รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1031010344
เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
2
1031800001
เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3
1031010236
เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
4
1031011883
เด็กชายกณิศพิพัธน์  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
5
1031800002
เด็กชายกนกผไท  กาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6
1031010464
เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
7
1031590222
เด็กหญิงกมลชนก  คำมาอ้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
8
1031060009
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
9
1031011019
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
10
1031011018
เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
11
1031060015
เด็กชายกฤตภัค  นริศรากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
12
1031011021
เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
13
1031011888
เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
14
1031580011
เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
15
1031060017
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
16
1031590224
เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
17
1031010007
เด็กชายกฤษฎิ์  วงษ์กียู้
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
18
1031580639
เด็กชายก้องภพ  คชาธาร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
19
1031580515
เด็กชายก้องภพ  จิตรพินิจ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
20
1031010471
เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
21
1031011024
เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
22
1031800008
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
23
1031580016
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
24
1030560001
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธรรมะใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
สพป.ตาก เขต 2
25
1031580017
เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
26
1031011583
เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
27
1030550002
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
28
1031580514
เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
29
1031020005
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่างคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
30
1031060027
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
31
1031580019
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
32
1031011030
เด็กหญิงกัลย์สุดา  อั๊วใจดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
33
1030550045
เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
34
1031061686
เด็กชายกิตติกวิน  แก้วกอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
35
1031011031
เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1031011032
เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
37
1031011033
เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
38
1031010012
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอนชาไพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
39
1031020007
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
40
1031060030
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
41
1031061692
เด็กหญิงกุลชญา  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
42
1030560015
เด็กชายกุลธวัช  ชาญเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
43
1030560016
เด็กหญิงกุลธิดา  ปูกันกะ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
44
1031010482
เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
45
1030550003
เด็กหญิงกุลพัชร  แตงบุญรอด
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
46
1031010484
เด็กหญิงกุลฬาลักษณ์  ขำพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
47
1030550387
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
48
1031060406
เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
49
1031011034
เด็กหญิงขวัญนรี  งามวิลาศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
50
1031060036
เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
51
1031060038
เด็กชายคณาภัค  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
52
1031060040
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
53
1031060041
เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
54
1031011035
เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
55
1031011036
เด็กหญิงจณิสตา  อมรวิภาดา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
56
1030550049
เด็กชายจักรชนก  เครือยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
57
1031010247
เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
58
1031800577
เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
59
1031580517
เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
60
1031011045
เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
61
1031030152
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
62
1031080197
เด็กชายจิรพัฒน์  พรานระวัง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
63
1031011047
เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
64
1031060047
เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
65
1031580025
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
66
1031030154
เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
67
1031060049
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสอนกาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
68
1031011048
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วยม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
69
1031020010
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
70
1030560144
เด็กหญิงจิราภา  จันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1031061708
เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
72
1031590231
เด็กชายจีรศักดิ์  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
73
1031020011
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาลศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
74
1031011618
เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
75
1031800629
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
76
1030550388
เด็กชายเจษฎา  อาบสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
77
1031010670
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
78
1031020012
เด็กหญิงฉัตรณภัทรา  คงทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
79
1031011050
เด็กชายฉัตริน  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
80
1031060059
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
81
1031010252
เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
82
1031011054
เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
83
1031012100
เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
84
1031010254
เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
85
1030550342
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
สพป.ตาก เขต 1
86
1031010256
เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
87
1031060064
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
88
1030550060
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
89
1031060066
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
90
1031020019
เด็กหญิงชลธิชา  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
91
1031800581
เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
92
1031080198
เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
93
1031010025
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
1031580037
เด็กชายชวิน  เขียวริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
95
1031061106
เด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
96
1031080032
เด็กชายชัยวรุตย์  สิงห์เครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
97
1031061714
เด็กชายชาญชัยไมเคิล  เริดเซท
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
98
1031580039
เด็กชายชาตวิทย์  พุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
99
1031800025
เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
100
1031060986
เด็กหญิงชาลิสา  ตันตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
101
1031060074
เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
102
1031060075
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
103
1031011066
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
104
1031011748
เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
105
1031080199
เด็กชายชุติมันต์  ขำโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1031010155
เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
107
1031011069
เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
108
1031060081
เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
109
1031060082
เด็กหญิงญาดา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
110
1030550344
เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
สพป.ตาก เขต 1
111
1031010498
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
112
1031011585
เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
113
1031060084
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
114
1031020025
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
115
1031061724
เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
116
1031010037
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
117
1031030170
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุทธิผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
118
1031590044
เด็กชายณฐกร  กังวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
119
1031060088
เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
120
1031060090
เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
121
1031061728
เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
122
1031580652
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
123
1031080055
เด็กหญิงณัชชา  เซ็งขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
124
1030550070
เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
125
1031060095
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
126
1031011080
เด็กหญิงณัชชาพร  คายทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
127
1031800037
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  รอดแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
128
1030550477
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
129
1031580051
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
130
1031010505
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
131
1031061738
เด็กชายณัฏฐ์ธเดช  สืบสรีย์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
132
1031011625
เด็กชายณัฏฐรชัย  วันพุทธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
133
1031590095
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จิตรนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
134
1031061739
เด็กหญิงณัฐกมล  บราว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
135
1031580053
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
136
1031061742
เด็กชายณัฐกฤษฎ์  นอนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
137
1031061743
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เจริญรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
138
1031590241
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
139
1031580056
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
140
1030560024
เด็กหญิงณัฐชา  คำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1031011086
เด็กชายณัฐชา  นาคะเมทินีนนท์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
142
1031060098
เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
143
1031590001
เด็กชายณัฐฐินันท์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
144
1031580057
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
145
1031060102
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
146
1031060100
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
147
1031020031
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
148
1031010052
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
149
1031580059
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
150
1031061748
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
151
1031060104
เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
152
1031590243
เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพพาหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
153
1030550078
เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
154
1031580525
เด็กชายณัฐภัทร  กล่อมกมล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
155
1030560026
เด็กชายณัฐภูมิ  วงษ์วิทยา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
156
1031080200
เด็กหญิงณัฐวรา  สุวรรณคร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
157
1031030175
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงหนองหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
158
1030550081
เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
159
1031011092
เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
160
1031060111
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
161
1031060113
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
162
1031011093
เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
163
1031010268
เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
164
1030560121
เด็กหญิงดาราวัน  นารีภาพเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
สพป.ตาก เขต 2
165
1031580654
เด็กชายตะวัน  หล้าปินตา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
166
1031011252
เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
167
1031580230
เด็กชายเตชินท์  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
168
1031011901
เด็กหญิงทยา  แซ่กัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
169
1031061759
เด็กชายทรงกรต  เสือสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
170
1031030177
เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
171
1031010520
เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
172
1031011749
เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
173
1031010342
เด็กชายแทนไท  สมฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
174
1031061761
เด็กชายธนกร  พายภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
175
1031580076
เด็กชายธนกร  อยู่สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1031580527
เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
177
1031010522
เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
178
1030550084
เด็กชายธนกฤต  ศรีธุวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
179
1031061764
เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
180
1031800055
เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
181
1031010066
เด็กชายธนโชติ  เพาะผล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
182
1030550085
เด็กชายธนดล  เกตุมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
183
1031011097
เด็กชายธนดล  มั่นมาตร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
184
1031010523
เด็กชายธนบดี  เสลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
185
1031590128
เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
186
1031011101
เด็กชายธนภัทร  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
187
1031010526
เด็กชายธนภัทร  ตลุ่มเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
188
1031080301
เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
189
1031011587
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
190
1031590045
เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
191
1031011103
เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
192
1031590130
เด็กหญิงธนัญชรินทร์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
193
1031061771
เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
194
1031060141
เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
195
1031030181
เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
196
1030550480
เด็กชายธนิสร  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
197
1031020039
เด็กหญิงธัญชนก  สาดสี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
198
1031061782
เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
199
1031060149
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
200
1031060150
เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
201
1030550093
เด็กหญิงธัญรดา  เครือตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
202
1031010284
เด็กหญิงธันย์ชนก  สีโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
203
1031800059
เด็กหญิงธันยพร  ลิ้มมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
204
1031011588
เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
205
1031800592
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
206
1030560032
เด็กหญิงธิดารัตน์  หว้างทวีสิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
207
1031580092
เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
208
1031011113
เด็กชายธิษณัช  ปิยเธียรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
209
1031060161
เด็กชายธีร์กวิน  เจนจบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
210
1031580093
เด็กชายธีรนาถ  อ่ำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1031011752
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
212
1031011909
เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
213
1031580096
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
214
1031060162
เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
215
1031061786
เด็กชายนนทกานต์  จินดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
216
1030550097
เด็กหญิงนพรัตน์  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
217
1031060165
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
218
1031580099
เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
219
1031060166
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
220
1030550099
เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
221
1031580530
เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
222
1031060172
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
223
1031800595
เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
224
1031011119
เด็กชายนราเศรษฐ์  ลิ้มอานันต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
225
1031580101
เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
226
1031060174
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
227
1031580102
เด็กหญิงนลินนิภา  สมผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
228
1031020045
เด็กหญิงนวพร  ยางผสม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
229
1030550482
เด็กหญิงนวภัค  รอดสังข์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
230
1031800067
เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
231
1030550483
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่พุกก์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
232
1031060180
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
233
1031060993
เด็กหญิงนันทิชา  เถื่อนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
234
1031080302
เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
235
1031580531
เด็กหญิงนารา  ยุบล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
236
1030550106
เด็กหญิงนิลประภา  ตาละสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
237
1031800630
เด็กหญิงเนติรดา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
238
1031590002
เด็กชายบวรวิช  ชาญธนาภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
239
1030550110
เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
240
1030560152
เด็กชายบูรพา  จอมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
241
1031060191
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
242
1031060190
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
243
1030550484
เด็กชายปฏิภาณ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
244
1030560036
เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
245
1031580532
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1031580533
เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
247
1031060197
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
248
1031060198
เด็กชายประณิธาน  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
249
1031011137
เด็กหญิงปลายฟ้า  ภิรมย์เกษมสันต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
250
1031011138
เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
251
1031030192
เด็กหญิงปวริศา  ผะสม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
252
1031060206
เด็กชายปวิช  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
253
1031011757
เด็กชายป้อมบุญ  ป้อมบุญมี
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
254
1031061805
เด็กชายปัญญวัต  พุทธรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
255
1031800599
เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
256
1031580125
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
257
1031060208
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
258
1030560003
เด็กชายปัณณธร  ใหมสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
สพป.ตาก เขต 2
259
1031060209
เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
260
1030550116
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
261
1030550379
เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
262
1030560038
เด็กหญิงปาณิสรา  ลิมปธนโชติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
263
1030550118
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
264
1031061815
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วัฒนศัพท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
265
1031011144
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
266
1031580658
เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
267
1031010559
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
268
1031060214
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
269
1030550122
เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
270
1031060216
เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
271
1031060217
เด็กชายพงษ์พานิชย์  ศรีประดู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
272
1031010562
เด็กหญิงพจศณนท  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
273
1031011149
เด็กชายพชร  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
274
1031060218
เด็กชายพชร  หาดทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
275
1031060220
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
276
1031060221
เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
277
1031011590
เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
278
1031011758
เด็กชายพนรัตน์  มงคลไตรภพ
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
279
1031010302
เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
280
1031590262
เด็กหญิงพรปวีณ์  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1031590046
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
282
1031060225
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
283
1031060226
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
284
1031061544
เด็กหญิงพรไพลิน  ถี่ปอ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
285
1031800603
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
286
1031580134
เด็กชายพรหมธร  ทองแท่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
287
1031011640
เด็กหญิงพริณพร  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
288
1031011154
เด็กชายพล  คิดเกื้อการุญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
289
1031010567
เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
290
1031010303
เด็กชายพลวิชญ์  วอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
291
1031060233
เด็กชายพศวีร์  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
292
1030550132
เด็กชายพัชรพล  เงินแถบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
293
1031060238
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
294
1031590048
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
295
1031060239
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
296
1031010306
เด็กหญิงพิชชาพร  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
297
1031060243
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
298
1031590104
เด็กหญิงพิชญาภา  มีอาหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
299
1031060244
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
300
1031800607
เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
301
1031030418
เด็กหญิงพิพัสสร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
302
1031800608
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
303
1031590106
เด็กหญิงพิมพ์สุภาดา  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
304
1031080306
เด็กหญิงพิศชนาฎ  บุญถูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
305
1031011174
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
306
1031580534
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
307
1031800154
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
308
1031060400
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
309
1031011259
เด็กหญิงแพรพิไล  ปัญญาทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
310
1031061838
เด็กหญิงภคพร  ติกะมาศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
311
1031011176
เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
312
1031800610
เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
313
1031800104
เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
314
1031580661
เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
315
1031060256
เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1031580147
เด็กชายภัทรธร  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
317
1031030420
เด็กหญิงภัทรพรรณ  ไกรลาศภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
318
1031060260
เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
319
1031580148
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
320
1031080307
เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
321
1031060263
เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฐภานุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
322
1031020067
เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
323
1031580662
เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
324
1031061844
เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
325
1031061848
เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
326
1031061849
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลัรีตน์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
327
1031011182
เด็กชายภีมพศ  สกุลเมฆา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
328
1031010313
เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
329
1031061860
เด็กชายภูเพชร  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
330
1031010110
เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
331
1030560042
เด็กชายภูมิชนะ  แก้วบังวัน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
332
1031010599
เด็กชายภูมินทร์  ริพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
333
1031061853
เด็กชายภูระพี  ฉลองชัยตระศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
334
1031010314
เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
335
1031060273
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
336
1030560154
เด็กชายภูรินทร์  สมวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
337
1031800613
เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
338
1030550142
เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
339
1031010601
เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
340
1031590051
เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
341
1031061858
เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
342
1031580537
เด็กชายมณฑล  แจ้งกระสัน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
343
1031010316
เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
344
1031060276
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ลาภพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
345
1031010317
เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
346
1031061862
เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
347
1031580155
เด็กชายยศกร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
348
1031011192
เด็กชายยศกร  โท้ทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
349
1031060281
เด็กชายยศพล  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
350
1031800112
เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1031580556
เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
352
1031060409
เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
353
1031580157
เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
354
1031011194
เด็กชายรชต  ลิมปะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
355
1031010318
เด็กชายรติวัฒ์  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
356
1031010608
เด็กชายรัชชานนท์  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
357
1031080124
เด็กชายรัฐภูมิ  โคดประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
358
1031011197
เด็กหญิงรัตนาภร  ถาวร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
359
1030550144
เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
360
1031800119
เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
361
1031580163
เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
362
1031011199
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
363
1031061873
เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
364
1031060292
เด็กชายวรชิต  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
365
1031010323
เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
366
1031080282
เด็กชายวรพล  คำศร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
367
1031010120
เด็กหญิงวรรณวษา  จูน้อย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
368
1031030423
เด็กหญิงวรรณิสา  อินสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
369
1031800124
เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
370
1030550147
เด็กชายวรวัส  มงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
371
1031060297
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
372
1031030424
เด็กหญิงวรัญญา  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
373
1031580166
เด็กหญิงวรัมพร  อักโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
374
1031020077
เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
375
1031580543
เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
376
1031030425
เด็กหญิงวริศรา  ติตะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
377
1031010124
เด็กหญิงวริศรา  มาตพร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
378
1030560046
เด็กชายวสุธา  กอบฝั้น
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
379
1031060302
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
380
1031012101
เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
381
1031080210
เด็กหญิงวิชญาพร  ชายลม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
382
1031580439
เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
383
1031030427
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สาคำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
384
1031060307
เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
385
1031010627
เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1031580544
เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
387
1031800620
เด็กชายวุฒิภัทร  โกฎแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
388
1030550383
เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
389
1031061109
เด็กชายศตวรรษ  คำทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
390
1030560048
เด็กหญิงศศิธร  วินิจสร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
391
1031080313
เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
392
1031580545
เด็กชายศิรภัทร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
393
1031011594
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
394
1031060315
เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
395
1031580441
เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
396
1031800138
เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
397
1031011220
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีโปฎก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
398
1031580179
เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
399
1031011221
เด็กหญิงศุภานัน  ตันติจารุกร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
400
1031011223
เด็กหญิงศุภาพิมพ์  ตันติจารุกร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
401
1031061909
เด็กชายสมภพ  ขาวนวน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
402
1031060329
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
403
1031060331
เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
404
1031580182
เด็กหญิงสาริษา  ทาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
405
1031030238
เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
406
1031580546
เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
407
1030550159
เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
408
1031060335
เด็กชายสิรภพ  ธะนะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
409
1031010642
เด็กชายสิรภพ  วีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
410
1031060336
เด็กชายสิรภัทร  เสตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
411
1031060338
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
412
1031061915
เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
413
1031060340
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
414
1031080315
เด็กหญิงสิรินันท์  สารวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
415
1030550161
เด็กหญิงสิริพรรณ  ใจอินถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
416
1031030388
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
417
1031060342
เด็กหญิงสิริวิมล  คำป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
418
1031030239
เด็กหญิงสุกัญญา  ดูงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
419
1031061547
เด็กหญิงสุชาดา  ดวงอุปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
420
1031590140
เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1031800145
เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
422
1031800146
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
423
1031030240
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
424
1031030241
เด็กหญิงสุธาสินี  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
425
1031800623
เด็กหญิงสุประวีณ์  กาวิชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
426
1031010334
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
427
1031011235
เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
428
1031020090
เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
429
1031060355
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
430
1031061924
เด็กชายสุภณัฐ  ผึ่งมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
431
1031020091
เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
432
1031580203
เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
433
1031060361
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
434
1031010341
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โตกราน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
435
1031060365
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
436
1031580205
เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
437
1031011597
เด็กชายอชิตะ  สติใหม่
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
438
1031061927
เด็กหญิงอนงค์พรรณ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
439
1031011243
เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
440
1031061928
เด็กหญิงอนัญพร  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
441
1031580679
เด็กชายอนุภัทร  ฟักบาง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
442
1031010668
เด็กชายอเนชา  รุทระกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
443
1031011664
เด็กหญิงอภิชญา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
444
1031011938
เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
445
1031580211
เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
446
1031580212
เด็กชายอภิวัฒน์  ภู่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
447
1031012102
เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
448
1031011245
เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
449
1031011246
เด็กหญิงอรชพร  มีสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
450
1031060380
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
451
1031580218
เด็กชายอรรถวิศญ์  รอดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
452
1030550386
เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
453
1031020095
เด็กหญิงอลิซ่า  คัมมิ่งส์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
454
1031030246
เด็กชายอัสนาวิน  พงษ์โชติภาคิน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
455
1031011247
เด็กชายอาณกร  ช้างพินิจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1031011667
เด็กหญิงอาทิตยา  ราบรื่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
457
1031011248
เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
458
1031060405
เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
459
1031061959
เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
460
1031800158
เด็กชายไอยรา  วัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
461
2031061550
เด็กชายกรภัทร์  ถี่ป้อม
ม.3
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
462
2031061978
เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
463
2031061980
นายกฤษฎา  รักษาศิล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
464
2030560060
เด็กชายกฤษฎิ์ทอง  สุริยา
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
465
2031061005
เด็กชายกฤษฏา  ด่อนแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
466
2031061604
เด็กชายก้องภพ  ทิพยจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
467
2031590276
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์มูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
468
2030560006
นางสาวกัญญาณัฐ  กาวิระเดช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
สพป.ตาก เขต 2
469
2031030435
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมสารี
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
470
2031030023
เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
471
2030550396
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอียม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
472
2030550397
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
473
2031061989
เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
474
2031030026
เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
475
2031061253
เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
476
2031061990
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คารมณ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
477
2031061993
เด็กชายกิตติธัช  สมบูรณ์เอนก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
478
2031061998
เด็กชายกิติกร  ขันธะเสน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
479
2031061505
เด็กชายกิติชัย  แผ้วเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
480
2030560140
เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิมพาเรือ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
สพป.ตาก เขต 2
481
2031080322
เด็กหญิงขวัญจิรา  หมื่นสีดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
482
2031062004
เด็กชายคหบดี  อุตม์อ่าง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
483
2031080017
เด็กชายจักรพันธ์  วากยะบรร
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
484
2031080059
เด็กชายจาตุรนต์  พลชำนาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
485
2031062010
เด็กชายจิตรภักดี  ขจรไพร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
486
2031062012
เด็กชายจิรกิตติ์  แสงพวง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
487
2030550401
นางสาวจิรัชญา  ใจตรงดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
488
2031062015
เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีลาพัฒ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
489
2031062316
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ปีเตอร์ส
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
490
2031030436
เด็กชายชญานนท์  บุระพา
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
491
2031062026
เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
492
2031062029
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองไทย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
493
2030560063
เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่จ๋าว
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
494
2031061213
เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านยางลาด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
495
2030560135
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
สพป.ตาก เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
496
2031062035
เด็กหญิงชลิดา  แสงพลอย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
497
2031062039
เด็กชายชานน  ดีอ่อน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
498
2031030439
เด็กหญิงชุติกานต์  แสงรุ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
499
2031061022
เด็กชายชุติเทพ  คงคาน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
500
2031030036
เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
501
2031062334
เด็กชายไชยนิวัตร  พงศ์กาญจนโกมล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
502
2031062319
เด็กชายเซนเดน  สแปทเชิทส์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
503
2031011869
เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
504
2030550405
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
505
2031062050
เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
506
2031062055
เด็กหญิงณภัสชนก  พรหมเศรณีย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
507
2031062057
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ยัพวัฒนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
508
2031030440
เด็กชายณัฐกานต์  เกษทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
509
2030560065
เด็กหญิงณัฐชลัยกร  ไรย์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
510
2031062059
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมราช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
511
2030550408
เด็กชายณัฐพงศ์  คชรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
512
2031030393
นางสาวณัฐพร  มามี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
513
2031062069
เด็กชายณัฐภัทร  สิมะรักษ์อำไพ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
514
2031062321
เด็กชายเด็กชายกฤต  ต้นแพง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
515
2031062082
เด็กชายต้นน้ำ  ชัยฮัง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
516
2031062081
เด็กชายตรีพัชร์  ศรีบุรินทร์สกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
517
2031080064
เด็กชายทวีพัฒน์  พาขวัญอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
518
2031030039
เด็กชายทิชานันท์  สุขตา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
519
2031062085
เด็กชายทินภัทร  คงอุดมธนกร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
520
2031062330
เด็กชายแทนกาย  เมิดจันทึก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
521
2031062090
เด็กชายธนภัทร  ปุ้ยพันธวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
522
2031062091
เด็กชายธนมงคล  ราชมณเทียร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
523
2031061509
เด็กหญิงธนัชชา  หมื่นโฉม
ม.2
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
524
2031062094
เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
525
2031062101
เด็กชายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
526
2031061033
เด็กหญิงธัญชนา  แก้วแกม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
527
2031062103
เด็กชายธัญเทพ  ไซปลา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
528
2031030441
เด็กชายธัญเทพ  ยอดระอา
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
529
2030560169
เด็กหญิงธัญสิริ  ตระการกีรติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
530
2031062106
เด็กหญิงธารลดา  กัลยาประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
531
2031061558
เด็กหญิงธารีรัตน์  แก้วเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
532
2031062107
นายธาวิน  แก้วสุขใส
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
533
2031080067
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำดวน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
534
2031011872
เด็กชายธีร์ธวัช  บุษบารติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
535
2031061510
เด็กชายธีรพล  รอดโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
536
2031080037
เด็กชายธีรภัทร  เนเยือด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
537
2030560072
เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
538
2030560192
เด็กหญิงธีระพร  วีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
539
2031061034
เด็กชายนพกร  พรมสวย
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
540
2031061559
เด็กชายนพคุณ  ตามวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
541
2031030048
เด็กหญิงนฤมล  สีลา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
542
2031061271
เด็กหญิงนลินทิพย์  พุกวาน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
543
2031062117
เด็กหญิงนันทกานต์  แสนเกตุ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
544
2031062118
เด็กหญิงนันทิกาญจน์  มธุระพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
545
2030560170
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทวีคุณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
546
2031590280
เด็กหญิงนิชา  ชัยชาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
547
2031030049
นางสาวนิตยา  เพียอินตา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
548
2030560075
เด็กชายนิธิวัฒน์  มีเงิน
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
549
2031061513
เด็กชายบารมี  ชัยรังษี
ม.2
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
550
2031080333
นางสาวเบญญภา  กลิ่นดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
551
2031080038
เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
552
2031080039
เด็กหญิงปรารถนา  ทองภู
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
553
2031062143
เด็กชายปัณณวิชย์  สีสุก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
554
2031062144
เด็กหญิงปาณัทดา  ปาณัทดา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
555
2031011873
เด็กหญิงปาณิสรา  บุษบารติ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
556
2031062148
เด็กหญิงปุญณัฐ  สังข์ธูป
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
557
2031062156
เด็กชายพงศ์พิสุุทธิ์  พอค้ำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
558
2031061516
เด็กหญิงพรไพลิน  รีน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
559
2031062163
เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
560
2031062165
เด็กหญิงพัชรปัฐม์  ศรีเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
561
2031061123
เด็กชายพิพัฒน์  คำภูมิ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
562
2031062176
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเพชร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
563
2031061126
นางสาวพิมลพรรณ  มาเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
564
2031030058
นายพิสิษฐ์  บุญติด
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
565
2031062178
เด็กหญิงพีรดา  ป่องพรวน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
566
2031062326
เด็กหญิงเพชรพลอย  ระวิวรรณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
567
2031062183
เด็กหญิงฟ้าลดา  คุ้มคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
568
2031061127
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
569
2030550425
นางสาวภัทรกันย์  มิ่งทองโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
570
2031061298
เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
571
2031080159
เด็กหญิงภาวิดา  ชื่นล้อม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
572
2031061128
นางสาวภิราพร  ษรจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
573
2031061563
เด็กชายภูวดล  อยู่แก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
574
2031070006
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยอดดี
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
575
2031061130
นางสาวมินตรา  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
576
2031030398
นางสาวยุพาพร  อยู่กรัด
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
577
2031030399
เด็กหญิงยุวดี  คำเผือก
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
578
2031080069
เด็กหญิงรจรินทร์  ไชยา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
579
2031062206
เด็กหญิงรชยา  โทรักษา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
580
2031800698
เด็กชายรพีภัทร  คำสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
581
2031011875
เด็กชายรวิชญ์  เล็กอุทัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
582
2031011876
เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
583
2030560080
เด็กหญิงรักษณาลี  แซ่หมี
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
584
2031020116
เด็กชายรังสิมันต์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
585
2031062210
เด็กชายรัชชานนท์  จิตรอาษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
586
2031070008
เด็กชายรัฐภูมิ  เสนาถ
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
587
2031062212
เด็กหญิงรัตติญา  เหล่าบุญมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
588
2031062215
เด็กหญิงลฎาภา  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
589
2031030445
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
590
2031062219
นางสาววรรณดี  แสนยากุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
591
2031061193
เด็กหญิงวรลักษ์  แสงสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านขมวด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
592
2031062221
เด็กหญิงวรวีร์  แสงดาว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
593
2030560009
นายวรินทร์  ประดิษฐ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
สพป.ตาก เขต 2
594
2031062227
เด็กชายวสันต์  สายญาติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
595
2031030013
เด็กชายวัชรชัย  ก้อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
596
2031061568
เด็กหญิงวันวิสา  โลหะชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
597
2030560138
เด็กชายวิชญะ  ซินศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
สพป.ตาก เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
598
2031061056
เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
599
2031030064
นางสาววิมลสิริ  สุทธิผุย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
600
2031062233
เด็กหญิงวิมลสิริ  อาจนาฝาย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
601
2031061526
เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
602
2031030065
เด็กชายวีรพงศ์  กรมโนนไทย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
603
2031061314
เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ็กสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
604
2030550434
เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมพัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
605
2030560081
เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
606
2031030067
นางสาวศรัญญา  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
607
2031061570
เด็กหญิงศศิกานต์  จบศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
608
2031061527
นายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
609
2031011880
เด็กชายศิรวิชญ์  ปิยพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
610
2031080330
เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
611
2031080020
เด็กชายศิริวิทย์  ผ่อนตาม
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
612
2031030401
เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
613
2031062251
เด็กหญิงศุทธนุช  รังคสิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
614
2031062253
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สืบสุรีย์กุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
615
2030550437
เด็กหญิงศุภิกา  ศรีสกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
616
2031061173
เด็กหญิงศุลีพร  รังสิกรรพูม
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
617
2031062266
เด็กชายสถาพร  ยมหล้า
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
618
2031061528
เด็กชายสมบัติ  สรสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
619
2031061061
เด็กหญิงสวรรยา  กลิ่นคง
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
620
2031020123
เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์อ่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
621
2031030071
นายสิทธิโชติ  ศรียศ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
622
2031020122
เด็กชายสิทธิเดช  จันทร์อ่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
623
2031061174
เด็กชายสิทธิพงษ์  นิทะช้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
624
2031020124
เด็กหญิงสุกัญญา  มิ่งเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
625
2031061135
เด็กหญิงสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
626
2031062272
เด็กหญิงสุธาสินี  สุขแสง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
627
2031070012
เด็กหญิงสุนิดา  ศรีภู่
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
628
2031062273
เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
629
2031062275
เด็กหญิงสุพรรษา  กาฬษร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
630
2030550440
เด็กหญิงสุภัสรา  เขียวมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
631
2031062281
เด็กหญิงสุภาวรรณ  หิรัญคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
632
2031062283
เด็กชายสุวิภัค  แสนสม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
633
2031030076
เด็กหญิงสุวิสาข์  ดวงอุประ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
634
2031590291
นางสาวเสาวลักษณ์  ปุญญประโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
635
2031030081
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
636
2031062286
เด็กชายหฤษฏ์กุล  วงษ์มีมา
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
637
2031062287
เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  ปานดวง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
638
2031061068
เด็กชายอติณันท์  ขวัญมอม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
639
2031030077
เด็กชายอนันตชัย  บัวลา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
640
2031061637
เด็กหญิงอภิชญา  นนทโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
641
2031061338
เด็กหญิงอภิรดี  วงษ์สิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
642
2031062294
เด็กชายอภิวิชญ์  ชัยรัตนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
643
2031062293
เด็กชายอภิวิชญ์  มงคลรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
644
2030550442
เด็กหญิงอรนภา  ศรีสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
645
2031061339
เด็กหญิงอรปภา  ฟูเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
646
2031062299
เด็กชายอรรถพันธ์  ธรรมอาสา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
647
2030550443
เด็กหญิงอัษชิษฐา  เครือเกตุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
648
2031080021
นางสาวอาภัสรา  มืดขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
649
2031062309
เด็กหญิงอารียา  สงวน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
650
2031030450
เด็กหญิงอุทุมพร  สีพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
651
3031080165
เด็กหญิงกชกรพรรณ  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
652
3031800160
เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
653
3031800161
เด็กหญิงกนกพร  กันเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
654
3031080045
เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
655
3031060415
เด็กหญิงกนกลดา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
656
3031061073
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เถื่อนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
657
3031010683
เด็กหญิงกมนทรรศน์  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
658
3031011265
เด็กหญิงกมลชนก  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
659
3030550017
เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
660
3031020134
เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคสาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
661
3031580689
เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
662
3031060422
เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
663
3031060423
เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
664
3031060424
เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
665
3031580443
เด็กชายกรินทร์  จิตอนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
666
3031800633
เด็กชายกฤตณัฐ  ลอยเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
667
3030550182
เด็กชายกฤตนัย  ปวงคำใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
668
3031011601
เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
669
3031060429
เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
670
3031580245
เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
671
3031060432
เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
672
3031011941
เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
673
3031060434
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
674
3031060436
เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
675
3031580246
เด็กชายกษิดิศ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
676
3031010688
เด็กชายกษิดิส  พิริยะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
677
3031060437
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
678
3031800637
เด็กชายกษิธนัช  สุปัญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
679
3031800188
เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
680
3030560203
เด็กชายก้องภพ  บุบผาสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
681
3031010700
เด็กชายก้องภพ  เลียมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
682
3031800641
เด็กชายก้องภพ  วันแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
683
3031580247
เด็กหญิงกัญญพัชร  หมั่นบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
684
3031580248
เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
685
3031010345
เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
686
3030550189
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
687
3030550190
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่ระหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
688
3031800176
เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
689
3031011277
เด็กชายกันต์ณุพงศ์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
690
3031580250
เด็กชายกันตธีร์  ยิ้มยวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
691
3031011276
เด็กชายกันตภณ  ผ่องศิริ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
692
3030550191
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
693
3031011944
เด็กชายกันทรากร  มิตสานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
694
3031060452
เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
695
3031060450
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
696
3031060451
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
697
3031011679
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
698
3031580254
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
699
3031060459
เด็กชายการิน  พิพัฒน์พงศ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
700
3031800640
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
701
3031060464
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
702
3031060465
เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
703
3031010695
เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
704
3031010696
เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
705
3031010697
เด็กชายกีรติภาคิน  แสนยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
706
3031010162
เด็กหญิงกุลณภัทร  ขันนาค
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
707
3031062344
เด็กหญิงกุศลิน  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
708
3031080388
เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
709
3031030357
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
710
3031580435
เด็กชายแก้วเก้า  สันติอารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
711
3031080113
เด็กหญิงแก้วตา  คะลายานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
712
3031060957
เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
713
3031800570
เด็กชายไกรสิทธิ  ภุู่เจริญยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
714
3031011949
เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งรังษี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
715
3031060473
เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
716
3031580422
เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
717
3031011742
เด็กหญิงเขมประภัสสร  ท้าววิราษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
718
3031011861
เด็กหญิงเข็มมิกา  ตั้งปรัชญานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
719
3031010234
เด็กหญิงเขมรุจิ  วงษ์กียู้
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
720
3031060475
เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
721
3031080246
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
722
3031800194
เด็กชายคมชาญ  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
723
3031010163
เด็กหญิงครองขวัญ  มุณี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
724
3031800196
เด็กชายคุณานนต์  จันทร์สุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
725
3031580703
เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
726
3031800197
เด็กชายจักรวุฒิ  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
727
3031011838
เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
728
3031580562
เด็กหญิงจิดาภา  บัวนุ่ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
729
3031590155
เด็กหญิงจิดาภา  ศรัทธาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
730
3031010353
เด็กหญิงจิดาภา  สมะวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
731
3030550201
เด็กหญิงจินดาหรา  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
732
3031011296
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
733
3030550202
เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
734
3031060490
เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
735
3031060485
เด็กหญิงจิรดาภา  นิโคลสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
736
3031580706
เด็กชายจิรภัทร  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
737
3031010709
เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
738
3031062347
เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
739
3031590056
เด็กหญิงจิระภัสสร  ฉลองสัพพัญญู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
740
3030550491
เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
741
3031080100
เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
742
3031030367
เด็กหญิงจิรัชญา  โมงกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
743
3030550205
เด็กหญิงจิรัชญา  รักมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
744
3031580708
เด็กชายจิรัสม์  มะโนทน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
745
3031080343
เด็กชายจิรายุ  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
746
3031800206
เด็กชายจีรทีปต์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
747
3031030016
เด็กหญิงจุฑามาศ  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
748
3031580632
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เกรแฮม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
749
3031030359
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแสงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
750
3031580424
เด็กชายเจษาฎาพร  สุนทรชัยบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
751
3031060496
เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
752
3031010721
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
753
3031590058
เด็กหญิงชญานุตม์  ตาบุญถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
754
3031590158
เด็กหญิงชฎาภา  รันต์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
755
3031010723
เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
756
3031060501
เด็กหญิงชนกวนันท์  ชาญพหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
757
3031010724
เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
758
3031011840
เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์แดน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
759
3031011683
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
760
3031800218
เด็กหญิงชนาภา  บุญกิตวศิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
761
3031580268
เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
762
3031800647
เด็กหญิงชนิตา  ศรีเขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
763
3031800221
เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
764
3031030269
เด็กหญิงชรินทิพย์  รัตนากร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
765
3031010736
เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
766
3031580269
เด็กหญิงชลธิชา  สกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
767
3031010738
เด็กชายชลธี  สมเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
768
3031030270
เด็กหญิงชลลดา  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
769
3031011305
เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
770
3031060518
เด็กชายชวนากร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
771
3031011306
เด็กชายชวนากร  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
772
3031011307
เด็กชายชวนากรณ์  จอนพงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
773
3031060519
เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
774
3031580270
เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
775
3031010742
เด็กหญิงชาคริยา  วชิระอังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
776
3031010170
เด็กชายชาญวิทย์  มัณยานนท์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
777
3030550214
เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
778
3031011685
เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
779
3031060527
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
780
3031580272
เด็กหญิงชาลิสา  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
781
3031062350
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
782
3030550216
เด็กชายชาวีร์  เขื่อนปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
783
3031080168
เด็กหญิงชิชญาณ์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
784
3031590162
เด็กชายชิติพัทธ์  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
785
3031800233
เด็กชายชินกฤช  พื้นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
786
3030560206
เด็กชายชินวัตร  การะยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
787
3031011686
เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
788
3031060530
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
789
3031800239
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
790
3031580278
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
791
3031060532
เด็กหญิงชุตินันท์  หนูกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
792
3031011687
เด็กหญิงซากุระ  ชิบาฮาร่า
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
793
3031060533
เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
794
3031062421
เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
795
3031011965
เด็กหญิงฌานิศา  ภู่ตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
796
3031580721
เด็กหญิงฌานิศา  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
797
3031800242
เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
798
3031080346
เด็กหญิงญาณิศา  กันเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
799
3031080076
เด็กหญิงญาณิศา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
800
3031011969
เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
801
3031060539
เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
802
3031011971
เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
803
3031010173
เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
804
3031580569
เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
805
3031590006
เด็กหญิงฐานิตา  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
806
3031062354
เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
807
3031800246
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามสุวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
808
3031060543
เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
809
3031800247
เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
810
3031800248
เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีวงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
811
3031800252
เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
812
3031800253
เด็กหญิงฐิติยา  ชูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
813
3031800255
เด็กหญิงณกัญญา  โตอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
814
3031010754
เด็กชายณชพล  สุดแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
815
3031060547
เด็กชายณฐกร  ศรีชามก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
816
3031011330
เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
817
3031010755
เด็กชายณธีพัฒน์  ตันติจาตุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
818
3031060548
เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
819
3031011333
เด็กชายณภัทร  อินทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
820
3031010365
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
821
3031010366
เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
822
3031060553
เด็กหญิงณลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
823
3030550224
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา  ติดประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
824
3031010765
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
825
3031800655
เด็กชายณัฐกฤต  แพ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
826
3031580287
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
827
3031580572
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
828
3031800269
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
829
3031080349
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
830
3031800271
เด็กชายณัฐชนน  เหม็นหวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
831
3031800272
เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
832
3031800279
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
833
3031011843
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนสนิท
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
834
3031060569
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
835
3031590166
เด็กชายณัฐนนท์  ศรีทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
836
3031060966
เด็กชายณัฐพงศ์  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
837
3031030276
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
838
3031062359
เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
839
3031011691
เด็กชายณัฐพล  ทศเชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
840
3031011349
เด็กชายณัฐพล  โปร่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
841
3031030277
เด็กชายณัฐพัฒน์  แสงจันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
842
3031580574
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
843
3031010780
เด็กชายณัฐภูมิ  แจ่มชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
844
3031010376
เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
845
3031060577
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
846
3030550233
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
847
3031580448
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
848
3031580576
เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
849
3031800291
เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
850
3031010784
เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
851
3031590315
เด็กหญิงณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
852
3031010787
เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
853
3031011846
เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
854
3031080103
เด็กหญิงดวงแก้ว  ปากดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
855
3031070014
เด็กหญิงดารุณี  สิงห์บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
856
3031011354
เด็กหญิงดุสิตา  มีไชโย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
857
3031800566
เด็กชายแดนนี่  วงษกระสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
858
3031011356
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เพชรอ่อน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
859
3031010791
เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
860
3031011002
เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
861
3031060591
เด็กชายทยุตธร  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
862
3031580299
เด็กชายทรงพล  พรมตรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
863
3031010379
เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
864
3031590316
เด็กชายทวีพร  ตั้งสกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
865
3031800295
เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
866
3031580734
เด็กชายทศภูมิ  สุวรรณภาชน์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
867
3031060593
เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
868
3031010382
เด็กชายทินภัทร  ทัศนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
869
3031020143
เด็กหญิงทิพธัญญา  จำปาจี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
870
3030550236
เด็กหญิงทิพปภา  พรมทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
871
3031800297
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  เขื่อนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
872
3031080254
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
873
3031590317
เด็กชายทีปกร  กันทะชุมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
874
3031012096
เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
875
3031080279
เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
876
3031580300
เด็กชายธนกภัทร์  นิลขลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
877
3031080024
เด็กชายธนกร  มีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
878
3031060603
เด็กชายธนกฤต  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
879
3031800302
เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
880
3031010809
เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
881
3031060609
เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
882
3031062362
เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
883
3030550237
เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
884
3030550238
เด็กหญิงธนพร  จันขู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
885
3031580478
เด็กหญิงธนพร  ละออง
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
สพป.สุโขทัย เขต 1
886
3030550240
เด็กชายธนพล  จึงสำเร็จการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
887
3030550024
เด็กชายธนพัฒน์  สุขมีชัย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
888
3031011368
เด็กชายธนภัฒน์  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
889
3031010804
เด็กชายธนภัทร  ดีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
890
3031010183
เด็กชายธนภัทร  ภู่อ่ำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
891
3031590174
เด็กชายธนภัทร  ศรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
892
3031010384
เด็กชายธนภัทร  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
893
3031020145
เด็กหญิงธนวดี  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
894
3031010386
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
895
3030550453
เด็กชายธนวัฒน์  อินตะกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
896
3031011992
เด็กชายธนวิชญ์  กันภัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
897
3030550496
เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
898
3031011371
เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
899
3031590119
เด็กชายธนากร  ครุฑมี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
900
3031011372
เด็กชายธนาคาร  มงคล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
901
3031800313
เด็กชายธนาธิป  มีเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
902
3031011374
เด็กหญิงธนานันต์  นุกอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
903
3031011375
เด็กชายธนาพล  จันทร์คีรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
904
3031580750
เด็กชายธเนศวร  ยิ้มช้าง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
905
3031010810
เด็กชายธภัทร  ตันติกิจชาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
906
3030550243
เด็กหญิงธมน  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
907
3031590011
เด็กชายธรรศ  ธรรมการุณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
908
3031011995
เด็กหญิงธรัสพร  เตียมคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
909
3031590068
เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
910
3031011996
เด็กชายธวัชชัย  นนท์ชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
911
3031010812
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
912
3030550026
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
913
3031011998
เด็กชายธัชธร  ตั้งนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
914
3031060629
เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
915
3031580582
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
916
3031800327
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
917
3031060632
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
918
3031580306
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
919
3031590069
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
920
3031580307
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
921
3030550250
เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
922
3031060635
เด็กหญิงธันยารัตน์  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
923
3031590012
เด็กหญิงธิชาดา  พิพัฒน์จาตุรนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
924
3031011696
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสืบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
925
3031060644
เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
926
3031012004
เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
927
3031010819
เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
928
3031060638
เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
929
3031061083
เด็กชายธีรภัทร  บุญเชิดชู
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
930
3031011376
เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
931
3031060639
เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์พุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
932
3031062366
เด็กชายธีรยุทธ์  กนกเลิศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
933
3031590178
เด็กชายธีรวัฒน์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
934
3031080138
เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
935
3031590180
เด็กชายธีรวุฒิ  สุเทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
936
3031030288
เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
937
3031800335
เด็กชายธุวชิต  มีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
938
3031800336
เด็กชายนนท์จักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
939
3030550454
เด็กชายนพชัย  เหาะเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
940
3030550501
เด็กชายนพดล  แซ่หมี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
941
3031062369
เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
942
3031580315
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
943
3031010824
เด็กหญิงนภัสสรณ์  อ่องเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
944
3031060656
เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
945
3031800338
เด็กชายนรภัทร  วอนสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
946
3031011705
เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
947
3031060664
เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
948
3031010828
เด็กหญิงนลพรรณ  ราชอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
949
3031011387
เด็กหญิงนลัทพร  กำหนดศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
950
3031080355
เด็กหญิงนวลพรรณ  อินทรานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
951
3030550256
เด็กหญิงนะดา  บุญมาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
952
3031011389
เด็กชายนัชชนนท์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
953
3031010829
เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
954
3031800344
เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
955
3031010834
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
956
3031580589
เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
957
3031030372
เด็กหญิงนันทินันต์  ฝั้นแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
958
3031012009
เด็กหญิงนับทอง  ทศกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
959
3031010398
เด็กชายนาราวุฒิ  เขียวบ้านยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
960
3031030293
เด็กชายนาวิน  สิงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
961
3031580755
เด็กชายนาวิน  อำนวนทะนะ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
962
3030560213
เด็กหญิงนิจวรีย์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
963
3031580591
เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข
ป.4
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
964
3031800351
เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
965
3031060667
เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
966
3031060668
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
967
3031060669
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
968
3030550456
เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
969
3031060672
เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
970
3031010838
เด็กชายนิธิศ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
971
3031580593
เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
972
3031060674
เด็กหญิงนุชนภา  คำฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
973
3031011394
เด็กหญิงนุชวรา  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
974
3031060675
เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
975
3031800355
เด็กชายบรรณสรณ์  พุกใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
976
3031590120
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
977
3031030373
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
978
3031060676
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
979
3031012010
เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
980
3031060970
เด็กหญิงบุศดี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
981
3030550259
เด็กหญิงบุษรา  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
982
3031061207
เด็กหญิงเบญญา  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
983
3031062419
เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
984
3031030360
เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
985
3031011397
เด็กชายปคุณ  ชัยรัตนศักดา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
986
3031060972
เด็กชายปฏิพัทธ์  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
987
3031580757
เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันเดช
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
988
3031060684
เด็กชายปฏิภาณ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
989
3031061401
เด็กชายปฐกร  ดวงปาโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
990
3031011398
เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
991
3031060689
เด็กหญิงปทุมรัตน์  สุทธิเจริญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
992
3031011401
เด็กชายปภังกร  ทองมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
993
3031060693
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
994
3031800361
เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
995
3031080081
เด็กหญิงปภัสสร  โนนยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
996
3031060695
เด็กหญิงปภาวดี  วลีเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
997
3031580325
เด็กหญิงปภาวรินท์  โยงญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
998
3031012016
เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
999
3031011708
เด็กหญิงปภาวี  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1000
3031011402
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธิเขียว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1001
3031061663
เด็กชายปรเมธ  สายโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1002
3030550266
เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
1003
3031010854
เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1004
3031580595
เด็กชายปริพรรห์  ดีสาร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
1005
3031012021
เด็กชายปลายบุตร  ลาภบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1006
3030550268
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
1007
3031590074
เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
1008
3031800374
เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1009
3031011711
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1010
3031030301
เด็กหญิงปวีณา  วงษ์พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1011
3031062374
เด็กหญิงปสุตา  ลี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1012
3031012024
เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1013
3030550270
เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
1014
3030560097
เด็กหญิงปัญญดา  ปัทมสิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
1015
3031011713
เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1016
3031800378
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1017
3031800379
เด็กหญิงปัทมาพร  โหมดพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1018
3031062376
เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1019
3031010862
เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1020
3031580482
เด็กหญิงปิยะนุช  ทะกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
สพป.สุโขทัย เขต 1
1021
3031010410
เด็กหญิงปีติภักดิ์  ปฏิยุทธพิริยการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1022
3031010868
เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1023
3031590336
เด็กชายปุณณวิช  เปี่ยมเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
1024
3031061407
เด็กชายปุณณวิชญ  ปิยมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1025
3031010869
เด็กหญิงปุณณาศา  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1026
3031010411
เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1027
3030560217
เด็กหญิงปุณยาพร  คำหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
1028
3031060946
เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1029
3031011013
เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1030
3030560098
เด็กชายพงปิหม่องหม่อง  -
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
1031
3031061151
เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1032
3031060727
เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1033
3031011423
เด็กชายพงศธร  จันทรา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1034
3030550507
เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
1035
3031580599
เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 32
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1036
3031060728
เด็กชายพงษ์ณัฐกร  พุ่มฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1037
3031580334
เด็กหญิงพจมาน  คนดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
1038
3031010413
เด็กชายพชร  กลางจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1039
3031060980
เด็กชายพชร  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสาร
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1040
3031800389
เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1041
3031060729
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ป.6