รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 4 ห้อง ม.1/6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1052302319
เด็กหญิงกนกวัณณ์  ประจักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
2
1052304076
เด็กหญิงกมลภัทร  นพกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
1051490517
เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4
1052301198
เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
5
1052304899
เด็กชายกรชวัลร์  ตันติวิเศษศักดิ์
ป.5
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
สพป.กรุงเทพมหานคร
6
1052301944
เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
7
1051500016
เด็กหญิงกรรณิกา  ระเบ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8
1052302823
เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
9
1052302658
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
10
1051490518
เด็กชายกฤตภาส  ไชยมนัส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11
1051490519
เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
12
1052301153
เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
13
1052301945
เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
14
1052303676
เด็กชายกฤษฏิ์  บุญต่อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
15
1051500849
เด็กหญิงกวิตา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
16
1052303354
เด็กชายกวินภพ  ตันธเนศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
17
1052303494
เด็กหญิงกวิสรา  คูรัตนศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
18
1052300060
เด็กชายกษิดิศ  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
19
1052301947
เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
20
1052300650
เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
21
1052302763
เด็กชายกัญจน์  รงคะศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
22
1052303465
เด็กชายกันตธีร์  มาณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
23
1052303679
เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
24
1051490633
เด็กหญิงกันติชา  แซ่ชี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
25
1051490520
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
26
1051490634
เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
27
1051500420
เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
28
1052301502
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
29
1051500586
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
30
1052304605
เด็กชายกิตตินันท์  เห็นแสงหงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
31
1052300654
เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
32
1052304634
เด็กชายกิตติพิชญ์  วิบูลย์เลิศวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
33
1052300556
เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
34
1051490521
เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
35
1051500464
เด็กหญิงกุลปริยา  สวนมะนัด
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 4 ห้อง ม.1/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1051500850
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
37
1052301259
เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
38
1051500284
เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
39
1051500149
เด็กหญิงเกศินี  น้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
40
1052301257
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
41
1052300064
เด็กชายคณนภ  พูลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
42
1052300557
เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
43
1051500852
เด็กชายคมิก  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
44
1052300558
เด็กหญิงคล้องขวัญ  ชาญนำสิน
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
45
1052300559
เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
46
1052303545
เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
47
1051500853
เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
48
1052304917
เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
49
1052300003
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
50
1051500588
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
51
1052302061
เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
52
1051500025
เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
53
1052302654
เด็กชายจิรทีปต์  เหลืองวิไลเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
สพป.กรุงเทพมหานคร
54
1052302062
เด็กชายจิรวัฒน์  อมรโอภาสเสถียร
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
55
1051500743
เด็กหญิงจิรัชยา  ตาดวงศ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
56
1052300068
เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
57
1052303106
เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
58
1052303498
เด็กหญิงจีซู ยุน  คำวิลัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
59
1052300561
เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
60
1051500372
เด็กชายจุฑาภัทร  แซ่ตั๊ง
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
61
1052300150
เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
62
1052301649
เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
63
1051500934
เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
64
1052301202
เด็กชายฉัตริน  ปินโอฬารรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
65
1052304154
เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
66
1051490954
เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
67
1052301158
เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
68
1051500589
เด็กชายชนกันต์  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
69
1052303107
เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
70
1051500421
เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1051500270
เด็กหญิงชนากานต์  อยู่สาโก
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
72
1051500592
เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
73
1052303501
เด็กชายชยพล  เลิศงามมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
74
1052301836
เด็กชายชยุตม์  โลหชิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
75
1052304565
เด็กชายชลิต  ผาสุกจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
76
1051500593
เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
77
1051490523
เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
78
1052301952
เด็กหญิงชัญญา  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
79
1052303503
เด็กชายชัยธัช  ตันประวัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
80
1052303546
เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
81
1052302909
เด็กหญิงชาคริยา  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
82
1052300671
เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
83
1051491058
เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
84
1052304260
เด็กชายชินดนัย  รัฐสมุทร
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
85
1052302440
เด็กชายโชต  อยู่ประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
86
1052301999
เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
87
1052304831
เด็กชายโชติพัฒน์  ล่ำซำ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
88
1052303163
เด็กชายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
89
1051500859
เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
90
1052304645
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
91
1051490644
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินาถ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
92
1052303696
เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
93
1052302398
เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
สพป.กรุงเทพมหานคร
94
1052300678
เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
95
1052300565
เด็กชายฐานวัฒน์  มาสิริวิโรจกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
96
1052300078
เด็กชายฐานัจล์  เทียนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
97
1052304916
เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
98
1051500861
เด็กหญิงฐิติชญา  นิติสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
99
1052301162
เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
100
1052302888
เด็กหญิงฐิรดา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
101
1052303506
เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
102
1052301205
เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
103
1051500037
เด็กหญิงณฐภรณ์  บัวกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
104
1052302910
เด็กชายณฐภัทร  มงคลปทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
105
1052300566
เด็กชายณตฉรรต  ส่งสิริ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1052303112
เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
107
1052303508
เด็กชายณภัทร  จึงธนโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
108
1052300080
เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
109
1052301955
เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
110
1052304159
เด็กชายณรงค์วัส  เบ็ญจลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
111
1051500599
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
112
1052303547
เด็กชายณวัฒน์  จินดาวิจักษณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
113
1052303697
เด็กหญิงณัชชา  ชัยบุรานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
114
1052303114
เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
115
1052303088
เด็กหญิงณัชชา  ปิณฑวิรุจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
116
1052303510
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร  วราเวทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
117
1051500866
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
118
1052301957
เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์  สมมาตร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
119
1052300284
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
120
1051500748
เด็กชายณัฏฐพล  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
121
1051490124
เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
122
1051490524
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
123
1051500040
เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
124
1052301381
เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
125
1051500043
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
126
1052303366
เด็กชายณัฐนนท์  สนิทสม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
127
1052300083
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทองขุนนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
128
1052303116
เด็กชายณัฐปคัลภ์  พฤฒิเมธานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
129
1052303511
เด็กชายณัฐพัชร  ผ่องญาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
130
1052303367
เด็กชายณัฐพัชร์  ฉันทโรจน์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
131
1052301653
เด็กหญิงณัฐภัค  หลักเเหลม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
132
1051490525
เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
133
1052303368
เด็กชายณัฐวัฒน์  สามัคคีธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
134
1052302769
เด็กชายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
135
1052301106
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
136
1052300573
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
137
1052303548
เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
138
1052301213
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
139
1052301996
เด็กชายเด่นพงศ์  เด่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
140
1052304504
เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
ป.6
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1052303642
เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
142
1052300408
เด็กชายต่อตระกูล  รังษีวรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
143
1052300693
เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
144
1051490543
เด็กชายทยากร  สุวานิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
145
1052304271
เด็กชายทรัพย์สมบัติ  ขันติสีลวา
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
146
1052301958
เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
147
1051500873
เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
148
1052303399
เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
149
1051490526
เด็กชายทาร์โร่  กุศลส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
150
1051490527
เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
151
1052302748
เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
152
1052300698
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
153
1052300090
เด็กชายธนกฤต  นิรนาท
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
154
1051490529
เด็กชายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
155
1051490531
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
156
1051490135
เด็กชายธนัชชัย  ขันทองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
157
1051490856
เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
158
1052301217
เด็กชายธนัชเอก  พรหมฝาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
159
1051490857
เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
160
1052301654
เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
161
1052303122
เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
162
1051490136
เด็กชายธนิเทพ  ประนัดโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
163
1052300700
เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
164
1052301624
เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
165
1052303549
เด็กชายธเนศพล  อมรจิรพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
166
1052302732
เด็กชายธรณ์  จันทนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
167
1051500879
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
168
1051500880
เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
169
1051500001
เด็กชายธรรมนูญ  เทียนมล
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
170
1052300811
เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
171
1052304162
เด็กชายธรรศ  ตันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
172
1052303685
เด็กชายธฤษณัช  วรรณะพาหุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
173
1051500425
เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
174
1052302733
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
175
1052303698
เด็กหญิงธันยธร  เจิ้ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1052303516
เด็กหญิงธันยนันท์  พูนบันดาลสิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
177
1052301789
เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
178
1051500274
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
179
1052302734
เด็กชายธีธัช  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
180
1051500886
เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
181
1052301960
เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
182
1051500063
เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
183
1052304863
เด็กชายธีรไนย  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
184
1051500066
เด็กชายธีรภัทร  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
185
1052303518
เด็กชายธีรภัทร  ชาญศรีภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
186
1051500611
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
187
1051490017
เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
188
1052304087
เด็กชายธีร์  ครุพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
189
1051490958
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
190
1052300098
เด็กชายนพรุจ  เลิศวิริยะพร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
191
1052304163
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
192
1052301628
เด็กหญิงนภธนพร  โพธิกำจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
193
1052303373
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
194
1052302071
เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
195
1052303374
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
196
1052302918
เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
197
1052301890
เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
198
1052303520
เด็กชายนวนที  แหยมพรรนัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
199
1052300578
เด็กชายนัธทวัฒน์  เรืองรองสรไกร
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
200
1052302891
เด็กชายนันทพัทธ์  พิทยาวงศ์อานนท์
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
201
1051500614
เด็กชายนันทวรรณ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
202
1051500246
เด็กหญิงนันทิญา  ขวัญยัง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
203
1051491089
เด็กชายนาวาภัทร  อุสาหพันธ์
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
204
1051490145
เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
205
1052303128
เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
206
1052303521
เด็กชายนิธิวิทย์  ศิริมาลัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
207
1052303375
เด็กชายนิธิศ  กาญจนนราวดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
208
1051490959
เด็กชายนิปุณรัญชน์  เบญจกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
209
1051490020
เด็กหญิงนิลทิพย์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
210
1052304193
เด็กชายบรมคุณ  หลาบหนองแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1051490722
เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นอารีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
212
1052304568
เด็กชายปจิต  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
213
1051500277
เด็กชายปฏิญญา  พรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
214
1051500078
เด็กหญิงปฏิญญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
215
1051500620
เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
216
1052300580
เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
217
1052302735
เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
218
1052300717
เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
219
1052303524
เด็กชายปภังกร  หวังชูเชิดกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
220
1051490022
เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
221
1051500890
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
222
1051500621
เด็กหญิงปราณปริญา  ศรีคาวี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
223
1052300107
เด็กชายปริชญ์  เลิศยิ่งยศ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
224
1052301633
เด็กหญิงปริญญภัทร  ธนะนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
225
1052301751
เด็กชายปรินทร  หลิน
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
226
1052301109
เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
227
1052301223
เด็กชายปลื้มปิติ  คล้อยอรุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
228
1052302078
เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
229
1052303471
เด็กชายปวรุตม์  วิพันธ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
230
1052303077
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
231
1052303131
เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
232
1051490860
เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
233
1052304167
เด็กหญิงปัญญ์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
234
1051500623
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
235
1052303550
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริปกรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
236
1052304168
เด็กชายปัณณสรณ์  ธัญลักษณ์ภาคย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
237
1052303551
เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
238
1051490960
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
239
1052301168
เด็กชายปัณณ์  ประไพวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
240
1052303134
เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
241
1052301228
เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
242
1052301229
เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
243
1051490861
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
244
1051490152
เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
245
1052301634
เด็กหญิงปิยะภัสสร์  ศรีวิริยานุภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1052301967
เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
247
1052301230
เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
248
1051500894
เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
249
1052304867
เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรเขียว
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
250
1052300600
เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
251
1052302263
เด็กหญิงปุณยภรณ์  เท้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
252
1052303380
เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
253
1052303400
เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
254
1052303136
เด็กชายพงศ์พล  สมพงษ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
255
1052301753
เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
256
1052300114
เด็กชายพชร  โตกระแสร์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
257
1052301519
เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
258
1052302084
เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
259
1052302332
เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
260
1051500345
เด็กชายพรภวิษย์  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
261
1051500373
เด็กหญิงพรหมพร  พรตเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
262
1051500341
เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
263
1052303381
เด็กชายพริษฐ์  จิตต์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
264
1052301385
เด็กชายพลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
265
1052302087
เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
266
1052303139
เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
267
1051490029
เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศน์วรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
268
1052301260
เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
269
1051500903
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
270
1052303530
เด็กชายพัสกร  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
271
1052303140
เด็กชายพิจักษณ์  วิไลพรรัตนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
272
1052301521
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
273
1051500628
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
274
1052303473
เด็กชายพิภัช  โตสุโยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
275
1052301637
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
276
1051500759
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
277
1052301970
เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรัทธาพุทธ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
278
1052303483
เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
279
1051500758
เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
280
1051500394
เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1052302558
เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี
ป.6
โรงเรียนวาสุเทวี
สพป.กรุงเทพมหานคร
282
1052301261
เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
283
1051490863
เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
284
1051490864
เด็กชายพีรพัฒน์  พุอ้อย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
285
1052301234
เด็กชายพีรวัส  จำจด
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
286
1052300745
เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
287
1052300746
เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
288
1051490883
เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
289
1051500154
เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
290
1052304286
เด็กชายภคนันท์  ทัศนาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
291
1051500908
เด็กชายภคพล  เนาว์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
292
1051500909
เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
293
1052300310
เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
294
1052304443
เด็กหญิงภัชชนก  นิรินธนชาติ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
295
1052304172
เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
296
1051490544
เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
297
1052302218
เด็กหญิงภัทร์รวี  เอี่ยมอำนวยสุข
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
298
1052304405
เด็กชายภาคิน  ตีรวัฒนประภา
ป.6
โรงเรียนเพลินพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
299
1052302933
เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
300
1052303385
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
301
1051490963
เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
302
1051490536
เด็กชายภุชิสสะ  ธนาธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
303
1052304412
เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
304
1052301240
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
305
1052301976
เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
306
1052303387
เด็กชายภูริณัฐ  เตชะอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
307
1052303388
เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
308
1051500826
เด็กชายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
309
1051500108
เด็กหญิงมทินา  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
310
1052302531
เด็กหญิงมนสุภา  สุรบท
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
311
1052300754
เด็กชายมาธวิน  เผ่าทิตธรรม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
312
1051500434
เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
313
1052301930
เด็กชายเมธาวงศ์  เมธานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
314
1051500763
เด็กหญิงยลลดา  ปุจฉาการ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
315
1051490044
เด็กหญิงโยธากรณ์  ปรโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1051490868
เด็กชายรชต  แสงวณิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
317
1052300812
เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
318
1051490869
เด็กหญิงรมิตา  เตรณานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
319
1052301922
เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
320
1052300133
เด็กชายรัชพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
321
1052302892
เด็กชายรัชพล  สุจีรา
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
322
1052302939
เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
323
1052301244
เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
324
1051500915
เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
325
1051490691
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
326
1051500005
เด็กหญิงแรกภัทร  จันทร์ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
327
1052303539
เด็กชายลภัส  สกุณา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
328
1051490171
เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
329
1051500633
เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
330
1052301262
เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
331
1052300760
เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
332
1052303655
เด็กชายวรณ  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
333
1052300588
เด็กชายวรพล  พันธ์ุเมธิศร์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
334
1052304875
เด็กชายวรวิทย์  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
335
1051490695
เด็กหญิงวรันธร  เจียมสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
336
1052304180
เด็กชายวรานนท์  ต่อกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
337
1051490537
เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
338
1052304876
เด็กชายวริศ  วิทิพย์รอด
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
339
1051490538
เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
340
1051500637
เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
341
1052300769
เด็กชายวิชญ์ภัทร  ตันพัฒนรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
342
1052304414
เด็กชายวิญญู  เอื้อศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
343
1052302173
เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
344
1052303401
เด็กชายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
345
1052303393
เด็กชายวิศรุต  จงภิญโญตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
346
1051490380
เด็กหญิงวีรยา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
347
1051490872
เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
348
1051490965
เด็กชายศตคุณ  สมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
349
1052303085
เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
350
1051500638
เด็กชายศรันย์  สายบุญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1052301066
เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนกานดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
352
1051500920
เด็กชายศิร  รามชนะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
353
1052301249
เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
354
1052300592
เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
355
1052304301
เด็กชายศุภ  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
356
1052303394
เด็กชายศุภกร  ไพศาลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
357
1051490874
เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
358
1052300782
เด็กชายศุภเกียรติ  มนัสศิริวิทยา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
359
1052302247
เด็กชายศุภโชค  เตียวเจริญโสภา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
360
1051500765
เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมอาจ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
361
1052301984
เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
362
1052302437
เด็กชายศุภวัฒน์  นิทัศน์ปกรณ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
363
1052304803
เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนมีนบุรีศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
364
1051490040
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
365
1051500921
เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
366
1051500358
เด็กชายเศรษฐพงษ์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
367
1052303694
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  จิตต์การุณย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
368
1052303150
เด็กหญิงสมฤดี  ลี้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
369
1051490545
เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
370
1052302894
เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
371
1052303542
เด็กชายสระณะ  ธนดีเจริญโชค
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
372
1052303652
เด็กชายสร้างสรรค์  ประสิทธิ์นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
373
1052302340
เด็กหญิงสราวลี  พูลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
374
1052300139
เด็กชายสัณหพลวัช  พุกะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
375
1052304194
เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
376
1051500642
เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
377
1051490189
เด็กชายสิรภพ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
378
1052303152
เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
379
1052301252
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมปวธัญญู
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
380
1051500643
เด็กหญิงสิริกร  อัมระปาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
381
1052304184
เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
382
1051500767
เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
383
1051500644
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
384
1051500923
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
385
1051490966
เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1052301655
เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
387
1052303552
เด็กชายสุทธินันท์  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
388
1051490708
เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
389
1051500133
เด็กชายสุธินันท์  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
390
1052300144
เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
391
1051490877
เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
392
1051490542
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงเทียน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
393
1051490884
เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
394
1052302102
เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
395
1052301254
เด็กชายหริษฐ์  อรุณศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
396
1052301645
เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
397
1052300601
เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
398
1052302439
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
399
1052301395
เด็กชายอดิพณ  ศิรินันท์อนุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
400
1052303553
เด็กชายอติกันต์  หวลเจริญทนต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
401
1052301993
เด็กชายอธิภัทร  บุญชำนาญ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
402
1051490516
เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
403
1051500647
เด็กหญิงอนงค์นาถ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
404
1052302000
เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
405
1052303477
เด็กชายอภิชา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
406
1052303397
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
407
1052303690
เด็กหญิงอมลณัฐ  โกฏิชนม์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
408
1052304611
เด็กชายอักษราทร  จันทร์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
409
1051500649
เด็กหญิงอังคณา  ตรีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
410
1052301126
เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง
ป.5
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
สพป.กรุงเทพมหานคร
411
1051500650
เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
412
1052302848
เด็กหญิงอายะ  พ่วงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
413
1052303654
เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
414
1051490540
เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
415
1051500146
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
416
1052302745
เด็กชายอิษฎา  สกุลสุธีบุตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
417
1052301113
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
418
1052303544
เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
419
1052302780
เด็กหญิงไอริณรยา  พิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
420
1052301398
เด็กชายฮิโรคิ  ยามาอุจิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
421
1081290086
เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์ ย้ายมาจาก
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสอบที่
 501
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
422
1051490503
เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
423
1051490502
เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
424
1051490501
เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
425
1051490348
เด็กหญิงพรชนัน  ธิราชเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
426
2051500936
เด็กหญิงกมลชนก  โชคนำกิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
427
2051490969
เด็กหญิงกรกช  วัฒนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
428
2051490970
เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ศิริรักษ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
429
2052303830
เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
430
2052301263
เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
431
2052303835
เด็กชายกฤตเมธ  พิศาลรัศมี
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
432
2052303831
เด็กชายกฤตย์  กิตติชัยดำรง
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
433
2052303832
เด็กชายกฤติน  สุขุมรัตนาพร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
434
2052303834
เด็กหญิงกฤติยา  โชคดีพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
435
2052301406
เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
436
2052304195
เด็กชายกษิดิศ  วิบูลย์เกียรติ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
437
2052300822
เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
438
2052300816
เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
439
2051500940
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
440
2052304048
เด็กชายกันต์  กิตติชัยดำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
441
2052301410
เด็กชายกานต์  จิวัธยากูล
ม.2
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
442
2052303839
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์  ลักษณวิศิษฏ์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
443
2051490973
เด็กชายกิจพิเชษฐ์  อภิณัฐธีรากุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
444
2052303842
เด็กชายกิตติธัช  รัตนวรรณชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
445
2052300879
เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
446
2052303274
เด็กหญิงเกษราพร  ทรงศรีวิทยา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
447
2052300878
เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
448
2052304035
เด็กชายเขมจิรัฎฐ์  เฮงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
449
2052303846
เด็กชายคณิน  นิยมพัฒนาพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
450
2052303847
เด็กชายคมกฤษ  อริยพล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
451
2052304049
เด็กชายครองภพ  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
452
2052304446
เด็กชายจรณ์  ธำรงวิทย์
ม.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
453
2052301415
เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
454
2052303582
เด็กหญิงจิดาภา  ซื่อดำรง
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
455
2051500947
เด็กหญิงจิดาภา  เผือกบางนา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
456
2052303849
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนถาวร
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
457
2052303722
เด็กหญิงจินภัส  นิลสุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
458
2051490553
เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
459
2052303853
เด็กหญิงจิรินทร์มาศ  สิริปกรณ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
460
2052303854
เด็กชายจีรพจน์  วุฒิประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
461
2052303584
เด็กชายจีราวัฒน์  พูนบันดาลสิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
462
2052304036
เด็กหญิงเจณิตา  ไม้งาม
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
463
2052302274
เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
464
2051500952
เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
465
2052302752
เด็กชายชนาธิป  เชื้ออินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
466
2052303861
เด็กหญิงชนิตสิรี  อนุมานไพศาล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
467
2052301658
นางสาวชลัมพร  วรรััตนธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
468
2051490978
เด็กหญิงชลิตา  ลอยประสงค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
469
2052304050
นายชวิศ  ฤทธิเดชรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
470
2052303865
เด็กหญิงชวิศา  ยศสินศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
471
2051490559
เด็กชายชัชพงศ์  ผลาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
472
2052300828
เด็กชายชัยเฉลิม  จีระศิริ
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
473
2052303734
เด็กชายชานน  กาศิเษฎาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
474
2051500957
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
475
2052303867
นางสาวญาดา  สิริเพาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
476
2052303868
เด็กชายฐนณัฏฐ์  ศรีสงวนสัตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
477
2052303870
เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
478
2052303872
เด็กชายณฐดน  ว่องพิสุทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
479
2052303873
เด็กชายณฐพล  พึ่งตัวเอง
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
480
2052300831
เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
481
2052302201
เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
482
2052303617
เด็กชายณภัทร  ธานินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
483
2052304792
เด็กหญิงณัฎฐา  ลาภศิริวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
484
2052304051
เด็กชายณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
485
2052303881
เด็กชายณัฐกฤชณ์  เตียวเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
486
2052300834
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยเจริญไมตรี
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
487
2052303882
เด็กชายณัฐชนน  วิวัฒนะวัฒนาการ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
488
2052302202
เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
489
2052304052
เด็กชายณัฐธัญ  หวังถาวร
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
490
2051490562
เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
491
2052303884
เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
492
2052303886
เด็กหญิงณัฐพิชชา  วุฒิวิริยะหาญ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
493
2052304449
เด็กชายณัฐภัทร  ปัญจอานนท์
ม.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
494
2052303887
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์อภิรักษกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
495
2051500964
เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.6/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
496
2051501101
เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
497
2051490985
เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
498
2052303891
เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
499
2052303892
เด็กหญิงณิภาพัชร์  ตรีรานุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
500
2052303894
เด็กชายดวิษ  บุญยกิจโณทัย
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
501
2051491037
เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
502
2052303895
เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
503
2052303896
เด็กหญิงทยาภา  ไทยแท้
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
504
2052303897
เด็กหญิงทอทอง  เหล็กเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
505
2052304053
เด็กชายทีฆ์กฤช  ทีฆรัชตธนกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
506
2052303898
เด็กชายธนกฤต  ธนสารสาคร
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
507
2051490566
เด็กชายธนกฤต  วงศ์โอภาส
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
508
2052301488
เด็กชายธนภัทร  คลังนาค
ม.2
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
509
2052304054
เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
510
2052303200
เด็กชายธนวัฒน์  โศจิรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
511
2052303901
เด็กชายธนวิชญ์  ธนการพาณิช
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
512
2052303593
เด็กชายธนาธนิษฐ์  เลิศวิลาศานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
513
2052300840
เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
514
2052303618
เด็กหญิงธรรมรดี  ตันศรีวรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
515
2052304055
เด็กชายธฤต  ขติฌานัง
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
516
2051490569
เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
517
2052303908
เด็กชายธันยพัฒน์  เพิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
518
2052303910
เด็กชายธาดา  พรหมลิขิตชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
519
2051490571
เด็กชายธารทอง  ปรีชาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
520
2052304056
เด็กชายธิติ  เถลิงบุญสิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
521
2051490572
เด็กชายธีธัช  ปลายเนิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
522
2052304057
เด็กชายธีรโชติ  คุ้มมั่น
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
523
2052303915
เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
524
2052300880
เด็กชายธีรภัค  โกมลมณี
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
525
2052303595
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
526
2052303913
เด็กชายธีรภัทร  วัฒนเสรี
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
527
2052303489
เด็กชายเธียร  อุดมศรีรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
528
2051490995
เด็กหญิงนงศ์วจภรณ์  สุวรรณศิยกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
529
2051490996
เด็กชายนนท์กฤช  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
530
2052303760
นางสาวนนทพร  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
531
2051490574
นายนนทิพัทธ์  พัฒนาสุทธินนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
532
2052303921
เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
533
2052303923
เด็กหญิงนภัสรพี  เกษมสมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
534
2051500976
เด็กหญิงนภัสสร  นฤภัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
535
2051500977
เด็กหญิงนภัสสร  บุญพ่วง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
536
2052303924
เด็กชายนรกิตติ์  สุทธินรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
537
2052303925
เด็กชายนรวิชญ์  นวสิริพงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
538
2052303926
เด็กหญิงนลินรัตน์  ปราการวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
539
2051500981
นายนิธิศ  ประนอม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
540
2051500526
เด็กหญิงนีราภา  รักธรรม
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
541
2051490578
เด็กชายบวรเทพ  ชยวัฒน์ธรากุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
542
2051491038
เด็กหญิงเบญญาภา  เขมนันทกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
543
2052303598
เด็กชายปฐมชัย  หงษ์กิตติยานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
544
2051490579
นายปณภัทร  ชาญวิทย์สถาพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
545
2052303929
เด็กชายปณวัตร  เตียเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
546
2052303931
เด็กชายปรมะ  ทิพรส
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
547
2052303932
เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
548
2052302785
เด็กชายประเณศ  อิงคนันท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
549
2051500983
เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
550
2052304058
เด็กชายปรีดิ์  สิมพลิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
551
2052303935
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
552
2051500985
เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
553
2052303945
เด็กชายป้องเกียรติ  โพธิ์ศรีดา
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
554
2052303776
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
555
2052304059
เด็กชายปาติโมกข์  สหะพล
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
556
2052300850
เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
557
2052303944
เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
558
2052303486
เด็กหญิงเปมิกา  เสนะวีณิน
ม.1
โรงเรียนอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
559
2052303947
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  แสงประภานุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
560
2052301276
เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
561
2052304060
เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
562
2052304061
เด็กชายพนัส  เยาวเรศเถกิงกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
563
2052300881
เด็กชายพรรณทัต  กนกวรานนท์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
564
2052303950
เด็กหญิงพรรณพัชร  ลิมป์ปัทมปาณี
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
565
2052303603
เด็กชายพร้อม  เสริมศักดิ์ศศิธร
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
566
2051500988
เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
567
2051491006
เด็กชายพลวัฒน์  พรเบญจภักดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
568
2051490584
เด็กชายพศิษฐ์  พ่วงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
569
2051491010
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
570
2052302203
เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
571
2052300856
เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
572
2052303961
เด็กชายพิสรัล  เลิศปัญญาโรจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
573
2052303792
เด็กชายพิเสฏฐ  เกตุรวม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
574
2051490760
เด็กหญิงพีรดา  เทียนอารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
575
2052303241
เด็กชายพีรพล  ชวาลพัฒนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
576
2052303604
เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
577
2052303962
เด็กชายพุฒิสรรค์  สุโขยะชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
578
2052303616
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
579
2052300882
เด็กชายภวัต  ผจงเกียรติคุณ
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
580
2052303964
เด็กชายภวิศ  วิวัฒนาประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
581
2051500994
เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
582
2051500995
เด็กหญิงภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
583
2051491015
เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
584
2052303969
เด็กหญิงภาณิศา  เจนพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
585
2052304062
เด็กชายภาธร  อัมมวรรธน์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
586
2052304063
เด็กหญิงภาวิดา  วงศ์ถิรพร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
587
2051501107
นางสาวภูชิษา  ชมดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
588
2052300883
เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
589
2052303619
เด็กชายภูธเนศ  พิศุทธ์สินธุ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
590
2052303974
เด็กชายภูผา  ชยานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
591
2051490587
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
592
2051490588
เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
593
2052303982
เด็กชายภูวเดช  เหล่าผดุงรัชกร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
594
2052303979
เด็กชายภูวนาถ  ตนะวรรณสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
595
2052303983
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เทพกาญจนา
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
596
2052301670
เด็กหญิงมาติกานต์  วัตราเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
597
2052303985
เด็กหญิงมานา  นราเมธกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
598
2051501109
เด็กหญิงมินธาดา  แก้วยงกฏ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
599
2052303606
เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
600
2052303989
เด็กหญิงรวิสรา  โชติจิระอาภา
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
601
2052304064
เด็กชายรัชพล  ธนาภรณ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
602
2052303620
เด็กชายรัชพล  บัวหุ่ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
603
2052304216
เด็กชายลัทธวิทย์  ทิพาเสถียร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
604
2052303992
เด็กหญิงลิตา  ตันติประภาส
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
605
2051490591
เด็กชายวชิระ  วัชรโภคา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
606
2051490593
เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
607
2052303996
เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
608
2052304065
เด็กชายวริทธิ์  วงศ์วิจิตรวณิช
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
609
2052300864
เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
610
2052303997
เด็กหญิงวรินทร  จงเกียรติกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
611
2052303998
นายวริศ  ลัภนะฐิติ
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
612
2052300865
เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
613
2052304000
เด็กชายวัชรพงศ์  ทิมคล้ายพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
614
2051501005
เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
615
2052304066
เด็กชายวิชญ์พล  นาครัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
616
2051490597
นายวิชญ์พล  อนันต์สมสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
617
2052304067
เด็กชายวิชญ์ภาส  จินดาวิมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
618
2052304068
เด็กชายวิธิณัฐ  ธีร์วิริยะ
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
619
2052304002
เด็กหญิงวีร์สุดา  สุโขยะชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
620
2052303621
เด็กหญิงเวอร์จิเนีย  มนัสปิยะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
621
2052301284
เด็กชายศรวัสย์  บรรยง
ม.1
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
622
2051491029
เด็กชายศรัณย์ชัย  บุญศิริรัตน์โชค
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
623
2052304069
เด็กชายศรัณย์  ไตรภัทรนันท์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
624
2052303611
เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
625
2052304070
เด็กหญิงศศิภา  สนั่นเสียง
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
626
2052300868
เด็กชายศิทธา  ตันติกุล
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
627
2052304006
เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยเรืองสิริกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
628
2052304071
เด็กชายศิระ  ดวงเนตร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
629
2052304007
เด็กชายศุภณัฐ  คงแก่นสาร
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
630
2052304072
เด็กชายศุภณัฐ  สุริโยดร
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
631
2052304010
เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
632
2051490606
นายศุภวิชญ์  มาลามาศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
633
2052304013
เด็กชายสรทรรศน์  ประภัสสรพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
634
2051490607
เด็กชายสรวิชญ์  คำฝอย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
635
2052300869
เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
636
2101111533
นางสาวกรวรัญ  ติรนันท์มงคล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ย้ายมาจาก
สพป.ภูเก็ต
637
2052304073
เด็กชายสัณหณัฐทวี  ธนรัช
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
638
2051500537
เด็กชายสิทธิกร  หล่อนวกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
639
2052304017
เด็กชายสิทธิณัฐ  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
640
2052304023
นายสิวัช  รักษ์งาน
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
641
2051501018
เด็กชายสุทิวัส  โลหะนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
642
2052304025
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอกพงศ์ไพสิฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
643
2052303614
เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
644
2052304074
นายสุระพัชช์  หิรัญสิราวัตร
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
645
2052304042
เด็กชายเสกพิสิฐ  เมษะมัต
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
646
2051490619
เด็กชายเสนีย์  เทียนสว่างนภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
647
2052304046
เด็กชายโสภณวิชญ์  ปิติวรยุทธ
ม.1
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
648
2052304027
เด็กหญิงหทัยชนก  ปกจ้าย
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
649
2052304075
เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
650
2052304030
เด็กหญิงอชิรญา  มานิตกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
651
2052304031
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เมธาเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
652
2051490612
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
653
2051490613
เด็กชายอภิวิชญ์  จิระรัตนเมธากร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
654
2052304033
เด็กชายอัครพล  ศุภเศรษฐนนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
655
2052301114
เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน
ม.1
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
656
2051501021
เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
657
2051501027
เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
658
2051490618
นายฮาณุ  ติวารี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
659
2052303023
เด็กชายนาธาน  ยินประพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
660
2052302999
เด็กชายกิตติภพ  วิจิตรกิจจา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
661
2052303007
เด็กชายณัฐพัชร์  พงษ์ธัญญวิชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
662
2052303067
เด็กชายเอกราช  วัฒนาปราโมทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
663
2052303022
เด็กชายนภันต์  โชติช่วงนภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
664
2051490512
เด็กหญิงวรินยุพา  มาวิริยะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
665
2051490513
เด็กหญิงสริญญา  สมิตกาญน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
666
2051490510
เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
667
2052303039
เด็กชายพีรวัส  เลาห์ลักษณาเลิศ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น ป.5/1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
668
3051490355
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
669
3052301115
เด็กหญิงกมลลฎา  โกวิทวิบูล
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
670
3052301291
เด็กชายกรณภว์  เกตุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
671
3051491044
เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
672
3052301292
เด็กชายกรณ์  สถิรปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
673
3052301370
เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
674
3052304111
เด็กชายกรธัช  ธนวริทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
675
3052302055
เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
676
3052301680
เด็กหญิงกรภัทร์  อนันต์ชล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
677
3051490886
เด็กชายกฤชฐา  วีระพูล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
678
3052303351
เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
679
3052301054
เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
680
3052300159
เด็กชายกฤตยชญ์  วิเชียรพิทยา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
681
3052303352
เด็กชายกวิน  มโนมัยพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
682
3052301122
เด็กชายกวิน  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
683
3052303285
เด็กชายก้องภพ  ฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
684
3052302007
เด็กชายก้องภพ  ปานฉาย
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
685
3052303577
เด็กชายก้องภพ  อุดมรัตนพรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
686
3051490798
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
687
3051500660
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
688
3052301295
เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
689
3051490620
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
690
3052301681
เด็กหญิงกัลญณัฐ  สนั่นพานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
691
3051491045
เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
692
3051490888
เด็กหญิงกานต์ทิชา  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
693
3052304217
เด็กชายกานต์  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
694
3052300383
เด็กชายกิตติพล  จรัสรัชวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สพป.กรุงเทพมหานคร
695
3052303406
เด็กชายกิตติพัทธ์  ศุภกมลเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
696
3052303700
เด็กชายกิติภูมิ  บำรุงรัตนยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
697
3052303554
เด็กชายกีรติกร  สมุทรนาวิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
698
3052303576
เด็กชายไกรวิชญ์  วิบูลย์กิจวรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
699
3052300611
เด็กหญิงขวัญชนก  ไตรรุ่ง
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
700
3051500548
เด็กหญิงขวัญชนก  ทศานนท์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
701
3051500774
เด็กหญิงคหัฏฐินี  เทียนธรรม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
702
3052304581
เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น ป.5/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
703
3052300899
เด็กชายคุณากร  เชาวนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
704
3052301299
เด็กชายคูณ  เกลียวปฏินนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
705
3051500665
เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
706
3052303090
เด็กหญิงจิณณานาฏ  โชติชิรพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
707
3052304817
เด็กหญิงจิตตาภา  เพ็ชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
708
3051501033
เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
709
3051490891
เด็กหญิงจิตาภัสส์  อเนกรัตนเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
710
3052302010
เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วใจ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
711
3052301899
เด็กชายจิโน  เบอร์ตินี
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
712
3051500290
เด็กชายจิรภาส  พงษ์พยอม
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
713
3052304456
เด็กชายจิรเมธ  จรูญศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
714
3052303289
เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
715
3051490217
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
716
3051500549
เด็กชายจิระวัฒน์  วีรเมธาพันธ์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
717
3052301302
เด็กชายจิรัฎฐ์  พัสกรพินิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
718
3052301893
เด็กชายจิรายุ  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
719
3052303409
เด็กชายจิรายุ  เสาสูง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
720
3051490319
เด็กชายเจษฎาพร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
721
3052300906
เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
722
3051490628
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
723
3051490803
เด็กหญิงชญาภา  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
724
3052304219
เด็กชายชนม์นิธิศ  ชินาพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
725
3052301184
เด็กชายชนมภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
726
3052301304
เด็กชายชนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
727
3051490895
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
728
3052302176
เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
729
3051490804
เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
730
3052303411
เด็กชายชนาธิป  วิริยประภาพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
731
3052304318
เด็กหญิงชนิกานต์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
732
3052304818
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
733
3052300907
เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
734
3051501036
เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
735
3052300280
เด็กชายชยพล  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
736
3052303461
เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
737
3051490222
เด็กชายชยากร  ครุฑธจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น ป.5/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
738
3052300911
เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
739
3051501038
เด็กชายชลชัย  อ้างอิง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
740
3052300176
เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
741
3052304620
เด็กชายชวนันท์  เอกธัญสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
742
3052303578
เด็กชายชวนินทร์  ปิ่นมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
743
3051501039
เด็กชายชวโรจน์  เชาว์เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
744
3052300914
เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
745
3052300915
เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
746
3051491046
เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
747
3052302113
เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
748
3052300917
เด็กชายชินธันย์  กฤษดาธิการ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
749
3052301055
เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
750
3051500295
เด็กชายชินวัตร  เทียบศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
751
3051490054
เด็กหญิงชุติอัญ  เต็มหลวง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
752
3051490952
เด็กหญิงโชติกา  เหลืองอานันทกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
753
3052303291
เด็กหญิงญาณิศา  ดำรงธรรมวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
754
3051500296
เด็กหญิงญาณิศา  เต้นปักษี
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
755
3052301688
เด็กหญิงญาณิษฏา  เอี้ยววงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
756
3052303555
เด็กชายฐาน  มีลาภอุดมชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
757
3052303487
เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
758
3052302762
เด็กชายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
759
3051490621
เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
760
3052304460
เด็กชายณฐกร  เตชะพงศธร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
761
3052300321
เด็กชายณฐพัฒน์  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
762
3051501042
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
763
3052302353
เด็กหญิงณทกัญ  วราธนานันท์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
764
3052301307
เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
765
3052302854
เด็กหญิงณธรักษ์  หนูช่างสิงห์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
766
3052301308
เด็กชายณพวิทย์  มุทธาประพฤธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
767
3052303417
เด็กชายณพวีร์  เตชัสหงส์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
768
3052303556
เด็กหญิงณภัค  วณิชโยบล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
769
3052301729
เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
770
3052303579
เด็กชายณภัทร  จริยาสถาพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
771
3052303418
เด็กชายณภัทร  ชินสุวพลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
772
3051500438
เด็กหญิงณภัทร  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น ป.5/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
773
3051500834
เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
774
3052300931
เด็กชายณศรณ์  เตชเมธากุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
775
3052300616
เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
776
3051501047
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
777
3051490810
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัณฑวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
778
3051490383
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
779
3052303419
เด็กชายณัฏฐวี  วัชรนุรธร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
780
3051490901
เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิศัยกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
781
3052304833
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรัยไชยาพร
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
782
3052301730
เด็กหญิงณัฐกานต์  อริยสัจจากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
783
3052301187
เด็กชายณัฐกิตต์  ประพันธ์วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
784
3052304462
เด็กหญิงณัฐชญา  กาญจนาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
785
3052303420
เด็กชายณัฐฏ์เอก  สิงมหาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
786
3052300464
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
787
3052301692
เด็กหญิงณัฐฐิรา  อุดมสิทธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
788
3052302960
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัศมีไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
789
3052300184
เด็กชายณัฐธีร์  เจริญสุริยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
790
3052303422
เด็กชายณัฐพนธ์  อัศวเสริมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
791
3052304120
เด็กชายณัฐพัชร์  อังธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
792
3052303423
เด็กชายณัฐภัทร  โกวิทวณิชกานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
793
3052304121
เด็กชายณัฐภัทร  องค์วิเศษไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
794
3051490813
เด็กหญิงณัฐวรา  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
795
3052301371
เด็กชายณัทพงศ์  พันเสรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
796
3052304223
เด็กหญิงณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
797
3052302646
เด็กหญิงณิชนาถ  พรฉัยยา
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
798
3052303296
เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
799
3051501052
เด็กชายดนุพงศ์  เฉิดพงษ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
800
3052300032
เด็กหญิงดลพร  อุรุพงศ์พิศาล
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
801
3052301372
เด็กชายดลภัทร  ธันโยดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
802
3052302636
เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
803
3052301941
เด็กชายเดชาธร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
804
3052300034
เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
805
3052301311
เด็กชายติณณ์  ใหม่เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
806
3052301048
เด็กชายเตชะพิทย์  เตชะหงษา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
807
3052301497
เด็กชายเติมปีติ  อัศวเลิศลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น ป.5/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
808
3051491084
เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
809
3052301056
เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
810
3052301057
เด็กชายทยุต  ทวินววิธ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
811
3052303353
เด็กชายทศ  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
812
3052300938
เด็กชายทศนภ  โลหชิตลำเพา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
813
3051490061
เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
814
3051490903
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
815
3051490904
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
816
3052300190
เด็กชายทักษิโณตม์  วิเชียรพิทยา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
817
3052304852
เด็กชายแทนคุณ  รอดพ้น
ป.6
โรงเรียนวรรณสว่างจิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
818
3052303463
เด็กชายแทนชนม์  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
819
3052301312
เด็กชายธนกร  ทรัพย์นิธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
820
3052304587
เด็กชายธนกฤต  แก้วหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
821
3052301498
เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
822
3052301314
เด็กชายธนกฤต  ภานุโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
823
3052300941
เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์กุศลศีล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
824
3051500376
เด็กชายธนกฤต  สุขสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
825
3052300942
เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
826
3052301315
เด็กชายธนกฤติ  นิวัตติมานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
827
3052303299
เด็กชายธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
828
3051500342
เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
829
3051500302
เด็กชายธนพัฒน์  วงษายาง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
830
3052304886
เด็กชายธนภัทร  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
831
3052301316
เด็กชายธนภัทร  แขดวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
832
3051501055
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
833
3052302018
เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
834
3052300550
เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
835
3052304623
เด็กชายธนัสภพ  หลิมจานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
836
3052302356
เด็กหญิงธนาวดี  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
837
3052302148
เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
838
3052303427
เด็กชายธรรม์ธาดา  ซุนเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
839
3052304588
เด็กชายธรรศธรณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
840
3052302118
เด็กชายธฤตเพชร  ตันติสมสุข
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
841
3052304226
เด็กชายธัช  คงเสรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
842
3052300622
เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น ป.2/2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
843
3052302119
เด็กหญิงธันย์สิตา  เฉลิมโชควัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
844
3052304128
เด็กชายธารา  อัศวธนบดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
845
3052302414
เด็กชายธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนลาซาล
สพป.กรุงเทพมหานคร
846
3052301189
เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
847
3051491047
เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
848
3052300281
เด็กชายธิติ  ไกรเพชร
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
849
3051490065
เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
850
3052302858
เด็กชายธีภพ  จรัสเมตตาคุณ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
851
3052303706
เด็กชายธีภพ  วิริยะโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
852
3052303462
เด็กชายธีรติ  เอกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
853
3052300952
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
854
3052303430
เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมพงษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
855
3052304227
เด็กชายธีรภพ  ธรรมอักษร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
856
3051490066
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
857
3052301323
เด็กชายธีรัตม์  สินวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
858
3052303431
เด็กชายนพพนธ์  นิลรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
859
3052303666
เด็กชายนพัฐกรณ์  อมรมหพรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
860
3052301190
เด็กหญิงนภนทกานต์  นวเดโช
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
861
3052304333
เด็กหญิงนภสร  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
862
3052301696
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
863
3052304228
เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
864
3051501058
เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
865
3051490068
เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
866
3052300955
เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
867
3052301373
เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
868
3052301769
เด็กหญิงนฤพร  ทองปัจฉา
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
869
3051500306
เด็กชายนลธวัช  ตะราศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
870
3052301799
เด็กชายนวพรรษ  ตั้งเคียงศิริสิน
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
871
3051500689
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
872
3052301499
เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
873
3052303562
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันติยวิชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
874
3051490910
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
875
3052303092
เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขะชาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
876
3051500788
เด็กชายนัปนที  จันทสร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
877
3051500307
เด็กหญิงนาฏศิลป์  ร่วมทวี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น ป.2/3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
878
3052300958
เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
879
3052303714
เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่สามารถ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
880
3052303100
เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
881
3052301328
เด็กชายนิธิวัฒน์  สิริรัตนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
882
3051501059
เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
883
3051490384
เด็กหญิงนิรชา  สุริยะอาชา
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
884
3052301049
เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
885
3052300959
เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
886
3051500690
เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
887
3052301058
เด็กชายบุญรักษ์  แสงหิรัญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
888
3052304131
เด็กชายบุณยกร  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
889
3051490320
เด็กหญิงเบญจกาญน์  ลี้สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
890
3051490844
เด็กหญิงเบญญาภา  ตุนภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
891
3052303479
เด็กชายปฐวี  วรมณีจินดา
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
892
3052301800
เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  อำลอย
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
893
3051500792
เด็กหญิงปณิตา  หล่าโคตร์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
894
3052304336
เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
895
3051500692
เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
896
3052303310
เด็กชายปรเมศวร์  รุ่งพิพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
897
3052301331
เด็กชายประวีร์  เรืองแรงสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
898
3051501060
เด็กหญิงปรินดา  เล่าเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
899
3052303580
เด็กชายปริยวิศว์  เลิศวัฒนะไพศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
900
3052301731
เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
901
3052302861
เด็กหญิงปรียากรณ์  สิรยานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
902
3051490911
เด็กชายปวรุตม์  อ่อนระฮุ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
903
3051500194
เด็กหญิงปัญญรัตน์  ทานะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
904
3052303563
เด็กชายปัณณธร  พินิจวงศ์วิทยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
905
3052301335
เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
906
3052301374
เด็กชายปัณณาธีร์  มหาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
907
3052303436
เด็กชายปัณณ์  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
908
3052301704
เด็กหญิงปาณิสรา  นลรัตนิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
909
3051490073
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
910
3051501063
เด็กหญิงปุญณิสา  นันทกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
911
3051501064
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
912
3052303316
เด็กหญิงปุณิกา  บุญฑีย์กุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น ป.2/4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
913
3052302648
เด็กหญิงปุณิกา  วิทรูพงศ์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
914
3052301728
เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
915
3052304896
เด็กหญิงเปรมยุตา  วะนะสุข
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
916
3051500699
เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
917
3052301059
เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
918
3052300218
เด็กชายพงศ์ชยัน  วันชัยจิระบุญ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
919
3051500700
เด็กชายพงศธร  รอดดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
920
3051490623
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สำเนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
921
3052301060
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
922
3052302993
เด็กชายพณิช  กมลาพร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
923
3051490075
เด็กหญิงพรทิพา  อนุชิตเดชา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
924
3052304233
เด็กหญิงพรนัชชา  รัตนวารี
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
925
3052301340
เด็กชายพรพระ  สุขโต
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
926
3052301732
เด็กหญิงพฤฒาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
927
3051500800
เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
928
3052304889
เด็กหญิงพลอยชมพู  สาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
929
3052304234
เด็กหญิงพลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
930
3052300224
เด็กชายพศิน  ชินาวัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
931
3051500702
เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
932
3052300975
เด็กชายพัชรพล  ธรรมมล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
933
3052304235
เด็กหญิงพัชร์พิชา  เลิศวิสิฐพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
934
3052302127
เด็กหญิงพัชรสิณี  รัตตกูล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
935
3052302862
เด็กชายพิชญะ  ธนเศรษฐกร
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
936
3052301733
เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ซิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
937
3051490276
เด็กหญิงพิชญาภา  ถิ่นชีลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
938
3052301713
เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
939
3051490919
เด็กหญิงพิชาดา  อำภา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
940
3051500440
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
941
3052303319
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จรูญวุฒิธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
942
3052301936
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
943
3052301734
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
944
3051490921
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
945
3052304346
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ตรีกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
946
3052300039
เด็กหญิงพิมพิชชา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
947
3051500454
เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ชั้น ป.2/5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
948
3052300390
เด็กชายพีรวิชญ์  กอนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สพป.กรุงเทพมหานคร
949
3052303439
เด็กชายพีรศิษฏิ์  เหลืองอุไร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
950
3052302032
เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
951
3052302054
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
952
3051500242
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
953
3051490466
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
954
3052301735
เด็กหญิงฟ้าใส  ภักดีนิติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
955
3051490078
เด็กหญิงภคพร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
956
3052301715
เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
957
3052301500
เด็กชายภวัต  ลีชาแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
958
3051501069
เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
959
3052302240
เด็กหญิงภัณฑิรา  มังคโลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
960
3052302638
เด็กชายภัทรเธียร  มงคลสวัสดิกุล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
961
3052304238
เด็กหญิงภัทร์นภันต์  ขันธวิทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
962
3051490624
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
963
3052301717
เด็กหญิงภัทร์วริณ  อมรชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
964
3052303093
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
965
3052302034
เด็กชายภัทริศวร์  วิทรมะ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
966
3052304854
เด็กหญิงภัสสร  เจียรจรูญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
967
3052300988
เด็กชายภาคิน  เจนช่างกล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
968
3052302130
เด็กชายภาคิน  โทวระ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
969
3052304915
เด็กชายภาณุพงศ์  โฉมฉิน
ป.6
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
970
3051500805
เด็กชายภานรินทร์  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
971
3052301902
เด็กชายภาวิช  หมากผิน
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
972
3051500318
เด็กหญิงภาสินี  ธรรมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
973
3051490285
เด็กหญิงภิญญดา  จริยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
974
3052302975
เด็กหญิงภิรญา  ภัทรกีรติกวิน
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
975
3052300233
เด็กชายภีม  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
976
3051501073
เด็กชายภูดิศ  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
977
3052301805
เด็กชายภูดิศ  อินทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
978
3051500207
เด็กชายภูดิส  พ่อศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
979
3052300236
เด็กชายภูมิพัฒน์  ถนัดกลึง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
980
3052301351
เด็กชายภูริ  สรวลเส
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
981
3052302451
เด็กชายภูริณัฐ  วัชรอำไพวัณย์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
982
3052300237
เด็กชายภูรินท์  ถนัดกลึง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ชั้น ป.2/6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
983
3052300336
เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
984
3052301061
เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
985
3051500209
เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
986
3051490834
เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
987
3052303330
เด็กหญิงมณีศิริ  ทองดอนเอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
988
3052304350
เด็กหญิงมนตวัณย์  จินดาเทพกาญจน์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
989
3051490927
เด็กหญิงมนสิชา  รณรงค์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
990
3051500210
เด็กชายมนัสชัย  เกษกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
991
3052302893
เด็กชายมนัสวิน  ลีลาเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
992
3052301352
เด็กชายมนัสวิน  แสงทองสุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
993
3051500443
เด็กชายเมธัส  เจี้ยงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
994
3051501094
เด็กชายแมทธิว  ปรินเฮย์ค๊อกซ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
995
3051500363
เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
996
3052303442
เด็กชายรณิณทร์  วิศวะโยธานันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
997
3051490084
เด็กชายรติ  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
998
3052301195
เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเนตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
999
3052300282
เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
1000
3052302546
เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1001
3051490293
เด็กหญิงรวิพร  อมรชัยงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1002
3052302643
เด็กหญิงรวิสรา  โชคดีพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
1003
3052301602
เด็กหญิงรวิสรา  ยิ้มสมบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
1004
3052300996
เด็กชายรวีโรจน์  อรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1005
3052300998
เด็กชายรังสิมันต์  สุกเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1006
3051490295
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทบิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1007
3052300517
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์ตากอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
1008
3051490361
เด็กชายรัตนชัย  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1009
3051490931
เด็กหญิงรัตนภรณ์  แพทย์หลักฟ้า
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1010
3051500409
เด็กชายราเชน  โนะคุน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1011
3052300247
เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
1012
3051500243
เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1013
3052301495
เด็กชายวชิรวิทย์  อุทัยวนิชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
1014
3052301004
เด็กชายวรภัทร  วัฒนกำธรกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1015
3052301197
เด็กชายวรเมธ  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1016
3051490934
เด็กชายวรรธนะ  วงค์ดิษฐ์นันท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1017
3052304243
เด็กชายวรวีร์  พัวพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ชั้น ป.3/6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1018
3052303481
เด็กชายวรัท  โสพัศสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
1019
3051500011
เด็กหญิงวรัทยา  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1020
3052303709
เด็กหญิงวริฏฐา  กัมมารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
1021
3052302374
เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
1022
3051490937
เด็กหญิงวริยดา  มหารำรึก