รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1161410001
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2
1161830002
เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3
1161380002
เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
4
1161870207
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5
1161870129
เด็กหญิงกรชนก  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6
1161380009
เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7
1161400340
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
8
1161390001
เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
9
1161860003
เด็กชายกรีฑาทัพ  นิลบารันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
10
1161840159
เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
11
1161400342
เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
12
1161380010
เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
13
1161750007
เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
14
1161750694
เด็กชายกลวัชร  ไกยนิจร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
15
1161840002
เด็กชายกล้ากวี  กองพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
16
1161750695
เด็กหญิงกวินทรา  ปองดอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
17
1161750696
เด็กหญิงกวินธิดา  ปองดอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
18
1161830566
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
19
1161830567
เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
20
1161380015
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
21
1161750356
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
22
1161380018
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
23
1161400151
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  หาญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
24
1161400251
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
25
1161380020
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
26
1161380021
เด็กชายกันตภณ  สมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
27
1161390144
เด็กหญิงกันตยา  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
28
1161170008
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
29
1161400860
เด็กหญิงกันยารัตน์  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
30
1161830010
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
31
1161860009
เด็กหญิงกานติมา  สองสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
32
1161830012
เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
33
1161850004
เด็กชายกิตติ  ชุมภูแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34
1161380023
เด็กชายกิตติธัช  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
35
1161850005
เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1161750358
เด็กชายกิตติภูมิ  ยุบล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
37
1161870178
เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
38
1161400356
เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
39
1161830867
เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
40
1161410010
เด็กหญิงกุลทิวา  บุตะเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
41
1161870395
เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบัวคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
42
1161750012
เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
43
1161840009
เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
44
1161400900
เด็กหญิงขนิษฐา  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
45
1161831578
เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
46
1161840010
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
47
1161830013
เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
48
1161830014
เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
49
1161870001
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
50
1161410012
เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
51
1161751060
เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
52
1161870396
เด็กหญิงจามรี  เทนโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
53
1161400757
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีคำทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
54
1161410209
เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
55
1161860012
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
56
1161830018
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
57
1161380045
เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
58
1161870476
เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
59
1161170021
เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
60
1161410210
เด็กหญิงจิรัชญา  อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
61
1161830021
เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรักษมณีรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
62
1161750704
เด็กหญิงจิราวรรณ  ทาตะสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
63
1161750366
เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
64
1161180004
เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์นำ้เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
65
1161750367
เด็กชายจุลจักร  บุญพุทธ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
66
1161380287
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
67
1161850010
เด็กหญิงฉัฎฐ  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
68
1161410016
เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
69
1161870108
เด็กหญิงฉัตรวิไล  อัปกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
70
1161410017
เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1161870650
เด็กชายชญานนท์  ปนทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
72
1161750019
เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
73
1161830876
เด็กหญิงชนิตสิรี  ศรีอ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
74
1161840016
เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
75
1161830028
เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
76
1161170028
เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
77
1161830574
เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
78
1161751064
เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
79
1161830031
เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
80
1161840147
เด็กหญิงชลธิชา  สุริวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
81
1161170031
เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
82
1161410211
เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
83
1161870215
เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
84
1161751066
เด็กหญิงชัยรัมภา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
85
1161830032
เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
86
1161380064
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
87
1161870652
เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
88
1161830033
เด็กชายชานน  แก้วกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
89
1161870216
เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
90
1161380066
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
91
1161870181
เด็กหญิงชุภาดา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
92
1161830036
เด็กหญิงฌลฎา  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
93
1161180011
เด็กหญิงญาณธิชา  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
94
1161380073
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
95
1161380074
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
96
1161860019
เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
97
1161830039
เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
98
1161400374
เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
99
1161830041
เด็กชายฐานุพงศ์  เพชรภูวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
100
1161390003
เด็กหญิงฐิติชญา  แถวนาชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
101
1161750374
เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
102
1161831388
เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
103
1161180101
เด็กหญิงฐิติพร  พรมชาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
104
1161751070
เด็กหญิงฐิติวรดา  นามษร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
105
1161750373
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1161410213
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
107
1161830045
เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
108
1161830046
เด็กชายณฐนนท์  ทองงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
109
1161830577
เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
110
1161751071
เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
111
1161180251
เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
112
1161170034
เด็กหญิงณภัทร  เศรษฐานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
113
1161170035
เด็กหญิงณหทัย  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
114
1161380086
เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
115
1161410021
เด็กหญิงณัชชา  ลำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
116
1161830053
เด็กชายณัฏฐกฤต  คูณค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
117
1161860024
เด็กหญิงณัฏฐชา  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
118
1161400379
เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
119
1161390061
เด็กชายณัฐกฤษ  แคนสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
120
1161830060
เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
121
1161750033
เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
122
1161830062
เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
123
1161860028
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
124
1161830890
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
125
1161400947
เด็กหญิงณัฐพร  ลำใย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
126
1161180102
เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
127
1161410214
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
128
1161870220
เด็กหญิงณัฐภูมิ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
129
1161750035
เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
130
1161400390
เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
131
1161170038
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
132
1161380097
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
133
1161380104
เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
134
1161380105
เด็กหญิงณิชานาฏ  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
135
1161750381
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
136
1161751076
เด็กชายตะวัน  ดารุณ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
137
1161750435
เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
138
1161870184
เด็กชายทรงพร  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
139
1161170266
เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
140
1161180219
เด็กชายทศพล  สาธารณะสุข
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1161410031
เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
142
1161751077
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
143
1161400919
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
144
1161750726
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
145
1161860036
เด็กชายทีปกร  ถาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
146
1161830235
เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
147
1161830582
เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
148
1161830078
เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
149
1161870469
เด็กชายธนกิจ  สุกรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
150
1161170040
เด็กชายธนจิรเดชน์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
151
1161750731
เด็กชายธนโชติ  ชัยน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
152
1161400397
เด็กชายธนดล  สารพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
153
1161870111
เด็กหญิงธนนันท์  บุดสีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
154
1161830584
เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
155
1161870112
เด็กชายธนพงศ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
156
1161400901
เด็กชายธนพงษ์  บุดดาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
157
1161400398
เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
158
1161390005
เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
159
1161751083
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
160
1161830084
เด็กชายธนภัทร  จึงวิมุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
161
1161830082
เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
162
1161830085
เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
163
1161400401
เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
164
1161870664
เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
165
1161170342
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
166
1161830086
เด็กหญิงธนัญญา  โสภามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
167
1161870224
เด็กชายธนากร  อนุลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
168
1161400949
เด็กชายธนากิต  แสนโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
169
1161380118
เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
170
1161750045
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
171
1161380120
เด็กหญิงธวัลฉัตร  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
172
1161830236
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
173
1161830094
เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
174
1161860043
เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
175
1161830095
เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1161830097
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
177
1161860044
เด็กชายธัญพิสิษฐ  ด่านจอมฟอน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
178
1161830908
เด็กชายธัญภูมิ  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
179
1161400920
เด็กหญิงธัญมน  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
180
1161390256
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
181
1161400867
เด็กหญิงธันยพร  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
182
1161380128
เด็กหญิงธายุกร  ดั่งเกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
183
1161870004
เด็กหญิงธิดาพร  คำเห็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
184
1161860045
เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
185
1161380134
เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
186
1161380135
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  สุพัฒน์โชติวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
187
1161830586
เด็กหญิงธีรนันท์  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
188
1161870398
เด็กชายธีรไนย  ศรีโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
189
1161870227
เด็กชายธีรภัทร  งามพักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
190
1161170048
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
191
1161830103
เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
192
1161830104
เด็กชายนนทวัชร์  มากดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
193
1161750052
เด็กชายนภัสรพี  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
194
1161400100
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
195
1161750053
เด็กชายนรบดี  จันมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
196
1161830106
เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
197
1161750394
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
198
1161830107
เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
199
1161180222
เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
200
1161830108
เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
201
1161830109
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
202
1161380147
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
203
1161750740
เด็กหญิงนันทนาท  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
204
1161870470
เด็กหญิงนันธยาพร  สีแหล้
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
205
1161831447
เด็กหญิงนิตยา  มุธุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
206
1161390007
เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
207
1161850018
เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
208
1161400410
เด็กชายนิธิศ  สุทธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
209
1161400803
เด็กชายนิพิฐ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
210
1161750745
เด็กหญิงนิภาพร  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1161860246
เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
ป.5
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
212
1161870230
เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
213
1161830111
เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
214
1161400804
เด็กหญิงนุชนาฐ  ตุ่มใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
215
1161390136
เด็กหญิงเนตรนภา  บริบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
216
1161870133
เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
217
1161400412
เด็กชายบุญเพ็ง  พงษ์สุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
218
1161180020
เด็กหญิงบุญยธร  ธามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
219
1161380154
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
220
1161390134
เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
221
1161870675
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โคตถา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
222
1161750436
เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
223
1161870013
เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
224
1161830228
เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
225
1161170052
เด็กชายปณต  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
226
1161410048
เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
227
1161870677
เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
228
1161400255
เด็กหญิงปนิดา  สิทโท
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
229
1161831448
เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
230
1161400413
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
231
1161170053
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
232
1161170054
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
233
1161380159
เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
234
1161170056
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
235
1161380161
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
236
1161390087
เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
237
1161870678
เด็กชายประวิทย์  สิงหา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
238
1161870492
เด็กหญิงประวีณมัย  บุปผาวัลย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
239
1161830119
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
240
1161830120
เด็กชายปราชญ์  โจทกราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
241
1161850019
เด็กหญิงปราณปรียา  พิมพบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
242
1161390008
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
243
1161170057
เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
244
1161860053
เด็กหญิงปริชญา  พาประจง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
245
1161870005
เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1161830237
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
247
1161400415
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
248
1161860055
เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
249
1161180108
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
250
1161840171
เด็กหญิงปรียาภรณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
251
1161750057
เด็กชายปวริศ  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
252
1161830122
เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
253
1161410050
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
254
1161870477
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีแสด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
255
1161870235
เด็กหญิงปวีณา  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
256
1161390263
เด็กหญิงปวีณา  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
257
1161840033
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
258
1161840130
เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
259
1161380169
เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
260
1161410051
เด็กหญิงปาณิศา  แวววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
261
1161410052
เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
262
1161840122
เด็กหญิงปาลิตา  เวชภิบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพิน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
263
1161400418
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
264
1161400902
เด็กชายปิยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
265
1161830123
เด็กชายปิยะอังกรู  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
266
1161400213
เด็กหญิงปีญาพร  พันธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
267
1161380647
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
268
1161830597
เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
269
1161830124
เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
270
1161400420
เด็กชายปุณวัฒน์  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
271
1161390290
เด็กหญิงเปมิกา  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
272
1161180026
เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
273
1161170268
เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
274
1161750065
เด็กชายพงศภัค  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
275
1161750401
เด็กชายพชร  คงบุญ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
276
1161751107
เด็กหญิงพธู  อุปริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
277
1161840173
เด็กชายพรกิตติ์  ชมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
278
1161170354
เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
279
1161400952
เด็กหญิงพรธิตา  คนใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
280
1161870683
เด็กหญิงพรนพิน  นันโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1161400152
เด็กหญิงพรนภา  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
282
1161400953
เด็กหญิงพรไพริน  จันทศร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
283
1161380184
เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
284
1161400807
เด็กหญิงพรสุภัค  พลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
285
1161830129
เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
286
1161400077
เด็กหญิงพฤศจิก์นันท์  นันธิโค
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
287
1161860061
เด็กชายพลอธิป  ยูปานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
288
1161400215
เด็กหญิงพลอยสวย  กระแสเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
289
1161410220
เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
290
1161830599
เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
291
1161830600
เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
292
1161180225
เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
293
1161410057
เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
294
1161170269
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
295
1161830136
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
296
1161400428
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศิรินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
297
1161870006
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พานิชวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
298
1161870478
เด็กหญิงพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
299
1161170067
เด็กหญิงพิพรรษพร  เครือสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
300
1161390157
เด็กหญิงพิมชนก  รักพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
301
1161830139
เด็กหญิงพิมญาดา  ทองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
302
1161830140
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
303
1161390158
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
304
1161380195
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
305
1161830141
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
306
1161410061
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
307
1161751109
เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
308
1161850022
เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
309
1161751110
เด็กหญิงพิรานันท์  วรรณกาล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
310
1161380197
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
311
1161390018
เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
312
1161180128
เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
313
1161751112
เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
314
1161380204
เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
315
1161380685
เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1161380206
เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
317
1161400092
เด็กหญิงภัทรดา  พอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
318
1161860067
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
319
1161400093
เด็กหญิงภัทรพร  กอกหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
320
1161870473
เด็กหญิงภัทรวดี  ทาเคลือบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
321
1161390273
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
322
1161400433
เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
323
1161860071
เด็กชายภาณุการ  พิชัยช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
324
1161830151
เด็กชายภาณุชนพงศ์  ปทุมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
325
1161870690
เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
326
1161390160
เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
327
1161840177
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
328
1161410221
เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
329
1161170361
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
330
1161380211
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
331
1161831856
เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
332
1161831733
เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
333
1161830154
เด็กชายภูมิชาย  คล้ายใบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
334
1161860074
เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์คาน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
335
1161750077
เด็กชายภูมินทร์  ผายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
336
1161390012
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
337
1161410222
เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
338
1161380212
เด็กชายภูรินท์  รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
339
1161751117
เด็กชายภูริพัฏณ์  บุณยรัตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
340
1161170081
เด็กชายภูวดล  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
341
1161380213
เด็กชายภูวสิษฎ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
342
1161180230
เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
343
1161400297
เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
344
1161410223
เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
345
1161750413
เด็กหญิงมินตรา  คติรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
346
1161830609
เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
347
1161831750
เด็กหญิงเมทิกา  นิยกิจ
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
348
1161840054
เด็กหญิงเมธาพร  กรินรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
349
1161390291
เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
350
1161860079
เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1161380217
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
352
1161410097
เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
353
1161830161
เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
354
1161840178
เด็กชายรพิภัทร  มณีสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
355
1161750414
เด็กหญิงรภรณ์พัชร์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
356
1161830162
เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
357
1161830163
เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
358
1161750415
เด็กชายรัชพล  คำผาลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
359
1161170083
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
360
1161400955
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
361
1161830170
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
362
1161860082
เด็กหญิงรัตนากร  บุญค้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
363
1161870321
เด็กหญิงราตรี  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
364
1161830613
เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
365
1161170278
เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
366
1161830614
เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
367
1161180118
เด็กหญิงวนัสนันท์  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
368
1161870458
เด็กหญิงวรรณิกา  กุลสะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
369
1161390277
เด็กชายวรรธนะ  ภาชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
370
1161170086
เด็กชายวรวิทย์  สืบวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
371
1161400957
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
372
1161400123
เด็กหญิงวรากร  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
373
1161400446
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
374
1161830180
เด็กหญิงวริศรา  นามมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
375
1161830181
เด็กหญิงวริษา  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
376
1161840182
เด็กชายวิชชา  เจตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
377
1161750419
เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
378
1161750418
เด็กหญิงวิชญาดา  บัวภาเรือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
379
1161870702
เด็กชายวิทยา  เดชอนันต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
380
1161830184
เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
381
1161410331
เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
382
1161750090
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
383
1161830185
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
384
1161750776
เด็กชายวิโรจน์  สนอุป
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
385
1161380232
เด็กชายวิศวะโชติ  จองบุญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1161390279
เด็กชายวิษณุกร  สูนน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
387
1161400921
เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
388
1161830188
เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
389
1161870703
เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
390
1161750777
เด็กชายวีระพัฒน์  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
391
1161830189
เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณภราดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
392
1161170309
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
393
1161410225
เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
394
1161870322
เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
395
1161750421
เด็กหญิงศรุตา  ศรีโชค
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
396
1161751129
เด็กหญิงศศิธร  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
397
1161170311
เด็กชายศักดิ์ระพี  ต้นชมพู
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
398
1161170090
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
399
1161751130
เด็กหญิงศิรัณย์พร  ทำชอบ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
400
1161870708
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
401
1161750782
เด็กชายศิวกร  จันดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
402
1161750093
เด็กชายศิวกร  ปัญญานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
403
1161750094
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
404
1161380241
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
405
1161180232
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
406
1161840045
เด็กชายศุภโชค  ศรีธัญญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
407
1161830194
เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
408
1161380244
เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
409
1161860100
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
410
1161380245
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
411
1161390015
เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
412
1161390175
เด็กชายเศรษฐศรณ์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
413
1161410078
เด็กชายสนธิ  นะรุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
414
1161830198
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
415
1161410227
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
416
1161830238
เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
417
1161410080
เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
418
1161830200
เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
419
1161830201
เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
420
1161830202
เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1161750099
เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
422
1161830203
เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
423
1161840183
เด็กชายสิรวิชญ์  วิเชียรวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
424
1161870285
เด็กหญิงสิริกร  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
425
1161830205
เด็กหญิงสิรินธรารัตน์  เหม่ากระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
426
1161750101
เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
427
1161380256
เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
428
1161830206
เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
429
1161860102
เด็กหญิงสุกัญญา  เลิศศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
430
1161830208
เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
431
1161410083
เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
432
1161400814
เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
433
1161170275
เด็กชายสุธี  ยอดขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
434
1161830210
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
435
1161860106
เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
436
1161390016
เด็กหญิงสุพรรษา  สอนพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
437
1161870715
เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
438
1161870716
เด็กหญิงสุภัสสา  พิษเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
439
1161870066
เด็กหญิงสุภาพร  สุดขันธ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
440
1161400961
เด็กหญิงสุลิตา  บึงไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
441
1161830234
เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
442
1161170279
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
443
1161400465
เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
444
1161750112
เด็กชายอณิรุต  วริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
445
1161380272
เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
446
1161170314
เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนาศิริชัย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
447
1161170315
เด็กชายอมตะ  นันท์วัฒนาศิริชัย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
448
1161380280
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
449
1161400996
เด็กหญิงอัจจิมา  เสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโสม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
450
1161751147
เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
451
1161830220
เด็กหญิงอันนา  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
452
1161830632
เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
453
1161750114
เด็กชายอารยชน  กัลยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
454
1161750433
เด็กชายอิสรายณ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
455
1161751152
เด็กชายอิสรายศ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1161750434
เด็กชายอิสรายุทธ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
457
1161830636
เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
458
2161400022
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
ม.2
โรงเรียนบ้านเค็ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
459
2161831755
เด็กชายกฤตโชค  สิมาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
460
2161831754
เด็กหญิงกฤติกา  รัตนนท์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
461
2161180234
นายกฤษดา  คุณมี
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
462
2161831303
นางสาวกัฯย์ภิรม  เพชดี
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
463
2161870138
เด็กหญิงกุลญดา  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
464
2161400278
นางสาวเกศกนก  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
465
2161870089
เด็กหญิงเกษกนก  อุไรรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
466
2161870408
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
467
2161400157
เด็กชายคมกริช  บุญจูง
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
468
2161870521
เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
469
2161831759
เด็กชายจิรโชติ  สมอทอง
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
470
2161831758
เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
471
2161170286
เด็กหญิงจิราพร  สงวนพงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
472
2161400159
เด็กหญิงจีรนันท์  คำไสย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
473
2161400001
เด็กหญิงชลธิชา  จันทกรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
474
2161870524
เด็กชายชัยพฤกษ์  ภาคนะถา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
475
2161831764
เด็กชายชายชาญ  ใบกว้าง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
476
2161400765
เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
477
2161390092
เด็กหญิงญาดารัตน์  สุขบรรเทิง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
478
2161180236
นายฐาปนกรส์  ยศโยธินกุล
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
479
2161870529
เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
480
2161400063
นายณรงค์  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
481
2161400939
เด็กหญิงณัฐกาญ  พงษ์สุระ
ม.3
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
482
2161870530
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
483
2161400269
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทรา
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
484
2161870531
เด็กชายณัฐพนธ์  จันทะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
485
2161831372
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ
ม.3
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
486
2161870533
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกว้าง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
487
2161870142
เด็กหญิงดวงกมล  ไขยงาม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
488
2161400767
เด็กชายตะวัน  ศรีมะณี
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
489
2161870625
เด็กหญิงทิชากร  วรรณการ
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
490
2161870537
เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
491
2161400940
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
ม.3
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
492
2161870540
เด็กหญิงธีรดา  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
493
2161400079
เด็กชายธีรพงศ์  นึกดี
ม.2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
494
2161390093
เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
495
2161870498
เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
496
2161831777
เด็กชายนาทฐากูร  บุญหมั่น
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
497
2161400270
เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
498
2161870481
เด็กหญิงนิภาภรณ์  การัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
499
2161870145
เด็กหญิงนุชยดา  สาขา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
500
2161870499
เด็กหญิงบุญศิตา  ขันคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
501
2161870482
เด็กหญิงบุษญารัตน์  สุโยธา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
502
2161831307
เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
503
2161831779
เด็กชายปภังกร  เหล่าจารอัน
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
504
2161870547
เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
505
2161870415
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
506
2161860247
เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี
ม.2
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
507
2161831783
เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
508
2161870350
เด็กชายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
509
2161170291
เด็กหญิงพรชนิตว์  จันเจริญ
ม.1
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
510
2161870609
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
511
2161870418
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
512
2161400279
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
513
2161831312
เด็กหญิงภัษรา  ยะพา
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
514
2161870356
เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
515
2161870266
เด็กหญิงมาริสา  สุทนัง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
516
2161840136
เด็กหญิงมาริสา  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
517
2161870359
เด็กหญิงยุภาวี  สรจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
518
2161400179
เด็กชายโยธิน  สุขกาย
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
519
2161170292
นางสาวรัชดาพร  ทีฆะสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
520
2161870556
เด็กหญิงรำไพ  ไทยอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
521
2161831399
เด็กหญิงรุ่งศิริ  เทศราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
522
2161870363
เด็กชายฤทธิพล  สรสา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
523
2161831400
นายวยสกร  ทาสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
524
2161850196
เด็กหญิงวรเนตร  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
525
2161870151
เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
526
2161400135
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านจันลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
527
2161400083
นางสาววรากรณ์  สุขเฉลิม
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
528
2161831800
เด็กหญิงวิลาวัลย์  กันตา
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
529
2161831801
เด็กชายวิศรุต  อยู่สุข
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
530
2161400003
เด็กชายวิษณุ  บุญชาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
531
2161870559
เด็กชายวีรพงษ์  สรจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
532
2161870366
เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
533
2161870561
เด็กชายศรายุทธ  จิตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
534
2161870610
เด็กหญิงศศิธร  โคตะนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
535
2161170295
นายศิริโชค  อาจอาสา
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
536
2161400085
นางสาวศิริมา  สมร
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
537
2161390100
เด็กหญิงศิริวรรณ  สมนึก
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
538
2161400780
เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
539
2161170296
นางสาวสุนิษา  กลางประพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
540
2161870426
เด็กหญิงสุภาวิดา  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
541
2161870156
นายสุรธัช  บุญสาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
542
2161831317
เด็กหญิงสุรีพร  สมควร
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
543
2161170297
นางสาวสุวิมล  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
สพป.ยโสธร เขต 1
544
2161870376
เด็กชายอชิตพล  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
545
2161870377
เด็กชายอธิศ  มงคลกาล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
546
2161400782
เด็กชายอภิชาติ  ภิรมย์ชาติ
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
547
2161850198
เด็กหญิงอรนรินทร์  ประสงค์ดี
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
548
2161400174
เด็กหญิงอรปรีญา  ล้วนเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
549
2161400783
เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาชัย
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
550
2161870629
เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
551
2161850199
เด็กหญิงอัญญาณี  พูลมาตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
552
2161870487
เด็กหญิงอารดา  ยะราช
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
553
2161400175
เด็กหญิงอารยา  นันทะสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
554
3161400979
เด็กหญิงกชกร  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
555
3161170117
เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
556
3161180170
เด็กหญิงกชกร  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
สพป.ยโสธร เขต 2
557
3161870725
เด็กหญิงกชกร  พะทำโล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
558
3161830240
เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
559
3161410099
เด็กหญิงกชพรรณ  สารกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
560
3161400139
เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
561
3161830641
เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
562
3161870726
เด็กหญิงกนกพร  ใยนนท์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
563
3161750125
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
564
3161831844
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
565
3161390296
เด็กหญิงกนกอร  สุรมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
566
3161750447
เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
567
3161870730
เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
568
3161380305
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
569
3161870015
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
570
3161400180
เด็กชายกรณิศ  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
571
3161380306
เด็กหญิงกรวรรณ  ขะยูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
572
3161750128
เด็กชายกรวิชญ์  กาณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
573
3161840189
เด็กชายกริชการุณย์  โคตรคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
574
3161750129
เด็กชายกริชเพชร  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
575
3161180037
เด็กหญิงกฤตชยา  อินไช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
576
3161410101
เด็กชายกฤตญชย์  ไพรใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
577
3161860128
เด็กชายกฤตปุญญา  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
578
3161750451
เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
579
3161870736
เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
580
3161750131
เด็กชายกฤษฎิ์  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
581
3161390179
เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
582
3161750814
เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
583
3161380312
เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
584
3161380314
เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
585
3161410103
เด็กชายกษิด์เดชา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
586
3161830248
เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
587
3161380328
เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
588
3161830257
เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
589
3161750133
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
590
3161830249
เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
591
3161390105
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
592
3161870068
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุชอนงค์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
593
3161850044
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ทองก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
594
3161850045
เด็กชายกัณตพง  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
595
3161400495
เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
596
3161410105
เด็กชายกันตินันท์  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
597
3161750141
เด็กชายกัมปนาท  โคมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
598
3161410107
เด็กชายกัลยกร  สุวิภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
599
3161850047
เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
600
3161870740
เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
601
3161831021
เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
602
3161390302
เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
603
3161400501
เด็กชายกิตติธัช  คำโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
604
3161870742
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
605
3161400502
เด็กชายกิตติพิรัชย์  นิที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
606
3161400503
เด็กหญิงกิตติภากร  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
607
3161840060
เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วฮ่องคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
608
3161870743
เด็กชายกิตติภูมิ  แสงไชย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
609
3161870745
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
610
3161400505
เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
611
3161170385
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
612
3161400980
เด็กหญิงกุลกัลยา  ประเสริฐชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
613
3161400506
เด็กหญิงกุลนิภา  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
614
3161180074
เด็กหญิงเกณิกา  นำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
615
3161840088
เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
616
3161400015
เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
617
3161400722
เด็กหญิงเก้ากุมภา  กุลวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
618
3161830844
เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
619
3161750342
เด็กชายเกื้อกวิน  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
620
3161380330
เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
621
3161170283
เด็กหญิงขวัญจิรา  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
622
3161400312
เด็กหญิงขวัญรัตน์  โคตะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
623
3161870069
เด็กหญิงข้าวทิพย์  ลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
624
3161380333
เด็กชายขุนเขา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
625
3161850051
เด็กชายคมกฤษณ์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
626
3161750153
เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
627
3161390181
เด็กชายจตุพักต์  อินทรกันหา
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
628
3161380334
เด็กชายจตุรภุช  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
629
3161860136
เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
630
3161870159
เด็กหญิงจรินทร์ธร  หัวคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
631
3161400005
เด็กหญิงจอมขวัญ  คำวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
632
3161870750
เด็กชายจักริน  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
633
3161870272
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีธวัช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
634
3161750470
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
635
3161750471
เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
636
3161390021
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
637
3161830661
เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
638
3161850053
เด็กหญิงจิดาภา  เทพสุวรรณวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
639
3161410362
เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
640
3161830264
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
641
3161870757
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
642
3161860139
เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
643
3161170134
เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
644
3161830265
เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
645
3161830663
เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
646
3161400823
เด็กชายจิรพัฒน์  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
647
3161860141
เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
648
3161870434
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรมหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
649
3161400281
เด็กชายจิรศักดิ์  แสงส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
650
3161410116
เด็กชายจิระโชค  อักโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
651
3161860142
เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
652
3161400314
เด็กหญิงจิรัชญา  กระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
653
3161751167
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
654
3161750475
เด็กหญิงจิรัชฎาภรณ์  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
655
3161850057
เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
656
3161380343
เด็กชายจิรันธนิน  พรมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
657
3161170137
เด็กหญิงจิราพัชร  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
658
3161400126
เด็กหญิงจิราพัชร  สุภารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
659
3161870117
เด็กหญิงจิราภรณ์  พิณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
660
3161410280
เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
661
3161750164
เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
662
3161410118
เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
663
3161831845
เด็กชายจิรายุ  นภาลัย
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
664
3161870046
เด็กหญิงจิราวรรณ  เถาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
665
3161390315
เด็กหญิงจีรนันต์  โลนะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
666
3161410119
เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
667
3161400316
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
668
3161870765
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
669
3161400521
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผือนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
670
3161170388
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
671
3161830846
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
672
3161751043
เด็กชายเจษฎา  สาวะโย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
673
3161830564
เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
674
3161750682
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
675
3161410120
เด็กหญิงฉัตรชนา  พบลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
676
3161170389
เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
677
3161170141
เด็กหญิงฉันทพิชญา  เข้าช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
678
3161380349
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
679
3161830273
เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
680
3161390186
เด็กหญิงชญาน์นันท์  คำนัล
ป.5
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
681
3161850059
เด็กหญิงชญานิน  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
682
3161830274
เด็กหญิงชญานิส์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
683
3161751168
เด็กหญิงชญาภา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
684
3161750166
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
685
3161750167
เด็กหญิงชนกนันท์  นนทะใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
686
3161840194
เด็กหญิงชนกวนันท์  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
687
3161390318
เด็กหญิงชนมน  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
688
3161830275
เด็กชายชนสรณ์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
689
3161400880
เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
690
3161400529
เด็กหญิงชนิกานต์  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
691
3161830280
เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
692
3161830281
เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
693
3161750170
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
694
3161750480
เด็กหญิงชยาภรณ์  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
695
3161850067
เด็กชายชยุตม์  ลาธุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
696
3161831065
เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
697
3161870019
เด็กหญิงชลดา  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
698
3161390025
เด็กชายชลทิศ  ผาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
699
3161180171
เด็กหญิงชลธิชา  เชิดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
สพป.ยโสธร เขต 2
700
3161410368
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
701
3161860148
เด็กชายชลธิศ  นาคแนวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
702
3161830673
เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
703
3161831058
เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
704
3161830282
เด็กหญิงชัชญา  ปิยะรัตน์มานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
705
3161400882
เด็กชายชัยพจน์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
706
3161380362
เด็กชายชาคริต  วงษ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
707
3161170395
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
708
3161750171
เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
709
3161830287
เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
710
3161831634
เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
711
3161750173
เด็กหญิงชีระกานต์  สุทธิโชกเชือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
712
3161400534
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
713
3161400533
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
714
3161830289
เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
715
3161870963
เด็กชายโชคทวี  นุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
716
3161380625
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
717
3161170151
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
718
3161750177
เด็กชายญาณพัทธ์  วงศ์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
719
3161830291
เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
720
3161750178
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
721
3161830292
เด็กชายญาณากร  ดาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
722
3161750179
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
723
3161400143
เด็กหญิงญาณิศา  บุญจูง
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
724
3161400536
เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
725
3161400537
เด็กชายฐานัส  ฉายกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
726
3161840064
เด็กหญิงฐานิตา  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
727
3161180242
เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์สาจันทร์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
728
3161750180
เด็กชายฐาปณพงษ์  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
729
3161830681
เด็กหญิงฐิตาภา  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
730
3161750862
เด็กหญิงฐิตาพร  สุนทรโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
731
3161400112
เด็กหญิงฐิติกานต์  หนูวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
732
3161830294
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัจจเวทีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
733
3161410374
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
734
3161750864
เด็กชายฐิติวัสส์  คะนานาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
735
3161400087
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
736
3161400540
เด็กชายณครินทร์  แสงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
737
3161180086
เด็กหญิงณฐิกา  พิมพ์ภาค
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
738
3161380372
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
739
3161750184
เด็กหญิงณภัทร  กาญจนาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
740
3161830685
เด็กชายณรงค์ยศ  ชาญอุไร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
741
3161380375
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
742
3161830300
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สวยสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
743
3161750492
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
744
3161860159
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
745
3161870020
เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
746
3161830302
เด็กชายณัฐกมล  เรืองศักดิ์เดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
747
3161750868
เด็กหญิงณัฐกมล  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
748
3161400549
เด็กหญิงณัฐชนก  พิมพืกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
749
3161390193
เด็กชายณัฐชนน  นิยม
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
750
3161831076
เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
751
3161410481
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
752
3161170160
เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
753
3161170161
เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
754
3161400113
เด็กหญิงณัฐธิยา  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
755
3161750495
เด็กชายณัฐนน  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
756
3161850078
เด็กหญิงณัฐนนท์  ถมปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
757
3161180049
เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
758
3161400553
เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
759
3161410130
เด็กหญิงณัฐนิชา  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
760
3161170162
เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
761
3161830691
เด็กหญิงณัฐพร  พิลาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
762
3161870792
เด็กชายณัฐพันธ์ุ  จิระออน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
763
3161850082
เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
764
3161850081
เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
765
3161750874
เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
766
3161180050
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
767
3161830693
เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
768
3161410377
เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
769
3161750498
เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
770
3161860166
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
771
3161750878
เด็กชายณัฐศร  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
772
3161831043
เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
773
3161180139
เด็กหญิงณิชากร  ระศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
774
3161860167
เด็กหญิงณิชาชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
775
3161830310
เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
776
3161830311
เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
777
3161380400
เด็กชายดนุสรณ์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
778
3161400727
เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
779
3161830695
เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
780
3161860240
เด็กชายเตชิษฏ์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
781
3161750686
เด็กชายไตรสิทธา  ชาคำรอด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
782
3161830561
เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
783
3161830313
เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
784
3161830315
เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
785
3161750192
เด็กชายทัตพงศ์  เข็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
786
3161390334
เด็กชายทัตพิชา  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
787
3161830696
เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
788
3161750193
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
789
3161380403
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ลาลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
790
3161390031
เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
791
3161750683
เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
792
3161831286
เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
793
3161750196
เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
794
3161860170
เด็กชายธนกร  ต้นบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
795
3161830697
เด็กชายธนกร  พงษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
796
3161830698
เด็กชายธนกฤต  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
797
3161380406
เด็กชายธนกฤต  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
798
3161831093
เด็กชายธนกฤต  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
799
3161750198
เด็กชายธนกฤต  สุขกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
800
3161750199
เด็กชายธนกฤต  สุตะคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
801
3161831704
เด็กชายธนชื่น  ขันมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโอด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
802
3161831103
เด็กชายธนโชติ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
803
3161850094
เด็กชายธนโชติ  โชติมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
804
3161400564
เด็กชายธนนันท์  ครังตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
805
3161180186
เด็กชายธนบดี  แสงหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 2
806
3161170403
เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
807
3161830562
เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
808
3161380410
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
809
3161860172
เด็กชายธนภัทร  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
810
3161831096
เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
811
3161870160
เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูประเภท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
812
3161180051
เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
813
3161830324
เด็กชายธนัช  จันทสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
814
3161870022
เด็กหญิงธนัชพร  สุภากร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
815
3161750202
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
816
3161831104
เด็กชายธรรม์ธิป  ทับทิมหิน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
817
3161830706
เด็กชายธรรม์  พันธมาศ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
818
3161830331
เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
819
3161830332
เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
820
3161750205
เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
821
3161830707
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
822
3161750207
เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
823
3161750518
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
824
3161750208
เด็กหญิงธัญญา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
825
3161830710
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
826
3161830340
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  วีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
827
3161750210
เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
828
3161750209
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
829
3161380424
เด็กชายธันร์ศักดิ์  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
830
3161380667
เด็กหญิงธารทอง  สุขหุ้ม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
831
3161390033
เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
832
3161750521
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
833
3161180141
เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
834
3161751183
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทิตสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
835
3161830342
เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
836
3161870814
เด็กหญิงธินัฏดา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
837
3161830343
เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
838
3161830344
เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
839
3161400283
เด็กชายธีรพัฒน์  ปรารถนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
840
3161751185
เด็กชายธีรภัทร  จินดาละออง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
841
3161831674
เด็กชายธีรภัทร  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
842
3161750213
เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
843
3161750902
เด็กชายธีรภัทร  รัตนา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
844
3161870275
เด็กชายธีรภัทร  สุขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
845
3161750522
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
846
3161380429
เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
847
3161400579
เด็กชายธีรวิทย์  จาตุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
848
3161170175
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
849
3161380431
เด็กชายธีระพัฒน์  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
850
3161840141
เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยพันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
851
3161870819
เด็กหญิงธีราพร  ต้นพรหม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
852
3161390035
เด็กหญิงธีริศรา  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
853
3161870821
เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
854
3161400582
เด็กชายนนทกร  นนทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
855
3161860175
เด็กชายนนทภูมิ  ณูรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
856
3161380435
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
857
3161750525
เด็กชายนพรัตน์  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
858
3161410137
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
859
3161380436
เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
860
3161830721
เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
861
3161830347
เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
862
3161380438
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
863
3161170176
เด็กหญิงนภัสสร  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
864
3161830349
เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
865
3161380441
เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์ละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
866
3161400585
เด็กชายนราวิชญ์  สันดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
867
3161400832
เด็กหญิงนริศรา  เสนาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
868
3161840111
เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
869
3161830352
เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
870
3161380444
เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
871
3161400589
เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
872
3161850100
เด็กหญิงนวลณหทัย  ไท้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
873
3161410143
เด็กชายนวัติกร  เติมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
874
3161750215
เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
875
3161170180
เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
876
3161870635
เด็กหญิงนันฑิตา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
877
3161860178
เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
878
3161870826
เด็กหญิงนันทชพร  วงษ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
879
3161840112
เด็กหญิงนันท์ฑิชา  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
880
3161830357
เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
881
3161830358
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
882
3161170183
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
883
3161750217
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
884
3161750218
เด็กหญิงนันท์นลิน  ลาผ่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
885
3161400590
เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
886
3161830356
เด็กหญิงนันทิชา  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
887
3161831513
เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
888
3161380446
เด็กหญิงนิต ิตราพร  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
889
3161380668
เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
890
3161840075
เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
891
3161750915
เด็กชายนิติภูม  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
892
3161860181
เด็กชายนิธิภัทร์  ลิ้มศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
893
3161170185
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผาสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
894
3161750534
เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
895
3161390348
เด็กหญิงนีรชา  นรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
896
3161850173
เด็กชายเนติพล  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
897
3161410146
เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
898
3161390351
เด็กชายบวรพจน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
899
3161390352
เด็กหญิงบัญฑิตา  หล้าธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
900
3161870833
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
901
3161830363
เด็กชายบัณฑูร  ต้นสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
902
3161400593
เด็กหญิงบัวชมพู  เบริงเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
903
3161390353
เด็กชายบารมี  มรรคนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
904
3161830364
เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
905
3161830729
เด็กหญิงบุญญิสา  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
906
3161750537
เด็กหญิงบุญญิสา  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
907
3161870503
เด็กชายบุญบารมี  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
908
3161410147
เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
909
3161870024
เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์สาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
910
3161400729
เด็กหญิงเบญจภัทร  ธนพสิษฐ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
911
3161400731
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
912
3161390242
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญราช
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
913
3161870175
เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
914
3161870836
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
915
3161400596
เด็กชายปณิธาน  ชนะวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
916
3161830370
เด็กหญิงปณิสรา  เดชะคำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
917
3161830732
เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
918
3161400193
เด็กหญิงปทุมพร  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
919
3161850105
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
920
3161850106
เด็กหญิงประภัสสร  บรรพตะธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
921
3161380461
เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
922
3161410152
เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
923
3161751299
เด็กชายประภูศักดิ์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
924
3161840210
เด็กชายปรัตถกร  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
925
3161400604
เด็กหญิงปราณิดา  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
926
3161750544
เด็กหญิงปริชญา  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
927
3161400045
เด็กชายปริญญา  พอจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
928
3161180144
เด็กหญิงปริณดา  พันธุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
929
3161830734
เด็กหญิงปรียากมล  นะที
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
930
3161390139
เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
931
3161750232
เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
932
3161750234
เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
933
3161390365
เด็กชายป้องกาย  ปลัดสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
934
3161830398
เด็กชายป้อมเพชร  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
935
3161870162
เด็กหญิงปัญญานุช  นุปะทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
936
3161400611
เด็กชายปัญญาพัฒน์  บุดดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
937
3161400754
เด็กหญิงปัณฑิตา  สถานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
938
3161410154
เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
939
3161400612
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
940
3161750551
เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
941
3161860191
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
942
3161830383
เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
943
3161830385
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
944
3161390361
เด็กหญิงปาณิสรา  เลิศคอนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
945
3161870475
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
946
3161830741
เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
947
3161840214
เด็กชายปารมี  กุลเซ็นต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
948
3161870851
เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
949
3161180055
เด็กหญิงปาล์มธนพร  รูปเรี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
950
3161831829
เด็กหญิงปาลิตา  ประสารแซ่
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
951
3161850111
เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
952
3161400616
เด็กหญิงปิติยา  สันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
953
3161750353
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
954
3161410156
เด็กชายปิยวัช  ศรีวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
955
3161860194
เด็กชายปิยสิทธิ  เตียตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
956
3161390364
เด็กชายปิยะ  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
957
3161750241
เด็กหญิงปิยะกมล  ภูตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
958
3161380481
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
959
3161410157
เด็กหญิงปิยะนันท์  เกษกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
960
3161830747
เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
961
3161400617
เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
962
3161410159
เด็กชายปิยังกูร  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
963
3161830748
เด็กชายปีทารันดร์  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
964
3161830391
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
965
3161831148
เด็กหญิงปุณยทิพย์  ประสานวัน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
966
3161380486
เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
967
3161860242
เด็กชายเปรื่องปราชญ์  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
968
3161380613
เด็กหญิงเปี่ยมปิติ  ส่งคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
969
3161400337
เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
970
3161400618
เด็กหญิงผกาวัลย์  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
971
3161750927
เด็กชายพงค์พิช  วันศุกร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
972
3161870857
เด็กชายพงศกร  โคตถา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
973
3161750559
เด็กชายพงศพัศ  วิกรัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
974
3161410407
เด็กชายพชฏ  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
975
3161750243
เด็กชายพชร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
976
3161170196
เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
977
3161750562
เด็กชายพชรพล  ลัทธิวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
978
3161380489
เด็กหญิงพณิชา  วงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
979
3161840144
เด็กหญิงพรธิวา  โยธาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
980
3161170198
เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
981
3161170199
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
982
3161410410
เด็กหญิงพรไพลิน  คำศรี
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
983
3161390371
เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา  ยศสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
984
3161400885
เด็กหญิงพรรณรัตน์  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
985
3161830406
เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
986
3161830407
เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
987
3161831846
เด็กชายพรสวัสดิ์  เตชะรุ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
988
3161830409
เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
989
3161380495
เด็กชายพสธร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
990
3161410164
เด็กชายพสุธร  หินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
991
3161830413
เด็กหญิงพัชร์จิดานันท์  วสุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
992
3161830410
เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
993
3161180059
เด็กหญิงพัชรพร  มาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
994
3161830755
เด็กหญิงพัชรพรรณ  นามศิริ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
995
3161390213
เด็กชายพัชรพล  ภักดีล้น
ป.6
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
996
3161400034
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาปัดชิง
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
997
3161170202
เด็กหญิงพัชริญา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
998
3161830412
เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
999
3161400627
เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1000
3161750567
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1001
3161830414
เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1002
3161830756
เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1003
3161410165
เด็กชายพัทธดนธ์  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1004
3161830419
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1005
3161170203
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พราวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
1006
3161390040
เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1007
3161750568
เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1008
3161750253
เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1009
3161390375
เด็กหญิงพันธนันท์  จิรานันท์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1010
3161750254
เด็กชายพายุ  บุญครั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1011
3161830425
เด็กชายพิชชากร  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1012
3161180148
เด็กหญิงพิชชาพร  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
1013
3161870127
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
1014
3161400633
เด็กหญิงพิชญ์นันท์  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1015
3161380505
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1016
3161400049
เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สะเทือน
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1017
3161750933
เด็กหญิงพิชญา  คูณมา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1018
3161830427
เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1019
3161750257
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1020
3161830429
เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1021
3161170205
เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
1022
3161750571
เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1023
3161750934
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1024
3161400127
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1025
3161830764
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1026
3161830765
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1027
3161830766
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พิมพ์พรม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1028
3161400637
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1029
3161830767
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1030
3161751200
เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1031
3161830433
เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1032
3161870871
เด็กชายพิสิษฐ์  ทรัพย์อุดมโชค
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
1033
3161750575
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1034
3161750576
เด็กหญิงพีรกานต์  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1035
3161180150
เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
1036
3161830436
เด็กชายพีรภัทร  หมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1037
3161751203
เด็กชายพีรวิชญ์  สุนาวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1038
3161831526
เด็กชายพีระวิชญ์  ทะรารัมย์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1039
3161410240
เด็กชายพุฒิพงศ์  สร้อยประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1040
3161850121
เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1041
3161830439
เด็กชายพุทธินันท์  วันชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1042
3161830440
เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ
ป.6