212670948
เด็กชายภูเบศวร์  จักริลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
565
2212670542
เด็กชายภูริณัฐ  เขื่อนดิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
566
2212670544
เด็กชายภูวนัย  เดชอำนาจธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
567
2212670547
เด็กหญิงมนลดา  คุณมณี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
568
2212670952
เด็กชายยศทนนท์  กุศล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
569
2212670554
นายยุทธศาสตร์  จิตอารีย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
570
2212671401
เด็กชายยุรนันท์  หนองแก้ว
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
571
2212670701
เด็กหญิงโยษิตา  คำมอญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
572
2212670555
เด็กชายรณกร  จาดจีน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
573
2212670957
เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
574
2212670961
เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
575
2212670561
เด็กชายรัฐศาสตร์  ตันธนะวรกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
576
2212671366
เด็กหญิงรุ้งจิรา  ศิริคุณนิธิ
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
สพม. เขต 37
577
2212670965
เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
578
2212671290
เด็กชายวงศธร  วังแสง
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
579
2212670967
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
580
2212670578
เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
581
2212670585
เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
582
2212670979
เด็กชายวันจักรี  คำเทพ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
583
2212671127
เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
584
2212670593
นายวิชญะ  สกุลสุวัฒนา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
585
2212670596
เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
586
2212670595
เด็กหญิงวิชญาดา  เรืองรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
587
2212670983
เด็กหญิงวิมลณัฐ  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
588
2212670603
นางสาววิรัญชนา  วิชา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
589
2212670606
เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
590
2212670987
เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
591
2212670613
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
592
2212671307
เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
593
2212670614
เด็กชายศิรชัช  จิณะชิต
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
594
2212670992
เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
595
2212670996
เด็กชายศิวพล  วงศ์สงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
596
2212670617
เด็กชายศุภชัย  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
597
2212671049
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แหยมคง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
598
2212671058
เด็กหญิงโศภิตา  ยะวิญชาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
599
2212670624
นายสรวิชญ์  ไชยรังษี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
600
2212670626
เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
601
2212670627
เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
602
2212671005
เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
603
2212671412
เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา
ม.1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
604
2212670634
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  แก้วนิ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
605
2212671008
เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
606
2212670644
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
607
2212670646
เด็กชายสุรเดช  พงษ์ใหม่
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
608
2212671013
เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
609
2212670697
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
610
2212671144
เด็กชายโสภณวิชย์  พันธ์พานิช
ม.2
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
611
2212671326
เด็กหญิงอติการต์  สุทธหลวง
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
612
2212671019
เด็กหญิงอนันตญา  เล็กวิจิตรตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
613
2212670652
นายอนุลักษณ์  อ่ำประยูร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
614
2212671022
เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
615
2212671023
เด็กหญิงอมรมิดา  มานัสฤดี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
616
2212670659
เด็กหญิงอรุชา  กุลสุ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
617
2212670661
เด็กชายอัคคภาคย์  ถิ่นจอม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
618
2212670699
เด็กชายเอลียาห์  ระวีศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37