รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 (421) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1090410167
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
2
1090420092
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
3
1090890033
เด็กชายกฤตนพ  เนาวรัตน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4
1090880011
เด็กชายกฤตภัทร  แจ่มวัฏกูล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
5
1090410002
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
6
1090880001
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
7
1091240005
เด็กชายกันต์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
8
1090420003
เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
9
1091240083
เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
10
1090410004
เด็กชายกีรติ  เหล่านาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
11
1090880002
เด็กหญิงคคนางค์  แหนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
12
1090420005
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
13
1091240008
เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
14
1090880129
เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
15
1090420007
เด็กชายจิรพัส  อินถา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
16
1091240010
เด็กหญิงจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
17
1090890040
เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
18
1090420110
เด็กหญิงชนาภา  จันทร์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
19
1090880019
เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
20
1091240092
เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
21
1090410016
เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
22
1091240096
เด็กชายฎังกบดี  มัคสิงห์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
23
1090880023
เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
24
1090420316
เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
25
1090420011
เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
26
1090410021
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
27
1090420117
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
28
1090420013
เด็กชายณัฐกันต์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
29
1090890043
เด็กชายณัฐชนน  พรินทร์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
30
1090420119
เด็กชายณัฐชนนท์  นุชธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
31
1090410026
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
32
1090410028
เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
33
1090880033
เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
34
1090880034
เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
35
1090420015
เด็กหญิงทองพัศนันท์  ชื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 (422) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1090420016
เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
37
1090420125
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
38
1090880138
เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
39
1090890002
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
40
1090420319
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
41
1091240302
เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
42
1090410222
เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
43
1090410037
เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
44
1090420017
เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
45
1090410040
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
46
1090880038
เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
47
1090420018
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
48
1091240108
เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
49
1090420260
เด็กหญิงนฏกร  พัฒนสิงห์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
50
1090890004
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
51
1090420261
เด็กหญิงนวรัตน์  ม่วงเเนม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
52
1090880240
เด็กชายนิติ  มะหะหมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
53
1090880043
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
54
1090420420
เด็กชายปองปรีดา  ใฝ่ไร่
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
55
1090420020
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
56
1090410047
เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
57
1090420227
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
58
1090880047
เด็กชายปิยะทร  บรรจง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
59
1090420228
เด็กชายปิรันย์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
60
1090420229
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
61
1090410052
เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
62
1090410054
เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
63
1090420408
เด็กหญิงพรพิมล  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
สพป.ชุมพร เขต 2
64
1091240119
เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
65
1090420026
เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
66
1090880156
เด็กชายพศุตม์  นพชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
67
1091240122
เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
68
1090420143
เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
69
1090420145
เด็กหญิงพินาภรณ์  พรมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
70
1090890005
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 (423) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1091240026
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
72
1090410061
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
73
1090880050
เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
74
1090890006
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
75
1091240028
เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
76
1090420028
เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
77
1091240303
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทรัพย์ศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
78
1090410066
เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
79
1090420029
เด็กชายมาวิน  ยังวนิชเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
80
1090410067
เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
81
1091240130
เด็กชายรชต  มลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
82
1090410068
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
83
1090420230
เด็กหญิงวรกมล  สวัสดิสาร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
84
1090410071
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
85
1090880063
เด็กชายวรโชติ  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
86
1090410072
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
87
1090420422
เด็กชายวรัชนน  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
88
1090420231
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
89
1090410074
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
90
1090410076
เด็กชายวิธัช  นาควิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
91
1090420232
เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
92
1090420159
เด็กหญิงศลิษา  ชีวะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
93
1090410079
เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
94
1090880066
เด็กชายศิรกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
95
1090420032
เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
96
1090410082
เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
97
1090420233
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
98
1090880242
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
99
1090420234
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
100
1090890007
เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
101
1090420344
เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
102
1090420311
เด็กชายอรรถวัฒน์  บุญที
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
สพป.ชุมพร เขต 2
103
1091240144
เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
104
1090420313
เด็กหญิงอารยา  เดชอุปการ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนนน
สพป.ชุมพร เขต 2
105
1090890008
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 (424) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2090890082
เด็กชายกอบเงิน  เขียวอิ่ม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
107
2090410232
เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
108
2090890088
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
109
2090410237
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรวิศัลย์กุล
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
110
2090410244
เด็กหญิงชุติมา  เพชรสวี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
111
2090890091
เด็กหญิงฌานิกา  พินคง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
112
2090420272
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อู่เงิน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
113
2090410150
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
114
2090410250
เด็กชายณัฐกุล  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
115
2090420273
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
116
2090410257
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
117
2091240065
เด็กหญิงดลลยา  กรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
สพป.ระนอง
118
2090890097
เด็กหญิงธัชกร  น้อยช่อ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
119
2090410152
เด็กหญิงนัฑฐธิดา  ชุมดี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
120
2090880224
เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
121
2090410269
เด็กหญิงบุศราวดี  ทองแท้
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
122
2090890106
เด็กชายปฏิพล  ชุบทอง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
123
2090410153
นายปวรรัตน์  เจนสมุทร์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
124
2090410271
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
125
2090890112
เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
126
2090410281
เด็กชายพิิทวัส  ตั้งจิตวิริยะสกุล
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
127
2090410289
เด็กชายภูมพลัง  บำรุงสุข
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
128
2090890184
เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
129
2090410301
เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
130
2090890127
เด็กหญิงวริษฐา  จักษุดุลย์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
131
2090410159
เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
132
2090890129
เด็กชายวีรภัทร  วิทยาโรจน์วงศ์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
133
2090410309
เด็กหญิงศรินดา  ฟาน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
134
2090420281
เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
135
2090410316
เด็กชายสราวุฒิ  ใจทัน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
136
2090410318
เด็กหญิงสิริมา  เอี่ยมมี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
137
2090420284
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
138
2090410321
เด็กชายสุทธิภัทร์  ภูคะโร
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
139
2090880232
เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
140
2090890134
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปาจารย์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 (425) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2090410327
เด็กหญิงอณิศรา  โสกประเทศ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
142
2090420288
เด็กชายอภิสิทธิ์  อี้ขาว
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
143
2090420289
เด็กหญิงอริษา  เเสงประทุม
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
144
2090880234
เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
145
2091240067
เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
สพป.ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 (431) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
146
3090410096
เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
147
3090410342
เด็กหญิงกมลชนก  ํธนบัตร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
148
3091240040
เด็กหญิงกรชนก  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
149
3090890194
เด็กชายกรรชัย  ทองเหี่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
150
3091240154
เด็กหญิงกฤตปภากร  กุลจีราภัทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
151
3090420040
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
152
3090410344
เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
153
3090420359
เด็กชายกษิดินทร์  สังคำปัง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
154
3090880005
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
155
3091240164
เด็กหญิงขวัญจิรา  อุบลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
156
3091240043
เด็กชายคณิศร  เถาแตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
157
3090410100
เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
158
3090410101
เด็กชายคริสเตียน  เลคเฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
159
3090880084
เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
160
3091240166
เด็กหญิงจารุพร  ลือชา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
161
3091240167
เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
162
3090410103
เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
163
3090880087
เด็กชายชนกันต์  งามสม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
164
3090420043
เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
165
3090410353
เด็กหญิงชนิดาภา  สมเทพ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
166
3090890187
เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
167
3090890148
เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
168
3091240177
เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
169
3090410356
เด็กชายชินภัค  เสนาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
170
3091240057
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
171
3090410106
เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
172
3090880006
เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
173
3091240181
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
174
3090420296
เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
175
3090420047
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
176
3090880095
เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโต
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
177
3090410447
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
สพป.ชุมพร เขต 1
178
3091240186
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
179
3090410448
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
สพป.ชุมพร เขต 1
180
3090420051
เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 (432) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
181
3090420416
เด็กชายณัฐพงค์  เพชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
สพป.ชุมพร เขต 2
182
3090410366
เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
183
3090890188
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
184
3090410426
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
185
3091240070
เด็กหญิงดวงกมล  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
สพป.ระนอง
186
3090420373
เด็กชายตรัย  นาคยุติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
187
3090420086
เด็กชายเตชวิชญ์  อัจกลับ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
188
3090410112
เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
189
3090890018
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
190
3090420240
เด็กหญิงนฤมล  ทองหัตถา
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
191
3090880244
เด็กหญิงนาถศิตา  ฐิติกรทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
192
3090420217
เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
193
3090420379
เด็กหญิงบุศราวดี  รักกสิกร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
194
3090880010
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
195
3091240213
เด็กหญิงปภัสสร  กำเหนิดฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
196
3090410119
เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
197
3091240048
เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
198
3090880009
เด็กชายปริชญา  แม้นมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
199
3090420060
เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
200
3090420429
เด็กหญิงปะภารัตน์  สุโท
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
201
3090420061
เด็กชายปิติพงษ์  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
202
3090890023
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
203
3090410383
เด็กหญิงปิยากร  สมพร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
204
3090420300
เด็กหญิงปุณิกา  ชูสังข์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
205
3090420243
เด็กชายผดุงศักดิ์  หนูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
206
3090420064
เด็กหญิงพชรวรรณ  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
207
3090890024
เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
208
3090420199
เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
209
3090880200
เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
210
3090420065
เด็กชายพลเชฏฐ์  พิริยธนโชติ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
211
3091240224
เด็กชายพัชรพล  โกจิ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
212
3090890166
เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
213
3091240226
เด็กชายพัสนัย  สุขขี
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
214
3091240228
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
215
3091240229
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 (433) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
216
3090410124
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
217
3090880108
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
218
3091240231
เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
219
3090890168
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตราชู
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
220
3090420067
เด็กชายพีระกานต์  สุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
221
3091240238
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
222
3090420068
เด็กหญิงภัคจิรา  เฉลิมพนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
223
3090420069
เด็กชายภาณุพงศ์  คงเขาม่วง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
224
3090420245
เด็กหญิงภามภากร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
225
3091240072
เด็กชายภีรภัทร  แซ่เหล่า
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
สพป.ระนอง
226
3091240241
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
227
3091240243
เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
228
3090890171
เด็กชายภูริภัทร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
229
3090420385
เด็กหญิงมัณฑนา  คล้ายตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
230
3090880125
เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
231
3090410397
เด็กชายรพี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
232
3090880245
เด็กชายวชิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
233
3090420432
เด็กหญิงวรดา  วัฒธาจารุเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
234
3090410131
เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
235
3090880110
เด็กชายวรภวิศย์  เปลี่ยนปราณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
236
3090410132
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
237
3090410399
เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
238
3090890174
เด็กชายวรากร  กิมกง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
239
3091240255
เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
240
3090880209
เด็กหญิงวรินทร  อุณหสุทธิยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
241
3091240258
เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
242
3090420304
เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
สพป.ชุมพร เขต 2
243
3091240052
เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
244
3090420089
เด็กชายเวโรจน์  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
245
3090420074
เด็กชายศรัณย์กร  บัวทองคำ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
246
3090420388
เด็กหญิงศศิพร  ชูฝ่ายคลอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
247
3091240264
เด็กชายศุภวิชญ์  หล่ออริยา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
248
3090880251
เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
249
3090420253
เด็กชายเศรษฐนันท์  เสฏฐวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
250
3090420438
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 (434) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
251
3090420404
เด็กหญิงโศภิสรา  เตียงสุขสกล
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
252
3090420434
เด็กหญิงษุภากร  เปรมปรีดิ์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
253
3091240054
เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
254
3091240267
เด็กหญิงสวิตตา  ตัน
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
255
3090420390
เด็กชายสหรัช  สิทธิโยธี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
256
3091240055
เด็กหญิงสินี  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
257
3090420249
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
258
3090420079
เด็กชายสุรรัช  กิตยานุกรณ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
259
3091240274
เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
260
3090880119
เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
261
3091240276
เด็กชายหรรษวัฒน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
262
3090420213
เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
263
3090420082
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
264
3090420081
เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
265
3090420397
เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
266
3090410410
เด็กหญิงอัยยาวีร์  วิภาคกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
267
3090420215
เด็กหญิงอาภาวรรณ  อ้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
268
3091240285
เด็กหญิงอารยา  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
269
3090410141
เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1