รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1081300159
เด็กชายกนกกร  พวงมาลา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
2
1081300160
เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
3
1080370003
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
4
1081300596
เด็กหญิงกรกนก  นะถา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
5
1081570002
เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
6
1080370309
เด็กชายกรชนก  โสมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท
7
1081290002
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ศักดิ์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
8
1081740002
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
9
1081740003
เด็กหญิงกรปภา  บุญมะหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
10
1081570004
เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
11
1081300597
เด็กชายกรวิชญ์  พวงไธสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
12
1081740004
เด็กชายกรวิญช์  จินหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
13
1081570005
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
14
1081570006
เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
15
1081570007
เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
16
1081300162
เด็กชายกฤษณะ  เรือนปัญญา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
17
1081570008
เด็กหญิงกวินณา  แก้วอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
18
1081570015
เด็กชายก้องกิจ  พนเจริญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
19
1081560001
เด็กหญิงกัญญาภัค  พามะณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
20
1080930334
เด็กหญิงกันตา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
21
1080940099
เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
22
1081570010
เด็กหญิงกันยรัตน์  รุ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
23
1081560170
เด็กหญิงกัลยกร  ชลตีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
24
1081740011
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
25
1081290480
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
26
1080370007
เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
27
1080930131
เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
28
1081570200
เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
29
1081570016
เด็กหญิงขนิษฐา  คู่คิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
30
1081570017
เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
31
1080930829
เด็กชายเขมนันท์  ขวัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
1080930338
เด็กชายคณพศ  ผดุงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
33
1081740016
เด็กชายคณิศร  จิตร์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
34
1081570018
เด็กชายคณิศร  แจ่มสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
35
1081570019
เด็กหญิงคันธรัตน์  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1081570473
เด็กชายคุณัสนันท์  วาสุเทพรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
สพป.สิงห์บุรี
37
1081300605
เด็กหญิงจรัสรัตน์  เนตรคุณ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
38
1081570021
เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
39
1081550023
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธรณสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
40
1081290011
เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
41
1081570022
เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
42
1081550024
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
43
1081290012
เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
44
1081570023
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
45
1081300564
เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศสันติคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
46
1081550408
เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
47
1081570025
เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
48
1081560287
เด็กชายจีระศักดิ์  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
สพป.สระบุรี เขต 2
49
1080930014
เด็กหญิงจีรากร  สิทธิพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
50
1081570203
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
51
1080370136
เด็กชายเจษฎา  คำสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
52
1081560171
เด็กหญิงฉัตรฑาริกา  ตะเคียนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
53
1081570026
เด็กชายชญานิน  กุลกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
54
1081570027
เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
55
1080930678
เด็กหญิงชนกนันท์  ปัทมารัตน์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
56
1081300171
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
57
1081550035
เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
58
1081570029
เด็กชายชยพล  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
59
1081570475
เด็กชายชยานันท์  รุ่งอรุณสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
สพป.สิงห์บุรี
60
1081570033
เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
61
1081740030
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
62
1080930020
เด็กชายชวินธร  เทียบศรไชย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
63
1081550615
เด็กหญิงช่อเพชร  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
64
1080930817
เด็กชายชัชวาล  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
65
1081570034
เด็กชายชัชวาล  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
66
1080930344
เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
67
1081300178
เด็กหญิงชัญญานุช  สร้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
68
1081290016
เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
69
1081570013
เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
70
1081290019
เด็กชายชาญวิทย์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1080930347
เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
72
1081570037
เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
73
1081290555
เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
74
1080940067
เด็กหญิงโชติกา  อินปุย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
75
1081570039
เด็กหญิงญาณธิชา  พงษ์ช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
76
1080930023
เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
77
1080370027
เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
78
1081570043
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
79
1081300183
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
80
1081300616
เด็กหญิงฐิติวรดา  ตุ้มเที่ยง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
81
1080370379
เด็กชายณฐกร  สระทองเอก
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
82
1081560173
เด็กชายณภัทร  พงศ์ผาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
83
1081570048
เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
84
1081570047
เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
85
1081570050
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
86
1081290491
เด็กชายณัฏฐนันท์  เครือสินธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
87
1081550051
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
88
1081550053
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
89
1081740039
เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
90
1081570052
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
91
1081570053
เด็กหญิงณัฐชนน  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
92
1081300010
เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
93
1081550057
เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
94
1080930358
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
95
1081300623
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
96
1081740042
เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
97
1081560231
เด็กชายณัฐพล  ทำทวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
98
1081550063
เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
99
1080930362
เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
100
1081290493
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
101
1081560014
เด็กชายณัฐวรรธน์  คลังสวัสดิื
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
102
1081300567
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
103
1081570057
เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
104
1081550610
เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
105
1081570058
เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1080370044
เด็กหญิงณิชากร  ขำขุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
107
1081570059
เด็กชายดลธรรม  ภู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
108
1081290038
เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
109
1081570061
เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
110
1081570062
เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
111
1080930039
เด็กชายตุลธร  คงสุขโข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
112
1081570208
เด็กชายเตชินท์  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
113
1080370047
เด็กหญิงทักษอร  นุ่นละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
114
1081290495
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
115
1081570209
เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
116
1081550218
เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
117
1080370048
เด็กชายธน  เหล่าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
118
1081570063
เด็กชายธนกร  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
119
1081570066
เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
120
1081570065
เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
121
1081550533
เด็กชายธนดล  สาระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
122
1081290497
เด็กชายธนธัส  คชเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
123
1081570069
เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
124
1080930369
เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
125
1081570068
เด็กหญิงธนพร  ผลทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
126
1080370052
เด็กหญิงธนพร  สวัสดีโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
127
1081290498
เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
128
1081300628
เด็กหญิงธนภรณ์  กุลเสือ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
129
1081570071
เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
130
1080370053
เด็กชายธนภัทร  สันต์สิริตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
131
1081550081
เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
132
1081550080
เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
133
1081570072
เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
134
1081290500
เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
135
1080930820
เด็กหญิงธนวรรณ  อารีย์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
136
1081290501
เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
137
1081550082
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
138
1081570075
เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
139
1080930372
เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
140
1081550085
เด็กชายธนิก  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1081740054
เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
142
1081570078
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
143
1080930373
เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
144
1081300631
เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
145
1080940011
เด็กหญิงธัญชนก  โชคสุวาทิน
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
146
1081550535
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
147
1081570079
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
148
1081570469
เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
ป.5
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
สพป.สิงห์บุรี
149
1081550088
เด็กหญิงธัญพิฐชาค์  พรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
150
1080940104
เด็กหญิงธันยมัย  ศรีวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
151
1081570082
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
152
1080930378
เด็กชายธีธัช  วงศ์วีระยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
153
1081300636
เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วรอดฟ้า
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
154
1081290051
เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
155
1080930050
เด็กชายนนทกานต์  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
156
1081300197
เด็กชายนพดล  โมลีวัน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
157
1081570083
เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
158
1080930686
เด็กชายนพลักษณ์  ศรีสังข์งาม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
159
1080930051
เด็กหญิงนภสร  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
160
1081550427
เด็กหญิงนภัสนันท์  คิดควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
161
1081560238
เด็กหญิงนภัสรา  คูวาจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
162
1080930053
เด็กหญิงนภัสสร  รัมมนต์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
163
1081570084
เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
164
1081570085
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
165
1081570086
เด็กหญิงนรมน  ชมผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
166
1081570087
เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
167
1081740058
เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
168
1081300200
เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
169
1081550096
เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
170
1081570088
เด็กหญิงนลินพร  มัติโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
171
1081550097
เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
172
1080930054
เด็กชายนัฐพล  นัยบุตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
173
1081290054
เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
174
1081570089
เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีมั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
175
1081570090
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1080370064
เด็กหญิงนันทภัค  วุฒิเดชกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
177
1081560314
เด็กชายนันทวุฒิ  วงค์อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
178
1081550101
เด็กชายนิติธร  มาลากรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
179
1080370066
เด็กชายนิธิศ  ธาตุเปลวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
180
1081740064
เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
181
1081570097
เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
182
1081570099
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
183
1081300646
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
184
1080370383
เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
185
1081550431
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
186
1081570101
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
187
1081550109
เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
188
1081550108
เด็กชายปภังกร  แสงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
189
1081570106
เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
190
1080940107
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
191
1081550111
เด็กชายปรัชกวิน  ถมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
192
1081570103
เด็กชายปริชญ์  ราชสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
193
1081300649
เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
194
1081570105
เด็กหญิงปริยาภัทร  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
195
1081560176
เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชรสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
196
1080930391
เด็กชายปวริศ  กล่ำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
197
1081550112
เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
198
1081570107
เด็กชายปวรุตม์  จี๊ดเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
199
1081740072
เด็กชายปวีณวัช  เร้าเลิศฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
200
1081300650
เด็กชายปัญจพล  เลดา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
201
1080930815
เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
202
1081570108
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  กิจกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
203
1081570109
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
204
1081550119
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
205
1080930395
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
206
1081550437
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
207
1080930066
เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
208
1081550619
เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
209
1081300208
เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
210
1080930398
เด็กชายปีตีพล  ห้อยมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1081570112
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
212
1080940108
เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
213
1081550122
เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
214
1081570114
เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
215
1080940122
เด็กหญิงเป็นสุข  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
216
1081740074
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
217
1081550124
เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชตฤหาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
218
1080370074
เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
219
1081550126
เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
220
1081570118
เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
221
1081570119
เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
222
1081570120
เด็กหญิงพรวลัย  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
223
1081570121
เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
224
1081550443
เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ตุ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
225
1080930408
เด็กชายพสิษฐ์  กังวาฬไกรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
226
1081740403
เด็กหญิงพัชมณฐ์  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
สพป.อ่างทอง
227
1080930823
เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
228
1081560246
เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
229
1080930691
เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
230
1081570122
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
231
1081570123
เด็กหญิงพัดชา  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
232
1081570124
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
233
1081550134
เด็กชายพัสกร  กองสกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
234
1081570126
เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
235
1080370083
เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
236
1080930692
เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
237
1081290522
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดับมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
238
1081570129
เด็กชายพิชญะ  สิงห์มงคลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
239
1081570130
เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
240
1081550135
เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
241
1081570131
เด็กหญิงพิชญาภัค  นฤทุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
242
1080370085
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
243
1080930824
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เสือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
244
1080930412
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
245
1081290963
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1080940057
เด็กหญิงพิมลรัตน์  โป่วตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
247
1080940058
เด็กชายพิโมกข์  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
248
1080370386
เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
249
1081300517
เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
250
1081290524
เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
251
1080370088
เด็กชายพีรพัฒน์  ยุติธรรมสถิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
252
1081290071
เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
253
1080930083
เด็กชายพุฒิพงศ์  ลาภสอาดพร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
254
1081300218
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
255
1081570211
เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
256
1081300572
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
257
1081290122
เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
258
1081570217
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
259
1080370353
เด็กหญิงภคพร  เครือแดง
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
สพป.ชัยนาท
260
1081570138
เด็กหญิงภรภัสสรณ์  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
261
1081570139
เด็กหญิงภวิษย์พร  เผือกกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
262
1081550145
เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
263
1080930417
เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
264
1081550146
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
265
1081740373
เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
266
1081570141
เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
267
1081300518
เด็กชายภัทรพงศ์  ขันดำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
268
1081550147
เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
269
1081570142
เด็กหญิงภัทรพร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
270
1081300519
เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
271
1080930696
เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
272
1081740101
เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
273
1081290080
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
274
1081740375
เด็กชายภากานต์สิทธิ์  เกษวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
275
1081570143
เด็กชายภานุพันธุ์  ปัญญาดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
276
1081550148
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
277
1081570144
เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
278
1081740107
เด็กชายภูรินทร์  หมั่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
279
1081550150
เด็กชายภูรินท์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
280
1081550152
เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์รุ่ง้รือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1081550153
เด็กหญิงภูริภัทร  สมบรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
282
1081560031
เด็กชายภูวดล  แก่นสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
283
1081570145
เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
284
1081290082
เด็กชายภูวริศ  ภัทรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
285
1080930132
เด็กชายเมธัส  ไพพร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
286
1081570212
เด็กชายเมธัส  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
287
1081570147
เด็กชายยศพนธ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
288
1081550158
เด็กชายยศพัทธ์  อัสราคชาวินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
289
1081570148
เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
290
1081570149
เด็กชายรชต  กระจ่างยุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
291
1081740376
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
292
1081570152
เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
293
1081570153
เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
294
1081570155
เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
295
1081560035
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์โน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
296
1081550159
เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
297
1081550160
เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
298
1081570156
เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
299
1081550163
เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
300
1080370103
เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
301
1081570160
เด็กหญิงลักษิกา  แย้มสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
302
1081570159
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
303
1081550626
เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
304
1081300229
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
305
1081290091
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
306
1081570161
เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
307
1081570162
เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
308
1080930426
เด็กหญิงวรพิชชา  ทัศนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
309
1080370106
เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
310
1081570163
เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
311
1081570164
เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
312
1081300029
เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
313
1081300030
เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
314
1081300031
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
315
1081550168
เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1081560036
เด็กหญิงวริศรา  สรรเสริญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
317
1081550172
เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
318
1080370357
เด็กชายวัชรพงษ์  ชิดชม
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
สพป.ชัยนาท
319
1080930699
เด็กชายวัชรวิศร์  สุขีลักษณ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
320
1081300032
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ชรจั่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
321
1081550175
เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
322
1081300673
เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
323
1080930102
เด็กชายวิรุฬห์  ลาภหลาย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
324
1081300520
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
325
1080930700
เด็กชายวิศิษฎ์  สำรวญ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
326
1081570477
เด็กหญิงวีรณัฐ  ทรงประไพ
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
สพป.สิงห์บุรี
327
1080370112
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
328
1081570168
เด็กชายวีรภัทร  ผ่องโสภิส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
329
1081570169
เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
330
1081560040
เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
331
1081550180
เด็กหญิงศรธรกรฉัตร  ปิยะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
332
1081300236
เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
333
1081300675
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปกาลี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
334
1081570172
เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
335
1081740113
เด็กหญิงศศิกานต์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
336
1080370115
เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
337
1081550183
เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
338
1081290097
เด็กชายศักย์ศรณ์  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
339
1081740114
เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
340
1081570173
เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
341
1081570174
เด็กหญิงศิริขวัญ  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
342
1081290535
เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
343
1081550458
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
344
1081300521
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
345
1081290100
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
346
1080370118
เด็กชายศุภณัฐ  ภู่วิภาดาวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
347
1081570180
เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
348
1081570182
เด็กชายสกลพร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
349
1081300680
เด็กชายสธน  สงวัฒน์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
350
1080940118
เด็กหญิงสมิตา  ทรงปาญาติ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1081300522
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
352
1081290104
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
353
1081740121
เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
354
1081550193
เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
355
1081560179
เด็กหญิงสราสินี  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
356
1080930435
เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
357
1080930113
เด็กหญิงสิตานัญญ์  หันตรา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
358
1081300242
เด็กชายสิทธิพล  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
359
1081300036
เด็กหญิงสิปาง  วงศ์ตั้นหิ้น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
360
1081570185
เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
361
1081570186
เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
362
1081550195
เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
363
1081570187
เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
364
1081300683
เด็กหญิงสุปรียา  บุญจันดา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
365
1081570189
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
366
1080370124
เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
367
1081560052
เด็กหญิงสุรพิชญา  เที่ยงปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
368
1080370126
เด็กชายสุวพิชญ์  ทิมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
369
1080940064
เด็กหญิงสุวิชญา  รัตนมหันต์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
370
1081290119
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
371
1081570214
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
372
1080940026
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
373
1081740148
เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
374
1081570192
เด็กชายอณวัช  ใจทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
375
1081290545
เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
376
1081290112
เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
377
1081570479
เด็กหญิงอทิตา  คารงาม
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
สพป.สิงห์บุรี
378
1081300686
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
379
1081300247
เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
380
1080930122
เด็กหญิงอนัญพร  ยันพิมาย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
381
1081560181
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาพัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
382
1081570196
เด็กหญิงอมรปรียา  สีโห้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
383
1081300687
เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
384
1080930828
เด็กหญิงอรกัญญา  มีสมพืชน์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
385
1081560182
เด็กชายอรรถพล  เสงี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1080940120
เด็กชายอริญชัย  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
387
1081300692
เด็กหญิงอัญมณี  นุชพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
388
1081560185
เด็กหญิงอัญวีณ์  พัฒน์ไตรเมธี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
389
1081560055
เด็กหญิงอารยา  ภู่บุบผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
390
1080930449
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิณพาทย์เพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
391
1081550211
เด็กชายอินทัช  แทนเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
392
1081290987
เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
393
1081570216
เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
394
2081291116
เด็กชายก้องสกุล  แดงมูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
395
2081300526
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
396
2081290377
เด็กหญิงกานต์สิรี  กินจำปา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
397
2081560061
เด็กชายกิติศักดิ์  อ่วมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
398
2081290379
เด็กชายคีตาภัทร  จุฑาเกตุ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
399
2081550779
เด็กชายจตุรา  บุตรยี่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
400
2081560062
เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
401
2081560063
เด็กหญิงจันจุรี  สายโสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
402
2081291157
เด็กหญิงจิตนภา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
403
2081560064
เด็กชายจิรภพธ์  ท้าวบุตรดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
404
2081300262
เด็กหญิงจิระนันท์  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
405
2081300263
เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
406
2081290385
เด็กชายจีระรัตน์  ปู่ทอง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
407
2081550780
เด็กหญิงฉัตรญาดา  ฤๅชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
408
2081290390
เด็กหญิงชลธิชา  กาลัญณุตานนท์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
409
2081300573
เด็กหญิงชัญญานุช  วานยุทโช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
410
2081560319
เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
411
2081300553
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
412
2081291118
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
413
2081291159
เด็กหญิงฐาปนี  ทวีลัย
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
414
2081560067
เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
415
2081291160
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  อ้อยทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
416
2081291161
นายณัฐกิตติ์  อยู่ชม
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
417
2081291162
เด็กชายณัฐชนน  บัวสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
418
2081300701
เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
419
2081560321
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
420
2081560158
เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
421
2081290473
เด็กชายเทวฤทธิ์  ต้นสาลี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
422
2081291169
เด็กหญิงธนพร  รอดงาม
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
423
2081300704
นายธนวัฒน์  ศรีโยธี
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
424
2080370319
นายธนสิทธิ์  ขำแสง
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท
425
2081290999
เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
426
2081560072
เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
427
2080930845
เด็กชายธีธัช  แซ่ล้อ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
428
2081290409
เด็กชายธีมากรณ์  อุทะกะ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
429
2081291128
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมอะริยะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
430
2081290415
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรัตน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
431
2081291174
เด็กชายนิติทัศน์  บัวผัน
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
432
2081291130
เด็กชายนิติภูมิ  อินต๊ะแสน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
433
2080370335
เด็กหญิงนิภาพร  สำเภา
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สพป.ชัยนาท
434
2081560168
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฝ่ายสิงห์
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
435
2081300275
เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
436
2081560077
เด็กหญิงปิยมล  ถ้วยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
437
2081560323
เด็กหญิงพกาวรรณ  สมศรี
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
438
2081560159
เด็กชายพชรพล  กองจำนงค์
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
439
2081300716
เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมศิริ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
440
2081560078
เด็กหญิงพลอย  พลพิลา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
441
2081290424
เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
442
2081560324
เด็กหญิงพัชชา  โสภา
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
443
2081560079
เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
444
2081560080
เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ตะวัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
445
2081550784
เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
446
2081550785
เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
447
2080930851
เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
448
2081570471
เด็กหญิงเพ็ญนภา  รอดห้อย
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
สพป.สิงห์บุรี
449
2081300301
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
450
2080930853
เด็กชายภัทรดนัย  ทองมี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
451
2081300543
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
452
2081300544
เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
453
2080930855
เด็กชายภูริณัฐ  แจ่มมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
454
2081560083
เด็กชายภูริพัฒน์  กาลจุลศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
455
2081291181
เด็กหญิงมุทิตา  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
456
2081291139
นายยศนันทน์  ศักรินทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
457
2081550793
เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
458
2081300727
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รู้การนา
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
459
2081291140
เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
460
2081291142
เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
461
2081560087
เด็กชายวัชรินทร์  ชุมหิรัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
462
2081291143
นายวัชริศ  จิระจักรวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
463
2081560088
เด็กหญิงวันวิสา  แวววรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
464
2080930858
เด็กชายวิชญ์  ชาญเชิงภพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
465
2081560163
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
466
2081291013
เด็กชายวิริยะ  คชหิน
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
467
2081300548
เด็กชายศรณ์  ทางดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
468
2081290447
เด็กชายศรัณย์  มธุรส
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
469
2081560090
เด็กหญิงศรันยา  ลาแบงดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
470
2081291144
เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
471
2080370325
เด็กหญิงศลิษา  บุ้งทิม
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท
472
2081300549
เด็กหญิงศศิธาดา  เวสสธาดา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
473
2081550791
เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
474
2081300552
เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
475
2081560093
เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
476
2081291147
เด็กหญิงสรัลพร  นพวัง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
477
2081300292
เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
478
2081291149
เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
479
2081290457
เด็กชายสิทธินันท์  ลัดดาแย้ม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
480
2081300722
นางสาวสุกัญญา  บำรุงไทย
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
481
2081560164
เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
482
2081300295
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
483
2081560094
เด็กหญิงสุชานันท์  พิมพ์งาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
484
2081560096
เด็กหญิงสุพรรษา  ชอตั้งจิต
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
485
2081560095
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
486
2081560165
เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
487
2081560097
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ราชสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
488
2081560099
เด็กชายอธิป  สวรรค์หลง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
489
2081290468
เด็กชายอนันต์  ไชยนุรักษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
490
2080930863
เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
491
2081290469
นายอรรถกร  จินดานุ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
492
2081291152
นางสาวอิสรีย์  เพ็งผล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
493
3080370390
เด็กหญิงกชกร  เทศนา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
494
3081550221
เด็กหญิงกชพรรณ  ดีประหลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
495
3081570222
เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
496
3081570223
เด็กหญิงกนกกร  สาระยาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
497
3081560188
เด็กชายกนกพันธ์  บุญยเนตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
498
3080930870
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุนทราลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
499
3081290558
เด็กหญิงกนกรดา  เกตุมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
500
3081550550
เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
501
3080930138
เด็กหญิงกมลชนก  ไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
502
3081290128
เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
503
3080930708
เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
504
3081570227
เด็กหญิงกฤตติมา  หลิ่มวิรัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
505
3080930455
เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
506
3080930709
เด็กชายกฤตภาส  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
507
3081290564
เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
508
3080930141
เด็กหญิงกฤติยา  จารี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
509
3081290566
เด็กชายกฤษกร  โพธิสมภาพวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
510
3081290567
เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
511
3081560326
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
512
3081570228
เด็กชายกฤษณ์  อะฏะวินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
513
3080930710
เด็กหญิงกวิสรา  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
514
3081560189
เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
515
3080930143
เด็กชายกษิกฤษณ์  ยืนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
516
3081550226
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
517
3080930711
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญกลิ่น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
518
3081550225
เด็กชายกษิดิส  ปัตใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
519
3080930466
เด็กชายก้องภพ  สาระสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
520
3081290573
เด็กชายกัญจน์พงศ์  ด่านสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
521
3081300732
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
522
3081570229
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
523
3080930144
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
524
3080930460
เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
525
3081290135
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญประสาท
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
526
3081290133
เด็กชายกันตณัฐ  วรคุตตานนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
527
3081570230
เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
528
3081300309
เด็กชายกันตพล  มูลใจตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
529
3081290134
เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
530
3081290577
เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
531
3080370344
เด็กหญิงกัลยกร  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
สพป.ชัยนาท
532
3081290136
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
533
3081300737
เด็กหญิงกัลยาภัทร  ใหม่ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
534
3081560190
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
535
3081550228
เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
536
3081740163
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
537
3081290583
เด็กชายกิตติภูมิ  ไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
538
3081300049
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
539
3080930464
เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพยฺ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
540
3081300317
เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
541
3081570231
เด็กหญิงกีรัตยา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
542
3081740427
เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
543
3080930148
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริฉาย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
544
3081560192
เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
545
3081570455
เด็กหญิงเกณิกา  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
546
3081570456
เด็กชายเกริกไกร  ไกรนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
547
3081570457
เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
548
3081570465
เด็กหญิงแก้มเกล้า  ศิริเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
549
3081300318
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
550
3081290143
เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
551
3081570233
เด็กหญิงข้าวสาร  จำนงค์สูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
552
3081290358
เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
553
3081290357
เด็กหญิงเขมิกา  บุญเพียร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
554
3081570460
เด็กหญิงเขมิกา  อาจะสมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
555
3081290144
เด็กชายคงเดช  คงคุณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
556
3081570234
เด็กหญิงคริมา  นาคมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
557
3080930149
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
558
3081570235
เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
559
3081570237
เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
560
3081300578
เด็กหญิงจรัญพร  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
561
3080930470
เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
562
3081570238
เด็กหญิงจักรีบงกช  แจ่มเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
563
3081300859
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
สพป.ลพบุรี เขต 2
564
3081570240
เด็กหญิงจันทร์เพชร  วงษ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
565
3081570242
เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
566
3080370146
เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
567
3081550231
เด็กหญิงจิดาภา  ดอนปิ่นไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
568
3081300555
เด็กหญิงจิดาภา  ทองรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
569
3081570244
เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
570
3081290151
เด็กหญิงจิตราภรณ์  วรรณวิลัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
571
3081740428
เด็กชายจิตรายุธ  เทียมกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
572
3081570245
เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
573
3080930151
เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
574
3081300324
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
575
3081300744
เด็กหญิงจิรัชญา  เมรินทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
576
3080370149
เด็กหญิงจิราพร  ภูนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
577
3081300580
เด็กชายจิรายุ  ลารัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
578
3081570246
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
579
3081550488
เด็กชายจุลภล  พะพันทาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
580
3080930324
เด็กชายเจษฏาพร  คำสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
581
3081300329
เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
582
3081290156
เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
583
3081550234
เด็กหญิงชญาดา  คุ้มอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
584
3081570249
เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
585
3081300750
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
586
3081300751
เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
587
3081570250
เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
588
3081550238
เด็กชายชนาธิป  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
589
3081560108
เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพม่อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
590
3080930871
เด็กหญิงชนิดาภา  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
591
3081570253
เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
592
3080940126
เด็กชายชยพล  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
593
3081740429
เด็กชายชลสิทธิ์  เสริมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
594
3080940127
เด็กหญิงชลิตา  ดันงา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
595
3081550240
เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
596
3081740431
เด็กชายชะนะได  จันทะเลียง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
597
3081550242
เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
598
3081570259
เด็กหญิงชาลิสา  ปานนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
599
3081550243
เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
600
3080930166
เด็กชายชิติวงศ์  เพลียซ้าย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
601
3081290607
เด็กชายชินกฤต  ศรีคร้าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
602
3081570260
เด็กหญิงชินศิริ  เต่งภาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
603
3080930168
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะนะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
604
3081300333
เด็กหญิงชุติภาส  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
605
3081740367
เด็กหญิงโชติกา  ไตรพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
606
3081300156
เด็กหญิงโชติมา  คล้อยนาค
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
607
3081570467
เด็กหญิงโชติรส  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
608
3081290905
เด็กชายไชยภัทร  พิสุทธิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
609
3081300755
เด็กหญิงซากีนะฮ์  แสงวิมาน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
610
3081300334
เด็กหญิงญาณวีร  เมฆคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
611
3080930171
เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
612
3080930173
เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
613
3080930485
เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
614
3081550493
เด็กหญิงฐานิตา  เคียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
615
3081550246
เด็กหญิงฐิตาภา  ขุนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
616
3081550247
เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
617
3081300860
เด็กหญิงฐิติมา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
สพป.ลพบุรี เขต 2
618
3081300336
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
619
3081570267
เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
620
3081300761
เด็กหญิงณกัญญา  น้อยวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
621
3081550252
เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
622
3081570270
เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
623
3080930180
เด็กชายณธกร  ชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
624
3081570271
เด็กชายณภัทร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
625
3081550254
เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
626
3081740198
เด็กชายณรวิชญ์  ผดุงรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
627
3080930490
เด็กหญิงณัชชา  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
628
3081300340
เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
629
3081550256
เด็กหญิงณัชภรณ์  หมายต่อกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
630
3081570274
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
631
3080930183
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
632
3081550257
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อรรถจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
633
3081290178
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
634
3081300059
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โอสถ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
635
3080930872
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  สำราญจิตร
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
636
3081290177
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
637
3081570276
เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
638
3081550259
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
639
3081300766
เด็กชายณัฐชนนท์  จิตรา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
640
3081570280
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
641
3080370176
เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
642
3081290629
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
643
3081300768
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชวนชม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
644
3081570281
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
645
3081570282
เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
646
3080370178
เด็กหญิงณัฐนพิน  แท่นขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
647
3081300346
เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
648
3081300347
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
649
3081290635
เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
650
3080930776
เด็กชายณัฐวัฒน์  เธียรอุไทย
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
651
3080370181
เด็กหญิงณิชาภัทร  คุ้มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
652
3080940189
เด็กหญิงณิชาภา  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
653
3081740223
เด็กหญิงดลชนก  พรมยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
654
3081740224
เด็กหญิงดวงใจ  พวงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
655
3080930795
เด็กชายเดชาธร  นามไพร
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
656
3081570461
เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
657
3081740225
เด็กชายตฤนภัทร  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
658
3081740226
เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
659
3081570462
เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
660
3081300065
เด็กชายถิรพุทธิ์  ภิรมย์ยา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
661
3081740227
เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
662
3081550271
เด็กหญิงทัตพิชา  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
663
3080370185
เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
664
3081300354
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
665
3081550272
เด็กหญิงทิพยรัตน์  กิจไพบูลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
666
3081740432
เด็กชายธงไชย  มณีนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
667
3081300357
เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
668
3080930499
เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
669
3081740229
เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
670
3080930647
เด็กชายธนดล  ยิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
671
3081290661
เด็กชายธนดล  ห้วยบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
672
3080930193
เด็กชายธนธรณ์  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
673
3080930500
เด็กชายธนนันท์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
674
3081550275
เด็กหญิงธนพร  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
675
3081300358
เด็กหญิงธนภรณ์  ธิกุล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
676
3081550499
เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
677
3081290195
เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
678
3081570294
เด็กชายธนภูมิ  คำรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
679
3081550279
เด็กหญิงธนฤดี  สอนเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
680
3080930873
เด็กชายธนวัฒน์  พุกบุญมี
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
681
3081550280
เด็กชายธนวุฒิ  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
682
3081290197
เด็กหญิงธนสร  ทองชิต
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
683
3080930197
เด็กหญิงธนัญญา  อุทัยนูน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
684
3081300557
เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
685
3080930198
เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
686
3080940136
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำไล้
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
687
3081570298
เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
688
3081570299
เด็กหญิงธัญสิริ  ปลายยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
689
3081290678
เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
690
3080930505
เด็กหญิงธันยพร  จันทรสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
691
3081290205
เด็กชายธานัท  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
692
3080930200
เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
693
3081570302
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสุวรรณอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
694
3081290680
เด็กชายธีประกรณ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
695
3081570304
เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
696
3081550765
เด็กหญิงธีรดา  พันธ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
สพป.สระบุรี เขต 1
697
3081570306
เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
698
3081560265
เด็กชายธีรธัส  คำตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
699
3081740241
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
700
3081570305
เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
701
3081300076
เด็กชายธีร์รัชกิจ  พูนวสุวงศา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
702
3081550284
เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
703
3081290683
เด็กชายธีรวีร์  ทองธนาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
704
3081550571
เด็กหญิงธีราธร  ไทยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
705
3080930650
เด็กชายธีวสุ  ต้นอุ่ย
ป.6
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
706
3081560292
เด็กหญิงธูปหอม  อึ่งฮวบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
สพป.สระบุรี เขต 2
707
3081550655
เด็กหญิงนงนภัส  เลียรี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
708
3081550286
เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
709
3081740244
เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
710
3081300367
เด็กชายนพรัตน์  ตุ้มดีลัง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
711
3081300781
เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
712
3080930508
เด็กหญิงนภสร  ศิลมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
713
3081570310
เด็กชายนภัส  ห่วงถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
714
3081300079
เด็กหญิงนภัสกร  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
715
3080370200
เด็กชายนรวร  วุฒิเดชกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
716
3081300369
เด็กชายนรากร  สุขสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
717
3080930874
เด็กหญิงนราวดี  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
718
3081290214
เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
719
3081740247
เด็กหญิงนฤภร  นิยมพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
720
3080370403
เด็กหญิงนฤมล  ทรัพย์พ่วง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
721
3081290215
เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
722
3080930210
เด็กหญิงนลินี  สีนวล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
723
3081290217
เด็กชายนวพร  ชมสลุง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
724
3081740249
เด็กชายนัชทวัฒน์  อุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
725
3080930834
เด็กชายนัฐนนท์  คงเวหน
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
726
3081550295
เด็กชายนัธทวัฒน์  พุกสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
727
3080930720
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญชื้น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
728
3081570313
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
729
3080370206
เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
730
3081290693
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
731
3081570312
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
732
3081570315
เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
733
3080930222
เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
734
3080930512
เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
735
3081570318
เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
736
3080930514
เด็กหญิงนิศรีน  หมัดเส็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
737
3081560336
เด็กหญิงนิสา  จันทะเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
738
3080930515
เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
739
3081550298
เด็กหญิงบวรภัค  ปาสานีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
740
3081550299
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
741
3081570319
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
742
3081570320
เด็กหญิงบัวบูชา  เงินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
743
3080930516
เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
744
3080940141
เด็กหญิงบุญญาธิพร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
745
3080930518
เด็กชายบุญวัตร  แก้วรัตนปัทมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
746
3081290224
เด็กหญิงบุณยวีร์  หริกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
747
3081560125
เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
748
3081300792
เด็กหญิงบุษราคัม  ใจกล่ำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
749
3081300092
เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
750
3080370210
เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
751
3080930615
เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
752
3081550300
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
753
3080370212
เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
754
3080370406
เด็กหญิงปฐวี  กีเซล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
755
3081740410
เด็กชายปณชัย  เณรมณี
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
สพป.อ่างทอง
756
3081570321
เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
757
3081570323
เด็กหญิงปพิชญา  จำนงค์วัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
758
3081570326
เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
759
3081300096
เด็กหญิงประกายฟ้า  คล้ายรักษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
760
3080930875
เด็กหญิงประณยา  มาลานิยม
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
761
3081290706
เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
762
3081290234
เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
763
3080370217
เด็กหญิงปรียานันท์  สงใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
764
3081300389
เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
765
3080370219
เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
766
3081290237
เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
767
3081300391
เด็กชายปวีกรณ์  สร้อยวัน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
768
3081570470
เด็กชายปัญญ์วัตน์  วัฒนะจิตเสรี
ป.4
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
สพป.สิงห์บุรี
769
3080940143
เด็กชายปัญญาวุธ  พัดสงฆ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
770
3081570327
เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
771
3081570328
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มาศวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
772
3081290239
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
773
3080930722
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคปั้น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
774
3081570329
เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
775
3081570330
เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
776
3081290713
เด็กหญิงปัณณธร  วงศศ์รีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
777
3081300797
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
778
3081560206
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตันติวชิรศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
779
3081290240
เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
780
3081290714
เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
781
3081570334
เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
782
3081740263
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
783
3080930526
เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
784
3081560208
เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
785
3081740387
เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
786
3081740264
เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
787
3081290245
เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
788
3081570335
เด็กชายปิติภูมิ  ศริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
789
3081290716
เด็กหญิงปิยธิดา  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
790
3081300800
เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
791
3081570340
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉันทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
792
3081300104
เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
793
3081290250
เด็กหญิงปุณณภา  กัณหะกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
794
3080930527
เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
795
3081290251
เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
796
3081550506
เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
797
3081570341
เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
798
3080930743
เด็กหญิงเปมิกา  สรรพคุณ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
799
3080930800
เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
ป.5
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
800
3081570468
เด็กหญิงไปรดา  ตรีวิสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
801
3081300399
เด็กชายพงศธร  ป่าสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
802
3080930531
เด็กชายพงศ์พันธุ์  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
803
3081300803
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แนบนิล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
804
3080930533
เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
805
3080930835
เด็กหญิงพชรรัชต์  ภูมี
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
806
3081570344
เด็กชายพนธกร  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
807
3081550315
เด็กชายพรเทวา  จันทรมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
808
3081570346
เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์ประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
809
3080370229
เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
810
3081570347
เด็กหญิงพรรณิภา  ไพรสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
811
3081570348
เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
812
3080930539
เด็กชายพฤทธิ์  กลั่นใสสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
813
3080930541
เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
814
3081570349
เด็กชายพลัฏฐ์  กิ่งพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
815
3081290259
เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
816
3081570350
เด็กหญิงพสชนัน  สีกุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
817
3081570352
เด็กชายพหลวัศ  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
818
3081570353
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
819
3081560211
เด็กหญิงพัชนิดา  บัวคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
820
3081300863
เด็กหญิงพัชรพร  เสือสกุล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
สพป.ลพบุรี เขต 2
821
3081740273
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
822
3081300407
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
823
3081740274
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
824
3081740439
เด็กหญิงพัฒนาวีร์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
825
3081570354
เด็กชายพัฒพล  พรมโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
826
3081300808
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
827
3081290734
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
828
3081740275
เด็กหญิงพัทศรา  เอี่ยมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
829
3081300106
เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
830
3080940147
เด็กหญิงพิชชานาฎ  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
831
3081290261
เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
832
3081560338
เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
833
3081300412
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
834
3081300413
เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
835
3081300414
เด็กหญิงพินัชชญา  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
836
3080940148
เด็กชายพิพัฒน์  จันตน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
837
3080930544
เด็กหญิงพิมญาดา  น้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
838
3081560272
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
839
3080930783
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันสมรส
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
840
3080370238
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุดทาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
841
3081570360
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
842
3081290270
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
843
3081740281
เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
844
3081550510
เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
845
3080930728
เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
846
3080940150
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
847
3081300113
เด็กชายพีรชัย  สินมั่น
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
848
3080930545
เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
849
3080370241
เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
850
3081550580
เด็กชายพีรณัฐ  คล้ายนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
851
3081300416
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
852
3080940151
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
853
3080930546
เด็กชายพีรพัฒน์  สาสะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
854
3081740392
เด็กชายพีรภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
855
3080370243
เด็กชายพุทธ  ชมภูนุตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
856
3081290749
เด็กชายพุทธิพงษ์  ตุลิตะธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
857
3080930616
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
858
3080930618
เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
859
3080370244
เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
860
3081570365
เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
861
3081550332
เด็กชายภครัช  ศรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
862
3081570366
เด็กหญิงภรณ์ลฎา  พันธ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
863
3081570368
เด็กหญิงภัคคิวรรณ  บุญพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
864
3080370370
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
สพป.ชัยนาท
865
3080930550
เด็กหญิงภัทชา  สุคุณณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
866
3081570369
เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
867
3081550333
เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
868
3080930551
เด็กชายภัทรภณ  กืจจานุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
869
3080930553
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
870
3081290762
เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
871
3080940193
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พะวังคาม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
872
3080930731
เด็กหญิงภัทริณี  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
873
3081570373
เด็กหญิงภัสวรินทร์  ทองไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
874
3080940152
เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนสำลี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
875
3081570374
เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
876
3081550511
เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
877
3081550337
เด็กชายภาณุพร  สุรมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
878
3080930876
เด็กหญิงภานิชา  สนไชย
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
879
3081560212
เด็กชายภานุพงษ์  ประมูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
880
3081570375
เด็กหญิงภาวินี  สิทธิเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
881
3081550512
เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
882
3080370251
เด็กหญิงภาสินี  เสือเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
883
3081570377
เด็กหญิงภูชริตา  รอดโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
884
3080370253
เด็กชายภูชิสส์  อุ่ยเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
885
3081300816
เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
886
3081740295
เด็กชายภูเทพ  สุกสีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
887
3081570378
เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
888
3081550338
เด็กชายภูมิพัฒน์  บางบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
889
3080940153
เด็กชายภูมิภัทร  ปิ่นโตนด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
890
3081290771
เด็กชายภูรินท์  รอดแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
891
3081300117
เด็กชายภูริภัทร  ทองภู
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
892
3080370419
เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
893
3081300427
เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
894
3081550672
เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
895
3081550341
เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
896
3081550582
เด็กหญิงภูษิตา  โพธิ์นาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
897
3081300118
เด็กหญิงมนต์นภา  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
898
3081570381
เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
899
3080930732
เด็กหญิงมนรดา  กฤษณเกษกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
900
3081560213
เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
901
3081550344
เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
902
3081300430
เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
903
3081290783
เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
904
3081300504
เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
905
3081550393
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
906
3081560285
เด็กชายเมธาสิทธ์  ยางสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
907
3081300155
เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
908
3081300431
เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
909
3081740369
เด็กหญิงโยษิตา  โลหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
910
3080930836
เด็กชายรชต  สงวนจังวงศ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
911
3081300121
เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
912
3080930265
เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
913
3080930877
เด็กหญิงรติกานต์  วิจิตรปัญญาเมธี
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
914
3081290293
เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
915
3081290788
เด็กชายระพีพัฒน์  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
916
3080370257
เด็กหญิงรัชคริษฐา  ตันฑพาทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
917
3080940156
เด็กชายรัชลชานนท์  กุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
918
3081740394
เด็กหญิงรินทร์ลดา  โพธิ์ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
919
3081740395
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เกษวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
920
3081290793
เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
921
3081550349
เด็กหญิงวงศ์ชนก  เข็มเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
922
3080930735
เด็กชายวงศ์วริศ  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
923
3081291082
เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
924
3081290798
เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
925
3081570388
เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
926
3080370265
เด็กชายวทัญญู  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
927
3081560341
เด็กหญิงวนิดา  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
928
3081570390
เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
929
3081570391
เด็กหญิงวรกานต์  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
930
3081300441
เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
931
3081550351
เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
932
3081570392
เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
933
3081740310
เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
934
3080930276
เด็กชายวรพรต  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
935
3081570394
เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
936
3080940159
เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
937
3081550353
เด็กหญิงวรัชยา  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
938
3081300129
เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
939
3081300866
เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
สพป.ลพบุรี เขต 2
940
3081300447
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
941
3080930573
เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
942
3081300448
เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
943
3081300825
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
944
3080370274
เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
945
3081570397
เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
946
3081570398
เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
947
3081570399
เด็กหญิงวาเลนไทน์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
948
3081300450
เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
949
3080930286
เด็กหญิงวาสินี  เข็มมณี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
950
3081550358
เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
951
3081550359
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
952
3081570401
เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
953
3081290308
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
954
3081300454
เด็กหญิงวิษา  ยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
955
3081570403
เด็กชายวีรพงษ์  ศรีภุชงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
956
3081560295
เด็กชายวีรลักษณ์  เทพทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
สพป.สระบุรี เขต 2
957
3081550361
เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
958
3081570463
เด็กชายเวลา  มหาพัณณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
959
3081300459
เด็กชายศราวุธ  จั่นอยู่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
960
3081570405
เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
961
3081740325
เด็กหญิงศศิชา  รวยลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
962
3081300828
เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
963
3080370423
เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
964
3081570406
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
965
3081560219
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
966
3081570407
เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
967
3081290317
เด็กหญิงศิริพร  ลอยพูล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
968
3081300137
เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิผล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
969
3080930296
เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
970
3081570410
เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
971
3081740329
เด็กชายศิวะโรจน์  เอี่ยมพักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
972
3080370426
เด็กชายศิวัช  อินมงคล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
973
3081570412
เด็กชายศุภกร  โภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
974
3081570413
เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
975
3081300466
เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
976
3081291093
เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
977
3081570416
เด็กชายศุภวิชญ์  เจียนพูนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
978
3081570414
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
979
3081570415
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
980
3081570418
เด็กชายศุภศิลป์  อินทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
981
3081550364
เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
982
3080930581
เด็กหญิงศุภิสรา  ขาวกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
983
3081570421
เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
984
3081300830
เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนพยอม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
985
3081570422
เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
986
3081550517
เด็กชายสรนันท์  อุพลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
987
3081550592
เด็กหญิงสรัลรัตน์  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
988
3080930583
เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
989
3081570423
เด็กหญิงสราลี  สังขยิ้มพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
990
3081300467
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
991
3080370283
เด็กหญิงสวิตตา  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
992
3081300832
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
993
3081740332
เด็กหญิงสาริศา  เชิดปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
994
3081290850
เด็กชายสิทธา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
995
3081570424
เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
996
3081740333
เด็กชายสิรภพ  บุญโกสุมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
997
3080930586
เด็กชายสิรภพ  หมื่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
998
3080930587
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
999
3080930878
เด็กหญิงสิริกร  ตรีประชานาถ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1000
3081550369
เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1001
3081300468
เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
1002
3081740337
เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
1003
3080930589
เด็กหญิงสิริยากร  พิทักษ์กำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1004
3081570427
เด็กหญิงสิริยากร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1005
3081291099
เด็กหญิงสิริวรรณ  แจ่มสระ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
1006
3081290331
เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
1007
3080930304
เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1008
3081560345
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
1009
3081570428
เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1010
3081550372
เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1011
3081570429
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1012
3081560143
เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
1013
3081560282
เด็กหญิงสุธาสินี  อำนาคะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
1014
3081290860
เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
1015
3081570433
เด็กชายสุธินันท์  อุดมโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1016
3081570434
เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1017
3080370290
เด็กชายสุประวีณ์  แตงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ - โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1018
3081570435
เด็กหญิงสุประวีณ์  ผิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1019
3081550373
เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1020
3081570436
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1021
3080370292
เด็กหญิงสุภชา  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
1022
3081570441
เด็กหญิงสุภัค  มณีขวัญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
1023
3081300835
เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
1024
3080930597
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1025
3080930598
เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1026
3081290336
เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
1027
3081290338
เด็กหญิงสุวพัชร  พิเชษฐ์อาภา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
1028
3080930601
เด็กชายสุวพิชญ์  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1029
3081300560
เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
1030
3080930674
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุบลพืช
ป.6
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1031
3080930617
เด็กหญิงเสาวลักณ์  ศุภภัทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1032
3080930602
เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1033
3081290344
เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
1034
3081560347
เด็กชายอดิเทพ  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
1035
3081550379
เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1036
3081290871
เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
1037
3081300480
เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
1038
3081560348
เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
1039
3080370299
เด็กหญิงอนัญญา  โมลิศวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
1040
3081300839
เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
1041
3080940202
เด็กหญิงอนัญญา  สุภายุทธ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1042
3081550380
เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1043
3081550381
เด็กหญิงอนันตญา  แสนเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
1044
3081300485
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
1045
3080940167
เด็กชายอภิธาร  โตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1046
3081290875
เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
1047
3080930607
เด็กหญิงอภิสรา  สำราญมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1