รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1110980001
เด็กชายกณิศ  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
2
1111480993
เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
สพป.สตูล
3
1111481436
เด็กหญิงกนกพร  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
4
1110910328
เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
5
1111480320
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
6
1110520246
เด็กหญิงกมลขนก  บุญเลิศวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
7
1112200001
เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
8
1110780001
เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
9
1111480762
เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
10
1111190965
เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
11
1111450125
เด็กหญิงกรวี  ทิพย์ประชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
สพป.สงขลา เขต 1
12
1110980772
เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
สพป.พัทลุง เขต 1
13
1111461710
เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฎ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
14
1111451140
เด็กชายกฤตภาส  ชายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
15
1111480001
เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
16
1111451513
เด็กชายกวินท์  ขุนราช
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
17
1111461712
เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
18
1110980006
เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
19
1111462107
เด็กชายก้องภพ  วชิรแพทย์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
20
1110520760
เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
21
1111451516
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
22
1111190007
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
23
1111450791
เด็กชายกัญจน์  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
24
1111461714
เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
25
1110520251
เด็กหญิงกัญญภัค  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
26
1111461268
เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
27
1111460153
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
28
1110980009
เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
29
1110910332
เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
30
1111451522
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
31
1111461715
เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
32
1111470123
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
33
1110980248
เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
34
1111190009
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
35
1111450677
เด็กชายกันตภณ  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1
36
1111461716
เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
37
1110530002
เด็กหญิงกันติชา  ขวัญหวาน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
38
1111451145
เด็กชายกันติทัต  ปาณะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
39
1111451521
เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
40
1111462103
เด็กชายกันต์  กิตติพล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
41
1111460154
เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
42
1111461717
เด็กหญิงกัลย์ชนา  จันทมณี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
43
1110790003
เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
44
1112200003
เด็กหญิงกาณต์ธิดา  ปะสี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
45
1110530003
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
46
1111461718
เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
47
1111481053
เด็กหญิงกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
48
1111480002
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
49
1110520254
เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
50
1110910335
เด็กชายกิตติกวิน  งามศรีผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
51
1110910336
เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
52
1110980013
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
53
1111462299
เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
54
1112200090
เด็กชายกิตติศักดิิ์  แซ่โท่
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
55
1111450512
เด็กชายกิติภูมิ  ใหม่แก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
56
1110980250
เด็กหญิงกีรตี  กียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
57
1111461259
เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
สพป.สงขลา เขต 2
58
1111451149
เด็กหญิงกุลจุฬารัตน์  อุทัยเชฏฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
59
1111470357
เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
สพป.สงขลา เขต 3
60
1111451150
เด็กหญิงกุศลิน  หนูในน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
61
1110780370
เด็กหญิงกูชามีมี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
62
1112180199
เด็กชายกูอิรฟาน  ลอเซง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
สพป.นราธิวาส เขต 3
63
1111480455
เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
64
1111460677
เด็กหญิงเกวลี  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
65
1111470004
เด็กหญิงขวัญกมล  แซ่ชิน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
66
1111190881
เด็กชายขวัญเมือง  คงที่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
สพป.ยะลา เขต 1
67
1110790004
เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
68
1112200034
เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
69
1110530004
เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
70
1110790005
เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
71
1112180032
เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
72
1110780271
เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
73
1110790443
เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
74
1110911170
เด็กหญิงคอยรุลอะนาม  ยามา
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
75
1112180234
เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
สพป.นราธิวาส เขต 3
76
1111190016
เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
77
1110530107
เด็กหญิงฆริศา  ทองประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 2
78
1112180265
เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
79
1112180033
เด็กชายจตุพงศ์  คงเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
80
1111480766
เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
81
1111480092
เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
82
1111451154
เด็กชายจักรวัฒน์  ชูเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
83
1111451534
เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
84
1110790009
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
85
1111480233
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
สพป.สตูล
86
1112200006
เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
87
1111451156
เด็กหญิงจิณห์วรา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
88
1111461726
เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
89
1111451537
เด็กหญิงจิดาภา  สันเจริญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
90
1110521491
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ลาภทวี
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
สพป.ตรัง เขต 1
91
1110521336
เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
92
1111462111
เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
93
1111450794
เด็กหญิงจิรธิดา  กาญจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
94
1110790351
เด็กชายจิรภัทร  ชี
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
95
1111190967
เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
96
1111460530
เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
97
1111451540
เด็กชายจิรวัฒน์  เทวพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
98
1110980637
เด็กชายจิรวัฒน์  อินทนะนก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
99
1110980252
เด็กชายจิระวิน  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
100
1111451541
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
101
1110980774
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  สงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
สพป.พัทลุง เขต 1
102
1111481567
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
สพป.สตูล
103
1110530225
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  มักอาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
สพป.ตรัง เขต 2
104
1112200007
เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
105
1111451160
เด็กหญิงจุฬาบดี  ชอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
106
1110780488
เด็กชายเจฟรีย์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
107
1110520946
เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
108
1111461273
เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
109
1111451545
เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
110
1111462113
เด็กชายชญาณ์ชนญ์  เจียมเวชวิทยาภร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
111
1110910340
เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
112
1111452185
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
สพป.สงขลา เขต 1
113
1111460077
เด็กชายชนพัทธ์  รัตนประภาต
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
สพป.สงขลา เขต 2
114
1111451164
เด็กหญิงชนม์นิภา  นุชพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
115
1110910127
เด็กชายชนม์ปกรณ์  โอฬารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
116
1110980020
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
117
1111480336
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
118
1111450517
เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
119
1110980254
เด็กหญิงชนัญญา  บุณยะวันตัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
120
1110521338
เด็กหญิงชนัญทิตา  ปาติปาเลท
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
121
1112200095
เด็กหญิงชนิศวรา  แซ่ซี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
122
1111190027
เด็กชายชยธร  ศิริไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
123
1110790011
เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
124
1110530005
เด็กชายชยางกูร  แสงห้าว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
125
1112200096
เด็กชายชยุต  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
126
1111450521
เด็กหญิงชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
127
1110910345
เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
128
1111461731
เด็กชายชลันทร  นวนสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
129
1110790353
เด็กหญิงชลิตา  ธรรมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
130
1111470450
เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
131
1111460536
เด็กชายชวินธร  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
132
1110910128
เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
133
1110910129
เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณฑกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
134
1111462121
เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
135
1111480339
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
136
1112180420
เด็กชายชายมูฮัมหมัดดิลมี  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
สพป.นราธิวาส เขต 3
137
1110911174
เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
138
1110790354
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
139
1111462123
เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
140
1110521339
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
141
1111190414
เด็กชายชินภัทร  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
142
1112250151
เด็กชายชินภัทร  แผ้วไพรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
143
1110980028
เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
144
1111462124
เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
145
1110520264
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
146
1111480458
เด็กชายเชฏฐา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
147
1111462297
เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
148
1110980759
เด็กหญิงโชติมมันต์  จันทร์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
สพป.พัทลุง เขต 1
149
1110780273
เด็กชายซอฟวัน  อามะ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
150
1112180342
เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
สพป.นราธิวาส เขต 3
151
1110910813
เด็กหญิงซอฟียะห์  อุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
สพป.ปัตตานี เขต 1
152
1110910349
เด็กชายซอรัฟ  ดือเระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
153
1110780017
เด็กชายซอลาฮุดดีน  วาเด็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
154
1110910930
เด็กหญิงซอลีฮะห์  มะรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
สพป.ปัตตานี เขต 1
155
1112180103
เด็กหญิงซอลีฮัต  ซาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
สพป.นราธิวาส เขต 3
156
1110910911
เด็กหญิงซัซวานี  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.ปัตตานี เขต 1
157
1111190417
เด็กชายซัยฟุดดีน  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
158
1111480340
เด็กชายซาบิต  วารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
159
1110790012
เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
160
1112250079
เด็กชายซาฟิล  ผ่านพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
161
1112180377
เด็กหญิงซาฟีนี  เจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
สพป.นราธิวาส เขต 3
162
1110911176
เด็กหญิงซาฟีร่า  หีมหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
163
1110780381
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
164
1110910997
เด็กหญิงซาลีฮะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
สพป.ปัตตานี เขต 1
165
1111480769
เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
166
1112180575
เด็กหญิงซาฮีดา  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
167
1112180035
เด็กชายซิกดิ๊ก  จิยี่งอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
168
1110790762
เด็กหญิงซีตีฝูรอยอะห์  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
169
1110780383
เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
170
1110911177
เด็กหญิงซีรีน  มะลี
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
171
1110780021
เด็กชายซุนนูร  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
172
1112180317
เด็กชายซุลกิฟลี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านแมะแซ
สพป.นราธิวาส เขต 3
173
1110790576
เด็กชายซูเบร์  ราหู
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
174
1111200002
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอุบง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
175
1111200003
เด็กหญิงซูมัยย๊ะ  รักษะโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2
176
1112180217
เด็กหญิงซูลัยลา  บาโด
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
สพป.นราธิวาส เขต 3
177
1112180166
เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
178
1112180165
เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
179
1110780388
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
180
1112180546
เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
สพป.นราธิวาส เขต 3
181
1111480028
เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
182
1111191035
เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
183
1110911277
เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
184
1110521124
เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
185
1111463008
เด็กหญิงเฌอ  ชูวัน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
186
1111470037
เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
187
1111190038
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
188
1110910136
เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
189
1111461280
เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
190
1111450526
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
191
1111450126
เด็กหญิงญาโณทัย  เพ็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
สพป.สงขลา เขต 1
192
1110790014
เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
193
1110910353
เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
194
1111460078
เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
สพป.สงขลา เขต 2
195
1111461734
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วแสงเรือง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
196
1112250136
เด็กหญิงฐานิดา  คงมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
สพป.พัทลุง เขต 2
197
1110790015
เด็กหญิงฐาปนี  กิ้มอิ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
198
1111451169
เด็กหญิงฐิญาดา  บุญกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
199
1111460160
เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
200
1110790016
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
201
1111460162
เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
202
1111480343
เด็กหญิงฐิติพร  แรกจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
203
1111481058
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
204
1111450798
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทาจินา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
205
1111462129
เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
206
1111451170
เด็กหญิงฑิตยา  รักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
207
1111190041
เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
208
1111461284
เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
209
1111462131
เด็กชายณฐกร  จารง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
210
1110980258
เด็กชายณฐธรรศ  เทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
211
1111460163
เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
212
1110521340
เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
213
1111190042
เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
214
1111470008
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
215
1111480345
เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
216
1110521341
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
217
1111190044
เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
218
1111462300
เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
219
1111460165
เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
220
1110980638
เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
221
1111460164
เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
222
1111451171
เด็กหญิงณัชนรี  อาจณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
223
1111450529
เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
224
1111451577
เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
225
1111481441
เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
226
1111480346
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
227
1111461827
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
228
1111461287
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
229
1111481232
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
230
1111462138
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  มนัสวานิช
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
231
1110980259
เด็กชายณัฏฐวิชญ์  ธีระเวชชวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
232
1110910358
เด็กหญิงณัฏฐาพาสินี  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
233
1110520773
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
234
1111461742
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สาลีเกษตร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
235
1112180197
เด็กหญิงณัฐกฤษตา  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดร่อน
สพป.นราธิวาส เขต 3
236
1110780390
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
237
1111190048
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
238
1111190425
เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
239
1110910360
เด็กชายณัฐชพล  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
240
1112200103
เด็กหญิงณัฐชยา  เจ๊ะหะมะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
241
1111451569
เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
242
1110790355
เด็กชายณัฐฏพล  จินดาเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
243
1111451570
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิภากุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
244
1110980263
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
245
1111450982
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รองพล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
246
1110520776
เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
247
1110521342
เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
248
1110530007
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมพุฒ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
249
1111462141
เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
250
1110521344
เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
251
1111460551
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
252
1111470648
เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
253
1110980039
เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
254
1111480353
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
255
1111450802
เด็กชายณัฐพล  งาหอม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
256
1110980264
เด็กชายณัฐพล  บุญวิสูตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
257
1112200108
เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
258
1111451182
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
259
1110910363
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
260
1110790763
เด็กชายณัฐภูมิ  ย้อยตาครุ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
261
1110980041
เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
262
1110521128
เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
263
1111451184
เด็กหญิงณัฐริณี  วงศกระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
264
1111451579
เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
265
1110521345
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
266
1110980266
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
267
1110521129
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
268
1111480777
เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
269
1111460173
เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
270
1111461745
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
271
1111460174
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
272
1111480779
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
273
1111190428
เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
274
1110910138
เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
275
1110790021
เด็กชายดลลชา  นาคกล่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
276
1111481234
เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยุโส้
ป.4
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
277
1111470415
เด็กหญิงดานิส  หมัดหลี
ป.4
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
สพป.สงขลา เขต 3
278
1110911178
เด็กชายดาเนียอามีน  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
279
1110790445
เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
280
1110780029
เด็กชายดารุส  ดาแนแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
281
1110910369
เด็กชายดิยาฮ์ฮุดีน  ณ ปัตตานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
282
1110980112
เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
283
1111481464
เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
284
1110980113
เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
285
1111462149
เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
286
1110790023
เด็กหญิงตมิสา  ศิริเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
287
1110910932
เด็กหญิงต่วนฮัซนาอ์  นิกะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปู
สพป.ปัตตานี เขต 1
288
1110910817
เด็กชายต่วนฮากีม  สมุทรางกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
สพป.ปัตตานี เขต 1
289
1110780395
เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
290
1110790024
เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
291
1112180380
เด็กหญิงตัสนีม  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
สพป.นราธิวาส เขต 3
292
1111480362
เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
293
1111450803
เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
294
1111451190
เด็กหญิงติรณา  อำไพมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
295
1110790103
เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
296
1111461824
เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
297
1111470038
เด็กหญิงเตชินี  รักเผือก
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
298
1111451299
เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
299
1110780117
เด็กชายไตรภพ  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
300
1110521493
เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
สพป.ตรัง เขต 1
301
1111450532
เด็กหญิงทะเลใส  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
302
1111451191
เด็กชายทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
303
1110790357
เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
304
1111480459
เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
305
1110910165
เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
306
1111461829
เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
307
1110521374
เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
308
1111480833
เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
309
1110790373
เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
310
1111461749
เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
311
1110910374
เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
312
1110530199
เด็กชายธนกร  เซ่งเส้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
สพป.ตรัง เขต 2
313
1111190060
เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
314
1110910246
เด็กชายธนกร  มรรคคงคา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
315
1111480365
เด็กชายธนกร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
316
1111462154
เด็กชายธนกฤต  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
317
1111462301
เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
318
1110521348
เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
319
1111462167
เด็กชายธนโชติ  สุวรรณประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
320
1111480997
เด็กชายธนดล  ลักษมีอาภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
สพป.สตูล
321
1110910378
เด็กหญิงธนพรรณ  รัตนญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
322
1111481442
เด็กชายธนพล  หมีนหวัง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
323
1110980690
เด็กชายธนพล  อินทรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
324
1110980748
เด็กชายธนพัต  ช่วยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
สพป.พัทลุง เขต 1
325
1110790764
เด็กชายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
326
1112200113
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
327
1111462160
เด็กชายธนภูมิ  พัฒโน ภูมิภมร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
328
1111451595
เด็กชายธนวัฒน์  ชูเเก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
329
1110790579
เด็กชายธนวัฒน์  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
330
1112250152
เด็กชายธนวัฒน์  สัจจา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
331
1111462164
เด็กชายธนวัตน์  ตันวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
332
1111460563
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
333
1110780283
เด็กหญิงธนเศรษฐีนี  เจริญบุญพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
334
1111462165
เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
335
1111461753
เด็กชายธนากร  ชูสอน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
336
1110790446
เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
337
1110910382
เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
338
1111480104
เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
339
1111461303
เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
340
1111461828
เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
341
1111451599
เด็กชายธราภณ  นิลทลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
342
1110521349
เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
343
1110521350
เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
344
1110790030
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันธ์โภชน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
345
1110910140
เด็กหญิงธัญทิชา  ไชยมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
346
1111480239
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สตามัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
สพป.สตูล
347
1110521351
เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
348
1110521352
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
349
1110980051
เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
350
1111452186
เด็กหญิงธันยธรณ์  อินศรีไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
สพป.สงขลา เขต 1
351
1111451604
เด็กหญิงธันยพร  งามแม้น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
352
1111481065
เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
353
1111450806
เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
354
1111480008
เด็กหญิงธันว์ชนก  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
355
1111451605
เด็กชายธันว์  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
356
1112200114
เด็กหญิงธิดาภัทร  นอระพา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
357
1110790791
เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
358
1111461759
เด็กหญิงธิดาวดี  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
359
1111480009
เด็กหญิงธิตินันท์  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
360
1111460572
เด็กชายธิติพงศ์  คุรุปัญญา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
361
1111451609
เด็กชายธิติพัฒน์  สุขขัง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
362
1111461760
เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
363
1110980558
เด็กชายธิติวุฒิ  ขาวสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต 1
364
1110790032
เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
365
1112200015
เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
366
1112250153
เด็กชายธีรเดช  ขุนรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
367
1111480109
เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
368
1110980053
เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
369
1111190073
เด็กชายธีรากร  พรหมโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
370
1111460093
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
371
1110521353
เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
372
1110790033
เด็กชายนนน  จารุพงศา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
373
1111462184
เด็กชายนพกร  กราบบุญมา
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
374
1111451198
เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
375
1111461309
เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
376
1110980750
เด็กหญิงนภเกตน์  นามศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
สพป.พัทลุง เขต 1
377
1111190442
เด็กหญิงนภศร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
378
1110980282
เด็กหญิงนภสร  ด่านวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
379
1111480789
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
380
1111451199
เด็กหญิงนภัสกร  กระจ่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
381
1111451200
เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
382
1110790581
เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
383
1110790036
เด็กหญิงนลินี  นนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
384
1111480380
เด็กหญิงนวพร  แช่ห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
385
1112250086
เด็กชายนวพล  ตรีไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
386
1110521354
เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
387
1110910389
เด็กชายนวมินทร์  สะยุคงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
388
1111450540
เด็กชายนวัต  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
389
1110910390
เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
390
1110790322
เด็กหญิงนัจมีย์  มะสาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
391
1110911183
เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
392
1110911184
เด็กหญิงนัจวา  แมะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
393
1110790582
เด็กชายนัจวา  แวอุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
394
1111470041
เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
395
1111481066
เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
396
1110910998
เด็กหญิงนัซมี  มอลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
สพป.ปัตตานี เขต 1
397
1110911072
เด็กหญิงนัซมีย์  อาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
398
1111470359
เด็กชายนัซรอน  กองบก
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
สพป.สงขลา เขต 3
399
1111481067
เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
400
1111470013
เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
401
1111452187
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
สพป.สงขลา เขต 1
402
1111451619
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
403
1111461765
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
404
1111461764
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
405
1111451203
เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
406
1111450542
เด็กหญิงนันทิชา  สหกโร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
407
1110911186
เด็กหญิงนัฟฟอา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
408
1110780402
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
409
1111470468
เด็กหญิงนัสรีน  หัสบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
410
1112180531
เด็กชายนัสรู  แวอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
สพป.นราธิวาส เขต 3
411
1110790585
เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจะอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
412
1111190445
เด็กหญิงนาซีรา  พูนภักดี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
413
1112180283
เด็กหญิงนาซีเราะห์  แมหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
สพป.นราธิวาส เขต 3
414
1112180357
เด็กหญิงนาดูวา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนผดุงมาตร
สพป.นราธิวาส เขต 3
415
1110910396
เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะปังหลู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
416
1110780285
เด็กหญิงนาตาชาร์  ยา
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
417
1111470470
เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
418
1112180284
เด็กหญิงนาตาซา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
สพป.นราธิวาส เขต 3
419
1111190084
เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
420
1110910066
เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
สพป.ปัตตานี เขต 1
421
1110910797
เด็กหญิงนาฟีซะห์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
สพป.ปัตตานี เขต 1
422
1110911188
เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
423
1110910399
เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
424
1112180318
เด็กหญิงนิซาฟีกะห์  แม
ป.6
โรงเรียนบ้านแมะแซ
สพป.นราธิวาส เขต 3
425
1110910400
เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
426
1111480383
เด็กชายนิตินันท์  พิพิรภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
427
1110910401
เด็กหญิงนิธารา  หะยีวามิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
428
1110910247
เด็กชายนิธิวัฒน์  ไกรช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
429
1110910143
เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
430
1110910934
เด็กหญิงนิฟารีซาน  นิเดร์หะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปู
สพป.ปัตตานี เขต 1
431
1110911077
เด็กหญิงนิรุสมี  แวสมาแอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
432
1112180038
เด็กหญิงนิวาฮีดา  วาเฮาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
433
1110910403
เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
434
1110790039
เด็กหญิงนิศรีน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
435
1110790040
เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
436
1110910144
เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
437
1110911078
เด็กหญิงนิสุไฮดา  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
438
1110790793
เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
439
1110780410
เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
440
1112180583
เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
441
1112180001
เด็กหญิงนุรนาซูวาร์  สาอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
442
1110911196
เด็กหญิงนุรฟาเดีย  อาแว
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
443
1110920025
เด็กหญิงนุรมา  อาบูบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
สพป.ปัตตานี เขต 2
444
1112190019
เด็กหญิงนุรอัยนี  เจ๊ะหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านตือเบาะ
สพป.ปัตตานี เขต 3
445
1112180106
เด็กชายนูร  มะวี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
สพป.นราธิวาส เขต 3
446
1110790801
เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
447
1110910005
เด็กหญิงนูรดีนา  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
448
1110911208
เด็กหญิงนูรเดียร์นา  กาซอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
449
1110780413
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
450
1110790595
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
451
1112180664
เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
452
1110911083
เด็กหญิงนูรมีเรีย  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
453
1112180070
เด็กชายนูรอักมา  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.นราธิวาส เขต 3
454
1112180665
เด็กหญิงนูรอัซรีน  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
455
1110920027
เด็กหญิงนูรอัฟนัน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
สพป.ปัตตานี เขต 2
456
1110790326
เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
457
1110911201
เด็กหญิงนูรอาฟีฟะฮ์  กูนา
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
458
1112180477
เด็กหญิงนูรอินซานา  ตาปู
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
459
1110790327
เด็กหญิงนูรอุลยา  เวาะบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
460
1110790608
เด็กหญิงนูร์ฮีดายะห์  สตอปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
461
1112180584
เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ดุเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
462
1110911001
เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยง
สพป.ปัตตานี เขต 1
463
1110911052
เด็กหญิงนูรัซัน  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
สพป.ปัตตานี เขต 1
464
1110911018
เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
สพป.ปัตตานี เขต 1
465
1110911203
เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
466
1110790603
เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
467
1112180585
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
468
1110910708
เด็กหญิงนูรุลฮีซาณีย์  นิแม
ป.4
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สพป.ปัตตานี เขต 1
469
1110790765
เด็กหญิงนูรูฟารีนา  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
470
1110911205
เด็กหญิงนูรูลซาฮีราห์  มะโระ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
471
1112180534
เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
สพป.นราธิวาส เขต 3
472
1111190460
เด็กหญิงนูฮา  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
473
1112180536
เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
สพป.นราธิวาส เขต 3
474
1110780113
เด็กชายเนติธร  พรหมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
475
1110790678
เด็กหญิงโนรอาลียา  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
476
1111470480
เด็กหญิงบัณฑิตา  หมิเหร็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
477
1112190002
เด็กชายบัดรู  หิแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกะรุบี
สพป.ปัตตานี เขต 3
478
1110780421
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
479
1111190091
เด็กหญิงบัวชมพู  นิติธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
480
1112200018
เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
481
1110521356
เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
482
1110910520
เด็กหญิงเบญญากร  ศรีบุญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
483
1110521373
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
484
1111190463
เด็กชายปฏิภาณ  จินดา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
485
1111470145
เด็กชายปฐมพร  มรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
486
1111450192
เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
สพป.สงขลา เขต 1
487
1112250154
เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
488
1111190096
เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
489
1111480014
เด็กหญิงปนัดดา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
490
1110521139
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
491
1111462193
เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
492
1111462194
เด็กชายปพนศักดิ์  สุขเสรีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
493
1111462195
เด็กชายปภังกร  สุววัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
494
1110790045
เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
495
1111462196
เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
496
1111462197
เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
497
1110910410
เด็กชายประกฤษฎิ์  ชุมไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
498
1111451629
เด็กชายประตินันท์  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
499
1110910146
เด็กชายประยูรชนก  คณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
500
1111451206
เด็กชายปรัชชดล  ผลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
501
1110910147
เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
502
1111451631
เด็กหญิงปรีดิ์ธินันท์  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
503
1110790046
เด็กชายปวริศร  พรชัยพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
504
1110521357
เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
505
1110520960
เด็กหญิงปวิชญาดา  เพทาย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
506
1111462200
เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
507
1110910414
เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
508
1111451634
เด็กหญิงปัญญดา  ปิติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
509
1111480390
เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
510
1111451209
เด็กชายปัณณทัต  ทองละมุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
511
1110910415
เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
512
1111462203
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
513
1110980292
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริยุวสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
514
1111190931
เด็กหญิงปัทมปาณี  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
สพป.ยะลา เขต 1
515
1110911089
เด็กหญิงปัทมา  ซะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
516
1110910417
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
517
1110521360
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
518
1111460098
เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
519
1111480793
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
520
1111460185
เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
521
1110790048
เด็กหญิงปาลิตา  วงศมาจารภิญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
522
1111190100
เด็กหญิงปิญชาน์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
523
1111462205
เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
524
1111460187
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
525
1110790358
เด็กชายปิ่นมนัส  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
526
1110520300
เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
527
1110910709
เด็กหญิงปิยมาศ  หวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สพป.ปัตตานี เขต 1
528
1111190101
เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
529
1111451213
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
530
1110790049
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
531
1111190102
เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
532
1111450558
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
533
1110790359
เด็กหญิงปุณณภา  ประธานวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
534
1111460188
เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
535
1111481622
เด็กชายปุณมนัส  ทำยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
สพป.สตูล
536
1111190106
เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
537
1111451645
เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
538
1112200019
เด็กหญิงปุณยาพร  ยาประจัน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
539
1111480460
เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
540
1111190189
เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
541
1111480461
เด็กหญิงเปรมสินี  เปาะตะเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
542
1110980354
เด็กหญิงไปศลา  จิตตยานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
543
1111451647
เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
544
1112200021
เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
545
1111462207
เด็กชายพงศกร  ศิลปทองคำ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
546
1111461772
เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
547
1111481247
เด็กชายพงศ์ปณต  เส้งทับ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
548
1111450560
เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
549
1110530015
เด็กชายพงศภัค  พงศ์ภัณฑารักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
550
1110520304
เด็กชายพชรพล  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
551
1111451653
เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
552
1111481447
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
553
1111481075
เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
554
1111480398
เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
555
1111451220
เด็กชายพฤทธพล  ผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
556
1110790051
เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
557
1111462215
เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
558
1111190973
เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
559
1110790052
เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
560
1111480797
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
561
1111470150
เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
562
1110521362
เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
563
1111462216
เด็กชายพศิน  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
564
1110790053
เด็กชายพศิษฐ์  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
565
1111460608
เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
566
1110530016
เด็กชายพสุธร  แสงห้าว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
567
1111190111
เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
568
1111480399
เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
569
1111461775
เด็กหญิงพัชชราภรณ์  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
570
1112250092
เด็กชายพัชรคีรี  สีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
571
1112200132
เด็กหญิงพัชรพร  ตั้งศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
572
1110790450
เด็กชายพัชรพล  หวังดี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
573
1111451658
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประภัสสร์ธรากุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
574
1110980304
เด็กหญิงพันธุ์เอื้อ  สุกดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
575
1111190113
เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
576
1111451225
เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
577
1111451226
เด็กหญิงพิชชา  ธานะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
578
1111190114
เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
579
1110980074
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
580
1111460192
เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
581
1111450695
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1
582
1110521153
เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
583
1111461779
เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
584
1110910429
เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
585
1111461780
เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
586
1111190116
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
587
1111451661
เด็กหญิงพิชญาภา  สยมภาค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
588
1111480799
เด็กหญิงพิชญารัตน์  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
589
1111461781
เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
590
1110520799
เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
591
1110980308
เด็กหญิงพิชามญช์  น้ำทับทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
592
1111463474
เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่
สพป.สงขลา เขต 2
593
1110910148
เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
594
1111451664
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
595
1110980310
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
596
1110910430
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
597
1111480122
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
598
1110520047
เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 1
599
1110780293
เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
600
1111450572
เด็กชายพิริยกร  เหลาะเหม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
601
1111450199
เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
สพป.สงขลา เขต 1
602
1111470018
เด็กชายพิสิษฐ์  ยิ่งนัยศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
603
1110521155
เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
604
1111190121
เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
605
1110521363
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
606
1111461783
เด็กชายพีรสุทธิ  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
607
1110980313
เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
608
1111470039
เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
609
1111461371
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
610
1111470176
เด็กหญิงเพทาย  เต๊ะหนิหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
611
1110790105
เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
612
1110920118
เด็กชายไพซอล  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
613
1110790680
เด็กชายไพศาล  ยายอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
614
1112180005
เด็กชายฟัครีย์  นาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
615
1112180591
เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
616
1110920067
เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
สพป.ปัตตานี เขต 2
617
1110920111
เด็กชายฟันดี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
618
1111190122
เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
619
1112180006
เด็กหญิงฟาฏีม๊ะ  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
620
1110910149
เด็กชายฟาดีนันท์  เปาะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
621
1111481077
เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
622
1110911215
เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
623
1110910435
เด็กหญิงฟาติณ  ปูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
624
1110911091
เด็กหญิงฟาติณ  อีซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
625
1110780430
เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
626
1112180593
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
627
1110790612
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
628
1110790056
เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
629
1110910915
เด็กหญิงฟารีซาน  ลือโมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.ปัตตานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
630
1110780434
เด็กชายฟารุส  สาแมง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
631
1111451671
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญสงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
632
1110920113
เด็กชายฟาอีซ  เด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
633
1110911020
เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
สพป.ปัตตานี เขต 1
634
1110911216
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
635
1110911217
เด็กหญิงฟิรดาวน์  หะยีดามะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
636
1110911218
เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
637
1110790331
เด็กชายฟิรดาวส์  สาและอาแร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
638
1110911219
เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
639
1111481251
เด็กชายฟิสิฎฐ์พล  พันที
ป.5
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
640
1110790452
เด็กชายฟุรกร  ซำซี่
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
641
1111451236
เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
642
1111460194
เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
643
1111470360
เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
สพป.สงขลา เขต 3
644
1110780441
เด็กหญิงภริม  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
645
1111460109
เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
646
1111190126
เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
647
1111451675
เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
648
1111461787
เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
649
1110520801
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นวลนก
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
650
1110790058
เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
651
1110520312
เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
652
1111481252
เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
653
1111462224
เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
654
1111190129
เด็กชายภัทรพล  ได้รูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
655
1111190127
เด็กชายภัทรพล  อัมพวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
656
1111461788
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
657
1111470020
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
658
1111462227
เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
659
1111451242
เด็กชายภาคิน  คล้ายกุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
660
1111461339
เด็กชายภาคิน  อัตตาศิริ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
661
1110980081
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ลาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
662
1110530267
เด็กชายภาณุวงศ์  หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
สพป.ตรัง เขต 2
663
1111190976
เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
664
1110920131
เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
สพป.ปัตตานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 147 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
665
1110790059
เด็กหญิงภาวิตา  กรุณกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
666
1111470021
เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
667
1110521364
เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
668
1110980083
เด็กชายภาสวุฒิ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
669
1111461789
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
670
1111481359
เด็กหญิงภิญญาวีร์  พานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
สพป.สตูล
671
1111451679
เด็กชายภีมวิชช์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
672
1111461790
เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
673
1111470022
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
674
1111190978
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตั้งศิริเสถียร
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
675
1111462230
เด็กชายภูมิพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
676
1111450819
เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
677
1111463002
เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
678
1110521365
เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
679
1111461216
เด็กชายภูริ  จิตชาญวิชัย
ป.6
โรงเรียนวรพัฒน์
สพป.สงขลา เขต 2
680
1110910441
เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
681
1111461791
เด็กชายภูริช  จันทน์วัฒนาผล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
682
1111451685
เด็กหญิงภูริชญา  สอนดอนไพร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
683
1112250156
เด็กชายภูริเดช  จันทร์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
684
1111481079
เด็กชายภูรินทร์  สำเร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
685
1111480408
เด็กชายภูริพัฒน์  ทิ้งนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
686
1111462232
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
687
1111462766
เด็กชายภูริวัจน์  หิรัญขจรพันธ์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
688
1111462234
เด็กชายภูรีภัทร  บัวกอง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
689
1111462302
เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
690
1111450205
เด็กชายภูวิศ  โมรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
สพป.สงขลา เขต 1
691
1110790060
เด็กหญิงภูษณิศา  ลายขวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
692
1110780298
เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
สพป.นราธิวาส เขต 1
693
1111463088
เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
694
1110910153
เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
695
1110911220
เด็กหญิงมนัชญา  สารี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
696
1112180007
เด็กชายมะลีกี  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
697
1111480410
เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
698
1111190482
เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
699
1110920137
เด็กหญิงมิสรี  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนซอลีฮียะห์
สพป.ปัตตานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 328 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
700
1110910154
เด็กชายมุนตาซิร  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
701
1110780443
เด็กหญิงมุศลิหะฮ  แวสุหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
702
1112180362
เด็กชายมุสตากืม  อาแซ
ป.6
โรงเรียนผดุงมาตร
สพป.นราธิวาส เขต 3
703
1110911093
เด็กชายมูนีร  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
704
1110911094
เด็กหญิงมูบัยยีนะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
705
1110780072
เด็กชายมูอาซ  หะยีอีแต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
706
1111470497
เด็กชายมูฮัมมัดชารีฟ  หมันหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
707
1112180009
เด็กชายมูฮัมมัดฟาห์มี  ดาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
708
1110911022
เด็กชายมูฮัมหมัด  บูรน้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
สพป.ปัตตานี เขต 1
709
1110780445
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
710
1110910711
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  มะฉุ
ป.4
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สพป.ปัตตานี เขต 1
711
1112180596
เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
712
1110910828
เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  บินยะปา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
สพป.ปัตตานี เขต 1
713
1112180461
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอล  อามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์
สพป.นราธิวาส เขต 3
714
1112180010
เด็กชายมูฮัมหมัดอัลลีฟ  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
715
1110910445
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
716
1110790333
เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟาน  ตามง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
717
1110910155
เด็กชายมูฮาหมัดเดียร์อุดีน  หวันประรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
718
1111190484
เด็กชายมูฮำหมัดซาฟัร  หะสาเมาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
719
1112180363
เด็กชายมูฮำหมัดเซาฟี  หะยีมะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนผดุงมาตร
สพป.นราธิวาส เขต 3
720
1112180599
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
721
1110790062
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
722
1111480463
เด็กหญิงเมธาพร  ทองจับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
723
1112200035
เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
724
1111481271
เด็กหญิงเมย์ญาวี  ชูยง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
สพป.สตูล
725
1111480832
เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
726
1111452208
เด็กชายยศกร  อนันตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
สพป.สงขลา เขต 1
727
1110790063
เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
728
1111460101
เด็กชายยสินทร  จุลานนท์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
729
1111451690
เด็กชายยุวจักร  พินนาดบุตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
730
1112180670
เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
731
1111480416
เด็กชายรชต  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
732
1111451692
เด็กชายรชต  จันตประทีปโกวิท
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
733
1111481454
เด็กชายรชต  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
734
1110520806
เด็กหญิงรพีนภันต์  ชยันต์เกียรติ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 327 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
735
1111451700
เด็กหญิงร่มพิชา  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
736
1111190487
เด็กหญิงรมิดา  นีระฮิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
737
1111450574
เด็กหญิงรวงข้าว  หะเทศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
738
1111450575
เด็กหญิงรวิษรา  คงช่วย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
739
1112180646
เด็กชายรอกิฟ  สาแม
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
สพป.นราธิวาส เขต 3
740
1110790066
เด็กหญิงรอดียะฮ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
741
1110780076
เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
742
1110911229
เด็กหญิงรอยมี่  บูละ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
743
1110780077
เด็กชายรัชชานนท์  ลาภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
744
1111462242
เด็กชายรัชพล  นันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
745
1110520808
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
746
1112250097
เด็กหญิงรัญชิดา  สุดกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
747
1110521169
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
748
1110910156
เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
749
1111481362
เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
สพป.สตูล
750
1111462243
เด็กชายรัตนสินทร์  จิตติวงศ์สมาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
751
1111450822
เด็กหญิงราชาวดี  วิรัชวรกร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
752
1110911230
เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
753
1110910010
เด็กชายริฎวาน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
754
1112180237
เด็กชายริฟฮาน  ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
สพป.นราธิวาส เขต 3
755
1111451698
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โหรารัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
756
1111451004
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
757
1111450579
เด็กชายรุจิรพงษ์  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
758
1111480811
เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
759
1110920138
เด็กหญิงรูฮานี  หะยีอาแว
ป.6
โรงเรียนซอลีฮียะห์
สพป.ปัตตานี เขต 2
760
1110790773
เด็กหญิงโรสมีนา  เจ๊ะอารง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
761
1111450831
เด็กหญิงโรสลีญา  เหมรัญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
762
1110910454
เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
763
1111452268
เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
สพป.สงขลา เขต 1
764
1111451256
เด็กหญิงลลิตา  จันทร์สุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
765
1112180600
เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
766
1110521198
เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
767
1111451258
เด็กชายวชิรญา  จริยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
768
1111451305
เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
769
1110790069
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
770
1111480421
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
771
1111451259
เด็กหญิงวนิสา  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
772
1111451261
เด็กชายวรกันต์  วิทยปรัชญานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
773
1110790300
เด็กชายวรพล  บุญลึก
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
สพป.นราธิวาส เขต 2
774
1110780082
เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
775
1111461796
เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
776
1110980326
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
777
1111450580
เด็กหญิงวรรณวริน  จุลิวรรณลีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
778
1110520321
เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
779
1111461797
เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
780
1110910461
เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
781
1111190141
เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
782
1111461348
เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
783
1112200030
เด็กหญิงวรัทยา  เจนกุลประสูตร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
784
1110520975
เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
785
1111462303
เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
786
1111463091
เด็กหญิงวริศรา  สุขมิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
787
1112180045
เด็กหญิงวริศรา  อ่องบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
788
1111190142
เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
789
1111481455
เด็กหญิงวริษฐา  สินประกอบ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
790
1110521174
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
791
1110780083
เด็กชายวสวัสส์  กวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
792
1110520811
เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
793
1110790072
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
794
1110790073
เด็กชายวันฉัตร  อินทร์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
795
1112180270
เด็กชายวันมูหะมัดโซฟี  หะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
796
1111190495
เด็กหญิงวันยามีละห์  ดราแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
797
1110521366
เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
798
1110980092
เด็กหญิงวิชญดา  ขุนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
799
1111451707
เด็กชายวิบูลย์  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
800
1111461351
เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
801
1111451708
เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญรังษี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
802
1111451270
เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
803
1110530271
เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
สพป.ตรัง เขต 2
804
1111463005
เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
805
1111451709
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
806
1110920009
เด็กหญิงวิรินยา  เบ็นสะเล็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
สพป.ปัตตานี เขต 2
807
1112200152
เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
808
1110980093
เด็กชายวีรชิต  อินเสนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
809
1111450581
เด็กชายวีรภาพ  สายหลำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
810
1111190498
เด็กหญิงวีอาม  ยูนุ๊
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
811
1111451272
เด็กชายวุฒิภัทร  อ่อนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
812
1112180619
เด็กหญิงแวนาซลา  กือมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
813
1110920082
เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำใส
สพป.ปัตตานี เขต 2
814
1110911274
เด็กหญิงแวมูนาวาเราะฮ์  แวมูซอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
815
1112180648
เด็กหญิงแวรอปีอะ  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
สพป.นราธิวาส เขต 3
816
1110780493
เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
817
1110521177
เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
818
1111480425
เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
819
1110780085
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
820
1110521178
เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
821
1112250098
เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
822
1110980642
เด็กหญิงศรีสร้อย  หยกณัฏ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
823
1111451713
เด็กหญิงศรุตยา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
824
1110521179
เด็กหญิงศวิตา  ปานชนะ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
825
1110980331
เด็กหญิงศศิธร  คงทุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
826
1111190502
เด็กชายศักการียา  ดอสอลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
827
1111451273
เด็กชายศักดิ์นที  อ่อนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
828
1112250138
เด็กชายศักรินทร์  เบ็ญก้อหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
สพป.พัทลุง เขต 2
829
1110520599
เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
สพป.ตรัง เขต 1
830
1111480431
เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
831
1110780086
เด็กชายศิริธนัช  ศาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
832
1111470027
เด็กหญิงศิริประภา  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
833
1110790079
เด็กชายศิริราชย์  เพ็ญมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
834
1110980643
เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
835
1110910157
เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
836
1111451720
เด็กหญิงศิลป์อักษร  สุริยะพิชิตกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
837
1111190149
เด็กชายศิวกร  ทองหลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
838
1111450583
เด็กชายศิวัช  แก้วกระเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
839
1111470166
เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
840
1111451722
เด็กชายศิวัช  สืบเซ่ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
841
1111450824
เด็กชายศิวัฒม์  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
842
1111470028
เด็กชายศิวาการ  ไตรจักราธร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
843
1111460219
เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
844
1111480432
เด็กชายศุภกร  รามภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
845
1111462264
เด็กชายศุภณัฐ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
846
1111190152
เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
847
1111190155
เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
848
1111451278
เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
849
1110910166
เด็กหญิงโศภิษฐา  ขันติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
850
1111190505
เด็กหญิงสกาวรัตน์  แสวงบุญ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
851
1111470516
เด็กหญิงสกินะ  สมัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
852
1111461358
เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
853
1112180046
เด็กหญิงสมัชญา  อ่องบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
854
1111462779
เด็กชายสรวิชญ์  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
855
1110790083
เด็กชายสรวิชญ์  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
856
1111451728
เด็กชายสรวิศ  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
857
1111462269
เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
858
1110790454
เด็กชายสรวิศ  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
859
1111452188
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
สพป.สงขลา เขต 1
860
1111190158
เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
861
1111460648
เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
862
1111480818
เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
863
1110530203
เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
สพป.ตรัง เขต 2
864
1110521184
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
865
1111480435
เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
866
1110980101
เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
867
1110521367
เด็กชายสหธัญ  ประมงค์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
868
1110520813
เด็กชายสักรินทร์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
869
1111451281
เด็กหญิงสัตตวิมล  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
870
1111470518
เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
871
1111470519
เด็กหญิงสัสลีมา  โด่หลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
872
1111460649
เด็กชายสาริศ  แซ่เซีย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
873
1111190160
เด็กหญิงสาริศา  ชูสุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
874
1110790085
เด็กหญิงสาวิตรี  กลัดสวัสดิื
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
875
1112180388
เด็กหญิงสาฮีดา  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
สพป.นราธิวาส เขต 3
876
1111460651
เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
877
1111480436
เด็กชายสิทธินนท์  ผลมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
878
1111451732
เด็กชายสิปปกร  กุลตัน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
879
1111461807
เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
880
1111451734
เด็กชายสิมิลัน  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
881
1110910476
เด็กชายสิรภพ  จ่ายวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
882
1110521185
เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
883
1111451735
เด็กหญิงสิรยากร  จันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
884
1111470029
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
885
1110520814
เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
886
1111462272
เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
887
1111480438
เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
888
1110910480
เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
889
1110911236
เด็กหญิงสีตีอามิรอ  มามะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
890
1111480022
เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อตาเคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
891
1111450704
เด็กชายสุเกียรติ์  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1
892
1111451282
เด็กหญิงสุทธสินี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
893
1110790365
เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
894
1112250100
เด็กหญิงสุทธิดา  เอียดปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
895
1111190163
เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
896
1112200032
เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
897
1111452270
เด็กหญิงสุธิดา  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
สพป.สงขลา เขต 1
898
1111190164
เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
899
1110520075
เด็กชายสุปวัฒน์  หิตาโร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 1
900
1110980575
เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเลี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต 1
901
1110980644
เด็กชายสุพศิน  รัตยา
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
902
1112250010
เด็กหญิงสุพิชชา  ยานะวิมุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
สพป.พัทลุง เขต 2
903
1112200159
เด็กหญิงสุพิชญา  จีระวรศาวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
904
1111480439
เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
905
1110790088
เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
906
1111191026
เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
907
1111460208
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
908
1110520817
เด็กหญิงสุรสวดี  ทองมณี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
909
1111462276
เด็กชายสุวภัทร  สำรวจเบญจกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
910
1111461809
เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
911
1111461810
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วอิทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
912
1111460687
เด็กหญิงเสลา  สุวรรณสุโข
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
913
1111451773
เด็กชายโสภณวิชญ์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
914
1110520818
เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
915
1111190981
เด็กหญิงหทัยภัทร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
916
1111480440
เด็กชายหรรษกร  สัจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
917
1110980342
เด็กชายหัฎฐกร  เพชรย้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
918
1111451287
เด็กชายหาญพล  พรหมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
919
1111451742
เด็กชายอคิราภ์  สุชาติพงษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
920
1111470363
เด็กชายอชิตะ  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
สพป.สงขลา เขต 3
921
1111451743
เด็กหญิงอชิรญา  ชิรงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
922
1111190167
เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
923
1110521369
เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
924
1111450588
เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนโอภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
925
1111480442
เด็กชายอชิรวัฒน์  คลายนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
926
1112200164
เด็กชายอดิเทพ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
927
1110910160
เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
928
1110910159
เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
929
1111461814
เด็กชายอติโรจน์  ตั้งกิจวรกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
930
1111450589
เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
931
1111480820
เด็กชายอนัญลักษณ์  สุขเสนา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
932
1110790090
เด็กชายอนันตชัย  กิระวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
933
1111480142
เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
934
1110790637
เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
935
1110911239
เด็กหญิงอนัสรี  ยีเร็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
936
1110790091
เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
937
1111190170
เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
938
1110790093
เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
939
1111481092
เด็กชายอภิรักษ์  สันนก
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
940
1111462783
เด็กชายอภิวัจน์  บุญญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
941
1111451748
เด็กหญิงอภิษฎา  สงแสง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
942
1111460211
เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
943
1111451290
เด็กชายอภิสิทธิ์  หม่อมท่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
944
1110910498
เด็กหญิงอมานี  แวโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
945
1110521188
เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
946
1111190171
เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
947
1110980345
เด็กหญิงอรณิชา  เพ็ชราการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
948
1111460482
เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
สพป.สงขลา เขต 2
949
1111470172
เด็กหญิงอรสา  ด้วงครุฑ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
950
1110980347
เด็กหญิงอรสา  สื่อเสรีธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
951
1111460212
เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
952
1110790096
เด็กหญิงอรีสา  อีซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
953
1110780458
เด็กชายอลันต์  สะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
954
1112180482
เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
955
1110911242
เด็กชายอะลิฟ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
956
1111190174
เด็กหญิงอัครภา  อิสโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
957
1111462283
เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
958
1111190175
เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
959
1110911246
เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
960
1110911247
เด็กชายอัซฟัร  อับรู
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
961
1110910500
เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
962
1111470527
เด็กชายอัซรอฟ  สะมะลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
963
1110920030
เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี
ป.5
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
สพป.ปัตตานี เขต 2
964
1112180084
เด็กหญิงอัซวาด  บราเฮง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
965
1111470034
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
966
1110911248
เด็กหญิงอัญธิกา  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
967
1112180463
เด็กชายอัฏฮา  ยะผา
ป.6
โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์
สพป.นราธิวาส เขต 3
968
1111462285
เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
969
1111470035
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
970
1110780461
เด็กหญิงอันนา  หลงไหม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
971
1110520820
เด็กชายอันน์  ชุนหบดี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
972
1111461818
เด็กชายอันน์  อรชุน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
973
1111481094
เด็กชายอันวา  เดชะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
974
1111470528
เด็กชายอันวาร์  หนิมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
975
1112180238
เด็กชายอับดุลการีม  หามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
สพป.นราธิวาส เขต 3
976
1112180602
เด็กชายอับดุลฟาตะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
977
1110790456
เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
978
1110911251
เด็กชายอับดุลฮาดี้  การีนา
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
979
1110790643
เด็กชายอับดุฬมูฮัยมีน  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
980
1111481616
เด็กชายอัฟฎอล  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
สพป.สตูล
981
1111450592
เด็กชายอัฟดอลท์  สมานเดชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
982
1112180086
เด็กชายอัฟนัน  วอลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
983
1111190517
เด็กชายอัฟฟาน  แวมามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
984
1110780462
เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
985
1110910785
เด็กชายอัฟฮัม  ดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านราวอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
986
1110780465
เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
987
1112180605
เด็กชายอัมรินทร์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
988
1110790426
เด็กชายอัมรู  มือลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
989
1112180239
เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
สพป.นราธิวาส เขต 3
990
1110790098
เด็กหญิงอัยมี่ดาเมีย  ซำซูเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
991
1110780467
เด็กหญิงอัรฟะฮ์  หะยีหวัง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
992
1112180483
เด็กหญิงอัลยานา  สะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
993
1111451292
เด็กชายอัศม์เดช  ชุมเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
994
1110920115
เด็กหญิงอัสมะห์  ปะดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
995
1111480449
เด็กชายอัสมาฮาน  สัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
996
1110790650
เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
997
1110790812
เด็กชายอัสรี  กาเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
998
1110790651
เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
999
1112180484
เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
1000
1112180014
เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
สพป.นราธิวาส เขต 3
1001
1110780471
เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
1002
1110911257
เด็กชายอัฮหมัดชามิล  ปาโฮะ
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1003
1112180675
เด็กหญิงอาซีละห์  ปูเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
1004
1112180608
เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
1005
1110910016
เด็กชายอาดินัน  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
1006
1110911026
เด็กหญิงอาตีเกาะ  สออิสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางราพา
สพป.ปัตตานี เขต 1
1007
1111190519
เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
1008
1111481099
เด็กชายอานนท์  พูนสิน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
1009
1111190178
เด็กชายอานันต์ดา  นาคนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
1010
1110780473
เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
1011
1110910505
เด็กชายอานัส  ดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
1012
1110780474
เด็กหญิงอานัสมีย์  เจ๊ะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
1013
1110790338
เด็กหญิงอานิดา  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1014
1111480145
เด็กหญิงอานิสซะฮ์รอ  ชายทุ่ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1015
1112180272
เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
1016
1110910506
เด็กชายอาบูตัลฮา  กาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
1017
1111470420
เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
สพป.สงขลา เขต 3
1018
1110911054
เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1019
1110910078
เด็กชายอาฟีฟี  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
สพป.ปัตตานี เขต 1
1020
1111462963
เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
สพป.สงขลา เขต 2
1021
1111191030
เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
1022
1110911262
เด็กชายอามีน  เจ๊ะซามะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1023
1110790339
เด็กหญิงอามีนี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1024
1110910802
เด็กหญิงอามีรู  โตะแย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
สพป.ปัตตานี เขต 1
1025
1111461820
เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
1026
1111481463
เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
1027
1110790657
เด็กชายอารอฟัต  บาหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1028
1110910079
เด็กชายอาราวี  ยามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
สพป.ปัตตานี เขต 1
1029
1111480825
เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
1030
1110911265
เด็กหญิงอารีนี  เจะดาราแม
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1031
1111481370
เด็กหญิงอารีฟา  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
สพป.สตูล
1032
1110790367
เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
1033
1112180611
เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
1034
1110910164
เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1035
1112180423
เด็กชายอิดรีส  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
สพป.นราธิวาส เขต 3
1036
1110521371
เด็กชายอิทธิกร  หลีกภัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1037
1111480826
เด็กหญิงอินทิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
1038
1112180392
เด็กชายอิบรอฮิม  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
สพป.นราธิวาส เขต 3
1039
1110911268
เด็กชายอิรฟาน  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1040
1110790101
เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
1041
1111460675
เด็กหญิงอิศศยาพรรณ  ลิ้มม่วงนิล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1042
1110790662
เด็กชายอิสกันดา  เจ๊ะอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1043
1110790341
เด็กชายอิสกานดา  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1044
1111460215
เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1045
1110790663
เด็กชายอีรฟาน  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1046
1111470537
เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
1047
1111191079
เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 1
1048
1110521194
เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
1049
1111480465
เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1050
1111451010
เด็กชายเอกวัชร  กิจธิคุณ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
1051
1110520088
เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 1
1052
1110910784
เด็กหญิงฮัซวานี  อะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านราวอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
1053
1110910512
เด็กหญิงฮัฟเสาะ  มูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
1054
1110910763
เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
1055
1111190187
เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
1056
1110790666
เด็กชายฮานิฟ  หะยีอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1057
1111191080
เด็กหญิงฮาบิบตี้  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 1
1058
1110920117
เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
1059
1112180616
เด็กชายฮาฟีซุดดีน  มะยีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
1060
1110920099
เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านบากง
สพป.ปัตตานี เขต 2
1061
1110790668
เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
1062
1110911113
เด็กชายฮุมาม  มามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
1063
1112180618
เด็กชายฮูไซนี  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
1064
1112180545
เด็กหญิงฮูรูลอัยซาร์  บินยะโก๊ะ