รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1181770001
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมแมน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
2
1181730025
เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
3
1181760001
เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
4
1181761115
เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
5
1181761116
เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
6
1181370301
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
7
1181760191
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
8
1181760192
เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
9
1181760087
เด็กชายกันตธี  โฮซิน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
10
1181730030
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทุ่มแห่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
11
1181760091
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
12
1181370372
เด็กหญิงกุมารี  หมีกุละ
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
สพป.เลย เขต 2
13
1181760003
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
14
1181370003
เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
15
1181370183
เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
16
1181690095
เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
17
1181710177
เด็กหญิงขวัญจิรา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
18
1181730034
เด็กหญิงขวัญใจ  อ้วนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
19
1181710138
เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
20
1181370302
เด็กชายครรชิต  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
21
1181720002
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีโบราณ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
22
1181370044
เด็กหญิงจรัญพร  จันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
23
1181760004
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
24
1181730001
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
25
1181760933
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งหลักมั่นคง
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
26
1181760094
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
27
1181760374
เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
28
1181360011
เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
29
1181710178
เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
30
1181360009
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
31
1181360239
เด็กหญิงจิฬาวรรณ  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
32
1181730037
เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
33
1181370305
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
34
1181710179
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ปีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
35
1181710140
เด็กหญิงจุฬรัตน์  หิรัญอร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1181690097
เด็กชายเจษฎาภรณ์  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
37
1181360012
เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
38
1181761118
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
39
1181710180
เด็กชายชงฆฎิษด์  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
40
1181760096
เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
41
1181760006
เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
42
1181770006
เด็กหญิงชนิกา  ฉิมมานิตย์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
43
1181760099
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
44
1181760100
เด็กหญิงชนิดาภา  โล่ห์สีทอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
45
1181360015
เด็กชายชยพล  ทองเวียง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
46
1181730039
เด็กชายชยพล  บุญแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
47
1181370306
เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
48
1181760007
เด็กชายชลันธร  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
49
1181720004
เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
50
1181790003
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
51
1181360481
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
52
1181360017
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
53
1181360067
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
54
1181710144
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
55
1181730044
เด็กหญิงญาณิศา  คำแพงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
56
1181360018
เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
57
1181730045
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์สารี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
58
1181710015
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
59
1181730046
เด็กหญิงฐิติยา  เชื้ออุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
60
1181710017
เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
61
1181760108
เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
62
1181760109
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
63
1181760110
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
64
1181760762
เด็กชายณรงค์วิทย์  อัครสาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
65
1181730003
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
66
1181730047
เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
67
1181730049
เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
68
1181690024
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
69
1181710019
เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
70
1181720006
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1181690025
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
72
1181760076
เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 1
73
1181370210
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
สพป.เลย เขต 2
74
1181710020
เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
75
1181770007
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
76
1181760011
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
77
1181760113
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
78
1181690240
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
79
1181710023
เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็งปอภาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
80
1181760012
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
81
1181700002
เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
82
1181690031
เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
83
1181760190
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
84
1181700056
เด็กชายธนพล  กลัดสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
85
1181370309
เด็กชายธนพล  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
86
1181360426
เด็กชายธนพล  โสกันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
87
1181710025
เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
88
1181690039
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
89
1181730054
เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พึ่งตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
90
1181690044
เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
91
1181690043
เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
92
1181760014
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
93
1181360029
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
94
1181760124
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
95
1181760125
เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
96
1181360484
เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
97
1181760936
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
98
1181730008
เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
99
1181730061
เด็กหญิงนันทิพร  โนนปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
100
1181790005
เด็กหญิงนันธิดา  สาลีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
101
1181360036
เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
102
1181770011
เด็กหญิงบุญญารันต์  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
103
1181760938
เด็กชายปกเกศ  คอนขำ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
104
1181700060
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
105
1181700005
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1181370006
เด็กหญิงปริยาพร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
107
1181370007
เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
108
1181730070
เด็กชายปองคุณ  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
109
1181370212
เด็กหญิงปัณณพร  คุณุ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
สพป.เลย เขต 2
110
1181370175
เด็กหญิงปารฉัตร  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
111
1181710152
เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
112
1181760142
เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
113
1181690233
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
สพป.หนองคาย เขต 1
114
1181760144
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
115
1181720015
เด็กชายพงศพัศ  เลบ้านแท่น
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
116
1181760713
เด็กชายพนธกร  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
117
1181700006
เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
118
1181720018
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
119
1181760146
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
120
1181370314
เด็กชายพฤฒิพงศ์  วรรณประเข
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
121
1181770013
เด็กชายพัชรพล  พันธะรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
122
1181370315
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
123
1181360517
เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
124
1181760775
เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
125
1181360041
เด็กชายพันธุ์ธ้ช  ผลสลัด
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
126
1181370381
เด็กหญิงพันวรรณษา  แสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
127
1181790008
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
128
1181370382
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
129
1181730078
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
130
1181360043
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
131
1181730255
เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
132
1181710042
เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
133
1181370162
เด็กชายพีรพล  พรหมมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
134
1181690069
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
135
1181780023
เด็กหญิงแพรพรรณารายณ์  นารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
136
1181760028
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
137
1181760150
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
138
1181370048
เด็กหญิงภัคจิรา  ฤทธิผล
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
139
1181690072
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
140
1181710047
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1181700063
เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
142
1181770014
เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
143
1181760155
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
144
1181730082
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีธนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
145
1181730083
เด็กหญิงภาธาดา  น้อยแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
146
1181690076
เด็กชายภูฟ้า  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
147
1181710051
เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
148
1181370055
เด็กชายเมธัส  เทียบแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
149
1181360519
เด็กชายเมธาธัส  อุ่นผาง
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
150
1181730122
เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
151
1181780012
เด็กชายยุทธพงษ์  เพียปาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
152
1181760782
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
153
1181730089
เด็กหญิงรติกาล  สุวรรณละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
154
1181760159
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
155
1181360049
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
156
1181370196
เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
สพป.เลย เขต 2
157
1181370319
เด็กหญิงรัชนีกร  โสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
158
1181370320
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
159
1181690080
เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
160
1181730092
เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
161
1181690081
เด็กชายวรวุฒิ  เสรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
162
1181370179
เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
163
1181760021
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
164
1181760166
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
165
1181370180
เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
166
1181360267
เด็กชายวิทยา  หมื่นสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
167
1181770020
เด็กหญิงวิไลวรรณ  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
168
1181690099
เด็กหญิงเวียงสะหวัน  หลวงอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
169
1181730097
เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
170
1181780018
เด็กหญิงศศิกานต์  พาสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
171
1181370098
เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
สพป.เลย เขต 2
172
1181370323
เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
173
1181370163
เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
174
1181720027
เด็กหญิงศิรประภา  สีหาราช
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
175
1181360518
เด็กชายศิรภัส  อินทรจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น2 ห้องป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1181370388
เด็กหญิงศิริสกุล  คำกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
177
1181760790
เด็กชายศิวกร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
178
1181710191
เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
179
1181710160
เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฎิภาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
180
1181690235
เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
สพป.หนองคาย เขต 1
181
1181700067
เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
182
1181710081
เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
183
1181710059
เด็กหญิงสมกมล  แป้นคุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
184
1181370324
เด็กชายสิทธิชัย  รบชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
185
1181710131
เด็กชายสิทธิโชค  จี้มูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.บึงกาฬ
186
1181370438
เด็กชายสิทธิโชค  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
187
1181700043
เด็กชายสิรวิทญ์  แสนจำลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแอก
สพป.หนองคาย เขต 2
188
1181360060
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
189
1181710194
เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือกาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
190
1181370325
เด็กหญิงสุพรรษา  ถุนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
191
1181760176
เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
192
1181780022
เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี๊ยวซิโป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
193
1181370440
เด็กชายอชิตพล  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
194
1181760178
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
195
1181730106
เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
196
1181370389
เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
197
1181760179
เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
198
1181760180
เด็กชายอรรณวินทร์  ทองเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
199
1181730109
เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
200
1181710162
เด็กหญิงอรอุมา  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
201
1181730113
เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
202
1181690093
เด็กหญิงอานิตยา  บุญพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
203
1181360065
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
204
1181760427
เด็กหญิงอินทัชชา  ศรีสุจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
205
1181360274
เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
206
1181370390
เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น3 ห้องป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
207
2181760193
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
208
2181770029
นางสาวกวินธิดา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
209
2181770030
เด็กหญิงกาญจนา  ป้องชาลี
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
210
2181760434
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
211
2181370010
เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
212
2181761082
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
213
2181730260
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
214
2181760518
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
215
2181760315
เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
216
2181760455
เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
217
2181760457
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
218
2181760460
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  วงสุนา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
219
2181760220
เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
220
2181760222
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
221
2181760462
เด็กหญิงณัฐมนฑน์  พิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
222
2181770034
เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อปัญญา
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
223
2181760464
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
224
2181760465
เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
225
2181760233
เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
226
2181760244
เด็กชายนราธิป  อินทรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
227
2181770036
เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
228
2181370427
เด็กหญิงนัชชา  ทามูล
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.เลย เขต 2
229
2181760246
เด็กหญิงนัชชา  เสริมศรัณย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
230
2181760471
เด็กหญิงนัฐญาพร  ทิศาใต้
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
231
2181760247
เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
232
2181760520
เด็กหญิงเนตรนภา  แสงเนตร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
233
2181760475
นางสาวบุญญิสา  ดีวะลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
234
2181760251
เด็กชายบุญอนันต์  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
235
2181760255
เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
236
2181760649
เด็กชายปณชัย  คงจา
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
237
2181370396
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
238
2181760256
เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
239
2181760479
เด็กหญิงปริญญ์  คำใบ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
240
2181760260
เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
241
2181760488
เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น3 ห้องป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
242
2181760489
เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
243
2181760262
เด็กชายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
244
2181760268
เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
245
2181730012
เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
246
2181760271
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
247
2181370205
นายพีระพงษ์  อ่อนเพ็ชรคง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
สพป.เลย เขต 2
248
2181760524
เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
249
2181760272
เด็กชายภคิน  ธนธันยบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
250
2181760493
เด็กหญิงภัคจิรา  ปานา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
251
2181370399
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
252
2181760274
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
253
2181760275
เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
254
2181760278
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีพิกุลทองดี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
255
2181760281
เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
256
2181760313
เด็กชายเมธัส  ดำรงค์มงคลกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
257
2181370401
เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
258
2181370188
เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
259
2181760289
เด็กหญิงวริศรา  ปอวิจิตกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
260
2181370011
เด็กชายวัชรพงษ์  คงวิเศษ
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
261
2181370403
เด็กชายวาคิม  สำเภา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
262
2181760500
นางสาวศิรประภา  น้อยลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
263
2181760297
เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์เจริญวนกิจ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
264
2181760302
เด็กหญิงศุภาวิกานต์  เสียงอ่อน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
265
2181760512
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
266
2181760306
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
267
2181760655
เด็กหญิงสุภรัตน์  แสนโภชน์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
268
2181370013
เด็กชายอดิเทพ  แหลมไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
269
2181370192
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
270
2181760309
เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
271
2181760312
เด็กหญิงอิ่มบุญ  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
272
2181760314
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
273
2181760522
เด็กหญิงเอลินา พลนามอินทร์  มาวเตอร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
274
2181760318
เด็กชายโอมภัทร์  บุญอรณะ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
275
3181370441
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีีสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
276
3181730017
เด็กหญิงกนิษฐา  นาบง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
277
3181690102
เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
278
3181690312
เด็กหญิงกรรณิกา  คำพรมมา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
279
3181690105
เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
280
3181720040
เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
281
3181760737
เด็กชายก้องภพ  พามา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
282
3181690115
เด็กชายก้องภพ  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
283
3181730132
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฉิมนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
284
3181370104
เด็กหญิงกันติชา  โมครัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
สพป.เลย เขต 2
285
3181370368
เด็กหญิงกัลยกร  สมขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
สพป.เลย เขต 2
286
3181761123
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
287
3181370330
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
288
3181760922
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
289
3181690316
เด็กชายกิตติพงษ์  นามกัณหา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
290
3181360289
เด็กชายกิตติพงษ์  นาราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
291
3181730137
เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
292
3181710087
เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
293
3181730245
เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
294
3181710125
เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
295
3181730246
เด็กหญิงเกียรติภูมิ  ยอดตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
296
3181360290
เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
297
3181710088
เด็กหญิงขวัญธิดา  แสนวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
298
3181760034
เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
299
3181760035
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
300
3181700029
เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
301
3181360081
เด็กชายจรัณวัฒน์  จันทร์สีมาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
302
3181770058
เด็กหญิงจันทมณี  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
303
3181360082
เด็กหญิงจารุภา  ทองภู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
304
3181760323
เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
305
3181760533
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
306
3181360438
เด็กชายจิณวรรช  มัดถาปะตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
307
3181760325
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
308
3181760535
เด็กหญิงจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
309
3181690121
เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
310
3181360298
เด็กหญิงจีรวรรณ  ธนูสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
311
3181710090
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
312
3181720088
เด็กชายเจษฏาพร  เกิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
313
3181760365
เด็กหญิงใจดีน  มาเรีย สปิน่า
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
314
3181360087
เด็กชายฉัตรตนัย  เสมอตัว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
315
3181760538
เด็กหญิงชญาณี  ศรีภูมิสุริยกานต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
316
3181760326
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนณี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
317
3181730150
เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
318
3181690125
เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
319
3181360441
เด็กหญิงชญานี  นันทพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
320
3181360088
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
321
3181760038
เด็กชายชนทัต  ลือคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
322
3181760329
เด็กชายชนวีร์  นรนาถปัญญา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
323
3181760541
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
324
3181690127
เด็กหญิงชมพูนุท  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
325
3181370170
เด็กหญิงชลลดา  อินธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
326
3181720047
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ทัศดรกุลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
327
3181730155
เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
328
3181360097
เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
329
3181690128
เด็กชายชินดนัย  พิชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
330
3181370333
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภาพลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
331
3181370334
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
332
3181761125
เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
333
3181760809
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉัน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
334
3181700010
เด็กหญิงญาณภัทรา  ตู้เชียงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
335
3181360501
เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
336
3181710165
เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
337
3181710208
เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
338
3181730158
เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
339
3181720048
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
340
3181690132
เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
341
3181360521
เด็กชายณกรณ์  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
342
3181760671
เด็กชายณภัค  อารัญภาณุ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
343
3181760548
เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
344
3181690320
เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
345
3181360104
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
346
3181760549
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
347
3181370171
เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
348
3181720050
เด็กหญิงณัฏฐนิภา  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
349
3181760820
เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
350
3181760041
เด็กชายณัฐชนนท์  ผางน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
351
3181730163
เด็กหญิงณัฐชากัญญ์  ม่วงสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
352
3181760551
เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
353
3181690136
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
354
3181690137
เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
355
3181690359
เด็กชายณัฐนันท์  คุณธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
356
3181760674
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
357
3181760821
เด็กชายณัฐภัทร  สุริยกมล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
358
3181690138
เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
359
3181360313
เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
360
3181700075
เด็กชายณัฐวุฒิ  ัวังพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
361
3181370337
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
362
3181760334
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
363
3181360109
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
364
3181360231
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
365
3181760946
เด็กชายทยา  ทัตติยกุล
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
366
3181700012
เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
367
3181730020
เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
368
3181710209
เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
369
3181700076
เด็กชายธนพงค์  ทวีกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สพป.หนองคาย เขต 2
370
3181710210
เด็กหญิงธนพร  สีเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
371
3181760948
เด็กชายธนพล  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
372
3181690146
เด็กชายธนภัทร  หินกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
373
3181360321
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
374
3181760556
เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
375
3181760044
เด็กชายธนันรัช  คำวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
376
3181761097
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
377
3181760337
เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
378
3181370018
เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
379
3181360323
เด็กชายธัญกร  อาศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
380
3181720052
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  แสงกมล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
381
3181730173
เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
382
3181760338
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
383
3181730174
เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
384
3181761098
เด็กหญิงธันยพร  จักรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
385
3181761044
เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
386
3181360126
เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
387
3181700044
เด็กชายธีรชาติ  โพธิจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก
สพป.หนองคาย เขต 2
388
3181370061
เด็กชายธีรภัทร  ขันเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
389
3181710212
เด็กชายธีระเดช  ซองวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
390
3181360504
เด็กหญิงนงนภัสกร  บัวเฮ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
391
3181690324
เด็กชายนนท์ณธร  ปานคะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
392
3181760045
เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
393
3181760836
เด็กหญิงนภัส  พรเอนก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
394
3181720054
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
395
3181760047
เด็กชายนราธิป  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
396
3181360506
เด็กหญิงนราวัลย์  รินนรา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
397
3181690155
เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
398
3181700015
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สิงหาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
399
3181710099
เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
400
3181370268
เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
สพป.เลย เขต 2
401
3181760677
เด็กหญิงนันทภัค  ชูโชคสิริกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
402
3181690159
เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
403
3181730179
เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
404
3181710168
เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
405
3181770096
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
406
3181360451
เด็กชายบุณย์วิชญ์  ไชโยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
407
3181370259
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  วรรณสุทธะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.เลย เขต 2
408
3181761101
เด็กชายปฏิพล  หาสอดส่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
409
3181760923
เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
410
3181690162
เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
411
3181690163
เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
412
3181760568
เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
413
3181730183
เด็กหญิงปภาดา  มีมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
414
3181710100
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
415
3181760842
เด็กชายปรเมศวร์  สันดุษฎี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
416
3181710102
เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
417
3181730185
เด็กหญิงปริญดา  ชินอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
418
3181710104
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
419
3181760843
เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
420
3181760344
เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
421
3181360144
เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
422
3181760743
เด็กหญิงปัญญธร  นาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
423
3181761005
เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 1
424
3181760346
เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
425
3181770074
เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
426
3181730191
เด็กหญิงปิยลักษณ์  คชรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
427
3181360344
เด็กชายปิยะทีป  หมื่นแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
428
3181710217
เด็กหญิงปิราวรรณ  ประชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
429
3181690173
เด็กหญิงปุณิกา  ชัยทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
430
3181760847
เด็กชายพงศกร  ศิริตัง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
431
3181760848
เด็กชายพงศ์พลกฤต  นาทา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
432
3181360149
เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
433
3181360349
เด็กหญิงพรปวีณ์  อินพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
434
3181360455
เด็กหญิงพรพัสภ์  สังข์สุรัชต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
435
3181760052
เด็กชายพรพินิต  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
436
3181730193
เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
437
3181360152
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
438
3181760053
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
439
3181370064
เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
440
3181760350
เด็กชายพัฒนะ  ิพิชญาตระกูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
441
3181720063
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
442
3181360158
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
443
3181760580
เด็กหญิงพิชชานันท์  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
444
3181760853
เด็กชายพิชญพงษ์์  สายพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
445
3181760581
เด็กหญิงพิชญาภัช  เฉิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
446
3181360162
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
447
3181360355
เด็กชายพิชญุตม์  ผิวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
448
3181790021
เด็กชายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
449
3181360164
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
450
3181760584
เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
451
3181760353
เด็กชายพีรภาส  มาศแก้ว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
452
3181360168
เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
453
3181360362
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
454
3181360363
เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
455
3181780041
เด็กหญิงเพ็ญนภา  นามจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
456
3181760590
เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
457
3181760354
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
458
3181360524
เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
459
3181360176
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
460
3181760858
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตนนท์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
461
3181730202
เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
462
3181690329
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
463
3181360177
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
464
3181360525
เด็กชายภัทรินทร์  แก้วใสทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
465
3181690191
เด็กหญิงภัทรียา  ช่างเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
466
3181760592
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูนากรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
467
3181360178
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
468
3181710219
เด็กชายภูชิต  บัวโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
469
3181690194
เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
470
3181770081
เด็กชายภูริภัทร  คำตันบุญ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
471
3181761106
เด็กชายภูวินท์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
472
3181370149
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
สพป.เลย เขต 2
473
3181760595
เด็กหญิงมนัสนันท์  มากรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
474
3181710171
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
475
3181760684
เด็กชายมั่น  สมบูรณ์เรศ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
476
3181360371
เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
477
3181690196
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
478
3181710128
เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
479
3181760910
เด็กชายเมธัส  จันทันโอ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
480
3181360373
เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
481
3181780033
เด็กหญิงรติชลดา  ป่าผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
482
3181760059
เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
483
3181710172
เด็กหญิงรมิตา  พันธุ์พรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
484
3181760598
เด็กหญิงรมิตา  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
485
3181370065
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขาลด่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
486
3181690197
เด็กชายราชพฤกษ์  เทพแพงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
487
3181360183
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
488
3181760060
เด็กหญิงลภัสรดา  หาญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
489
3181780035
เด็กหญิงลักษนันท์  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
490
3181760603
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
491
3181790024
เด็กหญิงวรัญญา  อมรชีวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
492
3181760869
เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
493
3181360468
เด็กหญิงวฬิษา  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
494
3181370068
เด็กหญิงวิภากร  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
495
3181370069
เด็กหญิงวิลาสินี  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
496
3181370350
เด็กหญิงวีรณัฐา  ฮาดสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
497
3181360384
เด็กชายวีรพงษ์  แวววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
498
3181690202
เด็กหญิงศกุนตลา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
499
3181720076
เด็กหญิงศรสวรรค์  สุภาเฮือง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
500
3181760360
เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
501
3181760064
เด็กหญิงศรุตา  ไชยพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
502
3181360387
เด็กหญิงศศิวิมล  เหลาสุพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
503
3181730220
เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
504
3181760362
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
505
3181760881
เด็กชายศุภกร  เขม้นงาน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
506
3181360389
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
507
3181690338
เด็กชายศุภณัฐ  พานคำ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
508
3181760608
เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
509
3181710224
เด็กชายเศรษฐศิริ  ถามูลเลศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
510
3181360198
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
511
3181730224
เด็กชายสหัสนัย  ทัันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
512
3181760066
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
513
3181690208
เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
514
3181360398
เด็กหญิงสิรียากร  ทันวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
515
3181730229
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
516
3181360203
เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
517
3181760620
เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
518
3181360204
เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
519
3181690211
เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ชั้น4 ห้องป.6/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
520
3181760621
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
521
3181710223
เด็กหญิงสุพิชญา  พันพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
522
3181690346
เด็กหญิงสุภากมล  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1
523
3181360404
เด็กหญิงสุภามาศ  จันทะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
524
3181360405
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
525
3181360474
เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
526
3181730235
เด็กชายอดิศร  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
527
3181730023
เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
528
3181720082
เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
529
3181360213
เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
530
3181770090
เด็กชายอภิวุฒิ  กันปัญญา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
531
3181770091
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
532
3181700028
เด็กหญิงอรกวี  เที่ยงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2
533
3181360214
เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
534
3181760628
เด็กหญิงอรวรรยา  หมั่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
535
3181760905
เด็กหญิงอรอินท์  โพธิราช
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
536
3181370354
เด็กหญิงอริสรา  กองจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
537
3181370355
เด็กหญิงอังคณา  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
538
3181780040
เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
539
3181760069
เด็กชายอัฏฐภิญญา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
540
3181370143
เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
541
3181720086
เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
542
3181770093
เด็กหญิงอาทิตยา  ทรงดาสี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
543
3181360415
เด็กชายอานนท์  สีแก่นกูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
544
3181360222
เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
545
3181360416
เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
546
3181730242
เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
547
3181730243
เด็กหญิงอิสริยา  สมเฉียงใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
548
3181730251
เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์โย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
549
3181360423
เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1