รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1130900620
เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
2
1130320004
เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
3
1130900621
เด็กชายกรพบ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4
1131540187
เด็กหญิงกรวิภา  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก
สพป.สระแก้ว เขต 2
5
1130330015
เด็กชายก้องภพ  ศชเลิศธำรง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
6
1132240021
เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
7
1130900628
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
8
1131540198
เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
9
1130900364
เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
10
1130570215
เด็กชายเกรียงไกร  ว่องวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
11
1130330132
เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
12
1130900635
เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
13
1130900636
เด็กชายคุณานนต์  โอชารส
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
14
1130570188
เด็กชายคุณานนท์  เกียงตระกูล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
15
1130320339
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
16
1130900637
เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
17
1130570004
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
18
1132240023
เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
19
1131540078
เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
20
1130320705
เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21
1130330019
เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
22
1130570007
เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
23
1130900361
เด็กหญิงจิราภรณ์  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
24
1130900125
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25
1130320154
เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26
1130320344
เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
27
1130330031
เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
28
1130330258
เด็กชายชลาสินธุ์  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
29
1130900643
เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
30
1130900418
เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
31
1130570084
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฏ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
32
1131540252
เด็กชายไชยวัฒน์  พินดอน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
33
1130330035
เด็กชายญาณากร  นิดร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
34
1131540202
เด็กหญิงญาณิกา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
35
1130900646
เด็กชายฐานเศรษฐ์  นาฆะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1130900021
เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
37
1131540444
เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
38
1130900396
เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
39
1130901075
เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ
ป.4
โรงเรียนเทวรักษ์
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
40
1130320034
เด็กหญิงณภัทร  กุลนภาดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
41
1130900651
เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
42
1130570012
เด็กชายณัชณพ  เกียรติทวีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
43
1130320040
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
44
1130570192
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
45
1130330044
เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
46
1130320164
เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
47
1130900655
เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
48
1130900430
เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
49
1130330259
เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
50
1130570014
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
51
1130330260
เด็กหญิงณิชากานต์  คนรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
52
1130900029
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
53
1130320356
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
54
1130320044
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
55
1130570262
เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
56
1131540206
เด็กชายดลชัย  ไล่กระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
57
1130570016
เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
58
1130320357
เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
59
1130570273
เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
60
1130900487
เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
61
1130570194
เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
62
1130570017
เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
63
1131540209
เด็กชายธนกฤต  จันลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
64
1130320048
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
65
1130900661
เด็กหญิงธนพร  เงินโสม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
66
1131540079
เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
67
1130330060
เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
68
1131540211
เด็กชายธนวัฒน์  กันหา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
69
1131540075
เด็กหญิงธนัชพร  เดชอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอย
สพป.สระแก้ว เขต 2
70
1130900362
เด็กชายธนายุทธ  นุชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1131540080
เด็กชายธรรมสรณ์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
72
1130900668
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
73
1130900397
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
74
1130900382
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
75
1130900674
เด็กชายธีทัต  สุวรรณกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
76
1130570263
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
77
1130900042
เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
78
1130900677
เด็กชายนพัตธร  ตรียัง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
79
1130330069
เด็กชายนวิน  เดชาวาศน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
80
1130900044
เด็กหญิงนันท์นภัทร  คล้ายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
81
1130900383
เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
82
1130900045
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
83
1130320064
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
84
1130570092
เด็กหญิงนันทัชพร  อินทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
85
1131540101
เด็กหญิงนุชรี  พาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
สพป.สระแก้ว เขต 2
86
1131540216
เด็กชายบารมี  สุดแสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
87
1131540217
เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
88
1130320066
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
89
1130900445
เด็กชายปณิธิ  สุคันธี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
90
1131540220
เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
91
1130320372
เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
92
1130320409
เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
93
1132240027
เด็กชายปภังกร  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
94
1130900446
เด็กหญิงปภารินทร์  สุดใจชื้น
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
95
1130900050
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
96
1130900384
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
97
1130900683
เด็กชายปภินวิทย์  ลิ้มเส็ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
98
1131540222
เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
99
1130900685
เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
100
1130330079
เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
101
1130330080
เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
102
1130900687
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสมสิน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
103
1130900061
เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
104
1130900690
เด็กหญิงปิยนุช  แสงเทศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
105
1131540224
เด็กชายปุณณวิช  ทองภา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1130320407
เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
107
1130570096
เด็กหญิงผกามาศ  สันติเลขวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
108
1131540454
เด็กชายพนากร  พี ลี้อุดม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
109
1130320708
เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
110
1130570274
เด็กชายพสิษฐ์  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
111
1130320165
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
112
1130320375
เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
113
1130900455
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
114
1130900398
เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
115
1130900701
เด็กชายพีรพัทธ์  ชุมกลาง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
116
1131540489
เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
117
1131540490
เด็กชายเพือกผู้  มาย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
118
1130900386
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
119
1130570028
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
120
1130900457
เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
121
1130320099
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
122
1131540461
เด็กหญิงภาวิดา  เกิดบุญศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
123
1130900489
เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
124
1130570206
เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
125
1130900081
เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
126
1130900705
เด็กชายมนตรี  พิมศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
127
1132240104
เด็กชายมูซัมมิล  ดาเด๊ะ
ป.5
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
128
1130320405
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
129
1130330102
เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
130
1130330134
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
131
1130320381
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
132
1130320385
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
133
1130900711
เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
134
1131540471
เด็กชายวรกฤต  งามคุณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
135
1130320386
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
136
1130320110
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
137
1130570032
เด็กชายวฬัสพล  โหระโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
138
1130320112
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
139
1131540074
เด็กหญิงวัลลภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
สพป.สระแก้ว เขต 2
140
1130570035
เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1130330115
เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
142
1130330264
เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
143
1130320391
เด็กชายศิรภัทร  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
144
1130900103
เด็กหญิงศีริภัทร  หนูมงกุฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
145
1130330116
เด็กชายศุภกร  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
146
1130900720
เด็กชายศุภกร  อุดมปลั่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
147
1130320709
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
148
1130320396
เด็กชายศุภวิฏ  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
149
1130320162
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
150
1131540478
เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
151
1130901087
เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
152
1131540479
เด็กชายสรรปพน  ชาตะสิงห
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
153
1130900730
เด็กหญิงสโรชา  กุลยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
154
1130900724
เด็กหญิงสาริศา  พาลึก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
155
1130330120
เด็กหญิงสาริสา  พันธ์ุธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
156
1131540087
เด็กชายสิทธา  อาษาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
157
1131540240
เด็กชายสิทธิกร  ทรงกิจชัยสิริ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
158
1131540480
เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
159
1130900472
เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
160
1130320129
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
161
1130320130
เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
162
1130320398
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
163
1130570110
เด็กหญิงสุตาภัทร  โชติกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
164
1130570112
เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
165
1130570037
เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
166
1131540243
เด็กชายสุภัควี  พัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
167
1131540244
เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
168
1130570213
เด็กหญิงสุภิญญา  พิมพิสนท์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
169
1131540245
เด็กหญิงสุวิชญาณ์  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
170
1130900365
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บาดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
171
1130320399
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
172
1130320166
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173
1130570038
เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
174
1130900733
เด็กชายอดิรุจ  อินทรกมล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
175
1130900735
เด็กชายอติเทพ  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1130330129
เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
177
1130900478
เด็กชายอภิชาติ  จำจด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
178
1130570214
เด็กหญิงอภิรดี  เนียมหะ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
179
1131540246
เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนดง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
180
1130900118
เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
181
1130320142
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
182
1130320141
เด็กหญิงอรวรา  สารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
183
1130570040
เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
184
1130900480
เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
185
1130320146
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
186
1130330266
เด็กหญิงอารยา  นาจารย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
187
1130900122
เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
188
2130901089
นางสาวกชกร  พลชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
189
2132240008
เด็กหญิงกฤติยา  ยศทา
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
190
2131540495
นางสาวกัญญาณัฐ  นิตุธร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
191
2131540259
เด็กชายคณิศร  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
192
2131540498
เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
193
2130900763
เด็กหญิงจิราพัชร  บุญปลั้ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
194
2131540502
เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
195
2131540260
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
196
2131540506
เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
197
2131540262
เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
198
2130320712
เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
199
2131540511
เด็กหญิงณัชชา  มะลิแย้ม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
200
2130900775
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
201
2131540513
นางสาวณัฐณิชา  ยันอินทร์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
202
2130570264
เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
203
2130900783
เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
204
2131540520
นายทานมิน  โฮ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
205
2130570125
เด็กชายธนา  มนนามอญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
206
2131540273
เด็กชายนครินทร์  ยิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
207
2130900790
นายนนทพัทธ์  สืบจากศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
208
2130570266
เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
209
2130570276
เด็กหญิงนารา  นาบุญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
210
2131540566
เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
211
2130900796
เด็กหญิงบุณยาพร  กลมกล่อม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
212
2131540529
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
213
2131540283
เด็กหญิงปวันพัสตร์  ประทีปแก้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
214
2130900804
นางสาวปวันรัตน์  ศรีมา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
215
2130570277
เด็กชายปวีณวัช  สุขสง่า
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
216
2132240014
เด็กหญิงปวีณา  ทัพมงคล
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
217
2130900805
เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
218
2130900806
นางสาวปิยธิดา  สบายดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
219
2131540532
เด็กชายปุญญานุภาพ  บรรณทอง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
220
2131540533
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
221
2131540289
เด็กชายพลกฤต  คำป้อง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
222
2131540291
เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
223
2131540534
เด็กหญิงพัชรดา  โคตะดี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
224
2131540294
นายพิริยกร  ชอบชื่นชม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
225
2130570267
เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
226
2131540296
เด็กชายภคภูมิ  สมัยกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
227
2130900818
เด็กชายภควัต  บำรุงศักดิ์สันติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
228
2131540297
เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
229
2130900821
เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
230
2130900823
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
231
2130900826
เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
232
2131540569
เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
233
2130900827
เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
234
2130900835
เด็กชายวัชรพล  ตะเภาพงษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
235
2130900837
นางสาววิลาสินี  อินทร์สุข
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
236
2131540570
นางสาวเวธกา  บุญสุยา
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
237
2130900841
เด็กชายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
238
2132240016
นายสิทธิชัย  พงประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
239
2132240018
นางสาวสุทธิชา  เจี้ยตั๊ก
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
240
2131540313
เด็กชายสุศิยะ  กันอบ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
241
2130570268
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
242
2130320717
เด็กชายอติวิชญ์  กวางทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
243
2130900858
นางสาวอัญชิสา  คล่องเเคล่ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
244
2131540564
นางสาวอารยา  สมัยใหม่
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
245
2131540565
เด็กชายอิทธิกร  ปัจจัยคา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
246
2130900866
เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
247
2131540324
เด็กหญิงเอวิตรา  หอมเกตุ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
248
3130320168
เด็กหญิงกชพรรณ  หร่ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
249
3130320171
เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
250
3131540574
เด็กชายกนก  กานดา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
251
3130900490
เด็กหญิงกนกกร  วงศ์คำมา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
252
3130900134
เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
253
3130330137
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
254
3130900495
เด็กชายกฤษณพงษ์  ศิริรันดร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
255
3130320425
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
256
3130320426
เด็กชายกฤษณ์  วิไลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
257
3130320174
เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
258
3130320428
เด็กชายกัญจน์  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
259
3130900876
เด็กหญิงกัญชพร  กำจัดภัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
260
3132240050
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
261
3131540577
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำพันธ์เสน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
262
3130320429
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
263
3130900390
เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
264
3130900878
เด็กหญิงกัลยตา  งามนา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
265
3130900881
เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
266
3130330140
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
267
3130330141
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
268
3130900149
เด็กชายกิชภูมิ  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
269
3131540331
เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
270
3130900500
เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
271
3130320330
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
272
3131540107
เด็กหญิงกุลธิตา  มูลหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
สพป.สระแก้ว เขต 2
273
3130900885
เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
274
3131540578
เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
275
3130320688
เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
276
3132240053
เด็กชายคณาธิป  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
277
3130900502
เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
278
3132240047
เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
279
3130900504
เด็กชายจตุรวิทย์  หาญเชิงชัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
280
3130570223
เด็กชายจักรภัทร  น้อยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
281
3130570050
เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
282
3130320181
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
283
3130570051
เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
284
3130320449
เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
285
3130900507
เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
286
3131540336
เด็กชายจิรัฏฐ์  จากกิ่งเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
287
3130900894
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประมวลวัลย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
288
3131540339
เด็กชายจุลกร  โจดโจน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
289
3131540589
เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
290
3130900897
เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
291
3130900174
เด็กชายชนัต  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
292
3130320468
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
293
3130320470
เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
294
3130320471
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
295
3130900901
เด็กชายชยานนท์  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
296
3131540344
เด็กหญิงชลธิชา  บุษดา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
297
3130900177
เด็กชายชวกร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
298
3130570132
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
สพป.นครนายก
299
3130320720
เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
300
3130320721
เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
301
3130320193
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
302
3130570226
เด็กชายชัยภัทร  พวงคำ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
303
3130900904
เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
304
3130320476
เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
305
3131540590
เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
306
3130900517
เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
307
3131540345
เด็กหญิงชุติกานต์  ถาวรจิต
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
308
3130330153
เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
309
3130900906
เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
310
3130900357
เด็กหญิงโชติกา  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
311
3130900358
เด็กหญิงโชติกา  จุลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
312
3130900518
เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
313
3131540592
เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
314
3130900909
เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
315
3130320480
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
316
3130900391
เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
317
3130330156
เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
318
3130320200
เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
319
3130330158
เด็กชายณัช  ไทยนาภา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
320
3130320202
เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
321
3131540597
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
322
3130900522
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
323
3130320490
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
324
3130320722
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
325
3130330164
เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
326
3130320497
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
327
3130900192
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
328
3130570234
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขมณี
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
329
3130330165
เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
330
3130900530
เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
331
3130900923
เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
332
3130320205
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
333
3130900529
เด็กหญิงณัฐวรา  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
334
3130320503
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
335
3130320209
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
336
3130320504
เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
337
3130320505
เด็กหญิงณิชากร  ตัณสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
338
3130900925
เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
339
3130900200
เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
340
3130330172
เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
341
3130900929
เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
342
3130330176
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
343
3130900356
เด็กชายแทนกาย  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
344
3130320511
เด็กชายธนกร  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
345
3130320516
เด็กชายธนบดี  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
346
3130570235
เด็กชายธนภัทร  ตันติวัฒนวงษ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
347
3130900207
เด็กชายธนภัทร  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
348
3131540175
เด็กชายธนวัฒน์  ปานพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
สพป.สระแก้ว เขต 2
349
3130900215
เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
350
3130900540
เด็กชายธวัชชัย  ถีระวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
351
3130320228
เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
352
3130330179
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
353
3130320230
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
354
3130900941
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
355
3130320231
เด็กหญิงธัญวรรรณ  นิ่มเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
356
3130320526
เด็กชายธานัท  สระบัวทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
357
3131540607
เด็กชายธาวิน  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
358
3132240065
เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
359
3130900544
เด็กชายธีรศักดิ์  เหมธานินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
360
3130900948
เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
361
3131540355
เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
362
3131540356
เด็กหญิงนพเก้า  ลุนละลาด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
363
3130320237
เด็กหญิงนพภัสสร  แซ่ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
364
3130900949
เด็กหญิงนพมาศสิริ  เนตรสี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
365
3130320239
เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
366
3130900955
เด็กหญิงนภากร  ขำถวิล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
367
3130320535
เด็กชายนรภัทร  โฉมชัชวาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
368
3130900956
เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
369
3132240066
เด็กหญิงนฤวรรณ  ปิ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
370
3130900546
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
371
3130900229
เด็กหญิงนันทิการต์  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
372
3130330188
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
373
3130900962
เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
374
3130900960
เด็กหญิงนิชฎา  ชำนิ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
375
3130570063
เด็กหญิงนิชาภา  อุทัยเสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
376
3131540612
เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
377
3130320545
เด็กชายนิรวิทธ์  ขจรบรรจง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
378
3130330190
เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
379
3130330191
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
380
3130330192
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
381
3130570260
เด็กหญิงเบญญาภา  สุพลไทย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
382
3130900236
เด็กชายปกป้อง  หลีกชั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
383
3130900969
เด็กหญิงปพิชญา  พละเดช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
384
3130320550
เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
385
3130330193
เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
386
3131540366
เด็กหญิงปภาวรินท์  เครืออนันต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
387
3130900974
เด็กชายปรวรรธ  ไชโย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
388
3130900975
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ทนงรบ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
389
3130900978
เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
390
3131540615
เด็กหญิงปราณปริยา  เกษร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
391
3130320553
เด็กชายปริญญา  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
392
3131540136
เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
393
3130900981
เด็กหญิงปริยากร  นามไว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
394
3131540618
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
395
3130570064
เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
396
3130320252
เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
397
3130900983
เด็กหญิงปัณณชนกันย์  ไชยสินันท์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
398
3130900558
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
399
3130900559
เด็กชายปัณณ์  นาจารย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
400
3130320725
เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
401
3131540619
เด็กหญิงปาณิศา  ภิญโญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
402
3130900562
เด็กชายปาณิสรา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
403
3130320259
เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
404
3130900565
เด็กชายปิยกร  ยุววุฑโฒ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
405
3130900369
เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราบพราน
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
406
3131540372
เด็กชายปุณยวัจน์  ตุ่นมี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
407
3132240101
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
408
3130320569
เด็กชายพชรดนัย  สิวะโมกข์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
409
3132240074
เด็กชายพณวรรธน์  วีรวัฒโนดม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
410
3132240075
เด็กหญิงพรชนก  วีรวัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
411
3130900254
เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
412
3130900568
เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
413
3130320262
เด็กหญิงพรอำไพ  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
414
3130320578
เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
415
3130900259
เด็กหญิงพัตรพิมล  เจริญนพกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
416
3130900997
เด็กหญิงพิชชาพร  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
417
3130900999
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ซอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
418
3130900570
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โคตระกูลถาวร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
419
3130320265
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
420
3130901001
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
421
3131540376
เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
422
3130320585
เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
423
3130900573
เด็กชายพิริยพงศ์  สอดศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
424
3130900265
เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
425
3130320266
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
426
3131540628
เด็กชายพีรพล  สภามิตร
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
427
3130320740
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
428
3130320589
เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
429
3130900376
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
430
3131540629
เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
431
3130320592
เด็กชายภัทรดนัย  สีไส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
432
3130330207
เด็กชายภัทรพล  วงษ์ปุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
433
3130901011
เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
434
3131540382
เด็กหญิงภิณานันท์  มลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
435
3130320275
เด็กหญิงภิริษา  แสงสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
436
3130900280
เด็กชายภูรินท์  พินโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
437
3130900283
เด็กชายภูศินษณ์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
438
3130901017
เด็กหญิงมณฑิตา  จันเอียด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
439
3131540017
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทูเกาะพลุก
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
สพป.สระแก้ว เขต 2
440
3130320607
เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
441
3130320279
เด็กหญิงมนัญชยา  ประยูรมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
442
3131540144
เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
443
3130320727
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
444
3130320612
เด็กชายยติภัทร  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
445
3130320614
เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
446
3130570279
เด็กหญิงรณิดา  ยี่ร่อสา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
447
3130900588
เด็กชายร่มธรรม  สมใจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
448
3130900288
เด็กหญิงรสริน  กองเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
449
3130900586
เด็กชายรักชาติ  แย้มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
450
3130330213
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
451
3130901020
เด็กหญิงรัชฎาพร  ภู่พยอม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
452
3130900587
เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
453
3130900291
เด็กชายรัฐภูมิ  จันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
454
3130320728
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
455
3132240081
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระจาด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
456
3130901071
เด็กชายเรวัติ  สีอชูรส
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
457
3130570270
เด็กหญิงลินเนญ่า พรรษา  โยกานเดอร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
สพป.นครนายก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
458
3130330214
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
459
3130320285
เด็กหญิงวชิรญาณ์  รูปใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
460
3130570071
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
461
3130900295
เด็กชายวชิรวิทย์  ผ่องผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
462
3130900298
เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
463
3131540072
เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์หนูพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
464
3130900393
เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
465
3130330217
เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
466
3131540153
เด็กหญิงวันวิสา  คงมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
467
3130900302
เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
468
3130900307
เด็กหญิงว่านวิกา  เลิกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
469
3131540112
เด็กหญิงวาสนา  สงวนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
สพป.สระแก้ว เขต 2
470
3131540637
เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
471
3130901032
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
472
3131540396
เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
473
3130320638
เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
474
3130320292
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
475
3130320729
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
476
3130570250
เด็กชายศิวกร  นิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
477
3131540640
เด็กชายศิวกร  ยันทนา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
478
3130320650
เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
479
3130901038
เด็กหญิงศุภมาส  ขอมดำดิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
480
3130320652
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
481
3130320656
เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
482
3130900330
เด็กหญิงสโรชา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
483
3130901040
เด็กหญิงสาลินี  นวลสนิท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
484
3130330230
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ต้นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
485
3130901047
เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
486
3130570252
เด็กหญิงสุจิรา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
487
3130320660
เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
488
3130320305
เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
489
3131540018
เด็กหญิงสุนิดา  อ่อนสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
สพป.สระแก้ว เขต 2
490
3130900327
เด็กหญิงสุภัชชา  กลใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
491
3130900607
เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหล่รุ่งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
492
3130320672
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
493
3131540655
เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
494
3130320308
เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
495
3131540162
เด็กชายอณาวินทร์  มุ่งบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
496
3131540409
เด็กชายอดิศร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
497
3130570254
เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
498
3130320309
เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
499
3131540073
เด็กชายอนวรรษ  อินทร์เสน่หา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
500
3130570255
เด็กหญิงอนัญญา  เอกศิริ
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
501
3130330240
เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
502
3131540411
เด็กหญิงอภิชนา  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
503
3131540163
เด็กชายอภินันท์  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
504
3130900334
เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
505
3130900612
เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
506
3130900335
เด็กชายอรรถพล  กรมิกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
507
3130320684
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
508
3130901064
เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
509
3131540416
เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
510
3130900375
เด็กหญิงอัมภิลา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
511
3130570258
เด็กหญิงอัยริน  พึ่มชัย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
สพป.นครนายก
512
3131540097
เด็กชายอิทธิพล  อินทรสูต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
513
3131540419
เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
514
3130900346
เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
515
3130900377
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
516
3130900355
เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1