รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1040730630
เด็กหญิงกชกร  พึ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
2
1040750295
เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
3
1040731398
เด็กหญิงกชพร  เชียงทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4
1040750002
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชัยศุภสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
5
1040740832
เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6
1040750157
เด็กหญิงกมลชนก  หม้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
7
1042280348
เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
8
1041000001
เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
9
1040731030
เด็กหญิงกมลวรรณ  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
10
1040231218
เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11
1040730004
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
12
1040740762
เด็กหญิงกรองทอง  ฉลองภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
13
1040231097
เด็กชายกฤชณัท  เสนาะเกียรติ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
14
1040240046
เด็กชายกฤติน  ธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
15
1040730008
เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
16
1040230007
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ศักดิ์เดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
17
1040750009
เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
18
1040240016
เด็กชายกอบกาญจณ์  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
19
1040730830
เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
20
1040750296
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
21
1040750297
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
22
1040230264
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีมุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
23
1040230837
เด็กหญิงกัญญาภัค  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
24
1040240564
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สดเจริญ
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
25
1040731400
เด็กชายกันณพงศ์  วังกระแสร์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
26
1040750006
เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
27
1040230008
เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
28
1040750007
เด็กชายกันตินันท์  คำประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
29
1040230838
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
30
1040230009
เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
31
1040740460
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
32
1040731401
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
33
1040730012
เด็กชายกานตพงศ  คำพีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
34
1041820461
เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
35
1040230011
เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1040240051
เด็กชายกิตติพศ  ธนจารุวิทยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
37
1040730017
เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
38
1040990103
เด็กหญิงกิติญา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
39
1040750300
เด็กหญิงกิติมา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
40
1040230840
เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
41
1040230841
เด็กชายกีรติ  อินทรเกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
42
1040750160
เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
43
1040230013
เด็กหญิงกุลปริยา  รามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
44
1040230272
เด็กหญิงกุสิมา  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
45
1040731469
เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
46
1040740795
เด็กหญิงเกษร  สีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
47
1040230144
เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
48
1040731402
เด็กหญิงขยันดี  ตันติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
49
1040230883
เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
50
1040750064
เด็กหญิงเขมิกา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
51
1041820133
เด็กชายคณพศ  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
52
1041820005
เด็กชายคภัสดี  โพธิ์วัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
53
1040230274
เด็กหญิงคันธวัลย์  อินทร์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
54
1040230015
เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
55
1040750010
เด็กชายคุณานนท์  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
56
1040231139
เด็กชายฆนัท  คำธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
57
1040730024
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุพัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
58
1040750161
เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
59
1040740023
เด็กหญิงจิดาภา  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60
1040230281
เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
61
1040740819
เด็กหญิงจิตรา  สนามเขต
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
62
1041000006
เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
63
1040231099
เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
64
1040230019
เด็กหญิงจิรภัทร์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
65
1040240566
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
66
1040230020
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
67
1040240567
เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
68
1040740027
เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
69
1040740751
เด็กหญิงจีระนันท์  ดีไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
70
1040750012
เด็กหญิงจุฑามาศ  กัญหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1040740029
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
72
1040750162
เด็กหญิงจุรารัตน์  โตไตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
73
1040740496
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
74
1040750332
เด็กชายเจษฎากร  สุซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
75
1040230842
เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
76
1041820422
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
สพป.อุทัยธานี เขต 1
77
1040730031
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
78
1040230023
เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
79
1040731406
เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
80
1040740833
เด็กชายชนธาร  หมอนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
81
1040730034
เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
82
1042280354
เด็กชายชนพัฒน์  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
83
1040731407
เด็กหญิงชนม์นิภา  รักพานิชมณี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
84
1040750013
เด็กชายชนสรน์  ดาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
85
1040230292
เด็กชายชนะชัย  เปรมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
86
1040750301
เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
87
1040730036
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
88
1040730637
เด็กหญิงชมพูนุท  วรสุข
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
89
1040230028
เด็กหญิงชลิตตา  ห่านวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
90
1040740588
เด็กหญิงชลิตา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
91
1040230301
เด็กหญิงชวัลรัตน์  คุณนาม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
92
1040230932
เด็กชายชัชพงศ์  เหล่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
93
1040731042
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
94
1040750014
เด็กชายชัยพร  สุปิยะพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
95
1040230845
เด็กชายชานน  มงคลพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
96
1040730044
เด็กชายชานนท์  ลิ้มจำรูญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
97
1040750302
เด็กหญิงชาลิสา  อิ้มพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
98
1040230031
เด็กหญิงชิตาพัณณ์  จิตร์ธนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
99
1040750016
เด็กชายชินาธิป  กลิ่นเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
100
1040990394
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
101
1040230309
เด็กชายชุติพนธ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
102
1040230310
เด็กชายชุติมันต์  มลิดล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
103
1040740702
เด็กหญิงชุติมา  คำภาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
104
1040750139
เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
105
1040740427
เด็กหญิงชุติมา  สารใจวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปางชัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1040750168
เด็กหญิงชุติศลา  พงษ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
107
1040230155
เด็กชายไชยวัฒน์  พันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
108
1041000155
เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
109
1040230312
เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
110
1040240569
เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
111
1042280021
เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
112
1040230033
เด็กหญิงญาณิศา  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
113
1040740048
เด็กหญิงญานิศา  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
114
1040730639
เด็กชายฐาปนพงศ์  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
115
1040231225
เด็กหญิงฐิดาพร  สิงห์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
116
1040731412
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
117
1040730050
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
118
1040230035
เด็กหญิงฐิติญา  กันอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
119
1040730640
เด็กชายฐิติพล  วัฒนะธนากร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
120
1040730641
เด็กหญิงณฐมน  วชิรานันท์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
121
1040730056
เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
122
1040231103
เด็กหญิงณภัทร  บางพาน
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
123
1040731046
เด็กหญิงณวศิณี  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
124
1040731047
เด็กหญิงณัชชา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
125
1040990401
เด็กหญิงณัชชา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
126
1040731414
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
127
1041000010
เด็กหญิงณัชชา  สอนริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
128
1042280023
เด็กหญิงณัชชา  สุวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
129
1040730062
เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
130
1040740053
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
131
1042280359
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แป้นสุข
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
132
1040750171
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
133
1040990123
เด็กหญิงณัฎฐนรี  แต้มครู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
134
1040750304
เด็กหญิงณัฎฐนิช  สกุลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
135
1040990124
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์คาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
136
1040730979
เด็กหญิงณัฐชา  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
137
1040230323
เด็กหญิงณัฐญา  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
138
1040730643
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธนพัชรอนันต์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
139
1041820418
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะเอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
สพป.อุทัยธานี เขต 1
140
1040731417
เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1040730066
เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
142
1040230328
เด็กชายณัฐพงศ์  จินต์สุภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
143
1041000013
เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
144
1040230849
เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
145
1040740059
เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
146
1040750173
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
147
1041820358
เด็กหญิงณัฐวรีย์  ประสิทธิ์เวชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
148
1040230850
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปะสังขโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
149
1040740821
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
150
1040740062
เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
151
1040731418
เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
152
1040740553
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
153
1040750278
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
154
1040990131
เด็กหญิงณิชิกาญจน์  เดียวสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
155
1040730844
เด็กชายด.ช.รวิกร  พรมมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
156
1040230336
เด็กชายดนย์  เดชอูป
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
157
1040230337
เด็กหญิงดนุภารัตน์  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
158
1040230338
เด็กชายดรัณภพ  แสงสนธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
159
1040731049
เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
160
1040750175
เด็กหญิงดวงพร  พูลสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
161
1041820359
เด็กหญิงดากานดา  บัณฑิตยื
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
162
1040750022
เด็กชายดานุ  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
163
1040990133
เด็กชายดินไท  โตวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
164
1040731330
เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
165
1040730072
เด็กชายต้นรัก  วงค์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
166
1040990416
เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
167
1040231105
เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
168
1040740065
เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
169
1040731420
เด็กชายทองธารา  สุเมธโชติเมธา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
170
1040240017
เด็กชายทัตเทพ  อุ้ยหา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
171
1040990419
เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
172
1040750176
เด็กชายธนกฤต  กฤติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
173
1040230050
เด็กชายธนกฤต  พรหมซาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
174
1040731422
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
175
1040990426
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1040731423
เด็กชายธนธรรม  นิติธรรม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
177
1040730077
เด็กชายธนบดี  เสือเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
178
1040731425
เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
179
1041820014
เด็กชายธนวัฒน์  กล่ำทวี
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
180
1040240018
เด็กชายธนัช  กองหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
181
1040731427
เด็กชายธนัญชัย  ธนกุลบดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
182
1040230354
เด็กชายธนากร  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
183
1040731386
เด็กชายธนาธิป  แผ้วสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
184
1040750027
เด็กหญิงธนาภรณ์  อุรุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
185
1042280038
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
186
1040740705
เด็กชายธรรมสรณ์  วีระสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
187
1040731429
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
188
1040740822
เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
189
1040730982
เด็กหญิงธัญชนก  จิรเวชวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
190
1040740731
เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
191
1040230360
เด็กชายธัญญธร  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
192
1040750309
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุลำนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
193
1040740073
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขำอิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
194
1041820136
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชาญกิจกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
195
1040750178
เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
196
1040750310
เด็กหญิงธันยพร  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
197
1041820015
เด็กหญิงธันยาพร  อำภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
198
1041820137
เด็กชายธิติวุฒิ  ศักดิ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
199
1040731431
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
200
1040730095
เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
201
1040990139
เด็กหญิงธีมาพร  ไทยตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
202
1040730097
เด็กชายธีรกานต์  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
203
1041000169
เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
204
1040730651
เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกุล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
205
1040990688
เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์
ป.5
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
สพป.พิจิตร เขต 1
206
1040730983
เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
207
1040230370
เด็กชายนที  ประเสร็ฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
208
1040230059
เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
209
1040740738
เด็กชายนพดล  ดวงพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
210
1040730106
เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 525 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1040750031
เด็กชายนรภัทร  หล้าศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
212
1040731433
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
213
1040730654
เด็กหญิงนรียา  วนพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
214
1042280047
เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
215
1040731434
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
216
1040730113
เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
217
1040740835
เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
218
1040750313
เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
219
1040731435
เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
220
1040990681
เด็กชายนันทภพ  เทียมมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
221
1040750032
เด็กหญิงนันทรัตน์  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
222
1040230857
เด็กชายนันทิพัฒน์  นุ่มนิ่ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
223
1040740082
เด็กหญิงนิชา  เทียมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
224
1040990040
เด็กชายนิธิศ  รัศมี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
225
1042280050
เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
226
1040730119
เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
227
1040750033
เด็กหญิงบวรรัตน์  ปานเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
228
1040730120
เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
229
1040990146
เด็กหญิงบุญญาภา  บรรเจิดศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
230
1040230955
เด็กหญิงบุญยธร  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
231
1040731437
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
232
1040740083
เด็กชายบูรพา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
233
1040740084
เด็กหญิงปฏิมา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
234
1040230392
เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
235
1040730125
เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
236
1040240513
เด็กหญิงปพิชญา  ทองเนื้อแปด
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อยไร่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
237
1040750316
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
238
1040230068
เด็กชายปรัตถกร  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
239
1040230397
เด็กหญิงปรายฝน  จินต์สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
240
1040740612
เด็กหญิงปริฉัตร  ปั้นนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
241
1042280054
เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
242
1040230070
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรัสกรภูสิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
243
1040990446
เด็กหญิงปัณฑิตา  มามั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
244
1040750280
เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
245
1040730133
เด็กชายปัณณธร  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1040230071
เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
247
1040731439
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
248
1040231110
เด็กชายปันนวิชญ์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
249
1040730855
เด็กหญิงปานวาด  พานิชศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
250
1040230960
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทาสุ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
251
1040730138
เด็กหญิงปาลิดา  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
252
1041000020
เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
253
1040990667
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สระทองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
สพป.พิจิตร เขต 1
254
1040240583
เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
255
1040740777
เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
256
1040230075
เด็กหญิงปุณญพร  สำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
257
1040731059
เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
258
1040230076
เด็กหญิงปุณยวีร์  อัศยเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
259
1040990451
เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
260
1041000021
เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
261
1040731440
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
262
1040230535
เด็กหญิงเปมิกา  คำสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
263
1040731092
เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
264
1040240338
เด็กชายพงศ์กร  เกษสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
265
1040750321
เด็กชายพงศพัศ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
266
1041000177
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
267
1040750036
เด็กหญิงพรญาณี  บุญเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
268
1042280064
เด็กชายพรดำรงค์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
269
1040230963
เด็กหญิงพรปะวีณ์  การสมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
270
1040990454
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
271
1041820483
เด็กชายพรีมรภัทร  ขำทัพ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
272
1040990368
เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
273
1040990157
เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
274
1041000179
เด็กชายพัชรพล  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
275
1040240538
เด็กหญิงพัชรี  เกษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
276
1040731061
เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
277
1040740756
เด็กหญิงพิชชาพร  กะวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
278
1040750282
เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
279
1040230423
เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา  นาคเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
280
1040230083
เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1040731062
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
282
1040230084
เด็กหญิงพิชาพร  ด่านปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
283
1040731063
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟ้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
284
1041000024
เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
285
1040230085
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
286
1040990027
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
287
1040750037
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
288
1040990159
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
289
1040990160
เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาบัวยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
290
1040750039
เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
291
1041000025
เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
292
1040231247
เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
293
1040730671
เด็กชายพีรวุฒิ  กิจวรายุทธ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
294
1040740101
เด็กชายพีระพงษ์  เหล่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
295
1040990162
เด็กชายพุทธพล  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
296
1040750068
เด็กหญิงแพรวา  หรุ่นศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
297
1040990163
เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
298
1042280073
เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
299
1040230091
เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
300
1040750283
เด็กหญิงภัคธิมาภรณ์  เจนศิริพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
301
1042280376
เด็กชายภัครวรรธน์  อัจฉริยะเกียรติ
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
302
1040230093
เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
303
1040730860
เด็กชายภัทรพล  ศิริสุขพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
304
1040230095
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
305
1040990165
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โมรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
306
1040990464
เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
307
1040740757
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
308
1040230100
เด็กหญิงภารดี  ผ่องโอ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
309
1040730186
เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
310
1040731449
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
311
1040990166
เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
312
1040730190
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
313
1040990029
เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
314
1040230102
เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
315
1040230434
เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1040990466
เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
317
1040230974
เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
318
1042280377
เด็กหญิงมนกาญจน์  กาหลง
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
319
1040230103
เด็กหญิงมนปรียา  อ่ำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
320
1042280378
เด็กชายยศพัทธ์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
321
1040731450
เด็กชายยุคล  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
322
1040230154
เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
323
1040731066
เด็กชายรชต  จันทพาส
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
324
1042280567
เด็กชายรชต  วงศ์วรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
325
1040740836
เด็กชายรชานนท์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
326
1041820142
เด็กหญิงรวิสรา  หาญเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
327
1040230443
เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
328
1040750044
เด็กหญิงรสิตา  วริศวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
329
1040240515
เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพย์พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อยไร่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
330
1041820367
เด็กหญิงรังสินันท์  ประชุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
331
1040740662
เด็กชายรัชชานนท์  อินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
332
1040740779
เด็กชายรัชพล  บุญอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
333
1040730196
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
334
1040990470
เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
335
1040750046
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฤทธิ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
336
1040230105
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
337
1040230976
เด็กชายรัฐภูมิ  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
338
1040240342
เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
339
1041000189
เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
340
1040730199
เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
341
1040730197
เด็กหญิงรัตนากร  วิสิทธิ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
342
1040750047
เด็กชายรามิล  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
343
1040230977
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุริยะลังกา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
344
1040750323
เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
345
1040731070
เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
346
1040731454
เด็กชายลภณ  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
347
1040731071
เด็กหญิงลลิตภัทร  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
348
1040740780
เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
349
1040230107
เด็กหญิงลวิตรา  แปงแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
350
1040750048
เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1041820143
เด็กชายวงศธร  ช่างกลึงเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
352
1040750324
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
353
1040740535
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
354
1040750183
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
355
1040230108
เด็กชายวชิรวิชญ์  จริยาสิริสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
356
1040750049
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
357
1040730674
เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
358
1041820432
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
สพป.อุทัยธานี เขต 1
359
1040740759
เด็กหญิงวณิดา  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
360
1040730206
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
361
1040990171
เด็กหญิงวรปรียา  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
362
1040740123
เด็กชายวรเมธ  ประสาทเขตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
363
1041820320
เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
364
1040750325
เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
365
1040240289
เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
366
1040731456
เด็กหญิงวรวลัญช์  หาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
367
1040230111
เด็กหญิงวรัญญาพร  กองวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
368
1040750185
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
369
1040750140
เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
370
1042280568
เด็กหญิงวริยา  สุดตามัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
371
1040230873
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
372
1040230112
เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
373
1040750186
เด็กชายวริษฐ์  เพขรสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
374
1040230456
เด็กหญิงวริสรา  เพ็ชร์ปลูก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
375
1040230988
เด็กชายวโรดม  อินพ่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
376
1040990174
เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
377
1040740663
เด็กชายวัชรศักดิ์  ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
378
1042280087
เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
379
1040740004
เด็กหญิงวาริน  แจ้งเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
380
1040740480
เด็กหญิงวาริน  ยอยรู้รอบ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
381
1040990175
เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
382
1040730676
เด็กชายวิภูษณะ  ฤทธิ์เสือ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
383
1040230464
เด็กชายวีรภัทร  วัชรพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
384
1041820144
เด็กชายวีราทร  สุดเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
385
1040990179
เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1040730215
เด็กชายศภกิตติ์  เตชสิทธิ์พลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
387
1040730678
เด็กชายศรัณยู  อ่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
388
1040750326
เด็กชายศราวุฒิ  ยิ่งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
389
1040750052
เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
390
1040750051
เด็กหญิงศลิษา  สระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
391
1040740484
เด็กหญิงศศิวิมล  ชูนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
392
1041000033
เด็กชายศิรณัฐ  สันตติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
393
1041000034
เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
394
1040750327
เด็กหญิงศิริวรรณ  ประคองเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
395
1040740135
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
396
1042280099
เด็กชายศิวกร  ธานีตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
397
1041000035
เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
398
1040731075
เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
399
1040750141
เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
400
1040740136
เด็กชายศุภกร  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
401
1040990183
เด็กชายศุภกร  อินทสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
402
1042280100
เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
403
1041820032
เด็กชายศุภกฤต  พูลเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
404
1041000036
เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
405
1040730870
เด็กหญิงศุภการต์  ศรีเหรา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
406
1040240541
เด็กชายศุภชัย  จันทร์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
407
1040750190
เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
408
1040740664
เด็กชายศุภฤกษ์  สมแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
409
1040750285
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
410
1040740485
เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
411
1041000038
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
412
1040740745
เด็กหญิงศุภากร  บุญทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
413
1040740540
เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
414
1040230992
เด็กชายสทานน  โชติจันทึก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
415
1042280383
เด็กชายสรศักดิ์  แสงอุ่น
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
416
1040240348
เด็กหญิงสาธิตากร  แก่นโต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
417
1040740140
เด็กหญิงสายสมร  พนะที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
418
1041820150
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
419
1040750056
เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
420
1040230128
เด็กหญิงสิริภัสสร  อินพหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1040990189
เด็กหญิงสิริภา  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
422
1040230486
เด็กหญิงสิริรัตน์  อรัญมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
423
1042280106
เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
424
1040750057
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
425
1040231254
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
426
1040730235
เด็กหญิงสุตาภัทร  จิโรภาสบุญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
427
1040750286
เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
428
1040740145
เด็กหญิงสุพิชญา  สงัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
429
1040230501
เด็กชายสุภนัย  มณเดช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
430
1040750191
เด็กหญิงสุภัสสร  พึ่งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
431
1040730238
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปอตระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
432
1040740146
เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
433
1040240596
เด็กชายสุริยะ  บุญญานันท์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
434
1040730240
เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิอัครานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
435
1040730999
เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
436
1040990200
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
437
1040990509
เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
438
1040730241
เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
439
1041820145
เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
440
1040230134
เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
441
1042280389
เด็กชายเหนือสกุล  โครตพัฒน์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
442
1040740649
เด็กชายอดิศร  สอนรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
443
1042280570
เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
444
1040731083
เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
445
1040731329
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
446
1040990493
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
447
1040230137
เด็กชายอภิสิทธิ์  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
448
1040240275
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
449
1042280588
เด็กหญิงอรจิรา  ชันธุระ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
450
1040230519
เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
451
1040730245
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
452
1040240352
เด็กหญิงอรวรรยา  เสมากูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
453
1041820147
เด็กชายอริญชย์  ชวดนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
454
1041820372
เด็กหญิงอริสา  เนียมคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
455
1040990196
เด็กหญิงออรอร์ รุ่งอรุณ มาเรียโจเซฟามี  แจนตี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 428 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1040230138
เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
457
1040730682
เด็กชายอัครวินท์  โลหะศิริภากรณ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
458
1040731087
เด็กชายอังกูร  สายคุณากร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
459
1040740162
เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
460
1040230524
เด็กชายอัษฎาวุธ  ชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
461
1040230140
เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
462
1040740164
เด็กหญิงอาทิตยา  ปุราถานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
463
1040230526
เด็กหญิงอาริตา  พงษ์พูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
464
1040740165
เด็กหญิงอารียา  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
465
1040731088
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธมงคล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
466
1040750331
เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
467
1040240353
เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
468
1041000204
เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
469
1040230153
เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
470
1040740171
เด็กชายเอกภวิษย์  วงษาเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
471
1040750197
เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
472
1040731473
เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
473
1040231205
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
474
1040231204
เด็กหญิงนภากาญจน์  อารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
475
1040231207
เด็กหญิงศิริรัตนาภรณ์  สุขสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
476
2040731336
เด็กหญิงกนกนิภา  วิสพัก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
477
2040231181
เด็กหญิงกรองแก้ว  เหล่าโสด
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
478
2041820375
เด็กชายกฤติน  รักสัตย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
479
2040731097
นายกฤษณะ  แก้วภาพ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
480
2040731099
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชัยประภา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
481
2040231182
เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทะประภา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
482
2040750143
เด็กชายกิตติภูมิ  ตลับนาค
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
483
2041820396
เด็กหญิงเกวลิน  หล้าสุวงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
484
2040231178
เด็กหญิงเกสรา  รักชาวนา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
485
2040990242
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
486
2040240323
เด็กชายเขมินท์  หาญแก้ว
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
487
2040731104
เด็กชายคณิศร  คุณนาเมือง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
488
2040731338
เด็กชายฆนาคม  ชำนิการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
489
2040731106
เด็กหญิงจณิสตา  ขุนเพชร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
490
2040990209
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
491
2040731109
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิรมย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
492
2040731002
เด็กชายจิรายุ  คมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
493
2040990212
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
494
2041000212
นางสาวณัฏฐธิดา  โพธิ์ทัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
495
2040240313
เด็กหญิงณัฐชา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
496
2040231155
นายณัฐวุฒิ  ศักดา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
497
2040740561
นางสาวทิฆัมพร  ยูซูฟี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
498
2040240399
เด็กชายธนทัต  มีมุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
499
2040731129
เด็กชายธนภัทร  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
500
2040731136
เด็กชายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
501
2040740666
เด็กหญิงนนทยา  นรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
502
2041820384
เด็กหญิงนันทิดา  รอดน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
503
2040990218
นายนาราภัทร  ประดิษฐ์เขียน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
504
2040740451
เด็กชายนาวา  ฤทธิ์กระจาย
ม.3
โรงเรียนวัดจิกลาด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
505
2040750146
เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
506
2040231191
เด็กหญิงนิษฐ์เนตร์  ณัฏฐกุลนันท์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
507
2040990219
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
508
2040730688
เด็กชายปภังกร  สัตย์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
509
2040740729
เด็กหญิงประภาสิริ  จันทแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
510
2040750147
เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
511
2040731148
เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
512
2040240418
เด็กหญิงปารวี  สุดใจ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
513
2040231162
เด็กชายพงศ์พัฒ  พุ่มระย้า
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
514
2040730690
เด็กหญิงพรชนิตว์  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
515
2040740667
เด็กหญิงพรศิริ  คำปล้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
516
2040231163
เด็กหญิงพรหมพร  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
517
2040240320
เด็กชายพัชรพล  ยางทอง
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
518
2040750149
เด็กชายพันธกิจ  เพชรไพทูรย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
519
2041000213
นายพิทักษ์  อ่ำสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
520
2040240430
เด็กชายพีรพัฒน์  กลั่นเชื้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
521
2040731160
เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
522
2040240277
นางสาวภัทรวดี  สะทองลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
523
2040731164
เด็กหญิงภาวิณี  ไทยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
524
2040731165
นายภูริ  พรมสุ่น
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
525
2040750150
เด็กหญิงภูษณิศา  ทามา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
526
2040731208
เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
527
2040240314
เด็กชายริส  สิทธิกัณฑ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
528
2040231169
เด็กหญิงลดามาส  มากบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
529
2040750151
เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองคำเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
530
2040731171
เด็กหญิงวรรณภร  ดำใจดี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
531
2040731172
เด็กหญิงวรรณภร  พูลเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
532
2040731174
เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
533
2040990672
เด็กหญิงวศิกา  กองมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
สพป.พิจิตร เขต 1
534
2040990226
เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
535
2040240279
นางสาววันวิสา  แสงหนู
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
536
2040731177
เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
537
2040740598
เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
538
2040750152
เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
539
2040240316
เด็กชายวีระ  คำสุยะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
540
2040990228
เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
541
2040990229
เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
542
2040740718
เด็กชายศิรวิทย์  มิตรมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
543
2040731187
เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
544
2041820393
เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
545
2040730692
นางสาวสิริกร  กฤตรนต์รัศมี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
546
2040231200
เด็กหญิงสุธินี  เขม้นเขตรวิทย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
547
2040731199
เด็กชายสุเมธี  เฉลิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
548
2040990236
เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
549
2040731201
เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
550
2040750156
นางสาวอภัชชา  เปี่ยมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
551
2040231175
เด็กหญิงอภิญญา  ด่านขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
552
2040240454
เด็กชายอัฐชยา  นามดิน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
553
2040740569
เด็กหญิงอาจารีย์  เงินโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
554
2040231177
เด็กหญิงอารียา  สุขจอย
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
555
3040990042
เด็กหญิงกชกร  กุญชร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
556
3042280390
เด็กชายกชธนณัฐ  พันธุ์เขียน
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
557
3041820504
เด็กหญิงกชมาศ  เกษม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
558
3041820505
เด็กชายกตัญญู  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
559
3041820154
เด็กหญิงกนกกร  ดีหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
560
3040750198
เด็กหญิงกนกพร  คงปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
561
3041000047
เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
562
3041820506
เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
563
3040730694
เด็กหญิงกนิกนันต์ฏา  อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
564
3041820155
เด็กหญิงกมลชนก  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
565
3040240002
เด็กหญิงกมลรัตน์  สว่าง
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
566
3041820508
เด็กหญิงกมลวรรณ์  น่วมเกิด
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
567
3041820157
เด็กหญิงกรชนก  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
568
3040230555
เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
569
3040240464
เด็กชายกรภัทร์  ดีขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
570
3040731474
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
571
3042280395
เด็กหญิงกรวรรณ  ลีเลิศวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
572
3041820510
เด็กชายกรวิน  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
573
3041820159
เด็กชายกฤตภาส  กำลังแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
574
3040240201
เด็กชายกฤตภาส  นีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
575
3040731475
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
576
3040230886
เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
577
3040990244
เด็กหญิงกฤติมา  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
578
3040990685
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
579
3040990245
เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
580
3041000052
เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
581
3040230163
เด็กชายก่อศักดิ์  จิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
582
3041820160
เด็กหญิงกัญจน์ณภา  พูลถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
583
3040750070
เด็กหญิงกัญชพร  ผาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
584
3040240356
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
585
3040730278
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
586
3040240544
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เจียนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
587
3040990512
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
588
3040740183
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
589
3041820163
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
590
3040750334
เด็กชายกัณฐิพัศ  ไกรทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
591
3040990248
เด็กชายกันต์กวี  ศรีทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
592
3040731479
เด็กชายกันต์ธีร์  ไหลบุตรดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
593
3042280400
เด็กชายกันต์พจน์  เอี่ยมอรุณ
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
594
3041820164
เด็กชายกันตภณ  กุศลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
595
3040730286
เด็กหญิงกันยาวีร์  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
596
3040750072
เด็กหญิงกัลยกร  จาบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
597
3040750335
เด็กหญิงกัลยกร  อภิสิทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
598
3042280402
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
599
3040231019
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุไรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
600
3040740186
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
601
3040730287
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อยู่รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
602
3040740187
เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
603
3040240599
เด็กชายกิตติธัช  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
604
3041820168
เด็กชายกิตติภนต์  ยืนหยัดชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
605
3041820520
เด็กชายกิตติภพ  เขนย
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
606
3041820521
เด็กชายกิตติภพ  หนุนพงษ์
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
607
3041820327
เด็กหญิงกิตติมา  ประสิทธิ์เขตรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
608
3040230577
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
609
3040740626
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมานสะสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
610
3041820522
เด็กชายกิติชัย  อินทรวันณี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
611
3042280546
เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
612
3040730295
เด็กหญิงกุลกัญญา  พันธุ์วรรธนะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
613
3040750287
เด็กหญิงกุลปริยา  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
614
3040230816
เด็กหญิงเกษร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
615
3040240030
เด็กหญิงขนิษฐดา  ทองแดงสี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
616
3042280405
เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
617
3040750074
เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
618
3041820048
เด็กหญิงขวัญชนก  อบอาย
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
619
3041820398
เด็กชายขุมทองแท้  สาธุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
620
3040231092
เด็กหญิงเขมิสรา  มีพร้อม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
621
3040990252
เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
622
3040750075
เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
623
3040231123
เด็กชายคมภณ  บุรุษศรี
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
624
3040750076
เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
625
3040750288
เด็กชายคุณานนท์  ดิษฐหร่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
626
3040230584
เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
627
3040240358
เด็กชายจักรพงษ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
628
3041820173
เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์สมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
629
3040240325
เด็กชายจักรภพ  อยู่ป่ากลาง
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
630
3040750336
เด็กหญิงจันศิลารัตน์  เนท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
631
3041820050
เด็กชายจารุภัทร  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
632
3041820176
เด็กชายจิณณวัตร  กล่ำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
633
3040731482
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
634
3040730308
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
635
3040990521
เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
636
3040750078
เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
637
3042280149
เด็กชายจิรภัทร  ศิริเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
638
3041820182
เด็กหญิงจิรัชญา  ขยันเขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
639
3040740196
เด็กหญิงจิราพัชร  จิตเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
640
3040740733
เด็กชายจิราพัชร์  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
641
3041820329
เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
642
3041000063
เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
643
3040730316
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
644
3040731528
เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
645
3041820400
เด็กหญิงฉัตรรวี  หาพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
646
3040740627
เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์  เชิดสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
647
3040740501
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
648
3040230888
เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
649
3040740200
เด็กหญิงชญานี  แจ้งสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
650
3040731217
เด็กหญิงชญานุตม์  วีระเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
651
3040730702
เด็กหญิงชญาภา  ธัญญการณ์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
652
3040730320
เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
653
3040731486
เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
654
3041820529
เด็กชายชนาธิป  นุ่นงาม
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
655
3040740850
เด็กหญิงชนาภัทร  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
656
3040750338
เด็กหญิงชนาภา  กุลโรจพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
657
3040731218
เด็กหญิงชนาภา  วังประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
658
3040731220
เด็กชายชนาเมธ  ลักษณโสภณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
659
3040230593
เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
660
3040990051
เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
661
3042280156
เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
662
3040990531
เด็กชายชยพล  ขนานใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
663
3040990533
เด็กชายชยพล  โคกทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
664
3040740765
เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
665
3042280157
เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
666
3040240360
เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
667
3040990535
เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
668
3040990272
เด็กชายชวกร  สีราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
669
3040230173
เด็กชายชวภณ  บุญรัสกรภูสิษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
670
3040230174
เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
671
3040750205
เด็กหญิงช่อฉัตร  ปานขลิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
672
3040730332
เด็กหญิงชัญญพัชร์  โชคเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
673
3040990536
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  สว่างเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
674
3040750204
เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
675
3040750085
เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
676
3040990273
เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
677
3040740628
เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
678
3041820191
เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
679
3040730338
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชำนาญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
680
3040750086
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
681
3041820535
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอสุขพูล
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
682
3040730339
เด็กหญิงชุติภากาญจน์  นามแฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
683
3041000067
เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
684
3040740213
เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
685
3040990056
เด็กชายฐกลวรรธน์  จ้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
686
3040750087
เด็กหญิงฐิตากร  ไฝศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
687
3040750088
เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์อ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
688
3042280166
เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
689
3041000071
เด็กหญิงฐิติญา  ยุทธนาระวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
690
3040731223
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ปริมาณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
691
3040230889
เด็กชายฐิติวัสส์  เปรมปิระสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
692
3040731491
เด็กชายณฐนนท์  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
693
3040730347
เด็กชายณฐพัฒน์  ชุณยะมณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
694
3040750289
เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
695
3040990057
เด็กชายณภัทร  ไชยนิมิตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
696
3040230608
เด็กหญิงณภัทร  ทัศนวิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
697
3041000074
เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
698
3040730355
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
699
3041820197
เด็กหญิงณัชชา  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
700
3040750090
เด็กหญิงณัฎฐาวรรณ  มงคลอิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
701
3040730359
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวรรค์คณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
702
3040990552
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
703
3040730362
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เมธีวฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
704
3041000236
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
705
3042280427
เด็กชายณัฐกร  สาระอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
706
3040990283
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
707
3042280428
เด็กหญิงณัฐกานต์  เก่งเขตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
708
3042280429
เด็กชายณัฐชนน  แสงไกร
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
709
3040740631
เด็กหญิงณัฐชยา  เณยา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
710
3040990554
เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
711
3040750290
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฐิติลือสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
712
3040750091
เด็กหญิงณัฐณิกา  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
713
3041820202
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุกบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
714
3040750209
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
715
3040240032
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
716
3040240522
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อยไร่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
717
3040750211
เด็กชายณัฐนนท์  สังวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
718
3040731229
เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี๋
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
719
3041820204
เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
720
3041000079
เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
721
3040731014
เด็กหญิงณัฐนันท์  พันรอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
722
3040990059
เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณทัต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
723
3040740223
เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนะสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
724
3040990060
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมเลิศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
725
3041820205
เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
726
3040740227
เด็กชายณัฐภัทร  วัชราทิตย์ชลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
727
3040730806
เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
728
3040730378
เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
729
3040750092
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
730
3040230617
เด็กหญิงณัฐวศา  บัวบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
731
3040730712
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฐิตินันทิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
732
3040750214
เด็กหญิงณัฐวีณ์  ผาดไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
733
3040230619
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กวาง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
734
3040740232
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
735
3040240033
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  จันทร์แอด
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
736
3040731231
เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังสีวรกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
737
3040730382
เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
738
3041000080
เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
739
3040230179
เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
740
3041820207
เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
741
3041000081
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
742
3040990561
เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
743
3040750215
เด็กหญิงดวงพร  คะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
744
3041820549
เด็กหญิงดุจดวงใจ  คำกุ้ง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
745
3040730749
เด็กชายดุลย์ธานี  พึ่งเกียรติรัศมี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
746
3040730388
เด็กชายต้นวงศ์  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
747
3041820209
เด็กชายตรีทเศศ  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
748
3042280547
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
749
3042280439
เด็กชายตะวัน  รุททองจันทร์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
750
3040750216
เด็กชายติณณภพ  พลอยขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
751
3040740632
เด็กหญิงทรายทอง  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
752
3041820211
เด็กชายทศธัม  เพ็ชรตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
753
3041820551
เด็กชายทศวรรษ  สังขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
754
3040230182
เด็กหญิงทักษพร  ธาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
755
3040750093
เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
756
3041820405
เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
757
3040750217
เด็กหญิงทิพยพรรณ  ทิพยโสตถิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
758
3041820213
เด็กหญิงทิพยสุดา  จินดาสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
759
3040740409
เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
760
3040240034
เด็กชายธนกฤต  นุมนัส
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
761
3040240362
เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
762
3040231124
เด็กชายธนบดี  ประไพวรรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
763
3040730715
เด็กชายธนบัตร  กังวานไกร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
764
3040730902
เด็กชายธนพล  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
765
3040240296
เด็กชายธนภัทร  เจริญเยาว์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
766
3041820066
เด็กชายธนภัทร  ปิยวัฒนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
767
3041000082
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
768
3040730904
เด็กชายธนวัฒน์  ชูชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
769
3040740651
เด็กชายธนวัฒน์  ทาผา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
770
3040740241
เด็กชายธนวิชย์  ภู่พลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
771
3041000084
เด็กหญิงธนัชพร  ไตรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
772
3040990291
เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
773
3040740645
เด็กชายธนาดล  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
774
3042280444
เด็กหญิงธนาพร  นวลนางแย้ม
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
775
3040990062
เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลเรือง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
776
3040740749
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พะธะนี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
777
3040750291
เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
778
3040740246
เด็กชายธัชชัย  ฤกษ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
779
3040730411
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
780
3041820223
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
781
3040230644
เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
782
3042280199
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุกดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
783
3042280448
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จัมปะโสม
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
784
3040750293
เด็กหญิงธัญสุดา  เนาวรัตน์พนมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
785
3040230185
เด็กหญิงธันญชนก  มหบุญพาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
786
3040230896
เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
787
3041820071
เด็กหญิงธิตินัญญา  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
788
3041820225
เด็กชายธิติพงศ์  เดชาเกียรติไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
789
3040750221
เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
790
3040731500
เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
791
3040230188
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
792
3041820559
เด็กชายธีรดล  แดงประดับ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
793
3040990299
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
794
3040240617
เด็กชายธีรภัทร  ชมสุข
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
795
3040750096
เด็กชายธีรเมธ  แก้วจรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
796
3040740255
เด็กชายธีรานนท์  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
797
3040231128
เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
798
3040730719
เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
799
3041820229
เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
800
3040230189
เด็กชายนที  สมภิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
801
3041000088
เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
802
3040240481
เด็กหญิงนนทวรรณ  ปานเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
803
3040240297
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
804
3040230658
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดาษดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
805
3040740633
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
806
3040730427
เด็กหญิงนรากรณ์  อยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
807
3040730720
เด็กชายนฤพล  ฟ้าประทานพร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
808
3040740268
เด็กชายนวพล  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
809
3040990305
เด็กหญิงนัชชา  สุรินสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
810
3040990306
เด็กชายนัทธพงษ์  นาป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
811
3040740270
เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
812
3041820231
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
813
3040730431
เด็กหญิงนันทภัส  ศรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
814
3040740766
เด็กหญิงนันทิยา  หมีไข่
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
815
3041820233
เด็กหญิงนาตาลี  โลธานาธาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
816
3040740804
เด็กหญิงนิชชา  วงค์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
817
3040730434
เด็กหญิงนิชาภา  จิตตมานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
818
3040230899
เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตยานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
819
3040240298
เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
820
3041820351
เด็กหญิงเนตรลดา  ทองไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
821
3040730437
เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
822
3040730438
เด็กหญิงบุณยกร  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
823
3040730722
เด็กชายบุณวรัตถ์  ประสารพันธุ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
824
3040750276
เด็กชายเบญจพล  ทองม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
825
3040230247
เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
826
3040740506
เด็กชายปกรณ์  คงดี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
827
3040730440
เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
828
3042280216
เด็กชายปฎิพัฒน์  บรรเทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
829
3042280217
เด็กชายปฎิพัทธ์  เหลือน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
830
3040230194
เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
831
3041820339
เด็กหญิงปณิตา  โชติรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
832
3040990582
เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
833
3040740277
เด็กหญิงปนัดดา  คงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
834
3040230195
เด็กหญิงปพิชญา  ประหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
835
3040230901
เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
836
3042280219
เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
837
3041000098
เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
838
3040740672
เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
839
3040730447
เด็กหญิงปภาวริณ  จันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
840
3040990586
เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
841
3040230678
เด็กชายปรัชญานนท์  แจ่มหม้อ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
842
3040990315
เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
843
3042280223
เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
844
3040730451
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
845
3040750228
เด็กหญิงปริยฉัตร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
846
3040731238
เด็กชายปรีชญา  วิมลอนันต์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
847
3041820239
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
848
3040750341
เด็กชายปรีดียากร  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
849
3040750230
เด็กหญิงปรียภัสสร์  นิ่มมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
850
3041820078
เด็กหญิงปรียาภัทร  สารต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
851
3041820079
เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
852
3040750103
เด็กหญิงปวริศา  อยู่อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
853
3042280466
เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็ญเขตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
854
3040231055
เด็กหญิงปวิตรา  คงตัน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
855
3040990587
เด็กหญิงปวีณา  การสำเนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
856
3040730455
เด็กหญิงปัณฑิตา  หรั่งอุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
857
3041820242
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
858
3040730457
เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
859
3042280230
เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
860
3040990069
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
861
3041820576
เด็กชายปานณวัฒน์  ธรรมชีวัน
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
862
3040750231
เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
863
3042280231
เด็กชายปิติโชค  เรืองเขตพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
864
3040230202
เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
865
3040750232
เด็กชายปิยวัฒน์  หนุนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
866
3040230687
เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
867
3040731506
เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
868
3042280235
เด็กชายปุณญพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
869
3042280237
เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
870
3040240626
เด็กหญิงปุณยากร  เกตุเนตร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
871
3040731508
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
872
3040730604
เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
873
3040231290
เด็กหญิงไปรยา  อยู่สุภาพ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
874
3041000102
เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
875
3042280576
เด็กชายพงศพัศ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
876
3040750343
เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
877
3040730726
เด็กชายพชรอัฑฒ์  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
878
3040730727
เด็กชายพนธกร  เกษร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
879
3040230905
เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
880
3040231131
เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
881
3040750235
เด็กหญิงพรนภา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
882
3042280243
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
883
3040990592
เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
884
3041000104
เด็กหญิงพรรรณพนัช  คมวิชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
885
3041000245
เด็กหญิงพรศิริ  จารุวาที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
886
3040750236
เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
887
3041820085
เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
888
3040750105
เด็กชายพลพิพัฒน์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
889
3040740298
เด็กชายพลวัต  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
890
3040740299
เด็กหญิงพลอยชมพู  เกื้อกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
891
3040230206
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
892
3041820247
เด็กชายพสิษฐ์  มาตรชัยสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
893
3041000246
เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
894
3040740301
เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
895
3040740304
เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
896
3040990325
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
897
3040990596
เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
898
3040990327
เด็กชายพัทธนันท์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
899
3040740653
เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงจิกรี
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
900
3042280254
เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
901
3041000249
เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
902
3040731021
เด็กชายพัสกร  แก้วกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
903
3041000106
เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
904
3040990329
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
905
3040730730
เด็กชายพิชญะ  ร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
906
3040740842
เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
907
3040740809
เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
908
3040230907
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
909
3042280258
เด็กชายพิชิตชัย  จันดาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
910
3041820252
เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
911
3040240301
เด็กชายพิพัฒนพงศ์  แสงกันยะกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
912
3042280260
เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
913
3040990330
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
914
3040750239
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวิริยะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
915
3040730928
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
916
3042280578
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
917
3040730486
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ปกเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
918
3040230209
เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
919
3040240629
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
920
3042280265
เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
921
3040230704
เด็กหญิงพิริยา  คำหอม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
922
3040230210
เด็กหญิงพีรดา  เติมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
923
3040730930
เด็กชายพีรภัทร  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
924
3040990331
เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
925
3040740746
เด็กหญิงพีรยา  โอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
926
3040740546
เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
927
3040990603
เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
928
3040230211
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
929
3041820257
เด็กหญิงพุทธิดา  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
930
3040230248
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
931
3040750277
เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
932
3040730607
เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
933
3041820309
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
934
3041000109
เด็กหญิงภทรกมล  เรืองจิตชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
935
3041820260
เด็กหญิงภทรภร  จันต๊ะโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
936
3040231132
เด็กหญิงภรภัทร  กองทรง
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
937
3040750294
เด็กหญิงภรัณยา  มั่งกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
938
3041000110
เด็กหญิงภริดา  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
939
3040750241
เด็กหญิงภวิษยา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
940
3040750242
เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
941
3040230711
เด็กชายภัทรพงษ์  โภชนา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
942
3040750243
เด็กหญิงภัทรพร  กล่อมดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
943
3040230715
เด็กหญิงภัทรพร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
944
3040730495
เด็กชายภัทรพล  เพ็งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
945
3040750244
เด็กหญิงภัทรภร  แขนโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
946
3040740318
เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
947
3040750347
เด็กหญิงภัทรีญา  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
948
3040240553
เด็กหญิงภัสนันท์  ปัตเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
949
3041820592
เด็กชายภานุวัฒน์  เก่งธัญการ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
950
3040740324
เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
951
3040230722
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
952
3040730497
เด็กชายภูพิรัฐ  อัครพงศ์พิชญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
953
3042280274
เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
954
3040230910
เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
955
3040990605
เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
956
3040731516
เด็กชายภูริ  โรจน์สุวณิชกร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
957
3040730735
เด็กชายภูริชกานต์  วงษ์จำปา
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
958
3040990336
เด็กหญิงภูริชญา  ทัพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
959
3040730503
เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
960
3040990689
เด็กชายภูวภัทร  พลพวก
ป.5
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
สพป.พิจิตร เขต 1
961
3040730504
เด็กชายมนต์มนัส  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
962
3041820267
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
963
3040230216
เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
964
3040990607
เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
965
3042280278
เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
966
3042280581
เด็กหญิงมิ่งมนัส  นฤคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
967
3040230826
เด็กหญิงเมษา  วรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
968
3040730507
เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
969
3040750111
เด็กชายรชต  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
970
3040740333
เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
971
3040730509
เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
972
3040730510
เด็กชายรณชัย  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
973
3040731266
เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
974
3042280489
เด็กชายรวีวรรธ  นฤคนธ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
975
3041820271
เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
976
3040230912
เด็กชายรัชชานนท์  แสงผ่อง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
977
3040750112
เด็กหญิงรัชพร  ยิ้มเยาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
978
3040230734
เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
979
3040240245
เด็กหญิงรัฐณิชา  เถาตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
980
3040230735
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พูลลาย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
981
3040230736
เด็กชายรัฐภูมิ  กิวิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
982
3040990341
เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
983
3042280282
เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
984
3042280492
เด็กหญิงรุจาภา  ดาวลอย
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
985
3040240011
เด็กหญิงรุจาภา  ตะเภาเงิน
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
986
3040240638
เด็กหญิงรุจิรา  พลละคร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
987
3040750113
เด็กหญิงลลิตา  เขตรรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
988
3040750351
เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
989
3040730524
เด็กชายวชิรวิชญ์  งามพาณิชยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
990
3040731520
เด็กชายวชิรวุธ  มั่นศิลป์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
991
3041000257
เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
992
3040730525
เด็กหญิงวรรณชนก  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
993
3041000117
เด็กหญิงวรรณนภา  ทองยอดอิทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
994
3040740342
เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
995
3040740343
เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
996
3040740344
เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
997
3040750251
เด็กหญิงวรัทยา  กามินี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
998
3040231279
เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
999
3040730531
เด็กหญิงวรันธร  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1000
3040230227
เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1001
3040740520
เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1002
3040240305
เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1003
3040750117
เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1004
3042280289
เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1005
3040750252
เด็กหญิงวริศรา  ทองบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1006
3040750253
เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1007
3040750118
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1008
3040730534
เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1009
3040240639
เด็กหญิงวริษา  สู่สุข
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1010
3040231135
เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1011
3040240557
เด็กชายวัฒนา  สุขคำพา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1012
3040740348
เด็กชายวันเฉลิม  หมื่นอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1013
3040740843
เด็กหญิงวารินทร์  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1014
3040231077
เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1015
3042280502
เด็กหญิงวิชญาดา  วันนา
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1016
3040740521
เด็กหญิงวิภาดา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1017
3042280292
เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1018
3040750119
เด็กหญิงวิรดา  ศรีเขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1019
3040990686
เด็กชายวิศรุจน์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
1020
3041820276
เด็กชายวิศิษฐ์  วิเศษสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1021
3040750255
เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1022
3040750121
เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1023
3042280505
เด็กชายวีรเดช  ภักดี
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1024
3040230756
เด็กหญิงศรัญญา  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1025
3040740357
เด็กชายศรัณย์ภัทร  รังสิมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1026
3040230913
เด็กหญิงศรันยพร  พระยาลอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1027
3041820280
เด็กหญิงศรินทร์ประภา  ลี้ภัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1028
3040730543
เด็กหญิงศรุตา  ครุฑเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1029
3042280506
เด็กหญิงศศิชา  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1030
3041820605
เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1031
3041000259
เด็กหญิงศศิพงษ์  กรุณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
1032
3041000124
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์กรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สพป.พิจิตร เขต 2
1033
3040730946
เด็กชายศาสตรา  บัวสละ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1034
3041820606
เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1035
3040750256
เด็กชายศิระ  ชื่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1036
3041820109
เด็กหญิงศิราพร  เจนวิกย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1037
3040990615
เด็กหญิงศิริพรรษา  เชยชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
1038
3042280302
เด็กหญิงศิริยากร  แก้วป้องปก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1039
3040230914
เด็กชายศิวนาถ  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1040
3040730549
เด็กหญิงศุพิชญา  น้อยนาช