รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1020800224
เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
2
1021090901
เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
3
1020950091
เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
4
1020431116
เด็กชายกณวรรธน์  พรมศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
5
1020950092
เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
6
1021090001
เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
7
1020460004
เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
8
1020460005
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
9
1020460006
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
10
1020431056
เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
11
1021090292
เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
12
1020800001
เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
13
1020800463
เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
14
1021090003
เด็กหญิงกรรวี  ยะกะจาย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
15
1020800464
เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
16
1020960328
เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
17
1020431747
เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
18
1021090004
เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
19
1020960330
เด็กชายกฤษดากร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
20
1020430278
เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
21
1020800699
เด็กหญิงกษมา  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
22
1020430279
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชมตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
23
1021100096
เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
24
1021100583
เด็กชายก้องเกียรติ  กาบเกี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
สพป.แพร่ เขต 2
25
1020960055
เด็กชายก้องภพ  คนการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
26
1020440001
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
27
1020430281
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
28
1020430282
เด็กหญิงกัญญาริณทร์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
29
1020810119
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
30
1021090624
เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
31
1020800702
เด็กชายกันตเมธ  ณ ฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
32
1020430002
เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
33
1021100400
เด็กหญิงกันติชา  ฟูวงค์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
34
1020460676
เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
35
1021090298
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ส่องเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1021090300
เด็กชายกิตติธัช  สวิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
37
1021100097
เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
38
1021100525
เด็กชายกิตติพงศ์  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.แพร่ เขต 2
39
1020960333
เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
40
1020960334
เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
41
1020460382
เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
42
1020810295
เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
43
1020450183
เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
44
1020460383
เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
45
1020460174
เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
46
1020460173
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
47
1020440015
เด็กชายเกื้อกูล  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
48
1021090714
เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
49
1021100385
เด็กหญิงเขมจิรา  ดอนบุญมา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
50
1020431672
เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
51
1021100386
เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
52
1020430293
เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
53
1020800472
เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
54
1020810296
เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
55
1021090907
เด็กชายคณิน  ตันจารุพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
56
1020950283
เด็กหญิงแคร์ลี่ อุดคำ  ลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
57
1020431624
เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
58
1021090305
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
59
1020432595
เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
60
1021100167
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
61
1020810297
เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
62
1020950104
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
63
1020430005
เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
64
1020430006
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
65
1021090307
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
66
1020431625
เด็กชายจิณพรต  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
67
1021090911
เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
68
1020800473
เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
69
1020432217
เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
70
1020430007
เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1020960338
เด็กหญิงจินต์จุพา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
72
1020450184
เด็กชายจิรทิปต์  ชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
73
1020430299
เด็กชายจิรพิพรรธ  พิมพ์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
74
1020440030
เด็กชายจิรภัทร  ทาอุปรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
75
1020440048
เด็กชายจิรเมธ  กันทะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
76
1021090914
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
77
1021090915
เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
78
1020460730
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
สพป.เชียงราย เขต 4
79
1020431748
เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
80
1020950109
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
81
1020460651
เด็กชายจิราเจตน์  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สพป.เชียงราย เขต 4
82
1020430301
เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
83
1020440002
เด็กชายจิรายุ  ณรเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
84
1020431845
เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
85
1020450185
เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
86
1020950110
เด็กหญิงจีระนันท์  พงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
87
1021100098
เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
88
1020431062
เด็กหญิงจุฬาไรวรรณ  ซาววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
89
1020800114
เด็กชายเจษฏาพงษ์  ลือเรื่อง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
90
1020960060
เด็กชายฉมา  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
91
1020960341
เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
92
1020950113
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
93
1020961034
เด็กหญิงชฎาภรณ์  อันทาน
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
สพป.พะเยา เขต 2
94
1020800480
เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
95
1020460193
เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
96
1020460194
เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
97
1020460677
เด็กชายชนาวีร์  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
98
1021090319
เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
99
1021100543
เด็กหญิงชมพูเนกซ์  ติ๊บคำเฟย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
100
1020800707
เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
101
1020460614
เด็กชายชยุพงศ์  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
102
1021090920
เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
103
1021091455
เด็กหญิงชลธิดา  ถิ่นกันทา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
104
1020460388
เด็กหญิงชลินทรา  หน่อคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
105
1020800947
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1020810305
เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
107
1020460678
เด็กหญิงชวรินทร์  วิลัย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
108
1020460158
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
109
1021090014
เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีเจ้า
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
110
1020460390
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เขียวใหญ่
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
111
1020460392
เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
112
1020432604
เด็กชายชัยพิชิต  พรมเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
113
1020950121
เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
114
1021090921
เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
115
1020810180
เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
สพป.น่าน เขต 2
116
1021091298
เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
117
1021090922
เด็กหญิงชาลิณี  วัฒนปรีดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
118
1020800022
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
119
1020961035
เด็กชายชินตา  ภิรญาพัชญ์
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
สพป.พะเยา เขต 2
120
1020460148
เด็กชายชินพัชร  ปาโท้
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
121
1020800482
เด็กหญิงชื่นชนนี  ชื่นเย็น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
122
1020460697
เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
123
1020460459
เด็กหญิงโชติกา  กองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
124
1020460311
เด็กหญิงโชติกา  โรจนเมธากร
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
125
1020430591
เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
126
1020460195
เด็กชายซัน  สง่าผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
127
1020430013
เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
128
1021090321
เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
129
1020810002
เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.น่าน เขต 2
130
1020460010
เด็กชายฐิติพันธ์  เลิศพณิชย์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
131
1020431926
เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
132
1021090017
เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
133
1020431927
เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
134
1020960354
เด็กชายณภัทชา  แก้วคำปา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
135
1020950133
เด็กหญิงณภัทร  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
136
1021090635
เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
137
1021090931
เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
138
1020800238
เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
139
1020430020
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
140
1020800488
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1020800708
เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
142
1020430019
เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
143
1021091301
เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
144
1020430022
เด็กชายณัฐกร  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
145
1020801095
เด็กชายณัฐกร  ดอนอินชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 1
146
1020440096
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 2
147
1020460680
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
148
1020431753
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
149
1020430021
เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ปานมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
150
1020960995
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฮ่องลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
151
1020810312
เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
152
1020810311
เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
153
1020460196
เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
154
1021090327
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
155
1020430026
เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
156
1020460618
เด็กชายณัฐพล  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
157
1020431754
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
158
1020960357
เด็กชายณัฐภัทร  กีรติวรางกูร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
159
1021100380
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
160
1020950139
เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
161
1020960360
เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
162
1020460149
เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาศร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
163
1020460399
เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
164
1020430348
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
165
1020460741
เด็กหญิงณิชชานันท์  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สพป.เชียงราย เขต 4
166
1020431756
เด็กหญิงณิชาดา  กีรติอดิศัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
167
1020430028
เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
168
1020800243
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
169
1020800034
เด็กหญิงณุภาภรณ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
170
1021091462
เด็กชายดนัยณัฐ  ฐาปนา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
171
1020460663
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ธะนะคำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปางค่า
สพป.เชียงราย เขต 4
172
1020950143
เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
173
1020800718
เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
174
1020800497
เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
175
1021090938
เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1020450186
เด็กชายติณณ์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
177
1020430098
เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
178
1020432614
เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
179
1020460011
เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
180
1020950145
เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
181
1021091305
เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
182
1021100325
เด็กหญิงทิฐิรัตต์  ติ๊บอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.แพร่ เขต 2
183
1020430355
เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
184
1020431673
เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
185
1020433067
เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
186
1021090940
เด็กชายธนกร  นครชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
187
1020460401
เด็กชายธนกร  บังแพน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
188
1020950147
เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
189
1020800720
เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
190
1020430357
เด็กชายธนชาติ  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
191
1020950149
เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
192
1021090944
เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
193
1020950151
เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
194
1020800038
เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
195
1021100381
เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
196
1020460652
เด็กชายธนภัทร  ช่างเขียน
ป.5
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สพป.เชียงราย เขต 4
197
1020460403
เด็กชายธนวัฒน์  กกกลางดอน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
198
1020460619
เด็กชายธนวัตน์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
199
1020460682
เด็กชายธนัชชา  แปงกะใส
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
200
1020800245
เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
201
1020430037
เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
202
1020430038
เด็กชายธนัสร  วรรณสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
203
1021090339
เด็กชายธนากร  ตักเตือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
204
1020430366
เด็กชายธนากร  ยอดวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
205
1020430039
เด็กชายธนากร  สุปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
206
1020430367
เด็กหญิงธนาทิพย์  กันทะกำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
207
1020800903
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 1
208
1021090030
เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
209
1020460199
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
210
1020430042
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1020950159
เด็กชายธัชชัย  ทรัพย์มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
212
1020460669
เด็กหญิงธัญกมล  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
213
1020950160
เด็กชายธัญชนก  นักไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
214
1020430371
เด็กหญิงธัญชนิกา  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
215
1020432621
เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
216
1020430044
เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
217
1020460404
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
218
1020431760
เด็กหญิงธัญทิพ  กันทะชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
219
1020950165
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
220
1020432694
เด็กหญิง่ธัญลักษณ์  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
221
1020431763
เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
222
1020430373
เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
223
1020430045
เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
224
1020460255
เด็กหญิงธันยพร  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
225
1020432240
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
226
1020432624
เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
227
1020960082
เด็กชายธีรพงศ์  เกนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
228
1020430377
เด็กชายธีรภพ  พนมไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
229
1020460408
เด็กชายธีรภัทร  กันแม้น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
230
1020430046
เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
231
1021090033
เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
232
1021091469
เด็กชายธีรภัทร์  นันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
233
1020430380
เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
234
1020460683
เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
235
1020460623
เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
236
1020430099
เด็กหญิงเธียรรัตน์  นาวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
237
1021100185
เด็กชายนครินทร์  มะโนสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
238
1020810089
เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
239
1020460684
เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
240
1021090953
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
241
1021090345
เด็กหญิงนพัชชา  ขันเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
242
1021090346
เด็กหญิงนภสร  ถิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
243
1021090956
เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
244
1020961038
เด็กหญิงนรานุช  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
สพป.พะเยา เขต 2
245
1020950170
เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1020430049
เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
247
1020460412
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
248
1021090958
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
249
1020800046
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
250
1020430389
เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
251
1020430390
เด็กหญิงนัธทมน  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
252
1021090959
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
253
1020440005
เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
254
1020430050
เด็กหญิงนันทภัค  คำเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
255
1020450019
เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
256
1020430394
เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
257
1021090348
เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
258
1020460304
เด็กหญิงนาโอมิ  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สพป.เชียงราย เขต 4
259
1020950171
เด็กหญิงนำ้เพชร  ศุภกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
260
1020460016
เด็กชายน้ำมนต์  สายสูง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
261
1020800727
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
262
1021090960
เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
263
1020460686
เด็กหญิงนิภาวัลล์  ประมวลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
264
1020800509
เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
265
1020800248
เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
266
1021090961
เด็กหญิงนิสาลักษณ์  บุญกรม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
267
1020960372
เด็กหญิงนุชนาภรณ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
268
1020450202
เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
269
1020460003
เด็กชายเนติรัฐ  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สพป.เชียงราย เขต 4
270
1020440007
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
271
1020430398
เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
272
1020460017
เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
273
1020960376
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
274
1020440034
เด็กชายปกป้อง  ประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
275
1020430403
เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
276
1020800732
เด็กชายปภังกร  คำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
277
1021090040
เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
278
1020810321
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
279
1020950182
เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
280
1020800949
เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1020800251
เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
282
1020460654
เด็กชายปรวุฒิ  ก่อเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สพป.เชียงราย เขต 4
283
1021090041
เด็กหญิงประภาภรณ์  อนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
284
1020450022
เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
285
1021090353
เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
286
1021090042
เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
287
1021090963
เด็กหญิงปริมปกา  นันตา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
288
1020800253
เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
289
1021090354
เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
290
1020431188
เด็กหญิงปวริศรา  ธรรมเดช
ป.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
291
1020800057
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
292
1021090670
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
293
1020460626
เด็กหญิงปาณิสรา  มงกุฎ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
294
1021100191
เด็กหญิงปานเลขา  แสงแก่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
295
1020440008
เด็กหญิงปิญชาน์  อภิเดชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
296
1020460627
เด็กชายปิยชาติ  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
297
1020460628
เด็กหญิงปิยนัน  โคราช
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
298
1020430052
เด็กหญิงปิยมน  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
299
1021100275
เด็กหญิงปิยะกานต์  แสนหลวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
300
1020460670
เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
301
1021090968
เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
302
1020460020
เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
303
1020432641
เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
304
1020450168
เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
305
1020801083
เด็กชายเปรมินทร์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
สพป.น่าน เขต 1
306
1020460312
เด็กหญิงไปรยา  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
307
1020810512
เด็กหญิงผกามาศ  โลราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
308
1021090969
เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
309
1021090047
เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
310
1020430054
เด็กชายพงศ์จักรวัน  เหมรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
311
1020460021
เด็กชายพงศพัศ  การดี
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
312
1020432642
เด็กชายพงศ์พิชญ์  สิทธิยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
313
1020960378
เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
314
1020430425
เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
315
1021090970
เด็กชายพชร  ใจสอาด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1021090675
เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
317
1020440100
เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 2
318
1020432256
เด็กหญิงพรชนก  วังแปง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
319
1020800520
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
320
1020810328
เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
321
1020950196
เด็กชายพรภวิษย์  ก่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
322
1021090972
เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
323
1020460630
เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
324
1021090973
เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
325
1020432647
เด็กชายพฤกษ์  รัศมีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
326
1020960383
เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
327
1020460417
เด็กหญิงพลอยนภัทร์  จำรัส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
328
1020450169
เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
329
1020460751
เด็กชายพศิน  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
สพป.เชียงราย เขต 4
330
1020430434
เด็กชายพศุตม์ภัทร  หล้าเต๋จ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
331
1020433069
เด็กหญิงพัชราภา  กิจรักษ์
ป.5
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
332
1020810330
เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
333
1020460418
เด็กหญิงพัณณิตา  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
334
1021091479
เด็กหญิงพัทธนันต์  บรรจงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
335
1020800735
เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
336
1020460204
เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
337
1021090677
เด็กชายพาทิศ  ทันใจ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
338
1020430058
เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
339
1020960385
เด็กหญิงพิพิธกานต์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
340
1020950211
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
341
1020450195
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
342
1020431650
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
343
1020460023
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
344
1020800525
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
345
1020810413
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
346
1020460422
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
347
1020432655
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
348
1020800068
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
349
1020960387
เด็กชายพิสิฐปัญญา  ปาโต
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
350
1020430450
เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1020950214
เด็กชายพีรณัฐ  กันทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
352
1020800264
เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
353
1021090974
เด็กหญิงพีรดา  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
354
1020460260
เด็กชายพีรพล  เตชะกสิกรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
355
1020810334
เด็กชายพีรพัฒน์  กันธุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
356
1020460205
เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
357
1021090369
เด็กชายพีระวัฒน์  กาศเเสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
358
1021090052
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
359
1020450025
เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
360
1020430456
เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
361
1020440105
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พันธ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 2
362
1021090053
เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
363
1020450235
เด็กชายภควรรธน์  ศรีสว้สดิ์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
364
1020430063
เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
365
1020430064
เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
366
1020430065
เด็กชายภัควี  แสวงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
367
1021090374
เด็กหญิงภัทรกันย์  ปวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
368
1020810337
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
369
1020810338
เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
370
1020432657
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
371
1020460154
เด็กหญิงภัทราวดี  ปริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
372
1020950218
เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
373
1020432414
เด็กชายภาคิน  ดังสท้าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
374
1020431772
เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
375
1020430471
เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
376
1021100196
เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนทถีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
377
1021090378
เด็กหญิงภิมลฑากร  ยอดสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
378
1020950222
เด็กชายภู  ชัยดรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
379
1020431218
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
380
1020950223
เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
381
1020430067
เด็กชายภูมิณัช  วังมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
382
1021100100
เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
383
1020430476
เด็กชายภูริณัฐ  หนักตื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
384
1020460425
เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
385
1020430478
เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1021090060
เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
387
1020810543
เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
388
1021090978
เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
389
1020460427
เด็กหญิงมนัญดา  เขื่อนศิริ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
390
1020432661
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
391
1021090829
เด็กหญิงมัลลิกา  โตทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
392
1021090062
เด็กหญิงมาริสา  นาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
393
1020960396
เด็กชายมาวิน  สุพรรณธะปรีชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
394
1020960397
เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
395
1021100101
เด็กหญิงมุธิตา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
396
1020430587
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินตาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
397
1021100597
เด็กหญิงเมษา  แก้วฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านสลก
สพป.แพร่ เขต 2
398
1021090683
เด็กหญิงยศวดี  รักแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
399
1020810343
เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
400
1021090380
เด็กชายยอดคุณ  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
401
1020460430
เด็กหญิงยุพาวรรณ  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
402
1020431989
เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
403
1020430487
เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
404
1020450238
เด็กหญิงรวิสรา  จิตรใคร่ครวญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
405
1020800532
เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
406
1020800744
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
407
1021090065
เด็กชายรัชชานนท์  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
408
1020430490
เด็กชายรัชตะ  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
409
1020950232
เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
410
1020432417
เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
411
1020430491
เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
412
1020432666
เด็กชายรัฐก์ธเนศ  สนองญาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
413
1020431222
เด็กชายรัฐธนศักดิ์  อำมาตย์มณี
ป.4
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
414
1020960400
เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
415
1020460689
เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
416
1020800272
เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
417
1020460167
เด็กชายรัฐภูมิ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
418
1020960719
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
สพป.พะเยา เขต 2
419
1020801080
เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
สพป.น่าน เขต 1
420
1020960102
เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1020460002
เด็กหญิงรุ่งธิดา  จอมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สพป.เชียงราย เขต 4
422
1020430069
เด็กชายรุ่งระวิน  ริมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
423
1021090984
เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
424
1020431799
เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
425
1020960401
เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
426
1021090386
เด็กหญิงลัทธวรรณ  ปราบปราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
427
1020431779
เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
428
1021100102
เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
429
1020431780
เด็กชายวชิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
430
1020432667
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
431
1020430499
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
432
1020800951
เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
433
1020432669
เด็กชายวรดร  กียรติพรศักดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
434
1021100103
เด็กชายวรปรัชญ์  เทพิกัน
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
435
1020430501
เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
436
1020460025
เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
437
1020430502
เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
438
1021090988
เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
439
1020810345
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
440
1020810570
เด็กหญิงวรัญชลี  สุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
สพป.น่าน เขต 2
441
1020460325
เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
442
1020460436
เด็กหญิงวรัญญา  สุอำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
443
1020460437
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
444
1020950241
เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
445
1020460438
เด็กหญิงวรารัตน์  สุอำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
446
1020431782
เด็กหญิงวริยาภรณ์  ชัยศิลปิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
447
1021090690
เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเกษม
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
448
1020460209
เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
449
1020960406
เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
450
1020460439
เด็กชายวัฒนกรณ์  ไม้ฉำฉา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
451
1020430074
เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
452
1020800278
เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
453
1021090069
เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
454
1020960407
เด็กชายวิชญะ  พิชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
455
1020430511
เด็กหญิงวิชญาดา  แสนติยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1020430075
เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
457
1020810347
เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
458
1020430076
เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
459
1020432001
เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
460
1020810348
เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
461
1020800084
เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
462
1020460264
เด็กหญิงวิมลสิริ  อินเทพ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
463
1020460026
เด็กหญิงวิรินทร์กร  รัศมีธนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
464
1021090070
เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
465
1020430515
เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
466
1020440012
เด็กชายวีรภัทร  สีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
467
1020430517
เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
468
1020810350
เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
469
1020430519
เด็กชายวุฒิภัทร  วรรณโน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
470
1020800546
เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
471
1020430520
เด็กหญิงศตพร  ไขทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
472
1020460442
เด็กชายศรวิษฐ์  จันตา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
473
1020431863
เด็กหญิงศรัณย์ญา  กุลดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
474
1020440039
เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
475
1020431074
เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
476
1020960727
เด็กหญิงศศิกานต์  รักขัน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
สพป.พะเยา เขต 2
477
1020460443
เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
478
1020430524
เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
479
1020430525
เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
480
1021100104
เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
481
1020431787
เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
482
1020460690
เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
483
1020432422
เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
484
1021090396
เด็กชายศิรสิทธิ์  เเนวพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
485
1020961018
เด็กชายศิริชัยวุฒิ  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
สพป.พะเยา เขต 2
486
1020460731
เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
สพป.เชียงราย เขต 4
487
1020950253
เด็กหญิงศิริประกาย  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
488
1020800750
เด็กชายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
489
1021100383
เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
490
1020440040
เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
1020800092
เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
492
1020800093
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
493
1021090399
เด็กชายศุภกร  ฟ่าธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
494
1020800096
เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
495
1020800097
เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
496
1020460671
เด็กหญิงศุภมาส  ทะระมา
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
497
1020810352
เด็กหญิงศุภากร  จันพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
498
1020430081
เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
499
1020430539
เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
500
1020810353
เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
501
1020460745
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สพป.เชียงราย เขต 4
502
1021090422
เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
503
1021091012
เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
504
1020433079
เด็กชายสนธยา  ศรีสองสม
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
505
1021100490
เด็กชายสรณ์สิริ  โปธาตุ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
506
1020950257
เด็กชายสรพรรธน์  พ่วงภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
507
1020960417
เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
508
1021100491
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
509
1020950258
เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งกระจ่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
510
1020810129
เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
511
1020800100
เด็กชายสิรภัทร  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
512
1020800953
เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
513
1020460447
เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
514
1020430085
เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
515
1020810358
เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
516
1020430548
เด็กหญิงสุกฤตา  โกเสนตอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
517
1020460448
เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
518
1020960110
เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
519
1020431245
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
520
1020430086
เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
521
1021090997
เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
522
1020460449
เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
523
1021090405
เด็กหญิงสุชาดา  จักรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
524
1020460326
เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
525
1020960114
เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
1020430550
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
527
1020430087
เด็กหญิงสุธีธิดา  ตันหนิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
528
1021100384
เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
529
1020950262
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
530
1020430088
เด็กหญิงสุพิชชา  ดาระศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
531
1020810214
เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
สพป.น่าน เขต 2
532
1020960420
เด็กชายสุภเวช  ใจวังโลก
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
533
1020460265
เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
534
1021090701
เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
535
1021090080
เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
536
1021100105
เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
537
1021090423
เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
538
1021100106
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
539
1020460030
เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
540
1020440042
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
541
1020440052
เด็กชายหนึ่งนรินทร์  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
542
1020431113
เด็กชายหลู่  บ่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
สพป.เชียงราย เขต 1
543
1021100387
เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
544
1020432682
เด็กชายอคิราภ์  สมนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
545
1020950268
เด็กหญิงอชิรญา  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
546
1020450199
เด็กชายอดิศร  สามารถ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
547
1020431796
เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
548
1020810098
เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
549
1020810494
เด็กชายอนุชา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
สพป.น่าน เขต 2
550
1020430558
เด็กหญิงอภิญญา่  คำตุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
551
1020460693
เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
552
1020433082
เด็กหญิงอภิสรา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
553
1020430090
เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
554
1020430091
เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
555
1021091004
เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
556
1020430093
เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
557
1021091007
เด็กหญิงอโรชา  พรมตา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
558
1020460031
เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
559
1020800110
เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
560
1020460457
เด็กหญิงอัญชญา  จันทร์จำรูญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
561
1020431257
เด็กหญิงอัญชิสา  วราวริสร
ป.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
562
1020430565
เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
563
1020460695
เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
564
1020430566
เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
565
1020460636
เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
566
1021090708
เด็กหญิงอิง  มทนางกูร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
567
1020810547
เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
568
1020430096
เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
569
1020800955
เด็กชายอิษฎา  วาศวิท
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
570
1020800543
เด็กชายอิสระ  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
571
1020430569
เด็กชายอุกฤษณ์  คำวิงวร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
572
1020460034
เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
573
1020450172
เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
574
1021091011
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  วงศารัตนโชค
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
575
1020960297
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
สพป.พะเยา เขต 2
576
1020960869
เด็กหญิงเนตรชนก  ทะหล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
577
1020960857
เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
578
1020960855
เด็กหญิงศิศิรา  สามสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
579
1020960854
เด็กหญิงศิริกานต์  กานต์กตัญญู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
580
1020960851
เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
581
1020960838
เด็กหญิงนภัสสนันท์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
582
1020960833
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
583
1020960828
เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
584
1020960849
เด็กชายภาณุวิชญ์  กาญจนวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
585
2020432848
เด็กหญิงกมลทิพย์  ปันรินแปง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
586
2020450041
นายกฤตชญา  พิมพ์จำนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
587
2020460267
นางสาวกัญญาภัค  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
588
2020431279
เด็กชายกันดิศ  ตุ้ยต๋า
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
589
2020950009
เด็กหญิงกาญจนา  คำปันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
590
2020950010
นายกิจติพัทธ์  ชมพู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
591
2020450048
นายกิตรศรา  วงศ์ลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
592
2020432510
นายกุณช์วรัตน์  ดีคำจีรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
593
2020960487
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วนิล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
594
2020460268
นายคีรินทร  เต็มประดา
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
595
2020460699
นายจตุพันธ์  ติ๊บเต็ม
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
596
2020432513
นายจตุรพร  กันทะตา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
597
2020460270
นางสาวจันทิรา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
598
2020431287
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีใจ
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
599
2020450053
เด็กชายจิตรกร  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
600
2020460271
เด็กหญิงจิตรานุช  บุญยวง
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
601
2020460272
เด็กชายจิรโชติ  ฉลาดธัญญกิจ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
602
2020432866
เด็กหญิงจิรนันท์  มาละดา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
603
2020950017
เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
604
2020432880
เด็กหญิงชมพูนุช  ถาวร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
605
2020432881
เด็กหญิงชยิศรา  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
606
2020432882
เด็กหญิงชริตตา  ดงเจริญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
607
2020450056
นายชัชพล  โชคกุลเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
608
2020432516
เด็กหญิงชัญญานุช  ยันนะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
609
2020450058
นายชิษณุชา  รชตะเศรษฐวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
610
2020950019
เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
611
2020460700
เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
612
2021100286
นางสาวฐิตินันท์  ผึ้งเปี้ย
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
613
2020450060
นายฐิติพันธ์  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
614
2020960009
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
615
2020431312
เด็กหญิงณัชชา  จินดาภัทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
616
2020432524
เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
617
2020432896
นางสาวณัฏฐณิชา  พรมสี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
618
2020432527
เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
619
2021100494
เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
620
2020432528
เด็กชายณัฐวัฒน์  เขียวปัญญา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
621
2020432529
เด็กหญิงณิชาภัทร  บูรณประภาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
622
2020440136
เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
623
2020950029
นางสาวทักษพร  หาญรับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
624
2020460703
นางสาวทัชชภร  โครตรโสภา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
625
2021100532
นางสาวทิชากร  ชมเปราะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.แพร่ เขต 2
626
2020432531
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
627
2020431334
เด็กชายธนธรณ์  นราแก้ว
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
628
2020460274
เด็กหญิงธนพร  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
629
2020450070
นายธนพล  สาใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
630
2020432534
เด็กหญิงธนารีย์  พรหมปัญญา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
631
2020432535
เด็กหญิงธนิดา  พิทักษ์ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
632
2020432918
เด็กชายธราดล  วงกร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
633
2020431339
เด็กหญิงธัญชนก  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
634
2021100496
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
635
2020432537
เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
636
2021100291
เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
637
2020431347
เด็กชายธำมรงค์  ยอดมณีบรรพต
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
638
2021100533
นางสาวธิดารัตน์  สวนดอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.แพร่ เขต 2
639
2021100497
เด็กชายธิติกรณ์  บุญญารัตนานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
640
2020432926
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวานุช
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
641
2020950036
เด็กชายนภาพล  งามบุญวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
642
2020460705
เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
643
2021100498
นางสาวปัณณพร  เลิศรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
644
2020950040
เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
645
2021100500
เด็กชายปารเมศ  สุขสกล
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
646
2021100053
เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
สพป.แพร่ เขต 2
647
2020960018
เด็กชายปิติเวช  ใจไหว
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
648
2020432949
เด็กชายปิยนนท์  ปรีดา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
649
2020810552
เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่เฮ้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
650
2020460278
เด็กหญิงปิยะรัตน์  กันทะเขียว
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
651
2020432546
นายผ่านศึก  คำแก่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
652
2020432952
เด็กหญิงพรพิมล  เครือสาร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
653
2020432956
เด็กหญิงพรสวรรค์  ตระกาลจันทร์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
654
2020950044
เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณสุจริต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
655
2020432551
เด็กหญิงพลอยชมพู  เขื่อนเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
656
2020431400
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาติวงค์
ม.3
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
657
2020432959
เด็กหญิงพัชราวรรณ  สันชมภู
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
658
2020960305
เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
สพป.พะเยา เขต 2
659
2020432554
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
660
2020432969
เด็กหญิงพิมพ์นิรา  พานิชย์วิไล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
661
2020432555
เด็กหญิงพิมพิศา  คีรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
662
2021100534
เด็กหญิงพีชาณิการ์  ต๊ะสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.แพร่ เขต 2
663
2020431686
เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดนัย
ม.2
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
664
2020960021
เด็กชายพุฒิคุณ  บุญครอบ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
665
2020431519
เด็กชายเพทาย  เดชะบุญ
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
666
2020450084
เด็กชายภคิน  ป่าม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
667
2020432557
เด็กหญิงภัทรมน  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
668
2020810553
เด็กหญิงภัทรวดี  คงพิริยะนันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
669
2020431416
เด็กหญิงภาณุมาส  ปัญญาวงค์
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
670
2021100588
เด็กชายภานุวัฒน์  กาวิน
ม.2
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
สพป.แพร่ เขต 2
671
2020431420
เด็กชายภูชิด  ไชยชมภู
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
672
2020432560
เด็กหญิงมนต์ธิรา  บาสเตียน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
673
2020431429
เด็กชายยศกร  จ่ากุญชร
ม.1
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
674
2021100305
เด็กชายรัชชานนท์  กันทะวะ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
675
2020460282
นายรัชต์ระวีย์  ยะฝั้น
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
676
2020450088
นางสาวรัญชนา  คำสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
677
2020432992
เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์จักร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
678
2020432993
เด็กชายวชิรวิทย์  ธิปละ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
679
2020960031
เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
680
2021100061
เด็กหญิงวราภรณ์  เติมประทีป
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
สพป.แพร่ เขต 2
681
2020432564
เด็กชายวรินทร  สิทธิสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
682
2020432565
เด็กชายวสุ  มหัทธนะกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
683
2020432566
เด็กชายวันชัย  เกี๋ยงน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
684
2020431458
เด็กชายวิริทธิ์พล  สมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
685
2020960032
เด็กชายวีกฤษ  อินทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
686
2020432570
เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
687
2020460283
นายศรัณญ์  โก๊เจริญ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
688
2020950060
นางสาวศศิกาญจน์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
689
2020450094
เด็กหญิงศศิธร  หวังเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
690
2020432572
เด็กหญิงศศิพิมพ์  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
691
2020431461
เด็กชายศิรสิทธิ์  บุศยเพศ
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
692
2020433007
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จุมทา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
693
2020460074
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
694
2020432575
เด็กหญิงสกุลนีย์รัตน์  พระวิสัตย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
695
2021100066
เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงค์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
สพป.แพร่ เขต 2
696
2021100352
เด็กหญิงสาธินี  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.แพร่ เขต 2
697
2021100067
เด็กชายสานิต  ละม่อม
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
สพป.แพร่ เขต 2
698
2020450107
นายสุกฤษฎิ์  จันเป็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
699
2020432579
เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
700
2020460284
เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
701
2020460285
นางสาวสุธาวิณี  ศิริรัตกุล
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
702
2020960036
เด็กหญิงสุพัดตรา  กรุดกรุ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
703
2020960038
เด็กหญิงสุภาพร  ราชจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
สพป.พะเยา เขต 2
704
2020960310
นายสุรบถ  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
สพป.พะเยา เขต 2
705
2020460287
เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
706
2020960311
นางสาวสุวรรณี  มะลิวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
สพป.พะเยา เขต 2
707
2020450114
เด็กหญิงหฤทัย  ลองใจคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
708
2020432582
เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
709
2020450115
เด็กชายอนุกูล  ไร่รุ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
710
2020431494
เด็กชายอภิภู  ฟัดทอง
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
711
2020450117
นายอภิสิทธิ์  กันธะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
712
2020460288
เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
713
2020433026
เด็กหญิงอริศรา  เรือนหล้า
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
714
2020460289
เด็กหญิงอวัศยา  วิงวอน
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
715
2020433037
เด็กหญิงอ้อย  นามหลวง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
716
2021100502
เด็กชายอัครวินท์  จุ้ยสุขะ
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
717
2020432586
นางสาวอัญมณี  ขันสุธรรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
718
2020950070
เด็กชายอาทิตย์  ศรีเรืองเมตตา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
719
2020431503
เด็กชายอิทธิพล  หลวงโปธา
ม.2
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
720
2020433035
เด็กหญิงอินสอน  จะลุ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
721
2021100314
นายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
722
2020460291
เด็กหญิงเอมมิการ์  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
723
2021100503
เด็กชายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
724
2020950075
เด็กหญิงเอื้อการย์  ปิงเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
725
3021091513
เด็กหญิงกชกร  ถุงคำ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
726
3020440123
เด็กหญิงกชพร  กาวิละ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สพป.เชียงราย เขต 2
727
3020960128
เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
728
3020960129
เด็กหญิงกชพรรณ  ขันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
729
3020450204
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
730
3020800125
เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
731
3020430103
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
732
3020810131
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
733
3020800957
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
734
3021090083
เด็กหญิงกมลพรรณ  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
735
3020430602
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
736
3021090085
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
737
3021090430
เด็กหญิงกรกันยา  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
738
3020440017
เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
739
3021100504
เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
740
3020800293
เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
741
3020432696
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
742
3020440124
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สพป.เชียงราย เขต 2
743
3020432310
เด็กหญิงกรวรา  ค้ามาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
744
3020431704
เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
745
3021091516
เด็กชายกรวิชญ์  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
746
3021100107
เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
747
3020460463
เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
748
3020460733
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
สพป.เชียงราย เขต 4
749
3020800295
เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
750
3020432311
เด็กชายกฤตนัย  แสงวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
751
3020800296
เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
752
3020430606
เด็กชายกฤตพร  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
753
3020460078
เด็กชายกฤตเมธ  ก๋าคำ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
754
3020432427
เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
755
3020430107
เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
756
3020960135
เด็กหญิงกฤติมา  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
757
3020800126
เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
758
3020800551
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
759
3020800552
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
760
3021090090
เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
761
3020810364
เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
762
3021091024
เด็กชายกวินท์  ตันมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
763
3020432700
เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
764
3020800922
เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 1
765
3020460329
เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
766
3021090849
เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
767
3021100359
เด็กชายกวี  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.แพร่ เขต 2
768
3020810489
เด็กชายกสิภาคย์ นวลแปง  นวลแปง
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
สพป.น่าน เขต 2
769
3021090441
เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
770
3021091344
เด็กหญิงกัญญรัตน์  มโนเสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
771
3021090433
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธุ์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
772
3021100227
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมืองห้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
773
3020810365
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
774
3021100110
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
775
3021091345
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
776
3021091030
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
777
3021091349
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์ฉายา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
778
3021091032
เด็กหญิงกัญญาภัค  คงต่อ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
779
3020432702
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนนิชาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
780
3020960736
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดมณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
สพป.พะเยา เขต 2
781
3020960139
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
782
3021091521
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
783
3020800554
เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
784
3021091034
เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
785
3020960503
เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
786
3020430110
เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
787
3021090434
เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
788
3020800555
เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
789
3020810201
เด็กหญิงกันย์สินี  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
สพป.น่าน เขต 2
790
3020432429
เด็กหญิงกัลญา  นุชเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
791
3020433086
เด็กหญิงกัลยกร  ชาธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
792
3020810135
เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
793
3021091037
เด็กหญิงกัลย์นิติ  วัฒน์ธนสิริ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
794
3020960505
เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
795
3021090436
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขวานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
796
3021090438
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
797
3020460214
เด็กหญิงกัลยา  เกตุมรรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
798
3020800304
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
799
3021090096
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
800
3020800305
เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
801
3021090097
เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
802
3020460747
เด็กหญิงกานติมา  ยาวิเริง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สพป.เชียงราย เขต 4
803
3020810219
เด็กชายกายสิทธิ์  วชิรธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
สพป.น่าน เขต 2
804
3021100506
เด็กชายกิจเพชร  เมกจิตร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
805
3020430112
เด็กชายกิตติกร  สีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
806
3020800308
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
807
3020950292
เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
808
3021100112
เด็กชายกิตติภูมิ  พอเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
809
3021091527
เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
810
3020431706
เด็กหญิงกิตติวรา  พูนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
811
3020960147
เด็กชายกิติกร  นิ่มบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
812
3020460082
เด็กหญิงกีรติกา  บางบ่อ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
813
3020960513
เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยุรคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
814
3020460469
เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
815
3020460470
เด็กชายกุลชาติ  กุลท้วม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
816
3020432704
เด็กหญิงกุลธิดา  วิริยะเกรียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
817
3021090100
เด็กหญิงกุลนัท  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
818
3020432049
เด็กชายกุลพิพัฒน์  ธรรมวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
819
3020460471
เด็กหญิงกุลสตรี  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
820
3020460216
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
821
3021090786
เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
822
3020432812
เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ  อินทประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
823
3021090290
เด็กชายไกรพล  สุนทรพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
824
3020960294
เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
825
3021090900
เด็กชายไกรวิชญ์  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
826
3020430631
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
827
3020950439
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
828
3021100524
เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรรม
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
829
3020960991
เด็กหญิงเขมาพร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
830
3021090857
เด็กชายคณพล  ดวงติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
831
3020430114
เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
832
3021090103
เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
833
3021090104
เด็กชายคมกริช  ปานจิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
834
3020432708
เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
835
3021091352
เด็กชายจตุณพัทธ์  รัตนตรีประสาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
836
3020460475
เด็กชายจตุภัทร  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
837
3020960876
เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
838
3021090105
เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
839
3020810368
เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
840
3021100229
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
841
3020800559
เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
842
3020431707
เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
843
3020432709
เด็กชายจารุเกียรติ  ปงรังกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
844
3021091052
เด็กชายจารุวิทย์  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
845
3020432710
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ชุมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
846
3020960150
เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
847
3020430643
เด็กหญิงจิดาภา  พิชัยช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
848
3021100507
เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
849
3021091055
เด็กชายจิรพงศ์  เขื่อนสาม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
850
3020460480
เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
851
3020960151
เด็กหญิงจิรภัทร  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
852
3020430648
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
853
3020460482
เด็กชายจิรวุธ  จันจม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
854
3020810370
เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
855
3021090723
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
856
3020800962
เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
857
3020431807
เด็กชายจิรัฏฐ์  ปัถวี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
858
3021090113
เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
859
3020431709
เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
860
3021090859
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
861
3020960154
เด็กชายจิราภัชร  เพชรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
862
3021091536
เด็กชายจิรายุ  จันทราภัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
863
3021090446
เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
864
3021091058
เด็กหญิงจุฑามณี  วิทยาบำรุง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
865
3020800140
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
866
3020800686
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
867
3020431894
เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
868
3020800687
เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
869
3020431028
เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
870
3021100114
เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
871
3020430118
เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
872
3021090115
เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
873
3020810139
เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
874
3021090116
เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
875
3020810140
เด็กชายชญานนท์  พรมโกน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
876
3021091061
เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
877
3021090448
เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
878
3020460084
เด็กหญิงชญาภา  รักนา
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
879
3020430661
เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
880
3020460484
เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีทางดี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
881
3020450242
เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
882
3020800965
เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
883
3021090725
เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
884
3020430664
เด็กชายชนม์ชนันทร์  สายสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
885
3020431808
เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
886
3020960522
เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
887
3020800569
เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
888
3020810202
เด็กชายชนัญญู  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
สพป.น่าน เขต 2
889
3020800967
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
890
3020460486
เด็กหญิงชนันธร  สีใส
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
891
3020800570
เด็กหญิงชนากานต์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
892
3021091069
เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
893
3020460292
เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
894
3021090449
เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
895
3020460735
เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
สพป.เชียงราย เขต 4
896
3020430666
เด็กหญิงชนิดา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
897
3020810107
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตอารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
898
3020800319
เด็กชายชนินวัตร  ทากัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
899
3020810108
เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
900
3021100116
เด็กหญิงชนิภรณ์  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
901
3020430667
เด็กหญิงชนิศา  นิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
902
3021091543
เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
903
3020440021
เด็กชายชยธร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
904
3020800777
เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
905
3020960970
เด็กชายชยาวัทน์  กันไชยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
906
3021091071
เด็กชายชยุตม์  อยู่เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
907
3020960161
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หนุนพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
908
3020800321
เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
909
3021091544
เด็กหญิงชลกนก  ถิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
910
3020460220
เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
911
3020810011
เด็กหญิงชลิตา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2
912
3020800571
เด็กชายชวกร  ยากับ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
913
3020460221
เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
914
3020960163
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
915
3020800572
เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศื
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
916
3021091358
เด็กหญิงชัชฎา  แม้นมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
917
3020431809
เด็กชายชัชพล  ประยูรไทย
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
918
3020800968
เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
919
3020950306
เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
920
3021091359
เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
921
3021091073
เด็กหญิงชานิกา  กันทาสุข
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
922
3020810422
เด็กหญิงชาริษา  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
923
3021091360
เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
924
3020960168
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
925
3021100564
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิตาปนะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
926
3021091075
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
927
3020960529
เด็กชายชิษณุพงษ์  สมศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
928
3020800575
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
929
3020960169
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
930
3020960993
เด็กชายโชคสิริ  โยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
931
3020431895
เด็กหญิงโชติกา  เตชาพินิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
932
3020960293
เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
933
3020960696
เด็กชายไชยยานุภาพ  ภูวัฒนติกานต์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
934
3020432805
เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
935
3020460494
เด็กหญิงญาณภัทร  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
936
3020450208
เด็กชายญาณวัตร  ยะยอง
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
937
3020430686
เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
938
3020460336
เด็กหญิงญาณิน  วนารักษ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
939
3020460294
เด็กหญิงญาดา  บ้านสระ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
940
3020460712
เด็กหญิงฐิติชญา  ธนันต์วนิช
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
941
3020460226
เด็กชายฐิติพงษ์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
942
3020810468
เด็กหญิงณญาดา  สุยะหมุด
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
943
3020430128
เด็กชายณฐพร  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
944
3020950316
เด็กหญิงณธิดา  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
945
3020810425
เด็กชายณปกรณ์  นิลคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
946
3021100509
เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
947
3020431812
เด็กชายณภัชนน  ชัยสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
948
3020430697
เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
949
3020460227
เด็กชายณภัทร  โนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
950
3020810497
เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
สพป.น่าน เขต 2
951
3021091083
เด็กหญิงณภัทร  ปัญญาไวย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
952
3021091080
เด็กชายณภัทร  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
953
3020430694
เด็กชายณภัทร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
954
3020950318
เด็กชายณภันดร  ชัยศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
955
3021090130
เด็กชายณรงค์  ฝักฝ่าย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
956
3020460295
เด็กหญิงณัชชา  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
957
3020800582
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
958
3020431711
เด็กหญิงณัชชา  สีเนหา
ป.6
โรงเรียนสันติวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 1
959
3021091085
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
960
3020430129
เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
961
3020460087
เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
962
3020460296
เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
963
3020430131
เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
964
3020800583
เด็กชายณัฎฐชัย  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
965
3021100119
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
966
3021090734
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
967
3020960176
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
968
3020430701
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิษณุชาสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
969
3020431091
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฟองฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
970
3020800586
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
971
3020800969
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
972
3021091088
เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
973
3021091363
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
974
3020430135
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
975
3020430703
เด็กหญิงณัฐการ์  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
976
3020432446
เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะเพียรทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
977
3020432071
เด็กชายณัฐชนน  วุฒินุชเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
978
3021091091
เด็กหญิงณัฐชยา  พันศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
979
3020430136
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
980
3020960976
เด็กชายณัฐชัย  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
981
3021091092
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
982
3020800149
เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
983
3020960754
เด็กหญิงณัฐฏณิชา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
สพป.พะเยา เขต 2
984
3021091096
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจประเชียง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
985
3020960886
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรชะนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
986
3021100510
เด็กหญิงณัฐณิชา  วัตถุเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
987
3021090136
เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
988
3020950326
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
989
3020430137
เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
990
3021091098
เด็กหญิงณัฐธีรา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
991
3020950327
เด็กชายณัฐนนท์  เตชวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
992
3020430713
เด็กชายณัฐนนท์  ปิยะโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
993
3020800971
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
994
3020432448
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชุติวัติชยังกูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
995
3020800595
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒ ิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
996
3020460339
เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
997
3020800151
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
998
3020432450
เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
999
3020432451
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วังขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
1000
3020800596
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1001
3020432077
เด็กชายณัฐวัตร  กนกนาฎกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
1002
3020960184
เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
1003
3020430721
เด็กหญิงณัฐวีณ์  โชคมั่งมีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1004
3020460341
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1005
3020430729
เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1006
3020440127
เด็กหญิงณุกมล  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สพป.เชียงราย เขต 2
1007
3020800352
เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1008
3020800154
เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
1009
3021090462
เด็กหญิงดลกมล  ชุมภูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
1010
3020800600
เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1011
3020432387
เด็กชายเดชโชติ  แก้วคำแหง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
1012
3020460608
เด็กชายเดชะนาจ  ประคองจิตต์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
1013
3020430732
เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1014
3020430733
เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1015
3020810374
เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
1016
3020460715
เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
1017
3020432806
เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
1018
3020800455
เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1019
3020460511
เด็กชายถิรวัฒน์  อินทร์วงศ์วาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
1020
3020800602
เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1021
3020432086
เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
1022
3020800603
เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1023
3021091372
เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
1024
3020960551
เด็กชายทีปกร  นงนุช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
1025
3020431817
เด็กชายทีปกร  พรจิตไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
1026
3020960550
เด็กชายทีปกร  มะลิลา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
1027
3020800604
เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1028
3020460136
เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 4
1029
3021100156
เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
1030
3021091114
เด็กชายธญาวัฒน์  ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
1031
3021100390
เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
1032
3020430740
เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1033
3020810253
เด็กชายธนชัย  สาธา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.น่าน เขต 2
1034
3020950340
เด็กชายธนโชติ  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
1035
3020432730
เด็กชายธนโชติ  บุตรน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
1036
3021090155
เด็กชายธนดล  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
1037
3020430144
เด็กหญิงธนนันท์  วงศ์พระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
1038
3020800605
เด็กชายธนบดี  ตั้งเธียรธิติกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1039
3021091116
เด็กชายธนบดี  มุกุระ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1040
3020460518
เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
1041
3020800355
เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1042
3021091569
เด็กชายธนภัทร  เพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
1043
3021091570
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
1044
3020432727
เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
1045
3021091119
เด็กชายธนัช  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
1046