รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1100130349
เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
2
1100720405
เด็กหญิงกนกฐิตา  โชติสวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3
1101650044
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
4
1101640459
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
5
1101110563
เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
6
1100720019
เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7
1100690263
เด็กชายกรเทวา  ก้งเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
8
1101110009
เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
9
1101650024
เด็กชายกฤตยชญ์  รำมะนะกิจจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
10
1101630453
เด็กชายกฤติธี  นวลขาว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
11
1101110568
เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
12
1101111684
เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
13
1101640272
เด็กหญิงกฤติยาวรรณ  จันทร์แสงกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
1100131419
เด็กชายกฤษฎา  เจ้าสวน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
15
1101111323
เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
16
1101650152
เด็กชายกฤษณพัฒน์  หวังอีน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
17
1100720603
เด็กชายกฤษติศักดิ์  รักช่าง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
18
1101110570
เด็กชายกษณ  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
19
1101110571
เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
20
1100690557
เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
21
1100970392
เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
22
1100130877
เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
23
1100690509
เด็กชายกอบบุญ  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
24
1100970005
เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
25
1101631158
เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
26
1101631058
เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
27
1100690027
เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
28
1100970393
เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
29
1101111105
เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
30
1101630716
เด็กชายกานดิศ  กาญจนดิฐ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
31
1100131106
เด็กชายกานต์รวี  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
32
1100131423
เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
33
1100130359
เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
34
1100131424
เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
35
1100970009
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1100690562
เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
37
1100970395
เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
38
1101111689
เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
39
1101650017
เด็กหญิงกุลวดี  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ยาว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
40
1100970423
เด็กหญิงเกดธิดา  เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
41
1100720471
เด็กหญิงเกตุวดี  โรจน์พลากร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
42
1100720097
เด็กชายเกริกชัย  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
43
1101111527
เด็กหญิงเกล  ไวกิตติพงษ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
44
1100970089
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
45
1101111484
เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
46
1101110032
เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
47
1101630718
เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
48
1100700003
เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
49
1101650961
เด็กหญิงขัตติยา  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
50
1101111480
เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
51
1101110573
เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
52
1101630171
เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
53
1101110037
เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
54
1100690386
เด็กชายจรัสพงศ์  แสงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
55
1101630366
เด็กชายจักรพงศ์  แซ่อุ่ย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
56
1100970340
เด็กชายจักษ์มณฑน์  ม่วงยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
57
1101631060
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แดงก่อเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
58
1100970397
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
59
1100130364
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
60
1101650699
เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
61
1101110576
เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
62
1101111958
เด็กชายจิรสิน  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
สพป.ภูเก็ต
63
1101631230
เด็กหญิงจิรัชญา  ดามุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
64
1100131428
เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
65
1100130777
เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำทับ
สพป.กระบี่
66
1100970014
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
67
1101650630
เด็กชายจิราเมธ  ศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
68
1100970398
เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
69
1100130369
เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
70
1100131109
เด็กชายชนกันต์  มุ่ยบง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1101110058
เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
72
1101630369
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
73
1100130373
เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
74
1100970469
เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
75
1101111702
เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
76
1101650700
เด็กชายชมมุนินทร์  หนูขำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
77
1101640231
เด็กชายชยุต  เสนาะกรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
78
1100690387
เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
79
1101110062
เด็กชายชลากร  คงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
80
1100700108
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
81
1101640005
เด็กหญิงชัญญานุช  ธาวุฒิสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
82
1100131112
เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
83
1101110001
เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
84
1100131113
เด็กชายชาญวิทย์  นุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
85
1101112009
เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน
ป.5
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
86
1100130381
เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
87
1100131432
เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
88
1101110583
เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
89
1101110069
เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
90
1100970399
เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
91
1101630011
เด็กชายชิษณุพงค์  ฤทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
92
1101110071
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
93
1100131114
เด็กชายชุวารี  สาระวารี
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
94
1100690431
เด็กชายเชษฐกานต์  สมเขาใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
95
1101651039
เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
96
1100720416
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
97
1101630378
เด็กชายฐปนนท์  หมายสุข
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
98
1100970470
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
99
1100700111
เด็กหญิงฐิชารัศม์  ลิมวนาทิพงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
100
1101111468
เด็กชายฐิติ  ศรีประจง
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
101
1101630381
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถนนแก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
102
1101630726
เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
103
1101650702
เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
104
1100690390
เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
105
1100690033
เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1100130385
เด็กชายณฐศร  ถิระพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
107
1101112005
เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
สพป.ภูเก็ต
108
1100690040
เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
109
1101631064
เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
110
1101650154
เด็กชายณพวรรจ  กลางเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
111
1100131433
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
112
1101650271
เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
113
1101112006
เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
สพป.ภูเก็ต
114
1100720421
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
115
1100130386
เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
116
1100690100
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจยาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
117
1101110087
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
118
1101630386
เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
119
1100131436
เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
120
1100130387
เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
121
1101650964
เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
122
1100690378
เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
123
1100131437
เด็กชายณัฐกฤต  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
124
1100720370
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิม
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
125
1101640177
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
126
1101110091
เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
127
1101110092
เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
128
1100700009
เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
129
1101640178
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวาริน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
130
1101111339
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
131
1101640449
เด็กหญิงณัฐณิชา  มากมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดินก้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
132
1101640334
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
133
1101630387
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูแบน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
134
1101640235
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเดิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
135
1101630388
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนองไทร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
136
1101110097
เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
137
1101650421
เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
138
1101640463
เด็กชายณัฐภูมิ  ด้วงเพชร
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
139
1101110102
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตรีเภรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
140
1101640583
เด็กหญิงณัฐริกา  สาธร
ป.6
โรงเรียนวัดพะแสง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1101110104
เด็กหญิงณัฐวรา  ยวงใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
142
1101110105
เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
143
1101110593
เด็กหญิงณิชกานต์  ลีลากิจรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
144
1100690394
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
145
1101631160
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
146
1100720035
เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
147
1101110346
เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
148
1100130895
เด็กชายตรินัยน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
149
1100131122
เด็กชายตฤณจร  สุรการ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
150
1101630737
เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
151
1101640037
เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
152
1100970029
เด็กชายตันติกร  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
153
1101630155
เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
154
1100130392
เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
155
1100130394
เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
156
1101630446
เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
157
1101111188
เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
158
1101631067
เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
159
1100720363
เด็กชายทักษชนม  สุจารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
160
1101630739
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
161
1100970030
เด็กหญิงทิตรา  ยอมใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
162
1101111720
เด็กชายทินกฤต  อู่บูรณกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
163
1101630391
เด็กชายทิวัตถ์  แย้มแสง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
164
1100131124
เด็กชายทิวัตถ์  ลีลภัสธนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
165
1101630392
เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
166
1101631069
เด็กหญิงธณัทอร  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
167
1100720037
เด็กชายธนกร  พรมศร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
168
1100690277
เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
169
1101640007
เด็กชายธนกฤต  ศรีเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
170
1101630741
เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
171
1101111125
เด็กชายธนโชติ  แท่นหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
172
1100720039
เด็กหญิงธนภรณ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
173
1101111490
เด็กชายธนภัทร  ไชยวงส์สาย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
174
1101640419
เด็กชายธนภัทร  แพน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
175
1100130396
เด็กหญิงธนยศศมณ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1100690518
เด็กหญิงธนัชชา  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
177
1101111346
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
178
1100690379
เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
179
1100700014
เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
180
1101111347
เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
181
1100720042
เด็กชายธนิก  วงค์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
182
1101650706
เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
183
1100690380
เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
184
1101110130
เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
185
1101630156
เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
186
1100700015
เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
187
1100131407
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
188
1100690042
เด็กชายธัณเทพ  ด้วงชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
189
1101631075
เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
190
1100970472
เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
191
1101630748
เด็กชายธาวิน  เหล่าประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
192
1101630400
เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
193
1101111727
เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
194
1101650965
เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
195
1101631165
เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
196
1101110140
เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
197
1101630402
เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
198
1101110144
เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
199
1101112007
เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
สพป.ภูเก็ต
200
1101650707
เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
201
1101651044
เด็กชายธีริทธ์  นวลใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
202
1100700132
เด็กชายธีร์  เถือนเหมือน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
203
1101630401
เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
204
1101111728
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
205
1101110146
เด็กหญิงนทีกานต์  โยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
206
1101630403
เด็กชายนนทพัทธ์  ขวัญเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
207
1100700016
เด็กชายนนทพัทธ์  ชุมมิคสา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
208
1100720431
เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
209
1100130402
เด็กชายนพรุจ  เทพเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
210
1100720432
เด็กชายนภเกตุ  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1101630755
เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
212
1100700134
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
213
1101110151
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
214
1101651150
เด็กชายนรวิชญ์  ทองเส็ม
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
215
1101110154
เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
216
1101110156
เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
217
1101110158
เด็กหญิงนลัททิพย์  ขุนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
218
1101110160
เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
219
1100131441
เด็กหญิงนัฐริชา  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
220
1101630408
เด็กชายนัทธพงศ์  โสมจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
221
1101640179
เด็กหญิงนัทธมน  โภคภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
222
1100690045
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
223
1101110164
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
224
1100690043
เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
225
1100690044
เด็กชายนันทภัค  กว้านเมธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
226
1101111498
เด็กหญิงนันทินี  ซี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
227
1100131449
เด็กชายนิติธร  รัตนเดช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
228
1101631181
เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
229
1101630761
เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
230
1101650476
เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
231
1101630823
เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเชนทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
232
1101111734
เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
233
1100130902
เด็กชายบัญญพนต์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
234
1101631161
เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
235
1100130407
เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
236
1101630762
เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
237
1100130905
เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
238
1100720100
เด็กชายเบท  เสมารัมย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
239
1100710004
เด็กหญิงปฏิญญา  ช่วยศรีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
240
1101640040
เด็กชายปฏิพล  สุขขี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
241
1101630764
เด็กชายปฏิพล  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
242
1101650477
เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
243
1101110172
เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
244
1101650458
เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
245
1100690047
เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1100690048
เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
247
1100130906
เด็กชายปพนธีร์  จำปา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
248
1101110174
เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
249
1101651046
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
250
1101111469
เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
ป.4
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
251
1101640041
เด็กหญิงปภาวี  สมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
252
1101111361
เด็กหญิงปริชญา  แซ่ขู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
253
1101111738
เด็กชายปรินทร  เกตตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
254
1100690049
เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
255
1101110182
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
256
1100130779
เด็กชายปวริศ  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำทับ
สพป.กระบี่
257
1101640240
เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
258
1100700017
เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
259
1101110184
เด็กชายปวีณวัช  บุญทอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
260
1101110185
เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
261
1100700144
เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
262
1101650708
เด็กหญิงปัณฑา  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
263
1101110186
เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
264
1101110187
เด็กชายปัณณธร  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
265
1101110188
เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
266
1101650156
เด็กชายปัณณธร  ล้อมลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
267
1101110189
เด็กชายปัณณธร  สง่าพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
268
1101630160
เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
269
1101630025
เด็กชายปัณณวัชร์  วิโนทกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
270
1101640045
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
271
1100690558
เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
272
1100970041
เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
273
1101630774
เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
274
1100690521
เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
275
1100720437
เด็กหญิงปารวี  โกมล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
276
1100970044
เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
277
1100720060
เด็กหญิงปิ่นสุดา  สัตยานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
278
1101640046
เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
279
1100690400
เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
280
1100700020
เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1100700019
เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
282
1100970345
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
283
1100970047
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
284
1100970346
เด็กชายปุณยวีร์  ตีรณอมรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
285
1101630162
เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
286
1101110199
เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
287
1101630447
เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
288
1101110350
เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
289
1100690051
เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
290
1100700022
เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
291
1100700024
เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
292
1100131457
เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
293
1101630421
เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
294
1100130418
เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
295
1100970049
เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
296
1101651049
เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
297
1100130423
เด็กชายพสุชา  เหมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
298
1100970475
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
299
1101630032
เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
300
1100970053
เด็กชายพัทธดนย์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
301
1101631183
เด็กชายพันธกานต์  อักษรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
302
1100720442
เด็กชายพายุ  วิปุลากร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
303
1100690580
เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
304
1100130427
เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
305
1101110212
เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
306
1100131139
เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
307
1100130430
เด็กหญิงพิชญพิริยากร  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
308
1101631236
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
309
1101110214
เด็กชายพิชญา  จันทรวิบูลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
310
1100720581
เด็กหญิงพิชัยญาดา  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
311
1100690034
เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
312
1100690524
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
313
1100131388
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เทวะหา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
สพป.กระบี่
314
1101111751
เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
315
1101630164
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1100700026
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
317
1100720604
เด็กชายพิสิฎฐ์พงศ์  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
318
1100131461
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรโตรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
319
1101111503
เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
320
1101111504
เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
321
1101111505
เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
322
1101111506
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
323
1101111754
เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
324
1100970347
เด็กหญิงพุธิดา  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
325
1101111528
เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
326
1100970090
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
327
1100130482
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
328
1100130481
เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
329
1100130483
เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
330
1100130435
เด็กหญิงภคพร  อ่าวลึกเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
331
1100130436
เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
332
1101111470
เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
333
1101110221
เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
334
1101110224
เด็กชายภัคพนธ์  หามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
335
1101110225
เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
336
1101650715
เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
337
1100970415
เด็กชายภัทรพล  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
338
1101110227
เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
339
1101650159
เด็กชายภัทรพล  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
340
1101110619
เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
341
1100131678
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
342
1100700027
เด็กหญิงภัทริน  รินากุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
343
1101111510
เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
344
1101110229
เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
345
1101640050
เด็กชายภาคภูมิ  ยศหมึก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
346
1101111152
เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
347
1100131409
เด็กชายภานุพงศ์  รักษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
348
1101650160
เด็กชายภานุมาศ  ประมูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
349
1101111757
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
350
1101111758
เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1100690405
เด็กชายภูบดี  นุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
352
1101110233
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
353
1101630040
เด็กชายภูมิภัทร  พงศ์ปิยะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
354
1101651051
เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
355
1101631087
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
356
1100690054
เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
357
1100131329
เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
358
1100970349
เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
359
1100970091
เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
360
1101111512
เด็กหญิงยายิกา  ตินเนอร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
361
1101631088
เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
362
1101630166
เด็กชายรชต  นุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
363
1101111762
เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
364
1101110245
เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
365
1101111377
เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
366
1101111513
เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
367
1100690293
เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
368
1100130441
เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
369
1100690528
เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
370
1101630167
เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
371
1101110250
เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
372
1101110252
เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
373
1101640051
เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
374
1101110253
เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
375
1101640247
เด็กหญิงลดาวัลย์  ชูไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
376
1101640475
เด็กหญิงลลิตา  มงคล
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
377
1100720075
เด็กหญิงลักษมณ  จูเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
378
1101650717
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
379
1101110261
เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
380
1101630792
เด็กหญิงวรรณพร  จิตต์เหลือ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
381
1101630433
เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
382
1101111516
เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
383
1101111381
เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
384
1101650163
เด็กหญิงวริณญา  เทพทุ่งหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
385
1101630793
เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.4/12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1101111518
เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
387
1100720573
เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
388
1100130450
เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
389
1100130451
เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
390
1101640055
เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
391
1100720451
เด็กหญิงวิรัญชนา  สิงหวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
392
1101650164
เด็กชายวิศววิศ  ชุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
393
1101650971
เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
394
1100700029
เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
395
1101111778
เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
396
1100131471
เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
397
1101110282
เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
398
1101110283
เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
399
1101640345
เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
400
1100130453
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
401
1101640374
เด็กหญิงศิรภัสสร  มณู
ป.5
วัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
402
1101640057
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
403
1101650973
เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
404
1101650944
เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
405
1101110285
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
406
1100700030
เด็กชายศิริวิทย์  รัตนสุภา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
407
1100700032
เด็กชายศิวกร  สองรักษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
408
1101111168
เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
409
1101650719
เด็กชายศุภชัย  กุลวรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
410
1100690532
เด็กชายศุภณัฐ  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
411
1101630265
เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
412
1100131474
เด็กชายศุภณัฐ  มานะจิตต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
413
1101640181
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิวายพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
414
1100970418
เด็กชายศุภฤกษ์  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
415
1101111172
เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
416
1101630168
เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
417
1101110290
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักษาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
418
1100970679
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
สพป.พังงา
419
1101111529
เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
420
1101111802
เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.4/13 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1101650483
เด็กชายส ุรเกียรติ์  ประสิทธิมาตา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
422
1100690059
เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
423
1101110295
เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
424
1101110643
เด็กหญิงสโรชิน  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
425
1101110297
เด็กหญิงสลิสา  เพชรขจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
426
1100690534
เด็กชายสหรัฐ  อายุบวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
427
1100720458
เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
428
1100130456
เด็กชายสิปปกร  กองบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
429
1100690026
เด็กชายสิปปกร  รัตนธน
ป.4
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
430
1100720574
เด็กชายสิปปภาส  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
431
1100131155
เด็กชายสิรภพ  กิจค้า
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
432
1100130457
เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
433
1100130458
เด็กชายสิรวิชญ์  ยงสถิตศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
434
1101110300
เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
435
1101650720
เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
436
1100970419
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
437
1100130926
เด็กหญิงสิริมาส  เล็กมาก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
438
1100970076
เด็กหญิงสุกุลยา  พูนพนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
439
1101112008
เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
สพป.ภูเก็ต
440
1101640182
เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
441
1101640347
เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
442
1101640285
เด็กชายสุทธิภัทร  ทองดอนยอด
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
443
1101110641
เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
444
1100720089
เด็กหญิงสุพิตา  สงดำ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
445
1101650463
เด็กหญิงสุภาพร  เต๊กออ๋ต้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
446
1101640254
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
447
1100970079
เด็กหญิงสุภาวิดา  กะลาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
448
1101110311
เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
449
1101630048
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ภักดีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
450
1101111190
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิรวิริยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
451
1100720463
เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
452
1101110316
เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
453
1100700176
เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
454
1100130930
เด็กชายอนพัช  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
455
1101110318
เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง ป.5/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1100130467
เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
457
1100130468
เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
458
1100130470
เด็กชายอนีส  จันทรวงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
459
1101110322
เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
460
1101650086
เด็กหญิงอภิญญาภัตณ์  เทพละเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
461
1101650723
เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
462
1101111789
เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
463
1100710008
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
464
1101650464
เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
465
1101650977
เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฤางค์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
466
1101640348
เด็กหญิงอรวรา  สะอะ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
467
1100131410
เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
468
1100970421
เด็กหญิงอรอมล  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
469
1101640256
เด็กหญิงอริสา  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
470
1100131158
เด็กชายอัครชัย  รัตนปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
471
1101110333
เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
472
1100130474
เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
473
1100720575
เด็กหญิงอัญชิสา  เงินคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
474
1100970354
เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
475
1101640063
เด็กหญิงอันญดา  ทะเดช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
476
1100130171
เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
477
1100970355
เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
478
1101110337
เด็กชายอัษฎาวุธ  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
479
1101651053
เด็กหญิงอาทิมา  เมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
480
1100130477
เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
481
1100970422
เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
482
1101112002
เด็กหญิงอีวา  พรราชภักดี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
483
2100710034
นางสาวจริยา  สารทุวา
ม.2
โรงเรียนค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
484
2100710035
นายจิราชัย  ทันวิทูล
ม.2
โรงเรียนค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง ป.5/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
485
2101630457
เด็กหญิงกมลชนก  จันทราพงศ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
486
2101630455
เด็กหญิงกมลชนก  แดงเสนาะ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
487
2101630458
นางสาวกรพินธ์  สินสเวศ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
488
2101640198
เด็กชายกฤตพจน์  หมานพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
489
2101631238
เด็กชายกองทัพฐ์  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
490
2101111536
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
491
2101110656
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
492
2101650390
นางสาวกัญญารัตน์  นาควรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
493
2101630463
นางสาวกัณชญาณ์ณัช  คงชาตรี
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
494
2100130316
เด็กหญิงกานต์ธีรา  นาคเลิศ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
495
2101630596
นางสาวเกศกนก  รามแป้น
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
496
2101111545
เด็กหญิงจิตรวรรณ  สมภูมิ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
497
2101111546
นายจิรภัทร  วิเชียรบรรณ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
498
2101630476
เด็กหญิงจีรวรรณ  พวงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
499
2101650038
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนมหาราช 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
500
2101650393
เด็กหญิงญาณศา  โมฬี
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
501
2101630483
เด็กหญิงญาณิกา  ก่อกิจไพศาล
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
502
2100130007
เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
สพป.กระบี่
503
2100130322
เด็กหญิงณชญาภา  ศุภเวชปกรณ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
504
2101111553
เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
505
2101111554
เด็กชายณัฎฐ์ชดล  สิชฌ์ชลภักษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
506
2101631233
เด็กหญิงณัฐฌา  แก้วเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
507
2100130324
เด็กหญิงณัฐนิช  กาลานุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
508
2101630493
นางสาวณิชาภัทร  แก้วพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
509
2101111562
เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
510
2100970495
เด็กชายไตรภพ  ศิริวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
511
2101111566
เด็กชายทัตตพันธุ์  สระบัว
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
512
2101111567
นายธนกฤต  อินทรางกูร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
513
2101111569
เด็กชายธนบดี  แผ้วพันธ์ชู
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
514
2101111570
เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
515
2101111572
เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
516
2100130866
นางสาวธนวัน  หลานสัน
ม.3
โรงเรียนบ้านทรายขาว
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง ป.5/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
517
2101110690
เด็กชายธรรมณรงค์  เอี้ยนส้าน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
518
2101110691
เด็กชายธรรศ  ธรรมพีรกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
519
2101110692
เด็กหญิงธัญญารินทร์  พันธ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
520
2101640205
เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
521
2101630503
นางสาวธิดารัตน์  สุวิชา
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
522
2101630504
นางสาวธิดารัตน์  เหมโลหะ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
523
2101110693
เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
524
2101110694
เด็กชายธีรภัทร  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
525
2100130328
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิงดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
526
2101111580
เด็กหญิงนารา  เทพละออง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
527
2101630511
เด็กหญิงนารีรัตน์  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
528
2100130018
เด็กหญิงนิชกานต์  กุลนุ้ย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
สพป.กระบี่
529
2100130019
เด็กชายนิธิกร  ดินแดง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
สพป.กระบี่
530
2101111582
เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
531
2101630598
นางสาวเบญจภรณ์  ขำวิชา
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
532
2101110702
เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
533
2101630521
นางสาวพนัชกร  มีลาภ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
534
2101630528
นางสาวพัชริดา  ชูพร้อม
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
535
2101630530
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วีระกุล
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
536
2101110714
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณธาดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
537
2101112010
นางสาวพิธุมน  ยะนิล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
538
2100130333
เด็กชายพีรดนย์  สารแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
539
2101630603
เด็กหญิงโพธิวรรณ  โพธิ์ไทย
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
540
2101630537
เด็กหญิงภัทรธิดา  สอนประสม
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
541
2101111597
เด็กชายภัทรววรธน์  แซ่โล่
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
542
2101630540
นางสาวภัทราภรณ์  ศรสังข์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
543
2101111534
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิรภัทรภูมิ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
544
2101630541
เด็กหญิงมณียา  ขุนรักษ์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
545
2101111601
เด็กชายรณกร  ประสมกิจ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
546
2101630551
นางสาววรรณรดา  ลูกมณี
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
547
2100130027
เด็กชายวรฤทธิ์  อินทรชูด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
สพป.กระบี่
548
2101111602
เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
549
2101650400
เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกื้อกูลบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
550
2101650401
เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
551
2101650043
นางสาววิไลวรรณ  ชัยสาร
ม.3
โรงเรียนมหาราช 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง ป.5/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
552
2101640211
เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
553
2101630562
นางสาวศศิกานต์  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
554
2101631234
นางสาวศิรดา  เมืองเกิด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
555
2101650403
เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
556
2101640214
นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
557
2101111612
นายสถาพร  จินาพงศ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
558
2101111614
เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
559
2101630569
เด็กหญิงสะโลเม  โอวรารินท์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
560
2100130345
เด็กหญิงสิริมนต์  สุขช่วง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
561
2101650111
เด็กหญิงสุจารี  คีรีทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
562
2101640217
นางสาวสุธาสินี  กำลังแรง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
563
2101630578
เด็กหญิงสุมิตรา  รักเจริญ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
564
2101110735
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
565
2101630581
เด็กหญิงอภิชญา  จิตตอารี
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
566
2101650404
นางสาวอรณิชา  ไกรนรา
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
567
2100970494
เด็กหญิงอรนุช  เจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
568
2101630587
นางสาวอรวี  ชูเรือง
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
569
2101111623
เด็กชายอเล็คซันเดอร์  ทีโมที อาล์มม้น
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
570
2101111621
เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
571
2101650405
เด็กหญิงอัสมาภณ์  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
572
2101111622
เด็กชายอากร  อรรถสุทธิสิน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
573
2101630591
เด็กหญิงอารดา  สมานทรัพย์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
574
2101650408
นายเอกรินทร์  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
575
2101111624
เด็กหญิงฮานะ  นา
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง ป.5/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
576
3100130486
เด็กหญิงกชพร  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
577
3100131482
เด็กหญิงกชพร  สังข์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
578
3100130487
เด็กหญิงกชมน  ผกามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
579
3101640067
เด็กหญิงกนกพร  วรพุฒ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
580
3100720383
เด็กชายกนกพล  บริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
581
3100970098
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
582
3101650166
เด็กชายกนกรวี  เทพทุ่งหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
583
3100130489
เด็กหญิงกมลชนก  เสนาะวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
584
3101630172
เด็กหญิงกมลนัทธ์  โรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
585
3101630055
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
586
3100690127
เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
587
3100720384
เด็กหญิงกรกมล  พรหมจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
588
3101640068
เด็กชายกรรณ์  แย้มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
589
3100720605
เด็กหญิงกรวรรณ  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
590
3101111195
เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
591
3100720107
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยมณี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
592
3101631099
เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
593
3100130056
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  จิตกิจติจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
สพป.กระบี่
594
3101111402
เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
595
3101630607
เด็กหญิงกฤตพร  สืบนุช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
596
3101630836
เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
597
3100130498
เด็กชายกฤตเมธ  นุ่นเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
598
3100720111
เด็กชายกฤตเมธ  รักจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
599
3100690128
เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
600
3100130496
เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
601
3100690130
เด็กชายกฤตัชญ์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
602
3100970104
เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
603
3100970105
เด็กชายกฤติน  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
604
3101640070
เด็กชายกฤษณะ  ทิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
605
3101650167
เด็กชายกฤษติน  ศรีระวิ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
606
3101630841
เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
607
3100131164
เด็กชายกวี  ชยดิลก
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
608
3101630173
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
609
3100130504
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
610
3101650731
เด็กชายกษิดิ์เดช  รักปาน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
611
3100130940
เด็กหญิงกษิรา  ทองสลับ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
612
3100130941
เด็กชายกสิณธนา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
613
3100130521
เด็กชายก้องภพ  จิววุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
614
3100970115
เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
615
3100130506
เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
616
3101650980
เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
617
3101650734
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุษยาจารย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
618
3101640431
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
619
3101111810
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหมวกโชติ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
620
3100690598
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
621
3101650981
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
622
3100690135
เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
623
3101650426
เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
624
3101110770
เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
625
3100970110
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
626
3101110772
เด็กชายกันตพัฒน์  มีอรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
627
3101640073
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
628
3101110363
เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
629
3101630059
เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
630
3101640075
เด็กชายกันตินันท์  เจริญเดช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
631
3101630611
เด็กชายกันตินันท์  รจิตานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
632
3100130945
เด็กหญิงกันยารัตน์  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
633
3101630060
เด็กชายกัมปนาท  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
634
3100130510
เด็กชายกัมปนาท  แพรกปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
635
3100690438
เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
636
3100970111
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
637
3100130511
เด็กหญิงกานต์กวี  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
638
3101631105
เด็กหญิงกานต์ชญา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
639
3101110368
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
640
3101640076
เด็กหญิงกานต์สินี  โภคบุตร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
641
3101650740
เด็กหญิงกิ่งชนก  นาคแกมทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
642
3100720577
เด็กชายกิตติธนพัฒน์  ขนอม
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
643
3100690138
เด็กชายกิตติธัช  เอกภาพไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
644
3101651056
เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
645
3100130514
เด็กชายกิตติภพ  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
646
3100970113
เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
647
3101650019
เด็กชายกิตติรัฐ  ชุมโรย
ป.6
โรงเรียนบ้านควนสูง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
648
3101630614
เด็กชายกุลเชษฐ์  สมบัติยานุชิต
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
649
3100130517
เด็กหญิงกุลทิพย์ภา  หวานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
650
3100720347
เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
651
3101640077
เด็กหญิงกุลภรณ์  ระรื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
652
3101631166
เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
653
3101640432
เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
654
3100720348
เด็กชายกูศิลป์ศรุต  สัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
655
3100131086
เด็กหญิงเกตุจินต์จิต  พิทยาพิศาล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
656
3101111076
เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
657
3101640174
เด็กหญิงเกษศิริทร์  หมานพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
658
3100720359
เด็กหญิงเกสญา  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
659
3100131808
เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
660
3101630135
เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
661
3100690655
เด็กหญิงแก้วชยาภา  แก้วมีจีน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
662
3100130761
เด็กหญิงโกลัญญา  หมาดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
663
3100131819
เด็กชายโกวิทย์  สวนนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
664
3100970335
เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
665
3100130749
เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
666
3100720478
เด็กชายคณพศ  กันทา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
667
3100130525
เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
668
3100130526
เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
669
3101650662
เด็กหญิงคิรภัสสร  เสนาคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
670
3101110781
เด็กชายคุณัชญ์ภูมิ  เหมือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
671
3101110782
เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
672
3101630064
เด็กหญิงงามตา  ว่องไวโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
673
3100690433
เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
674
3101630857
เด็กหญิงจริญา  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
675
3101111405
เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
676
3100710011
เด็กชายจักรภัทร  โทราช
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
677
3100970501
เด็กชายจักรวรรดิ  อ๋องเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
678
3100130243
เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
สพป.กระบี่
679
3100131173
เด็กหญิงจันทร์วลัย  เอ็ดเวิร์ด
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
680
3101630860
เด็กหญิงจารวีย์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
681
3101631108
เด็กชายจารุกฤต  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
682
3101650745
เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่จิ้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
683
3100970126
เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
684
3100130530
เด็กหญิงจิดาภา  ดำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
685
3100131340
เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
686
3101111208
เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
687
3100970359
เด็กชายจิรพงษ์  มุทิตากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
688
3100970434
เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
689
3100130532
เด็กชายจิรภัทร  บ้านเพิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
690
3100970129
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
691
3101110790
เด็กชายจิรศักดิ์  ด่านขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
692
3100970132
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
693
3101630616
เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
694
3101631167
เด็กชายจิรัฐ  อัครวิฑิต
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
695
3101631168
เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
696
3101630865
เด็กชายจิรัสย์  จิตราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
697
3101631109
เด็กหญิงจีรัชญา  ผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
698
3101650504
เด็กหญิงจุฑาทิป  อินไชย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
699
3101650748
เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
700
3100720403
เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
701
3100970327
เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
702
3100130540
เด็กหญิงฉัตรชธร  พยัคคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
703
3101110795
เด็กหญิงฉัตรตะวัน  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
704
3100970544
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  บุญณบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
705
3101110377
เด็กหญิงชญากร  หาญศึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
706
3100131411
เด็กหญิงชญานี  ยิ้มประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
707
3101650986
เด็กชายชนกชนม์  วิทิพย์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
708
3101650752
เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
709
3100130544
เด็กหญิงชนเนษฎ์  อินทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
710
3100970134
เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
711
3101110379
เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
712
3100131175
เด็กหญิงชนัฎฐา  ทองคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
713
3101640492
เด็กหญิงชนากานต์  แช่มไล่
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
714
3101631111
เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
715
3100130542
เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
716
3100690603
เด็กหญิงชนาภัทร  เมฆแก้ว
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
717
3101640085
เด็กหญิงชนาภัทร  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
718
3100690148
เด็กหญิงชนิกานต์  เหล่หวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
719
3100720484
เด็กชายชนินทร  เธียรโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
720
3100130959
เด็กหญิงชนิสรา  ศักดิ์แสงโสภา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
721
3100970139
เด็กหญิงชมพิชญา  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
722
3101640381
เด็กชายชยธร  กองหิรัญ
ป.6
วัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
723
3100700039
เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
724
3101110751
เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
725
3100970141
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
726
3101630619
เด็กหญิงชยิศา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
727
3101651058
เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
728
3100720486
เด็กหญิงชลนิภา  ขรัวทองเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
729
3100130549
เด็กหญิงชลพินทุ์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
730
3101650987
เด็กหญิงชลวสา  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
731
3100130551
เด็กชายชวกร  มนัสปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
732
3100970144
เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
733
3101110804
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
734
3101110380
เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
735
3101110383
เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
736
3101111216
เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
737
3101110384
เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
738
3100970147
เด็กชายชัยณรงค์  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
739
3101650757
เด็กชายชัยสิทธิ์  ปลื้มสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
740
3100720487
เด็กชายชาญสิทธิ์  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
741
3100700041
เด็กชายชาติชาย  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
742
3101111411
เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
743
3101650511
เด็กชายชิษณุพงศ์  งามประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
744
3101650761
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
745
3100130795
เด็กชายชิษณุพงศ์  รักศีล
ป.6
โรงเรียนบ้านลำทับ
สพป.กระบี่
746
3101650512
เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
747
3100970505
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
748
3100720146
เด็กหญิงชุติมา  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
749
3101110558
เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
750
3100130557
เด็กชายญาณกร  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
751
3100720150
เด็กหญิงญาณธิชา  เลิศวินิจนันท์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
752
3100131343
เด็กหญิงญาณวิภา  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
753
3101631115
เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
754
3100690068
เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
755
3101651113
เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
756
3100130558
เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
757
3101651114
เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
758
3101630176
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
759
3101110396
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
760
3101630073
เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
761
3100970156
เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
762
3100970157
เด็กหญิงฐิตารีย์  จริยหัตถะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
763
3100130963
เด็กหญิงฐิติชญาน์  งอสอน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
764
3101630622
เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามพร้อม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
765
3101650465
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
766
3101110817
เด็กชายณกฤช  จุลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
767
3101650192
เด็กหญิงณชนก  คลาดนาน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
768
3100690606
เด็กชายณชพงศ์  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
769
3101111641
เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
770
3101630625
เด็กชายณฐวรรธน์  แหวนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
771
3101110400
เด็กชายณธกร  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
772
3100690069
เด็กชายณธราวิชญ์  กรรณถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
773
3101630626
เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
774
3101650990
เด็กชายณภัทร  สัมภวมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
775
3100970365
เด็กชายณรงค์เดช  มาศรังสฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
776
3100970161
เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
777
3101650059
เด็กหญิงณัชชา  ฉิมยินดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
778
3100131718
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โสภี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
779
3101110824
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
780
3100970162
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
781
3101110825
เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
782
3101110826
เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
783
3101640093
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
784
3101110407
เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
785
3101640095
เด็กชายณัฐชนน  รักษ์รอด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
786
3100130576
เด็กชายณัฐชนน  ลายแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
787
3100130574
เด็กชายณัฐชนน  ศิริวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
788
3101111841
เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
789
3100131501
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
790
3100700043
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
791
3100690451
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช้างนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
792
3100131188
เด็กชายณัฐดนัย  ขาวล้วน
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
793
3101110828
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
794
3100130254
เด็กชายณัฐธัญ  โดยประสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
สพป.กระบี่
795
3100131720
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูสุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
796
3101111226
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
797
3100690434
เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
798
3100970167
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
799
3100130579
เด็กหญิงณัฐนันท์   กำลังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
800
3101631169
เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทิวัฒน์วณิช
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
801
3100690030
เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
802
3100130581
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
803
3101650447
เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านควนนิยม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
804
3100131721
เด็กชายณัฐปกรณ์  สุนทรวราภาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
805
3101650195
เด็กชายณัฐพงศ์  สาสนัส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
806
3100970617
เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
807
3100970169
เด็กชายณัฐพล  กัปตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
808
3101110830
เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
809
3101650775
เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
810
3100970438
เด็กชายณัฐภัทร  เพชรจุ้ย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
811
3101110834
เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
812
3100130584
เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
813
3101650319
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
814
3101111416
เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
815
3101111845
เด็กชายณัฐวัศศ์  เพชรเชนทร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
816
3101111846
เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉิดฉาย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
817
3101650197
เด็กชายณัฐวุฒิ  แช่ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
818
3100131350
เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
819
3100970170
เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
820
3100131191
เด็กหญิงณัสม์ชนันท์  รัตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
821
3100970440
เด็กหญิงณิชมน  พฤกษ์รังษี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
822
3100131279
เด็กหญิงณิชากร  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
823
3101650531
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตัจฉกรณ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
824
3101630177
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
825
3101650780
เด็กหญิงณิชารีย์  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
826
3101110413
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
827
3101630300
เด็กชายดนุพร  โต๊ะแอ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
828
3101650782
เด็กหญิงดลวีร์  ศรีนวลใย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
829
3101650021
เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนสูง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
830
3100720173
เด็กหญิงตมิสา  วัฒนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
831
3100720174
เด็กหญิงตรีนุช  จารุพิน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
832
3101650200
เด็กชายต่อเขต  พันสาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
833
3100970174
เด็กชายตันติเกียรติ  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
834
3101111419
เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
835
3101640357
เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
836
3101630629
เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
837
3101650784
เด็กชายตุลณวัฒน์  พันธ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
838
3100131577
เด็กชายเตชพัฒน์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
839
3100970328
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
840
3100720336
เด็กหญิงถาวรีย์  รําพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
841
3100690459
เด็กชายถิรวิทย์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
842
3100710013
เด็กชายทรงวุฒิ  พุ่มฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
843
3101110846
เด็กหญิงทรรศนันทน์  มิตรมลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
844
3100720177
เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
845
3101640588
เด็กหญิงทศวรรณ  คุณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดพะแสง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
846
3100130590
เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
847
3100131192
เด็กหญิงทอฟ้า  สราญเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
848
3101650995
เด็กชายทัตพงศ์  นาคทุ่งเตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
849
3100970367
เด็กหญิงทิฆัมพร  ฤทธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
850
3101650533
เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขกราย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
851
3100690460
เด็กหญิงทิพกฤตา  อินทร์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
852
3101640532
เด็กหญิงทิพภรัตน์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
853
3100130081
เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
สพป.กระบี่
854
3101110849
เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/13 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
855
3100970368
เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
856
3101640562
เด็กหญิงทิวาพร  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวริศสา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
857
3100130751
เด็กหญิงเทพสุดา  นากดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
858
3101630709
เด็กชายแทนกาย  จินดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
859
3100131817
เด็กชายแทนคุณ  บุญทองขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
860
3100130595
เด็กชายธนกฤต  เชื้อสกุลวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
861
3101631122
เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
862
3101630923
เด็กชายธนเทพ  สุนทรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
863
3100130596
เด็กชายธนธรณ์  ลำแดงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
864
3100700050
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
865
3101640297
เด็กหญิงธนพร  นวลขาว
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
866
3100690614
เด็กหญิงธนพร  ศรีไสย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
867
3101650535
เด็กชายธนพล  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
868
3100690462
เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
869
3101630919
เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
870
3100720367
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
871
3100130598
เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
872
3100131194
เด็กชายธนภูมิ  เลาหบรรจง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
873
3100690171
เด็กชายธนวัตน์  แสนเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
874
3101640496
เด็กชายธนวิชญ์  ต้นเตย
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
875
3101650203
เด็กหญิงธนัญชนก  ทรงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
876
3101650204
เด็กหญิงธนัญญา  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
877
3100720193
เด็กหญิงธนันญา  กลิ่นกล้า
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
878
3100130981
เด็กชายธนากร  เพชรบัว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
879
3100131731
เด็กชายธนาธิป  คงฆะปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
880
3101630635
เด็กหญิงธนิดา  โถวรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
881
3101111859
เด็กชายธนิทธิ  เรืองด้วง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
882
3101650996
เด็กชายธนิสร  นุ้ยลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
883
3101111422
เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองยะกสบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
884
3101630180
เด็กหญิงธมนวรรณ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
885
3101111236
เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
886
3101631206
เด็กชายธยศ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
887
3101650541
เด็กหญิงธรรณชนก  ตรีสงค์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
888
3100130602
เด็กชายธรรมพัฒน์  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
889
3101630638
เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
890
3101650797
เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
891
3100130984
เด็กชายธราธร  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
892
3101640105
เด็กชายธวัชชัย  มุสิโก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
893
3101640187
เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
894
3101111863
เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
895
3100690173
เด็กหญิงธัญชนก  ล้วนศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
896
3101630927
เด็กหญิงธัญชนก  อำไพเพชร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
897
3101631244
เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
898
3101640299
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
899
3100970184
เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
900
3101651066
เด็กชายธัญเทพ  ฟักจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
901
3101650124
เด็กหญิงธัญพร  สัญจร
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
902
3100970185
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
903
3101110864
เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
904
3101650939
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
905
3100970622
เด็กหญิงธัญสินี  ริทธิโต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
906
3101111866
เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
907
3101110427
เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
908
3101631128
เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
909
3101650323
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนแนไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
910
3100130807
เด็กหญิงธิวารัตน์  คะภะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำทับ
สพป.กระบี่
911
3101650803
เด็กชายธีทัต  นาคกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
912
3100970189
เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
913
3101630182
เด็กหญิงธีรตา  พิศภักดิ์
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
914
3101111868
เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
915
3100720202
เด็กชายธีร์นภัทร์  อินณรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
916
3100720352
เด็กชายธีรยุทธ  นาคัน
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
917
3101111242
เด็กชายธีรยุทธ  ศิริมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
918
3100690544
เด็กหญิงธีร์ลดา  มะเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
919
3101111428
เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
920
3101110875
เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
921
3101111430
เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
922
3100130991
เด็กหญิงนฑรมล  วงศ์ประชุม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
923
3101640109
เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
924
3100130992
เด็กชายนนทพัทธ์  นามบุศย์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
925
3100131522
เด็กชายนนทิวัชร์  เสนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
926
3100970191
เด็กชายนนธวัช  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
927
3100690031
เด็กชายนพรุจ  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
928
3101640110
เด็กชายนพัตธร  ปานณรงค์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
929
3100720008
เด็กชายนภทีป์  บุญชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
930
3101650813
เด็กหญิงนภสร  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
931
3101631212
เด็กหญิงนภสร  วุฒิจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
932
3101110432
เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
933
3100720203
เด็กชายนภัสกร  จันภูมี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
934
3101650814
เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
935
3100130994
เด็กหญิงนภัสธวัล  เกลือมีผล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
936
3100130184
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
937
3100130090
เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
สพป.กระบี่
938
3101111963
เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
สพป.ภูเก็ต
939
3101630643
เด็กชายนฤบดินทร์  รักษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
940
3100970193
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
941
3101630938
เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
942
3100131357
เด็กหญิงนลินรัตน์  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
943
3100970195
เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
944
3100130618
เด็กชายนะดะวีย์  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
945
3100970196
เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
946
3101110436
เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
947
3101650325
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
948
3101640111
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงคาชัย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
949
3100131738
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
950
3100130622
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
951
3100970198
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
952
3100700054
เด็กชายนันทพงศ์  พุฒด้วง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
953
3101110885
เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
954
3101111872
เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
955
3100130811
เด็กหญิงนันทัชพร  ฟ่องพัชระนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านลำทับ
สพป.กระบี่
956
3100131623
เด็กหญิงนันธิณี  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
957
3101111652
เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
958
3101651125
เด็กหญิงนารีรัตน์  ยงค์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
959
3101630086
เด็กชายน้ำมนต์  เกิดบัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
960
3101651001
เด็กหญิงนิชนันท์  ภักดีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
961
3101630185
เด็กหญิงนิชา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
962
3100130186
เด็กชายนิติพนธ์  ชอบทำกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
963
3100720591
เด็กชายนิธิกร  ทิพยมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
964
3100130097
เด็กชายนิธิพัฒน์  มากมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
สพป.กระบี่
965
3101631170
เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
966
3100720212
เด็กชายนิธิวุฒิ  ภิรมย์รส
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
967
3100970521
เด็กหญิงนิรชา  แซ่ขอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
968
3100131286
เด็กหญิงนิรัชพร  คล้ายทองคำ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
969
3100970202
เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
970
3100720509
เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะมะหมัด
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
971
3100131741
เด็กหญิงบงกช  เสียงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
972
3101650413
เด็กหญิงบัณฑิตา  พัฒทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบางกำยาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
973
3101111653
เด็กชายบุณยกร  โกยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
974
3101640302
เด็กหญิงบุษกร  พืชผล
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
975
3100970630
เด็กหญิงบุษบา  เพ็ชรศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
976
3100720221
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหมหมัน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
977
3100690063
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
978
3101640175
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
979
3101651003
เด็กชายปกป้อง  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
980
3101630949
เด็กชายปฏิกรพงศ์  เพิงใหญ่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
981
3101110896
เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
982
3100970212
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
983
3100130627
เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
984
3101631134
เด็กหญิงปทัสนันท์  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
985
3100690468
เด็กหญิงปนิดา  สุขวัลลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
986
3101111476
เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
ป.5
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
987
3101110445
เด็กชายปภังกร  พรผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
988
3100131529
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
989
3100970214
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
990
3101650826
เด็กชายปรมินทร์  อินทร์นาค
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
991
3101110906
เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
992
3100131005
นายประกายฟ้า  สิงหบำรุง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
993
3100720223
เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
994
3100131205
เด็กชายประวริศ  เป้งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
995
3101631246
เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
996
3100970375
เด็กชายปรัชฐกร  อกนิษฐากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
997
3101110903
เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
998
3100970216
เด็กหญิงปราณปริยา  สมุทรผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
999
3100720511
เด็กหญิงปรารถนา  ชลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1000
3101630186
เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1001
3101111436
เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1002
3100690077
เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1003
3101111654
เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
1004
3101651069
เด็กหญิงปริยากร  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1005
3100131530
เด็กหญิงปริยากร  ยัสโร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
1006
3101630187
เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1007
3100131006
เด็กหญิงปรีณา  ศรีเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
1008
3101650827
เด็กหญิงปรียานุช  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1009
3100710015
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1010
3101650559
เด็กหญิงปรียารัตน์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1011
3101111655
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
1012
3100690079
เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1013
3100700060
เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1014
3100130639
เด็กหญิงปัณญพัสตร์  เพิ่มหรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1015
3100690192
เด็กหญิงปัณฑิกา  อิสรทะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1016
3101631137
เด็กชายปัณณธร  คุ้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1017
3101640117
เด็กชายปัณณธร  สุขกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1018
3100720593
เด็กหญิงปัณณพร  ติงหงะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1019
3100130641
เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1020
3101110454
เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1021
3100970226
เด็กชายปัน แพททริค  คีช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1022
3100720515
เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1023
3101651007
เด็กหญิงปิญาภรณ์  พูลเพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1024
3101111263
เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
1025
3100130648
เด็กหญิงปิยะภัทร  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1026
3100720353
เด็กหญิงปิยาพัชร  กายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1027
3101111262
เด็กหญิงปิยาพัชร  เลิศอิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
1028
3100690081
เด็กหญิงปุญญิศา  พลเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1029
3101630653
เด็กหญิงปุญญิศา  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1030
3101631247
เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1031
3100690082
เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1032
3101640386
เด็กหญิงปุญญฺิศา  พรนิคม
ป.6
วัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1033
3100130651
เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1034
3101651008
เด็กชายปุณณัตถ์  ดีสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1035
3101650217
เด็กชายปุณณัตถ์  มีมะลิ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1036
3100970234
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1037
3101111267
เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
1038
3101630188
เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1039
3100131245
เด็กชายเป็นไท  ป่ากว้าง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
1040
3101111678
เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
1041
3100700087
เด็กชายเปรมมากร  อารีพล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1042
3101111656
เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
1043
3100130266
เด็กชายผัน  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
สพป.กระบี่
1044
3101640024
เด็กชายพงศกร  ทินกร
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1045
3100131015
เด็กชายพงศกร  บุตรเผียน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
1046
3101110920
เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
1047
3100130105
เด็กชายพงศกร  มีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
สพป.กระบี่
1048
3100720234
เด็กชายพงศกร  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1049
3101640503
เด็กชายพงศกรศ์  บัญชาญ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1050
3101631139
เด็กชายพงศ์เทพ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1051
3101640124
เด็กชายพงศภัค  ทิพ