รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1060771082
เด็กหญิงกชมน  หงส์นฤชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
2
1060860002
เด็กหญิงกนกฉัตร  บุริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
3
1060870550
เด็กหญิงกนกพร  ไตรวิชา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
4
1060860467
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทะเวทย์
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
5
1060870965
เด็กหญิงกมลชนก  อายุยืน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
6
1060871213
เด็กหญิงกมลทิพย์  แทบทาม
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
7
1060770554
เด็กหญิงกมลพิชญ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนจิรดา
สพป.นนทบุรี เขต 2
8
1060770733
เด็กชายกรวิชญ์  กิจพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
9
1060770104
เด็กชายกฤตคุณ  วัฒนมงคลศรี
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
10
1060771242
เด็กชายกฤติน  ล่องลม
ป.6
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
11
1060760422
เด็กชายกฤษฏิ์  เสนาผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
12
1061600001
เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
13
1061600389
เด็กชายก้องภพ  ใจเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
14
1060870553
เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
15
1060770738
เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
16
1060771085
เด็กชายกันตภณ  สุนทรธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
17
1060860426
เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
18
1061600105
เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
19
1060771019
เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
20
1061620212
เด็กหญิงกิตติพร  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
21
1060870968
เด็กชายกิตติภูมิ  อินทราเวช
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
22
1060870561
เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคพล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
23
1060871118
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
24
1061620219
เด็กหญิงเกวลิน  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
25
1060770430
เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
26
1061600571
เด็กหญิงขวัญข้าว  โสดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
27
1060770111
เด็กหญิงขวัญจิรา  พวงไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
28
1060860066
เด็กหญิงเขมิกา  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
29
1060870565
เด็กชายคธา  พัฒนาวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
30
1060871215
เด็กชายคุณากร  ไชยรา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
31
1061600039
เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
32
1060870567
เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
33
1060770745
เด็กชายจักรวาล  ลิ้มทองกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
34
1061620047
เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
35
1060870571
เด็กหญิงจิณห์วรัช  ภู่สาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1060871216
เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
37
1061600390
เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
38
1061600391
เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
39
1061600114
เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
40
1061600040
เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
41
1060860487
เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
42
1060870573
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
43
1060860100
เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
44
1060760435
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
45
1061600002
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
46
1060770641
เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
47
1060760165
เด็กชายเจษฎา  โชตินุชิต
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
48
1060860469
เด็กหญิงชญาดา  ทิพย์ละมัย
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
49
1060771091
เด็กชายชญานนท์  อรุณไพศาลกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
50
1060860104
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
51
1061600573
เด็กหญิงชนกนันท์  สุขวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
52
1061620003
เด็กชายชนาธิป  ศรีพวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
53
1060871290
เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
54
1060770384
เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
55
1060770749
เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
56
1060870585
เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
57
1061620048
เด็กชายชยพล  พงศ์เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
58
1061600003
เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
59
1060871217
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
60
1060871218
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุทยารักษ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
61
1060860107
เด็กชายชวัลวิทย์  คำหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
62
1060870581
เด็กชายชัชธร  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
63
1060771093
เด็กหญิงชัญญา  ศรีสุวรรณภพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
64
1060870017
เด็กหญิงชัญญานุช  หาญดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
65
1061600395
เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
66
1061620213
เด็กหญิงชินาภรณ์  ชูตระกูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
67
1060871306
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
68
1060860545
เด็กชายญาณวัฒน์  นาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
69
1060860013
เด็กหญิงญาดา  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
70
1060770601
เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1060760038
เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
72
1060870586
เด็กหญิงฐิตานันท์  ดำอำภัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
73
1060870587
เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
74
1060771081
เด็กชายฐิติพันธ์ุ  รักษ์ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
75
1061600396
เด็กชายณชพล  สุวินทรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
76
1061600006
เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
77
1061600007
เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
78
1060770603
เด็กหญิงณพรรษวรรณ  อนันต์ณัฏฐพงศ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
79
1060760041
เด็กหญิงณภัค  สิงห์งามกนก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
80
1061600008
เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
81
1060871220
เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
82
1060771243
เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณล้วน
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
83
1060860113
เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
84
1060870591
เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
85
1061600009
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
86
1060771099
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไม้รอด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
87
1060760454
เด็กชายณัฏฐพล  ปาปะเถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
88
1060860117
เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
89
1060870545
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
90
1060871292
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุมาลีศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
91
1060860120
เด็กหญิงณัฐชา  นวมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
92
1061600010
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
93
1060871293
เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
94
1060760047
เด็กหญิงณัฐธิดา  สองห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
95
1060771101
เด็กหญิงณัฐนรี  อินวงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
96
1060871222
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วินิจวรกิจกุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
97
1060771103
เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวัฒนนนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
98
1060860016
เด็กชายณัฐพล  สุทธวรรณขัย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
99
1060870597
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
100
1060870987
เด็กหญิงณัฐริกา  เสาว์ราช
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
101
1060870988
เด็กหญิงณัฐวดี  ทวิชศรี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
102
1060770151
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
103
1060870602
เด็กหญิงณิชกานต์  ริมพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
104
1061620161
เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
105
1060860126
เด็กชายดิฐพงค์  ปราณีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1060760463
เด็กหญิงดี  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
107
1060870735
เด็กชายเตชินท์  เรืองขจร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
108
1060860129
เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
109
1060860554
เด็กหญิงทักษพร  ฐิติเดชาชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
110
1060770390
เด็กชายทัศนพงศ์  ชื่นนิยม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
111
1060760578
เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
112
1060860555
เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
113
1060871249
เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
114
1060870608
เด็กชายธนกร  เป้าทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
115
1061600025
เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
116
1060871150
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
117
1060870609
เด็กชายธนดล  ผ่องพรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
118
1060760003
เด็กชายธนดล  ยอดขันธ์
ป.5
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
119
1060760062
เด็กหญิงธนภร  พุฒสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
120
1061610006
เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
121
1061620184
เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
122
1060870611
เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
123
1060870613
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
124
1060871151
เด็กหญิงธนัชชญา  ถิระปรารมณ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
125
1060770161
เด็กหญิงธนัสถา  บัวประภา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
126
1060771027
เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
127
1060760469
เด็กชายธนิยะ  ชินากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
128
1061600401
เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
129
1060860375
เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
130
1060870616
เด็กหญิงธัญพร  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
131
1060860020
เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
132
1060870040
เด็กหญิงธาริกา  กองหนู
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
133
1060770776
เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
134
1060870267
เด็กชายธาวิน  สงสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
135
1060870618
เด็กชายธิปกลักษณ์  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
136
1060770778
เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
137
1061600164
เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
138
1061600169
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
139
1060870997
เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
140
1060860560
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1060760476
เด็กชายธีรวัจณ์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
142
1060870621
เด็กชายธีรุตม์  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
143
1060860141
เด็กชายนครินทร์  คเณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
144
1060870624
เด็กหญิงนงนภัส  แย้มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
145
1061600403
เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
146
1060771028
เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
147
1060770168
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภะวะ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
148
1060870627
เด็กชายนรัตน์  ัจันทร์ช่วง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
149
1060770009
เด็กหญิงนราทิพย์  ผินกลับ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
150
1060870628
เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
151
1061620009
เด็กชายนวพรรษ  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
152
1060760483
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือพงศ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
153
1060760078
เด็กชายนิติภูมิ  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
154
1060770789
เด็กหญิงนิพพาน์  ตู้จินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
155
1060871003
เด็กหญิงนิราจันทร์  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
156
1060770615
เด็กชายนิษฐสิทธิ์  วัฒนจันทร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
157
1060770021
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กากแก้ว
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
158
1061610016
เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
159
1060870634
เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
160
1060770179
เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
161
1060871005
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
162
1060770398
เด็กชายปภังกร  นานอก
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
163
1060770792
เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
164
1061600406
เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
165
1060760493
เด็กหญิงปรายฝน  ผาสุขกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
166
1060871232
เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
167
1060760495
เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
168
1060770794
เด็กหญิงปริยากร  พรหมประกอบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
169
1060760086
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใบสัน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
170
1060760088
เด็กชายปฤญ  วัชระรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
171
1060870641
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
172
1060760497
เด็กชายปวเรศ  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
173
1060871157
เด็กหญิงปวีณา  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
174
1060770796
เด็กหญิงปัญญดา  กีรติชีวิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
175
1060860458
เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1060870649
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
177
1060771117
เด็กหญิงปาณิสรา  โชคเลิศพัฒนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
178
1060760499
เด็กหญิงปิ่นนรา  อังกุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
179
1060771119
เด็กชายปิยวัฒน์  จารุประกร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
180
1060770558
เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนจิรดา
สพป.นนทบุรี เขต 2
181
1060871234
เด็กหญิงปุญญดา  ธัญธริษตรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
182
1060860490
เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
183
1060860153
เด็กหญิงปุณยนุช  ชคศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
184
1060760500
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ทองเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
185
1060771035
เด็กชายปุลหิรัญย์  ชนะศรี
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
186
1060771143
เด็กหญิงเปมิกา  ฟง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
187
1060860573
เด็กชายพงศกร  ยาทะเล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
188
1060770011
เด็กชายพงศ์สิน  อรุญกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
189
1061620058
เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
190
1061620186
เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
191
1060770012
เด็กชายพชรพล  เกิดมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
192
1060871011
เด็กหญิงพรนภัส  พง์วเศษ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
193
1061600184
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
194
1060870664
เด็กชายพลมาศ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
195
1060760509
เด็กชายพัฒน์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
196
1060860160
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
197
1060770809
เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
198
1060871238
เด็กชายพัสกร  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
199
1060770814
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ณัฏฐนันท์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
200
1060760514
เด็กชายพิทยุตม์  ชูเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
201
1060860575
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
202
1060770206
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เผ่าชู
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
203
1060870079
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
204
1060870671
เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
205
1060860473
เด็กชายพิสิษฐ์  ปิยาพรวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
206
1060770817
เด็กชายพีร  ภวังคะนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
207
1060860163
เด็กชายพีรพัฒน์  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
208
1060871016
เด็กชายพีรภาส  ชนภัทรภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
209
1060870676
เด็กชายพีระณัฐ  วณิชโชคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
210
1060870677
เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1061600193
เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
212
1060760518
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
213
1060860219
เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
214
1060770402
เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
215
1060860166
เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
216
1060760525
เด็กหญิงภัณฑิลา  เปรียวประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
217
1060870680
เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
218
1060870681
เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
219
1060770431
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
220
1060870085
เด็กหญิงภาวิกา  กองหนู
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
221
1061600017
เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
222
1060860474
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
223
1061600018
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
224
1060770828
เด็กชายภูมิพัฒน์  ลีลาศิริวณิชย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
225
1060870685
เด็กชายภูมิรพี  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
226
1060760528
เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
227
1060771039
เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
228
1060871241
เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
229
1060870688
เด็กชายภูริวัฒน์  จตุเทน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
230
1060760529
เด็กชายภูวเดช  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
231
1060870689
เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
232
1060871309
เด็กชายไมค์เคิล  วิฑูรย์ อนุวัตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
233
1060770072
เด็กหญิงยลวรี  กาญจะแสน
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
สพป.นนทบุรี เขต 2
234
1060860175
เด็กชายยศพนธ์  ธราวงศ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
235
1061600024
เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
236
1061610017
เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
237
1060770833
เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
238
1060870698
เด็กชายรพีพงศ์  อินทร์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
239
1061620061
เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
240
1061600020
เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
241
1060760538
เด็กชายรัฐชาติ  หมูนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
242
1060770223
เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
243
1061600209
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
244
1060770561
เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต
ป.6
โรงเรียนจิรดา
สพป.นนทบุรี เขต 2
245
1060860584
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1060760124
เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
247
1060860489
เด็กหญิงวรณัน  วหาวิศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
248
1060770412
เด็กหญิงวรพรพรรณ  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
249
1060771042
เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
250
1060860181
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
251
1060771041
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
252
1060871242
เด็กชายวรินทร  ประนม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
253
1060760130
เด็กชายวัชรธร  บรรพตนพเก้า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
254
1060860183
เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
255
1060871300
เด็กชายวัชรพัฒน์  ริดำรงค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
256
1060860184
เด็กชายวัชรากร  สมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
257
1060770836
เด็กหญิงวิชิตา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
258
1060860408
เด็กชายวิภูดิศสร  พจน์ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
259
1060760131
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
260
1061620191
เด็กชายวิศรุต  ฆ้องเสนาะ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
261
1061600421
เด็กชายวีรกร  ประจงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
262
1060771132
เด็กชายวีรวิชญ์  ปกแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
263
1061600423
เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
264
1060870707
เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
265
1060771043
เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
266
1060770415
เด็กชายศิณวัฒน์  ไชยศรีธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
267
1060870711
เด็กหญิงศิร์กานต์  สกลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
268
1060771044
เด็กชายศิรวิชญ์  กู้สกุลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
269
1060770247
เด็กชายศิรวิทย์  เหล่าเงินทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
270
1060860058
เด็กหญิงศิริธารทิพย์  เชยอารมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
271
1060760005
เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาส
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
272
1060770842
เด็กชายศิวัช  สังขดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
273
1060771045
เด็กชายศุทธวีร์  จิตรนวเสถียร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
274
1060860193
เด็กชายศุภกร  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
275
1060770843
เด็กชายศุภกร  โพธิวชิราธร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
276
1061600425
เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
277
1060760006
เด็กชายศุภกรณ์  รุ่งฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
278
1060870104
เด็กชายศุภกริชณ์  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
279
1060770845
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขโพธารมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
280
1060860194
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1061600239
เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
282
1060771133
เด็กชายสมิฏพงศ์  เหลืองอมรนารา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
283
1060871303
เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
284
1061600227
เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
285
1060860590
เด็กชายสรวิศ  ธิษาจารย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
286
1060770250
เด็กชายสหรัฐ  ลีโอ ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
287
1060771134
เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
288
1060770017
เด็กชายสิริมงคล  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
289
1060760008
เด็กหญิงสิริมา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
290
1060760144
เด็กชายสิโรตม์  กิตติปัญจมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
291
1060760558
เด็กหญิงสุกฤตา  สาธุภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
292
1060760559
เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
293
1060760561
เด็กหญิงสุชานันท์  โสลันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
294
1060860416
เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
295
1061620069
เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
296
1060860206
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  สุริยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
297
1060870719
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริอังคาวุธ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
298
1060871244
เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
299
1060870720
เด็กหญิงสุวพิชญ์  สำราญถิ่น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
300
1060760726
เด็กชายสุวิจักขณ์  ถิระพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 1
301
1061620071
เด็กหญิงสุวิชาดา  น้ำทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
302
1060870331
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
303
1060770860
เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
304
1060770422
เด็กชายอชิระ  ศรีวรลักขณา
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
305
1060870725
เด็กชายอธิป  จิตรวศินกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
306
1060760727
เด็กชายอธิปพัฒน์  เอี่ยมผ่องใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 1
307
1060860595
เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
308
1060770862
เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
309
1060870120
เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
310
1060771046
เด็กหญิงอภิญญา  สงัข์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
311
1060770864
เด็กชายอภิสร  เงินเลิศวัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
312
1060770870
เด็กหญิงอเมเลีย  นูนึช กาแลนต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
313
1060760569
เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
314
1061600244
เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
315
1061600432
เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1060870546
เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
317
1060771047
เด็กหญิงอัจฉรา  จังธนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
318
1060860475
เด็กหญิงอัจรีย์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
319
1061600597
เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
320
1060770075
เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณสาร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
สพป.นนทบุรี เขต 2
321
1060860421
เด็กหญิงอารยา  ไพรเถื่อน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
322
1060760161
เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
323
1060871247
เด็กชายอุปรากร  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
324
1061600433
เด็กหญิงไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
325
1060870741
เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
326
2060760172
เด็กหญิงกชมน  เหมามิฌาต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
327
2060770879
เด็กหญิงกัณณ์ษร  การพินิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
328
2060770884
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เด็ดแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
329
2060760186
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คมจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
330
2060870341
เด็กชายกิตติวุฒิ  แพนไธวง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
331
2060760188
เด็กชายคณาไธย  กาญจนขันธวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
332
2060860497
นายจิตติณณ์  จริงจิตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
333
2060870353
เด็กชายจิรภัทร  กตเวทวารักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
334
2060760194
เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
335
2060860498
เด็กชายชนันธร  ชมพูนุท ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
336
2060760203
เด็กชายชยพล  จารุประการ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
337
2060870361
เด็กหญิงชลดา  อินทนิล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
338
2060771222
เด็กหญิงชลทิชา  ปิยะธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
339
2061610031
เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
340
2060870363
เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
341
2060870365
เด็กหญิงชาลิสา  อุตสาหะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
342
2060870369
เด็กชายณพีพันธุ์  ประยูรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
343
2060770899
เด็กชายณภัทร์  โรจนขจร
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
344
2060871312
นายณรงค์พล  กิจรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
345
2060860505
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจเร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
346
2060870373
เด็กชายณัฐพงศ์  กุลแสง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
347
2060760212
เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
348
2060760213
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
349
2060871314
เด็กชายดรณ์  ประสพกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
350
2060771227
เด็กหญิงทยาภา  วงศ์วัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
351
2060760221
เด็กชายธนพนธ์  ตระกูลรัตนานนท์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
352
2060870382
เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
353
2060770905
เด็กชายธรรศ  กาญจนรินทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
354
2060871317
เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
355
2060870392
นางสาวธีรธิดา  เณรผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
356
2060870393
เด็กชายธีรภัทร  ทุ่มวิเศษ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
357
2060871318
เด็กหญิงนภัส  เพียรถาวรกิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
358
2060760237
เด็กหญิงนันทชา  ปริญญาศาสตร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
359
2060871319
เด็กหญิงนันท์นภัส  นูโทน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
360
2060770436
เด็กชายน่านฟ้า  แย้มนิล
ม.3
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
361
2060870403
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทินช่วย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
362
2060870404
เด็กชายบดินทร์  ศรีหาคุณ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
363
2060870405
เด็กชายบวรภัค  เขียวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
364
2060760242
เด็กชายบูรพรา  มหธนานุวัติพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
365
2060770320
นายเบญจพล  อินทร์งาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 2
366
2060760243
เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
367
2060870413
เด็กหญิงปาลิดา  สมผัด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
368
2060871323
เด็กหญิงพรพิริญา  สาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
369
2060760254
เด็กหญิงพัชริดา  ยืนสุข
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
370
2060760255
เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
371
2060870428
เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
372
2060770919
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วิญญูตระกูล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
373
2060870431
เด็กหญิงพิรตา  ลออทรัพยาภัทร
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
374
2060760261
เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
375
2060760263
เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วบุดดา
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
376
2060870440
เด็กชายมนัฐยศ  จิตรสมาน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
377
2060770922
เด็กหญิงรุจาภา  วงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
378
2061600067
เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
379
2060760274
เด็กหญิงวรพา  จันทร์กลาง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
380
2060870449
เด็กชายวรากร  ประทีปทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
381
2060760277
เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
382
2060770924
เด็กหญิงวัลยพร  ธูปะเตมีย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
383
2060770925
เด็กชายวายุ  ทาเคมูระ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
384
2060870453
เด็กชายวีรเดช  เงินมูล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
385
2060870457
เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนทองหลาง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
386
2060760281
เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
387
2061600069
เด็กชายศิวกร  จันทร์จริยากุล
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
388
2060760284
เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
389
2060771234
เด็กหญิงสุนิภา  บูรณะสัมฤทธิ
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
390
2060770936
เด็กหญิงสุภัชชา  สีละศุภพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
391
2060870467
เด็กหญิงสุรนิชญ์  ภิรมย์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
392
2060760294
เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
393
2060760295
เด็กหญิงอธิชา  อมรเวช
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
394
2060860521
เด็กหญิงอริสา  อัศวฬหะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
395
2060860522
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
396
2060871334
เด็กชายเอกวิทย์  นนทพจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
397
3061600256
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
398
3060771052
เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงจู
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
399
3061620080
เด็กหญิงกรปรียา  พุ่มจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
400
3060870135
เด็กชายกรวิชญ์  ลับโกษา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
401
3060870743
เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
402
3060770950
เด็กชายกฤตภาส  เลิศมงคลโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
403
3060871184
เด็กชายกสิณพจน์  ช้างปั้น
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
404
3060870748
เด็กชายกัณตภณ  แสงเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
405
3060771238
เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
406
3060860069
เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
407
3061620082
เด็กชายกันตินันท์  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
408
3060760592
เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  ชมเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
409
3061610019
เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
410
3061620086
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
411
3060760314
เด็กหญิงกานต์รวี  เกรียงไกรสุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
412
3060870751
เด็กชายกิตติณัฐ  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
413
3060870752
เด็กชายกิตติทัติ  ขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
414
3060870753
เด็กชายกิตติธัช  เตียสุนทรารมย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
415
3060760315
เด็กชายกิตติภพ  ฉวีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
416
3060760595
เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
417
3060860086
เด็กชายโกวิทย์  อ่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
418
3061600267
เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
419
3061600026
เด็กหญิงขวัญณรี  ปรักมะวงศ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
420
3060871254
เด็กชายขัตติยะ  วิริยะเกียรติพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
421
3061600034
เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
422
3060770952
เด็กชายคณพศ  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
423
3061600269
เด็กชายคณิศร  ฤทาสว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
424
3060770953
เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
425
3061600272
เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
426
3061600027
เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
427
3060770445
เด็กหญิงจิณห์นิภา  พงษาชัย
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
428
3061620165
เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
429
3060870755
เด็กชายจิตติพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
430
3060770448
เด็กชายจิรพล  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
431
3061600440
เด็กหญิงจิรัชญา  โสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
432
3060770024
เด็กหญิงจิรัชยา  สัญญจิตต์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
433
3060860240
เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
434
3060760599
เด็กหญิงจิรารัตน์  วัฒนเกษมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
435
3061600538
เด็กชายเจษฎา  วงศ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
436
3060860621
เด็กหญิงฉัตรวดี  คนตรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
437
3061620092
เด็กหญิงชญานิศ  หมื่นบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
438
3061600275
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
439
3060870759
เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีปิติวิทยานันท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
440
3061600443
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยอดอานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
441
3060860242
เด็กชายชนธัญ  เกิดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
442
3061600444
เด็กหญิงชนัญชิดา  ห่วงวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
443
3060770453
เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมดวง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
444
3060860070
เด็กหญิงชนินาถ  บำรุงชนม์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
445
3060771057
เด็กชายชยพันธ์  คงมี
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
446
3060860244
เด็กหญิงชยานันท์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
447
3060770455
เด็กชายชยานันท์  โรจน์ฤทธิไกร
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
448
3061620094
เด็กชายชวนากร  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
449
3060760332
เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
450
3060770457
เด็กหญิงชวิศา  ปฏิทัศน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
451
3060770458
เด็กหญิงชัญญา  คัจฉพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
452
3060770459
เด็กหญิงชัญญาดา  วิวัฒนศิลป์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
453
3060860071
เด็กชายชัยวุฒิ  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
454
3060871187
เด็กหญิงชามาวีร์  วิริยะกุลพานิช
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
455
3061620025
เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
456
3060760334
เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
457
3061600446
เด็กชายญัฐดน  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
458
3060871259
เด็กหญิงญาดา  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
459
3060870775
เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
460
3060760608
เด็กหญิงฐิตารีย์  วัชรเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
461
3060760610
เด็กหญิงฐิติวรดา  ถิรปภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
462
3060760614
เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
463
3061600448
เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
464
3060870776
เด็กชายณฐพงศ์  ทองดำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
465
3060771058
เด็กหญิงณฐมน  วังสุข
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
466
3060770462
เด็กชายณปกรณ์  ภักดีกอบกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
467
3060771156
เด็กหญิงณัชชนม์  กาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
468
3060870779
เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
469
3060770960
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนินทร์สถาปัตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
470
3061620026
เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
471
3060870781
เด็กชายณัฏฐวีร์  อินทร์สุวอ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
472
3060871263
เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
473
3060771059
เด็กชายณัฏฐ์  ปั้นแววงาม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
474
3060770463
เด็กชายณัฏฐ์  ภัทรากรธาดา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
475
3060770664
เด็กชายณัฐชนนท์  เยี่ยมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
476
3060870785
เด็กหญิงณัฐชนันท์  จารุพงศกร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
477
3060870787
เด็กชายณัฐชัย  ศรีตะสังข์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
478
3060870790
เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
479
3060770668
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
480
3060870793
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศิริวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
481
3060770963
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วัฒนศรีรังกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
482
3060860524
เด็กชายณัฐวีร์  เติมธีรพจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
483
3060860525
เด็กหญิงณิชา  หงษ์ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
484
3060871265
เด็กหญิงณิชากร  คอนดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
485
3060770670
เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
486
3061600455
เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
487
3060870802
เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
488
3060870954
เด็กหญิงเณศรา  เนื่องนาคา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
489
3060860255
เด็กชายดนุสรณ์  ศิริเสมอจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
490
3060871337
เด็กชายดารัณ  วุฒินิติกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
491
3060770473
เด็กชายดาริส  มัสโอดี
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
492
3060870803
เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
493
3060771061
เด็กหญิงต้นหลิว  มงคล
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
494
3060860256
เด็กหญิงตรงกมล  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
495
3060770082
เด็กชายถิรภัทร  ตันวิทยา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
สพป.นนทบุรี เขต 2
496
3060860257
เด็กชายทรรศนันท์  โฆษิตธรรมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
497
3060870156
เด็กชายทินภัทร  รูปเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
498
3060870806
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุขไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
499
3060770550
เด็กชายเทพปกรณ์  คงจีน
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
500
3060770552
เด็กหญิงแทนชนก  เนตรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
501
3061620157
เด็กหญิงแทนรัก  สิริรัตนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
502
3060871338
เด็กชายธนกฤต  ขันธจิตต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
503
3060770475
เด็กชายธนกฤต  สายวิรุณพร
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
504
3060871266
เด็กชายธนกฤต  อโณทัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
505
3060871339
เด็กชายธนทัต  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
506
3061600029
เด็กหญิงธนภร  จงสมจิตต์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
507
3060860266
เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
508
3060871268
เด็กชายธนวัฒน์  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
509
3060770288
เด็กชายธนศักดิ์  สุทิน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
510
3060871340
เด็กชายธนัท  เอื้อบุญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
511
3060871269
เด็กชายธนาภัทร  วงศ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
512
3060860462
เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย
ป.4
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
513
3061600459
เด็กหญิงธนิสา  เพ็ญสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
514
3060871270
เด็กหญิงธมลวรรณ  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
515
3060870505
เด็กชายธราเทพ  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
516
3060870159
เด็กชายธราธิป  พลชาย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
517
3060871062
เด็กชายธฤต  ล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
518
3060870964
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผูววิทยา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
519
3060770970
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ราศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
520
3060871063
เด็กชายธัชชัย  ลำเจียก
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
521
3060760627
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
522
3060870819
เด็กหญิงธิษตยา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
523
3061600463
เด็กชายธีร์กวิน  เจริญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
524
3060770677
เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
525
3060870820
เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
526
3061600312
เด็กชายธีรนันท์  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
527
3060871271
เด็กชายธีรภัทร  ตันติกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
528
3060860526
เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
529
3060860642
เด็กหญิงธีรยา  ธรรมจารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
530
3060871065
เด็กชายธีรศักดิ์  แย้มประโคน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
531
3061610023
เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
532
3061600081
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
533
3060770681
เด็กหญิงนภัสกร  วุฒิไชยกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
534
3060871273
เด็กหญิงนภัสร  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
535
3061620111
เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
536
3060760354
เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
537
3060871341
เด็กหญิงนริศรา  คงประทีป
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
538
3060770482
เด็กหญิงนลินรัตน์  สุชลจิต
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
539
3060860075
เด็กชายนัธทวัฒน์  ผลเจริญนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
540
3060760357
เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
541
3061600315
เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
542
3061600082
เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
543
3060770980
เด็กหญิงนารา  เปล่งขำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
544
3061600318
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
545
3061620113
เด็กหญิงนิชา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
546
3060760728
เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 1
547
3061620199
เด็กชายนิปุณ  ไทรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
548
3060771064
เด็กหญิงบุญญมาศ  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
549
3060770551
เด็กหญิงเบญจพร  ทองน่วม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
550
3060860353
เด็กหญิงเบญจพร  พาหุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
551
3060770486
เด็กชายปกรณ์  วิรการินทร์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
552
3060771065
เด็กชายปภังกร  นิลอรุณเดช
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
553
3060860286
เด็กชายปภังกร  เบ็ญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
554
3061600471
เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
555
3060760360
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
556
3061620118
เด็กหญิงปภาวิชญ์  สกุลบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
557
3060870174
เด็กหญิงปรารถนา  บูรณะศิลปิน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
558
3061600473
เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
559
3061600326
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
560
3061600474
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
561
3060870841
เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
562
3060760364
เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
563
3061600476
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
564
3060760647
เด็กชายปัณณธร  พงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
565
3060760646
เด็กหญิงปัณณธร  สิงห์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
566
3060870844
เด็กชายปารมี  แซ่เจียะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
567
3060870845
เด็กหญิงปารวี  สุวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
568
3060870847
เด็กหญิงปาลิดา  อาริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
569
3060760649
เด็กหญิงปาลินรดา  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
570
3060770491
เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
571
3061620150
เด็กหญิงปิยศาสตร์  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
572
3060860530
เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
573
3060871345
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
574
3060870851
เด็กหญิงปุญญิศา  ชีวะอิสระกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
575
3061600480
เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
576
3060770571
เด็กชายปุณชิต  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนจิรดา
สพป.นนทบุรี เขต 2
577
3060770986
เด็กชายปุณธวัช  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
578
3061600540
เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
579
3060871079
เด็กหญิงผกวรรณ  ไทรปาน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
580
3061600562
เด็กชายพงศกร  ศรีฉ่ำพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
581
3060860296
เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
582
3061610024
เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
583
3060870852
เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
584
3061600481
เด็กชายพนมวัสส์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
585
3060871081
เด็กหญิงพนิตพร  พุทธศักดิ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
586
3060770042
เด็กหญิงพรนภา  อรรถโสภา
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
587
3060871277
เด็กหญิงพรนัชชา  เรือนนุช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
588
3061600030
เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
589
3060770494
เด็กหญิงพรลภัส  วิสุตกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
590
3060871278
เด็กหญิงพริริสากร  โลณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
591
3061600335
เด็กหญิงพลอยปภัส  บุณยพัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
592
3060770495
เด็กหญิงพอฤทัย  ชินกาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
593
3060860659
เด็กหญิงพัชรพร  โถน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
594
3060870179
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
595
3060770693
เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
596
3060870548
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
สพป.ปทุมธานี เขต 2
597
3060870859
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
598
3060770497
เด็กหญิงพัทธนันท์  วิวัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
599
3061600031
เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
600
3060860304
เด็กชายพัสกร  ทองจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
601
3060870860
เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
602
3060770499
เด็กหญิงพิชชาภา  เพชรนอก
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
603
3060770501
เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มม่วง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
604
3061620125
เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
605
3060870863
เด็กหญิงพิณญาภรณ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
606
3060760665
เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
607
3061600032
เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
608
3060870868
เด็กหญิงพีรดา  วิทูรประสาทผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
609
3061600085
เด็กชายพีรพล  สำราญ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
610
3060870869
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
611
3060770506
เด็กหญิงพีรยา  มุสิกอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
612
3060871134
เด็กชายพีระแพทย์  พุทธเส็ง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
613
3061620152
เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
614
3061620153
เด็กหญิงเพชรรุ้ง  แสงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
615
3060771079
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จาดเอี้ยง
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
616
3060871351
เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
617
3060870182
เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
618
3060860480
เด็กหญิงภคมน  หอมเสมอ
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
619
3060770697
เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
620
3061600489
เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
621
3060860481
เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
622
3060770509
เด็กหญิงภัทรวดี  นวพลโกมล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
623
3060760377
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริทศางค์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
624
3061620035
เด็กหญิงภัทรศยา  พุฒจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
625
3060770997
เด็กหญิงภัทระ  เตมีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
626
3060760674
เด็กหญิงภัทราภา  แก้วประพาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
627
3060760378
เด็กหญิงภัทริณี  ตริสิริสัตยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
628
3061600087
เด็กชายภาดนุ  ม้าวิไล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
629
3060860315
เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
630
3061600033
เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
631
3060870877
เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
632
3061600495
เด็กชายภูบดี  แช่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
633
3060871280
เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
634
3060760381
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
635
3060870880
เด็กชายภูริ  ส่งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
636
3060870881
เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
637
3061620128
เด็กชายภูริพัฒน์  ขาวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
638
3060860482
เด็กหญิงมณีจันทร์  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
639
3060770515
เด็กหญิงมรรษกร  น้ำใจดี
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
640
3060760386
เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
641
3061600344
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
642
3060871286
เด็กหญิงเมธาพร  ไขประภาย
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
643
3060860702
เด็กหญิงโมธิกา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
644
3061600499
เด็กหญิงรฐมนฑ์  มากวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
645
3061600500
เด็กหญิงรฐาพัชร์  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
646
3060871211
เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
647
3060870891
เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์สกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
648
3060870893
เด็กชายรัชภาส  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
649
3060770521
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เรืองรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
650
3060771241
เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
651
3061620179
เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พิพิธพัฒนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
652
3060771067
เด็กหญิงรุสิลดา  สังข์สีเหลือบ
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
653
3060870233
เด็กชายเรณุพัฒน์  สุวิชัย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
654
3060871202
เด็กชายฤทธากร  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
655
3060771003
เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์วรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
656
3060760680
เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
657
3060770524
เด็กชายวชรนน  อวยพร
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
658
3060760683
เด็กหญิงวดี ช.  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
659
3060860673
เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์มณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
660
3060860325
เด็กหญิงวรินทร  ปึกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
661
3060860449
เด็กชายวัชรวิศร์  ปราชญ์เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
662
3060860081
เด็กชายวันจักร  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
663
3060771004
เด็กหญิงวัลยาลักษณ์  จันทรสถาพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
664
3060860329
เด็กหญิงวิโรสิรินทร์  เดชพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
665
3061600512
เด็กชายศรณ์  สุขขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
666
3060870909
เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิรินิยมชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
667
3060870207
เด็กชายศราวิน  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
668
3060870910
เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
669
3061600513
เด็กหญิงศรุภา  ทวีอุดมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
670
3060771192
เด็กหญิงศลิษา  พึ่งพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
671
3061600355
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
672
3060771069
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
673
3060870911
เด็กหญิงศศิญดา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
674
3060771070
เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
675
3060860532
เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
676
3061600518
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
677
3061620176
เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
678
3060860338
เด็กชายสรทรรศน์  จวงสันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
679
3060771071
เด็กชายสรัล  สายสนิท
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
680
3060870924
เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
681
3060870925
เด็กหญิงสิตานันท์  พัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
682
3061600093
เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
683
3060770313
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
684
3060770536
เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
685
3060771073
เด็กหญิงสิรินภา  เงินถม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
686
3060770056
เด็กหญิงสุชานันท์  เย่าผู้
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
687
3061620177
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลีลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
688
3060870935
เด็กหญิงสุธาสีนี  ไทยวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
689
3061620144
เด็กหญิงสุธิดา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
690
3060860691
เด็กหญิงสุรภา  กาลพันธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
691
3060770542
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่จู
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
692
3060870941
เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมวิเชียรเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
693
3060771074
เด็กชายอธิพันธ์  ชัยวัฒนาธร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
694
3060860465
เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
695
3060760702
เด็กหญิงอภิญญา  ดีแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
696
3061600529
เด็กหญิงอภิสิริ  ดำรงสุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
697
3060871113
เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
698
3060860535
เด็กหญิงอมุนราโจน เกสรกุล  กัวนิโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
699
3060870946
เด็กหญิงอรณัฐฌา  จงเพียร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
700
3061600532
เด็กหญิงอริสรา  รื่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
701
3060771208
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ดาวกระจาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
702
3060860453
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
703
3060760709
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
704
3060860485
เด็กหญิงอิงฟ้า  ถาวรพินิจธรรม
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
705
3060771077
เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
706
3060770545
เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
707
3061620156
เด็กชายเอกพัชร์  อ้นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
708
3060771247
เด็กหญิงเอฌิญา  นิลทกาล
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
709
3060770553
เด็กหญิงไอยลดา  ชัยโชค
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2