รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1010470775
เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2
1010471756
เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3
1010472202
เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4
1010470776
เด็กหญิงกนกพิชชา  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5
1010471227
เด็กชายกรินทร์  กุมาร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6
1011340001
เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
7
1011340101
เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
8
1010470009
เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9
1010500129
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
10
1010470781
เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11
1010470035
เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12
1010470783
เด็กหญิงกอบชนม์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13
1010480160
เด็กชายกัญจน์  หน่อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14
1010470786
เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15
1010470021
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16
1010470784
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันสกุล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
17
1010471100
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18
1010471229
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19
1011150007
เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
20
1010470789
เด็กชายกันต์ธร  เหล่าพาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21
1010470025
เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
22
1010470023
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
23
1010470787
เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
24
1010471470
เด็กชายกันตินันท์  คำใส
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
25
1010470790
เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
26
1011310427
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
27
1010480005
เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
28
1011340108
เด็กชายกิตติพงษ์  ขยายเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
29
1010470031
เด็กชายกิตติภพ  อินทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
30
1011340110
เด็กชายกุลธวัช  มโนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
31
1011340016
เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
32
1010510024
เด็กหญิงเกศินี  ทาเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
33
1011150500
เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
34
1011151122
เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
35
1011150276
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1010470795
เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
37
1010470797
เด็กชายคมเนตร  นามพรม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
38
1011151079
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
39
1011151123
เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
40
1010500177
เด็กชายจอห์นาซาน  โบเดมาร์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
41
1011340116
เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมาแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
42
1010470701
เด็กชายจักรภัทร  จิระยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
43
1010480006
เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
44
1011340117
เด็กชายจัตวา  คำวังพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
45
1010480162
เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
46
1011310529
เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
สพป.ลำปาง เขต 1
47
1011151124
เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
48
1010471702
เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
49
1011340002
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
50
1010471761
เด็กหญิงจิตริณี  คำดี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
51
1010470043
เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
52
1011150643
เด็กชายจิรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
53
1011150018
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
54
1011310025
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
55
1010472150
เด็กหญิงจิรัชญา  ขันธชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
56
1010470046
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
57
1011151072
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58
1010471504
เด็กชายเจมิน  เพทรูเซลลี
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
59
1011310227
เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
60
1011310028
เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
61
1011340120
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
62
1010470801
เด็กหญิงชญภัค  สาทำ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
63
1011350133
เด็กหญิงชญานันท์  ตาวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
สพป.ลำพูน เขต 2
64
1010471239
เด็กหญิงชญานุช  คำใจ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
65
1011310428
เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
66
1010510002
เด็กหญิงชฎารัตน์  รัตนนิทัศน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
67
1011340003
เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
68
1010470056
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
69
1010470057
เด็กหญิงชนัญศิตา  วงศ์รัตนมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
70
1011151129
เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1010470803
เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
72
1011310034
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
73
1010471240
เด็กชายชนินทร์  สิทธิตัน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
74
1011150921
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
75
1011310531
เด็กหญิงชมพูนุท  ริมสิยาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
สพป.ลำปาง เขต 1
76
1011151081
เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
77
1010470805
เด็กชายชยพล  ว่องชาญอุดม
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
78
1011340124
เด็กชายชยากร  สมุทรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
79
1011150783
เด็กหญิงชลธิชา  ฟูมา
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
80
1011310035
เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
81
1011350003
เด็กชายชัชภูมิ  ชัยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
82
1010500233
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
83
1010471397
เด็กหญิงชัญญาภัค  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
84
1011340706
เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
85
1011160004
เด็กหญิงชารีฟาห์  ถาทวี
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
86
1010471242
เด็กหญิงชาลิสา  สิทธพิสุทธ์กุล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
87
1010470388
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
88
1011150024
เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
89
1011340004
เด็กชายชิษณุพงศ์  เก่งวานิช
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
90
1011310538
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
สพป.ลำปาง เขต 1
91
1011150026
เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
92
1010471474
เด็กชายฐาปนพงศ์  ปัญญารักษา
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
93
1010470074
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
94
1010470812
เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
95
1011160005
เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
96
1010471705
เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ปั้นศรีนวล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
97
1010470080
เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
98
1010470081
เด็กชายณวณน  จริงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
99
1011310430
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
100
1010471398
เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
101
1010471706
เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
102
1010470085
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไหคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
103
1011340005
เด็กชายณัฎฐพัชร์  ทวีจันทร์
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
104
1010510005
เด็กหญิงณัฎฐิกา  โนจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
105
1011340535
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1011151137
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
107
1011310052
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
108
1010470099
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
109
1010500131
เด็กหญิงณัฐชยา  อุตบัววงค์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
110
1010470091
เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
111
1011340129
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
112
1011310432
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
113
1010470824
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงยาอรุณ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
114
1011340031
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
115
1011340538
เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
116
1011340130
เด็กหญิงณัฐธิดา  สะกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
117
1010470092
เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
118
1010470093
เด็กชายณัฐนน  ชัยชนะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
119
1010471707
เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
120
1011350134
เด็กหญิงณัฐนิชา  สามา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
สพป.ลำพูน เขต 2
121
1011310563
เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
122
1011150033
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
123
1012230001
เด็กชายณัฐพล  ตากลม
ป.6
โรงเรียนบ้านแปะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
124
1011310060
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
125
1010471248
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ปวงประเสริฐ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
126
1011150035
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัฒฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
127
1011150647
เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
128
1011150036
เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
129
1010471480
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุยามัง
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
130
1011150784
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
131
1011150648
เด็กชายดลวัต  แก้วขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
132
1011150983
เด็กชายเด็กชายธีราทร  แซ่ฉี่
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
133
1011150985
เด็กชายเด็กชายสว่าง  ลุงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
134
1011150986
เด็กหญิงเด็กหญิง ซิงเหมย  แซ่หล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
135
1011150987
เด็กหญิงเด็กหญิง ธีรนุช  แซ่จริง
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
136
1011151057
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
137
1010480018
เด็กชายติง  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
138
1010470913
เด็กชายเตโชทัย  ทั้งเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
139
1011150989
เด็กชายถิรวิทธ์  วงษ์เดือน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
140
1010470111
เด็กหญิงทิพวารี  ม่วงนนทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1010471388
เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ
ป.6
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
142
1010471251
เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
143
1010470116
เด็กชายธนกร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
144
1012230009
เด็กชายธนกฤต  ธนันชัย
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
145
1010470830
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
146
1011151138
เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
147
1012230010
เด็กชายธนโชติ  มูลลี
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
148
1011350087
เด็กชายธนนันท์  ภูษิตนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
149
1010470831
เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
150
1011310077
เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
151
1011150473
เด็กชายธนพล  แซ่หัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
152
1010471947
เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
153
1010471708
เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
154
1011150038
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
155
1010472080
เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์
ป.4
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
156
1010471252
เด็กหญิงธนาภรณ์  ขบวนงาม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
157
1010471728
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
158
1010471765
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
159
1011310082
เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
160
1011340147
เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
161
1011150043
เด็กชายธวัชชัย  วิจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
162
1010470140
เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
163
1010470834
เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
164
1010471155
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จรัสวงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
165
1011150475
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สิรินฤการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
166
1010470141
เด็กชายธัญพร  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
167
1011150044
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
168
1011150731
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กรองมาดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
169
1010510009
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เขื่อนปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
170
1010471399
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  ปันติ๊บ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
171
1011150045
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
172
1010500135
เด็กชายธันวา  โกสลากร
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
173
1010470837
เด็กชายธานัท  ทองละมัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
174
1010471948
เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
175
1011310484
เด็กหญิงธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1010471729
เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
177
1010480265
เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
178
1010471256
เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
179
1011150047
เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
180
1010470844
เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
181
1010500183
เด็กหญิงนงนภสร  ชุ่มชูศรี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
182
1011310090
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
183
1011150048
เด็กชายนภดล  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
184
1010471709
เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
185
1011310703
เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
186
1011310487
เด็กหญิงนรัญญา  นุชิต
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
187
1010471260
เด็กหญิงนัชชา  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
188
1011150260
เด็กชายนัฐกรณ์  คิดโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
189
1010471711
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
190
1010470846
เด็กหญิงนารา  หัสวรินทร์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
191
1010480172
เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
192
1011150055
เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
193
1010470712
เด็กหญิงน้ำฝน  อ้ายหลู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
194
1010500184
เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
195
1010471264
เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
196
1011150053
เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
197
1010471950
เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
198
1011151046
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
199
1012230017
เด็กชายนิภัทธ์  สมคำปา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
200
1011310100
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
201
1011310102
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
202
1011150058
เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
203
1011350079
เด็กหญิงเบญจพร  เมืองจันทร์บุรี
ป.5
โรงเรียนวัดวังหลวง
สพป.ลำพูน เขต 2
204
1011150335
เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
205
1011150059
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
206
1011340165
เด็กชายปฏิภาน  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
207
1011340009
เด็กชายปฐวี  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
208
1011150060
เด็กหญิงปณัฎฎา  มนทนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
209
1011310765
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
210
1011150062
เด็กชายปภังกร  บัวลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1010471713
เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
212
1010472083
เด็กชายปรัชญ์  คนสูง
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
213
1010480028
เด็กชายปราชญา  พรมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
214
1011310437
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
215
1011160094
เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
216
1010500137
เด็กชายปริญญ์  กันทวัง
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
217
1011310110
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
218
1010471714
เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
219
1011310111
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
220
1010510011
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ประชาชาติมติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
221
1011310112
เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
222
1010471767
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตันเรืองพร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
223
1010470853
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
224
1010470854
เด็กหญิงปาณิสรา  เมธาวิฑิต
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
225
1010471400
เด็กหญิงปาลิดา  ปอกหลง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
226
1011150991
เด็กหญิงปิยนันท์  ธรรมแดนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
227
1010471715
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
228
1011310228
เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
229
1010471784
เด็กหญิงเปรมฤดี  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
230
1011310122
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
231
1011340554
เด็กชายพงษกร  จงแจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
232
1011150068
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
233
1011340012
เด็กชายพชรพล  กันทะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
234
1011310125
เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
235
1011150927
เด็กชายพนัชกร  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
236
1011160167
เด็กชายพรดรัล  จิตสำรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
237
1011151006
เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
238
1010500026
เด็กหญิงพรศิรินทร์  ชิตมินทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
239
1010471952
เด็กหญิงพรหมพร  ผดุงศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
240
1011310438
เด็กชายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
241
1010471276
เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
242
1011310128
เด็กชายพัฒนันท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
243
1011150074
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
244
1011310658
เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
245
1011150077
เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1010471955
เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
247
1010500187
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
248
1011150482
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
249
1011340184
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
250
1010471281
เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
251
1010470219
เด็กชายพิชญุตย์  คงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
252
1010510016
เด็กหญิงพิณฑาทิพย์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
253
1010472339
เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
254
1010471283
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
255
1011151148
เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
256
1010471771
เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
257
1010471772
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เพ็งช่วย
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
258
1010471489
เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
259
1011150089
เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
260
1011310136
เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
261
1010471773
เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
262
1010471727
เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
263
1010480176
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
264
1011350094
เด็กหญิงภทรพรรณ  วัชรกาวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
265
1010472153
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
266
1010471286
เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
267
1010471774
เด็กหญิงภัทรประภา  ลีลามานิตย์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
268
1010471287
เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
269
1011150928
เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
270
1011150091
เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
271
1010471959
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เมธาชวลิตศีล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
272
1010471384
เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวเสน
ป.6
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
273
1012230021
เด็กชายภาคย์  สมคำปา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
274
1011151150
เด็กชายภาคิน  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
275
1011150092
เด็กชายภาคิน  ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
276
1011151151
เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
277
1011150993
เด็กชายภานุวัฒน์  ตุ๊กกี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
278
1011310145
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
279
1011151152
เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
280
1011150093
เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1010471385
เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
282
1010500141
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
283
1010470250
เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
284
1010470879
เด็กชายภูริพัฒน์  วิสุทธิ์ธนานนท์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
285
1010470254
เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
286
1011150929
เด็กหญิงมณีมณฑ์  สินเกา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
287
1010471719
เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
288
1010470259
เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
289
1011340013
เด็กชายมาตุภูมิ  ธรรมเดช
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
290
1011151049
เด็กชายมานิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
291
1010480179
เด็กหญิงมาย  คิโดะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
292
1010470880
เด็กหญิงมิยูกิ  คูซูโอกะ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
293
1011151050
เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
294
1011151059
เด็กชายแมนฤทธิ์  ปวงฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
295
1011150139
เด็กหญิง่ยลลดา  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
296
1010471720
เด็กชายยศภัทร  ประพฤติ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
297
1010472342
เด็กชายยุทธพงศ์  ชัยลัภนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
298
1011150654
เด็กหญิงยุพา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
299
1010471961
เด็กชายยูจิ  ยาหงิ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
300
1011150136
เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
301
1011150094
เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
302
1010471721
เด็กชายรณกร  ระวังงาน
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
303
1010471722
เด็กชายรณิศร  แสนหลวง
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
304
1011310423
เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
305
1011310154
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
306
1010471730
เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
307
1010471116
เด็กหญิงรวิสรา  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
308
1011150095
เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
309
1011151051
เด็กชายรัชกฤช  โกวิทสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
310
1010471117
เด็กชายรัฐศาสตร์  ตาจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
311
1010471964
เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
312
1011151009
เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลนิธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
313
1010471211
เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต
ป.6
โรงเรียนจิตราวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
314
1010470713
เด็กหญิงลักษิกา  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
315
1010470886
เด็กหญิงลักษิกา  เผือกผล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1011160170
เด็กชายวชิรศิลป์  วชิรพงศ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
317
1010470291
เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
318
1011310166
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
319
1010471291
เด็กหญิงวรรณกร  ชูเฉลิม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
320
1011310167
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
321
1011150315
เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
322
1011150099
เด็กชายวรวัส  สุขโพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
323
1010470296
เด็กชายวรสิริ  ประกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
324
1010470301
เด็กหญิงวรัญญา  บริรักษ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
325
1011160016
เด็กชายวริทธิ์ธร  สวาสดิ์ญาติ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
326
1011310172
เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
327
1010471118
เด็กชายวาทิต  ไชยคำวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
328
1011151011
เด็กหญิงวาสินี  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
329
1010471120
เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
330
1011340566
เด็กหญิงวิรัลพัขร  ปิ่นสกุล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
331
1011150735
เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
332
1011310177
เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
333
1011150788
เด็กชายวีรชัย  กิตเกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
334
1011340039
เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
335
1010500034
เด็กชายวีรภัทร  บุญจู
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
336
1011340208
เด็กชายวีระพงษ์  ใหญ่พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
337
1011350136
เด็กชายศรพรหม  พุ่มโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
สพป.ลำพูน เขต 2
338
1011150916
เด็กชายศรัณย์  พิทักษ์พนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
339
1010471723
เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
340
1010470891
เด็กหญิงศศิชาพร  ระวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
341
1011310182
เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
342
1010470321
เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
343
1011310187
เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
344
1011160137
เด็กหญิงศิรินญากร  เสียพลี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
345
1011310189
เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
346
1010470329
เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
347
1010471298
เด็กชายศุภณัฐ  พุดหอม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
348
1010470893
เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นศรีสัง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
349
1010471402
เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
350
1011310191
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1011310440
เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
352
1011150106
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
353
1010471309
เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
354
1010470714
นายสมชาย  น้ำจาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
355
1011151159
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
356
1011150655
เด็กชายสรนันท์  ตุเออะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
357
1011340217
เด็กชายสรวิศ  สติวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
358
1011310193
เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
359
1011310194
เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
360
1011150320
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
361
1010480040
เด็กชายสหรัตน์  ปงกา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
362
1010470336
เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
363
1010470337
เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
364
1011150994
เด็กชายสามเครือ  ลุงแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
365
1010471302
เด็กหญิงสาริศา  รัตนนิธิกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
366
1011150322
เด็กชายสิทธิพล  ซาทู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
367
1010471970
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
368
1011310199
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
369
1010471303
เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
370
1011151161
เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
371
1010471779
เด็กหญิงสิรภัทร  ฟองมูล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
372
1011310200
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
373
1010471306
เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
374
1010471725
เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
375
1011310204
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
376
1011330019
เด็กชายสุธนกิจ  วงษ์ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
377
1010500036
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
378
1010471403
เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุกวี
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
379
1011340572
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
380
1011150118
เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
381
1010470902
เด็กหญิงสุรัมภา  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
382
1010470903
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีอนันต์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
383
1010470354
เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
384
1010471972
เด็กชายฬูค่า ชนกันต์  บอนด์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
385
1010500190
เด็กชายอคิน  หล้ากาศ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1010500191
เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
387
1010471781
เด็กหญิงอณุภา  พิภพภิญโญ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
388
1010470359
เด็กชายอนิวัตต์  ปัญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
389
1011160099
เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
390
1011340574
เด็กชายอภินันท์  พรมมาแบน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
391
1010480046
เด็กชายอภินันท์  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
392
1011150123
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
393
1011340226
เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
394
1011340228
เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
395
1010472348
เด็กหญิงอรจิรา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
396
1010470363
เด็กชายอรรถ  เกิดนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
397
1011160018
เด็กชายอริญชัย  อนุจร
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
398
1010510022
เด็กหญิงอริสา  ประสานเยาวชน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
399
1011150941
เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
400
1010510023
เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
401
1011310223
เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
402
1010471387
เด็กหญิงอัญมณี  เหมยนรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
403
1010470370
เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
404
1010471726
เด็กหญิงอัย  โยชิโมโต
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
405
1010470371
เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธุ์สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
406
1011151078
เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
407
1010500238
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
408
1011310582
เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
409
1010470910
เด็กหญิงอุษณิษา  มะโนปิน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
410
1011310233
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
411
2010471531
นางสาวกมลลักษณ์  เทพวงค์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
412
2010472092
เด็กชายกฤติทัต  วิบุลสันติ
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
413
2011151013
เด็กชายกวิน  ใจนวน
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
414
2010471540
เด็กชายกันตภณ  ชัยเรือน
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
415
2010471541
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาธุระ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
416
2011150659
นางสาวกัลย์สุดา  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
417
2010471786
เด็กหญิงกุนปาลี  อินทวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
418
2011150827
นายเกรียงศักดิ์  แซ่หล่อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
419
2010500217
เด็กชายเกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
420
2011150506
เด็กหญิงขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
421
2011151014
เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
422
2010480270
เด็กชายคุณากร  ตนชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
423
2011160053
เด็กชายจตุพล  สุขคีรีไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
424
2011150507
เด็กหญิงจริยาพร  คีรีหลักเพชร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
425
2011150508
เด็กชายจักรภัทร  ชัยวงษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
426
2010480052
เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
427
2010471788
เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
428
2010471550
เด็กชายจิรวัฒน์  สนมวัฒนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
429
2011160054
เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
430
2011150558
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
431
2011160055
นางสาวฉลองรัตน์  เฉิดฉายบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
432
2011160056
เด็กหญิงฉวีพร  ใฝ่ในกิจ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
433
2011150513
เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
434
2010471554
เด็กหญิงชญานิศ  ต๊ะวิชัย
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
435
2010471790
เด็กหญิงชณัญญา  สงอินทร์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
436
2010471789
เด็กหญิงชนม์นิภา  เลี้ยงสกุลอุดม
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
437
2010500145
นายชนวีณ์  เอี่ยมแสง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
438
2010471556
เด็กชายชนะกันต์  แสงนวล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
439
2011350080
เด็กหญิงชนิกานต์  วงค์ปวน
ม.1
โรงเรียนวัดวังหลวง
สพป.ลำพูน เขต 2
440
2010472236
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
441
2010471560
เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
442
2010471321
เด็กชายชยพล  ไชยลังกา
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
443
2010471561
เด็กชายชยุต  ระวังงาน
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
444
2010471562
เด็กหญิงชลรดา  สายน้ำตาล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
445
2010472239
นางสาวชลิตา  แดงขาวเขียว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
446
2010472240
เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
447
2010500146
นางสาวชุติกาญจน์  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
448
2010471570
เด็กหญิงญาณิศา  สมานชาติ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
449
2010472095
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ทรงเมฆ
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
450
2010471571
เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
451
2010471988
นายณธนน  ศรีศิลป์
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
452
2010471573
เด็กชายณภัทร  เจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
453
2010500148
เด็กหญิงณัฏฐวีร์  กันทรวี
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
454
2010472249
เด็กชายณัฏฐ์  สิทธิชัยโอภาส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
455
2010472252
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธรรมขันแข็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
456
2010472254
เด็กหญิงณัฐณิชา  ค้าขาย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
457
2010480272
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
458
2010500150
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปภาพินท์กุลนันท์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
459
2010471584
นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
460
2010472256
เด็กหญิงณิชกุล  ผดุงศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
461
2011150516
เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
462
2010472329
เด็กชายเตือนตน  สุริยบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
463
2010500151
นายทรงณฤทธิ์  สุขมามอญ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
464
2010472259
นายทรงวัฒน์  เดชภิรัตนมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
465
2010472260
เด็กชายทสร  เชื้อพูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
466
2010472261
นายทักษ์ดนัย  วงค์นาง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
467
2010472263
เด็กชายธนกฤต  พงษ์บุรุษ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
468
2010500152
นายธนทัต  จงกิตติสกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
469
2010472264
นายธนภัทร  พรหมประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
470
2010470921
เด็กชายธนวินท์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
471
2010472266
เด็กชายธนันชัย  สีวิจิตรศิลป์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
472
2011160062
เด็กหญิงธนาพร  เลิศรุ่งวทัญญู
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
473
2010471599
เด็กชายธรธร  เธียรพรานนท์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
474
2010470923
เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
475
2010471600
นายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
476
2010471601
เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
477
2011151088
นางสาวธัญชนก  เชาว์พิกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
478
2010471421
เด็กหญิงธันยธร  พัตรากุล
ม.2
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
479
2010500202
เด็กหญิงธีรนาฏ  พลาวุฑฒ์
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
480
2010471606
เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
481
2010472272
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปัญญาราช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
482
2010472273
เด็กหญิงนรพร  ผดุงวิทยากร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
483
2010471424
เด็กหญิงนริลธิฌา  เฉลิมเลี่ยมทอง
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
484
2011150522
เด็กหญิงนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
485
2010472275
เด็กหญิงนัทธมน  เสติละ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
486
2011150673
นางสาวนิดา  แซ่หัน
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
487
2011151090
นายนิธิกร  สุนทรพานิชกิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
488
2011150674
เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
489
2011150675
นางสาวนุชรดี  แซ่เฒ่า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
490
2011151091
เด็กชายบดินทร์  วีระกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
491
2010472276
เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
492
2011151092
เด็กหญิงบุษกร  แก้วมณีวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
493
2010470925
เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
494
2011151093
เด็กชายประพันธ์  เคอมู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
495
2011151094
นายปรัตถกร  แอนันท์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
496
2011150678
นางสาวปรายฟ้า  พรมเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
497
2010500156
เด็กชายปิยทัสส์  จินดาสวรรค์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
498
2010472330
เด็กหญิงเปี่ยมปิติ  กล่ำแวววงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
499
2011151097
เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
500
2011160193
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสวงเสริมศิริ
ม.3
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
501
2010471630
เด็กชายพชร  พฤฒิยานนท์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
502
2010500157
นางสาวพรรณภัค  พยัคเลิศ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
503
2010472283
เด็กหญิงพลอยสวย  ศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
504
2010472009
เด็กหญิงพอใจ  รางศรี
ม.1
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
505
2010471634
เด็กหญิงพัชรกันย์  สังข์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
506
2010472173
เด็กหญิงพัณณิตา  บังคมเนตร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
507
2010471639
เด็กชายพิชญตม์  สหฤทยา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
508
2011160194
เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง
ม.1
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
509
2011150683
นายพิทักษ์  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
510
2010500172
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึี่ง  จันทนพันธ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
511
2010472033
เด็กหญิงเพลินพฤกษา  วรวีระวงศ์
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
512
2011151025
เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
513
2010471648
เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมเศรณี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
514
2011151101
เด็กชายภคภรร  จรรยาธาร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
515
2010472291
เด็กชายภาคิน  จตุพศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
516
2010472293
เด็กหญิงภาพิชชา  มีเพ็ชรทาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
517
2010472175
เด็กชายภูมิมินทร์  สุภาจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
518
2010471653
เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
519
2010471700
เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
520
2011160065
นางสาวยุพิน  มณีชัยพร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
521
2010471656
เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
522
2011150536
เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
523
2010500162
นางสาวลลิตา  วชิรบรรพตกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
524
2010471662
เด็กหญิงละออทัศน์  ปิยะกนิษฐ์กุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
525
2010480276
นายวชิรวิทย์  บุญประจบ
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
526
2011310795
เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
สพป.ลำปาง เขต 1
527
2010470930
เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
528
2010470931
เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
529
2010472305
นายวัง  ขวัญอ้นอินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
530
2011150541
เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
531
2011150542
เด็กชายวิชยา  จีนาแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
532
2010471937
เด็กชายเวธน์วศิน  ลิ้มประดิษฐานนท์
ม.3
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
533
2010472309
เด็กหญิงศลิษา  ซือสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
534
2010471672
เด็กหญิงศศิปภา  แสนคำปา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
535
2010471673
เด็กชายศักดิธัช  เรืองสังข์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
536
2010472310
เด็กหญิงศิขริน  ศรีจา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
537
2010471815
เด็กหญิงศิรดา  จารุวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
538
2011150699
เด็กหญิงศิรประภา  ทิพอิ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
539
2011150700
นางสาวศิริขวัญ  เลาซาง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
540
2011151107
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรวัฒนาพร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
541
2010480277
เด็กชายศิวกร  ศรีพวก
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
542
2010470936
เด็กชายศุภกร  ชินวัตร
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
543
2011150825
นายศุภณัฐ  -
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
544
2010470932
นายศุภณัฐ  บุญมาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
545
2011310444
นายสรวิชญ์  มาเปีย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
546
2010472181
เด็กชายสรอรรถ  ยะฟู
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
547
2011160067
นางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
548
2010471820
นางสาวสุภนิชา  มอยติละ
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
549
2011150710
เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
550
2010471686
เด็กชายสุวพงศกร  สันติรานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
551
2010471687
เด็กชายสุวพงศ์กร  สันติรานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
552
2010470933
เด็กหญิงสุวรา  บุญมาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
553
2011151111
เด็กชายสุวินัย  ชัยทองดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
554
2010472028
นายสุวิรุธ  คิม
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
555
2011310798
เด็กหญิงแสงพู  ลุงซัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
สพป.ลำปาง เขต 1
556
2011150562
เด็กหญิงโสภา  เถกิงวิโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
557
2010472029
เด็กชายหทัยชนก  อุดมความสุข
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
558
2011310796
เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญพุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
สพป.ลำปาง เขต 1
559
2010480071
นายอนันต์ศักดิ์  พิรักษา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
560
2010471688
เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
561
2011160076
เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ษา
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
562
2010472326
เด็กหญิงอรไพลิน  พิมพาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
563
2011151112
นายอลงกรณ์  -
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
564
2011151024
เด็กหญิงอาทิตตยา  ใจติขะ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
565
2011150556
นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
566
2011310797
เด็กหญิงอินทิรา  เตชะสืบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
สพป.ลำปาง เขต 1
567
2010472035
เด็กหญิงเอมิลี่  รุดเบิร์ก
ม.1
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
568
3010470390
เด็กชายกนกพล  วันลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
569
3011310235
เด็กหญิงกนกรดา  ปราเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
570
3010471832
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
571
3010480077
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
572
3011151166
เด็กหญิงกนิษฐา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
573
3011150141
เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
574
3011340578
เด็กหญิงกมลพร  ภาคอุทัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
575
3011340243
เด็กหญิงกมลพร  ลาพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
576
3010500041
เด็กหญิงกรวรรณ  ซ้อนฝั้น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
577
3010470397
เด็กชายกฤต  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
578
3010470399
เด็กชายกฤตบุญ  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
579
3010470400
เด็กชายกฤตพจน์  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
580
3011310445
เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
581
3010471330
เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
582
3010470945
เด็กชายกฤติน  ไชยจันดี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
583
3010470402
เด็กชายกฤษณ์ธนา  ธนะสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
584
3010471332
เด็กชายกฤษณพงค์  บุญธิ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
585
3010471833
เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
586
3010480188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
587
3010500042
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
588
3010470947
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทีฆะสุข
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
589
3010472040
เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
590
3010471835
เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
591
3011150148
เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
592
3011350023
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธารสุขชลาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
593
3011340579
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
594
3011310240
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุณณภพพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
595
3011340581
เด็กชายกิตติทัต  มณีธร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
596
3011310241
เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
597
3010470409
เด็กชายกิตติพงษ์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
598
3011340257
เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
599
3010480190
เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
600
3010471732
เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
601
3010470413
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
602
3010500219
เด็กหญิงกีรติ  ก่อบรรลือเกียรติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
603
3010471840
เด็กหญิงกีรติญา  ต๊ะแปงปัน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
604
3010471336
เด็กหญิงขวัญชนก  คำปิน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
605
3010471076
เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
606
3011340264
เด็กชายคณิน  กาพันธ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
607
3011150917
เด็กชายคติศักดิ์  สุขเลิศดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
608
3010472042
เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
609
3011310245
เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
610
3011340265
เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
611
3011310247
เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
612
3010470952
เด็กชายจักรภพ  สิงห์แหลม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
613
3011151169
เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
614
3010500102
เด็กชายจักรี  นะที
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
615
3010480080
เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
616
3011150828
เด็กชายจารุพงษ์  ปิยศักดิ์ภาคกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
617
3011310449
เด็กชายจารุพิชญา  ทานุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
618
3010480193
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
619
3011310248
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
620
3010470954
เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
621
3011340270
เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
622
3011310249
เด็กหญิงจิตา  สังข์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
623
3011160021
เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดสุริยะ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
624
3010470428
เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
625
3010470430
เด็กชายจิรัฎฐ์  นิลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
626
3011340588
เด็กหญิงจิราภรณ์  สมยาวะกาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
627
3010470431
เด็กหญิงจิราภา  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
628
3010470432
เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
629
3010480197
เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
630
3010471189
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
631
3011340279
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ธรรมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
632
3010500230
เด็กชายเจตรัย  ทิพากรกานต์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
633
3011310558
เด็กชายเจษฎา  อินสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
สพป.ลำปาง เขต 1
634
3010472190
เด็กหญิงชญาดา  โอกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
635
3011310671
เด็กหญิงชญาษร  ศรีวันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
636
3010472044
เด็กหญิงชนกพร  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
637
3010470441
เด็กชายชนธัญ  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
638
3011340017
เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
639
3011150156
เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
640
3010470444
เด็กหญิงชนิตา  รุ้งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
641
3011340283
เด็กชายชนินทร์  ต้อนรับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
642
3010470445
เด็กหญิงชนิภรณ์  กุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
643
3010480082
เด็กหญิงชนิศรา  โปธา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
644
3011151172
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
645
3010480201
เด็กหญิงชลธิชา  มณีโภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
646
3011340287
เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
647
3011340288
เด็กหญิงชลลานนา  สายคำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
648
3011340018
เด็กชายชลัช  วิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
649
3010480202
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
650
3010470449
เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
651
3010470963
เด็กชายชวัลวิทย์  ชัยยาศรี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
652
3011160023
เด็กชายชัชดล  คำแดง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
653
3011310263
เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
654
3011340598
เด็กชายชัชวิน  พรหมกาวี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
655
3011150159
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
656
3010480204
เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
657
3011150160
เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
658
3010470452
เด็กชายชานุวัฒน์  จอมแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
659
3011340599
เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
660
3011340290
เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
661
3010500049
เด็กหญิงชิณณิชา  ปัญญาตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
662
3011340293
เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
663
3011310267
เด็กหญิงชิิชญาสุ์  เขียวสนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
664
3011151061
เด็กชายชุติพนธ์  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
665
3010471146
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เขียววรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
666
3010471340
เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
667
3010472048
เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
668
3010470966
เด็กหญิงญาณภัทณ์  เกียรติฉวีพรรณ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
669
3011340295
เด็กชายญาณวัฒน์  ผั้นต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
670
3010500236
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
671
3010471850
เด็กหญิงญาณิศา  คำหมื่น
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
672
3010472191
เด็กหญิงญาณิศา  ต๊ะวิชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
673
3011340296
เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
674
3011310269
เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
675
3011150574
เด็กหญิงญาตาวี  เทพพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
676
3011151173
เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
677
3011150161
เด็กชายฐิติวุฒิ  กระจ่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
678
3010471736
เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
679
3011310725
เด็กชายณนน  ห่วงมิตร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
680
3011150163
เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
681
3011310273
เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
682
3010490042
เด็กชายณรงค์เดช  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
683
3011340303
เด็กหญิงณัชชา  สายปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
684
3010480209
เด็กชายณัชพล  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
685
3011350101
เด็กหญิงณัฏฐกันต์  อินต๊ะสืบ
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
686
3010471392
เด็กชายณัฏฐชัย  สุระธง
ป.5
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
687
3010470468
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรรณิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
688
3011151176
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
689
3010480088
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
690
3010471861
เด็กหญิงณัฐชิรญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
691
3010470472
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
692
3010471737
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
693
3010471344
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
694
3011150167
เด็กชายณัฐนนท์  ชินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
695
3010470475
เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
696
3010472210
เด็กชายณัฐนันท์  พันธุ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
697
3011350104
เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
698
3010470980
เด็กชายณัฐนันท์  อุประ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
699
3010470983
เด็กชายณัฐพล  กมลจันทร์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
700
3010470984
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ยิ้มสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
701
3011340608
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
702
3011340709
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ต๊ะอินทร์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
703
3011340609
เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
704
3011310729
เด็กหญิงณัฐรดา  คุ้มสะอาด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
705
3011150799
เด็กหญิงณัฐริกา  กองตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
706
3011310286
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
707
3011340611
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
708
3011350031
เด็กหญิงณิชกานต์  เนตรผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
709
3011310290
เด็กหญิงณิชา  ปันวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
710
3011340057
เด็กหญิงณิชากร  ลานทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
711
3010500053
เด็กหญิงณินทร์ฤธัญ  สุยานภา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
712
3011340319
เด็กชายดนัย  ผุสดีสราญจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
713
3010471864
เด็กหญิงดลยา  บุญปั๋น
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
714
3011310291
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
715
3011160178
เด็กชายดากิ  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
716
3010470487
เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
717
3011151181
เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
718
3010471130
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาก๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
719
3010470988
เด็กหญิงถลัชนันท์  อินทรส
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
720
3010471131
เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
721
3011340328
เด็กหญิงทิชากร  วงศ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
722
3010500105
เด็กชายทินภัทร  กันทวี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
723
3011310293
เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
724
3010470769
เด็กชายทุน  วันคำ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
725
3011150398
เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
726
3010480093
เด็กชายธชกานต์  ไชโย
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
727
3011310676
เด็กหญิงธณัญญา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
728
3010471739
เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
729
3010470496
เด็กชายธนชาติ  ธราวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
730
3011350108
เด็กชายธนโชติ  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
731
3010472052
เด็กชายธนธัช  จันธิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
732
3011350033
เด็กชายธนพัฒน์  หน่อเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
733
3010500054
เด็กหญิงธนภรณ์  กาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
734
3011310298
เด็กชายธนภัทร  แก้ววิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
735
3010500055
เด็กชายธนภูมิ  บุญตัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
736
3011340615
เด็กชายธนวรรธน์  พุฒิพิพัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
737
3010480217
เด็กชายธนวัฒน์  ยกกรลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
738
3011310300
เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
739
3011350034
เด็กหญิงธนัญชนก  กองค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
740
3011310302
เด็กชายธนาธิป  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
741
3010480221
เด็กชายธราธร  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
742
3011151064
เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
743
3010480222
เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
744
3011310456
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
745
3010471451
เด็กหญิงธัญธิพัช  บุญธีรารักษ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
746
3011340620
เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
747
3010470512
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
748
3010472054
เด็กชายธารา  ทิพย์พยอม
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
749
3011310309
เด็กหญิงธิติธิดา  สิทธิกูลนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
750
3010471351
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
751
3011350035
เด็กชายธีรพงศ์  นุวันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
752
3011310733
เด็กชายธีระพงษ์  สุระวัง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
753
3011310312
เด็กชายธีรัช  ธนาพุฒิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
754
3011340352
เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
755
3011310313
เด็กชายธุวานนท์  คงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
756
3011310314
เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
757
3011310555
เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
สพป.ลำปาง เขต 1
758
3011310734
เด็กชายนพณัฐ  อินคำเชื้อ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
759
3010470998
เด็กหญิงนพธร  ลำจวน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
760
3010471452
เด็กชายนพนันท์  ภูศรีโสม
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
761
3010471352
เด็กชายนพวิชญ์  ขวัญรอด
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
762
3011310316
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
763
3011340065
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมต๋า
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
764
3011310317
เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
765
3011150183
เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
766
3012230034
เด็กหญิงนราวดี  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
767
3010471515
เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
768
3011310319
เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
769
3010471002
เด็กชายนวพล  เชี่ยวชาญธนกิจ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
770
3011340360
เด็กหญิงนัฏฐา  คินาสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
771
3010470528
เด็กหญิงนันทกานต์  ภัทรธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
772
3011310737
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  เรืองรินทร์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
773
3010471870
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภิญโญภาส
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
774
3011310736
เด็กหญิงนันทนัช  ใจบรรทัด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
775
3010472056
เด็กชายนันทพัทธ์  ตั่งธนาพร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
776
3011150751
เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
777
3011151188
เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
778
3010500063
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
779
3010490047
เด็กหญิงนุนวล  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
780
3011160025
เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
781
3010500065
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
782
3010472059
เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
783
3011150753
เด็กชายบูชิต  ใจลังกา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
784
3011340094
เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
785
3011310323
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
786
3011350112
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ขจรเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
787
3010470540
เด็กชายปฎิพัทธ์  แอคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
788
3010480105
เด็กหญิงปนัดดา  กันใจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
789
3010471011
เด็กชายปภังกร  เรืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
790
3010470545
เด็กหญิงปภาวรินท์  เซียงหลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
791
3011310327
เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
792
3010480230
เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
793
3011340637
เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
794
3010471200
เด็กหญิงปริญากร  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
795
3010472124
เด็กหญิงปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
796
3011151114
เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
797
3010472196
เด็กหญิงปรียาพร  ร่มโพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
798
3011340070
เด็กชายปฤณยวัฒน์  ทุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
799
3010470554
เด็กหญิงปฤษญพร  ปัญญาราษฏร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
800
3011160110
เด็กชายปวริศร์  ขาสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
801
3010500066
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
802
3010471357
เด็กชายปวเรศ  ประดับมุข
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
803
3011160162
เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิลสกุลเด่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
804
3011150193
เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
805
3010500113
เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
806
3011151192
เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
807
3010470558
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
808
3011160112
เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
809
3011160026
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยนำบิน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
810
3011340642
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์แก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
811
3010472197
เด็กหญิงปานบัว  โยธาจักร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
812
3011310335
เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
813
3011340379
เด็กชายปิติภูมิ  วังธิยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
814
3010500069
เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
815
3011340071
เด็กหญิงปิยธิดา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
816
3011150593
เด็กหญิงปิยนุช  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
817
3011310461
เด็กหญิงปิย์วรา  ปั้นเทศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
818
3010470561
เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
819
3010471878
เด็กหญิงปุญญ  ไชยจารุวณิช
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
820
3010471740
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยูรพฤฒามร
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
821
3011160028
เด็กชายปุณณวิช  แก้วทะวัน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
822
3011310338
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
823
3011310341
เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
824
3011310340
เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
825
3011310471
เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
826
3010500232
เด็กหญิงไปรยา  วังสุนทร
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
827
3011310421
เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
828
3010471938
เด็กชายผลา  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
829
3011340073
เด็กชายพงศกร  ยิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
830
3010472062
เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
831
3010472353
เด็กชายพชรดนัย  รินแสงปิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
832
3011150199
เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
833
3011340650
เด็กหญิงพชรมณฑ์  เตชะโสด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
834
3011340019
เด็กชายพนธกร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
835
3010470567
เด็กหญิงพรณภัทร  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
836
3010480235
เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
837
3011310343
เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
838
3011340075
เด็กหญิงพรรวษา  นันทขว้าง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
839
3010470573
เด็กชายพลภัทร  เชื้อหมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
840
3011350116
เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจสุยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
841
3011310345
เด็กหญิงพลอยชมพู  องค์ระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
842
3010500071
เด็กหญิงพลอยนารี  บุญกนก
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
843
3010500115
เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
844
3010472064
เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
845
3010470576
เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
846
3011340387
เด็กชายพัทธดลย์  สุริยจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
847
3010471742
เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
848
3010471883
เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  ทัศมากร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
849
3011350149
เด็กหญิงพันธภรณ์  ปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
สพป.ลำพูน เขต 2
850
3010471221
เด็กหญิงพิงครัตน์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนจิตราวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
851
3011340077
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
852
3011350047
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
853
3011340393
เด็กหญิงพิชญธิดา  กรุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
854
3010472125
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
855
3011310463
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
856
3011160181
เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
857
3010471361
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
858
3011310351
เด็กชายพิภู  แก้ววงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
859
3010472198
เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
860
3010471744
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
861
3011310352
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
862
3010471743
เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
863
3010471888
เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
864
3011340401
เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
865
3011151195
เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
866
3010470585
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
867
3011340403
เด็กชายพีรพล  อภิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
868
3010500117
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
869
3011340408
เด็กชายพุฒินาท  เนตรแสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
870
3010500175
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
871
3011310778
เด็กชายพุฒิเมธ  วารุกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
สพป.ลำปาง เขต 1
872
3011340409
เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
873
3011150959
เด็กชายพุทธิพงษ์  ปีระกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
874
3010471754
เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
875
3011150453
เด็กหญิงเพชราภรณ์  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
876
3010471929
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ดวงเงา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
877
3010471755
เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
878
3010471928
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
879
3010480154
เด็กหญิงเฟบียา  ลาเต่
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
880
3010471459
เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
881
3011340658
เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
882
3011340412
เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
883
3011340660
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
884
3011150212
เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
885
3011310465
เด็กหญิงภัทรภร  ทินอยู่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
886
3011151116
เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
887
3011310355
เด็กหญิงภัทรมน  พลติ์บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
888
3010472069
เด็กหญิงภัทรวดี  เคลื่อนทอง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
889
3010490055
เด็กหญิงภัทรวดี  ซื้อคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
890
3011350121
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงวนโสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
891
3011160044
เด็กหญิงภัทราวดี  ใฝ่เอกภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
892
3010500076
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
893
3010471519
เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
894
3011340420
เด็กชายภานุพงค์  อินทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
895
3010471745
เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
896
3010500225
เด็กชายภีมกร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
897
3011310360
เด็กชายภุริณัฐ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
898
3010471367
เด็กชายภูดิศกุล  จุ้ยสกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
899
3010500077
เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
900
3011340425
เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
901
3010470608
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
902
3010471520
เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์
ป.4
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
903
3010471042
เด็กชายภูวิศ  วณิชชานัย
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
904
3011340427
เด็กชายภูวิศ  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
905
3011340428
เด็กหญิงภูษณิศา  เท่งสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
906
3010471043
เด็กหญิงภูษณิศา  มหาวันวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
907
3010500078
เด็กหญิงมณฑิรา  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
908
3011310364
เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
909
3010472070
เด็กหญิงมัทธิตา  ต๊ะอุ่น
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
910
3010490058
เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยยะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
911
3010470612
เด็กหญิงมาโดคะ  ฮะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
912
3010470692
เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
913
3010470693
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
914
3011150244
เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
915
3010500090
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินตะมูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
916
3010471522
เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
917
3011151199
เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
918
3011151201
เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
919
3011151202
เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
920
3011151203
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
921
3011160118
เด็กชายรักษพงศ์  ประดับภูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
922
3011340081
เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
923
3011340436
เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
924
3010470614
เด็กชายรัชชานนท์  ดีมุงคุณวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
925
3010470615
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
926
3010500120
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
927
3010480126
เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
928
3011340667
เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
929
3010470616
เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
930
3010470617
เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
931
3010471901
เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
932
3010471902
เด็กหญิงลลนา  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
933
3011340710
เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
934
3011310372
เด็กหญิงลักษิกา  เทพเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
935
3010472071
เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
936
3011310374
เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
937
3011340445
เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
938
3010471904
เด็กหญิงวรรณิกาย์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
939
3011160121
เด็กหญิงวรรัตน์  คำประวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
940
3011340448
เด็กชายวรัญญู  วงศ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
941
3010471051
เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
942
3010480244
เด็กหญิงวรัทยา  คุณยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
943
3011160029
เด็กหญิงวรัลพัชร  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
944
3010471905
เด็กหญิงวราลีย์  หาญเทอดสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
945
3011350123
เด็กหญิงวรินธร  จรัสภัทรพร
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
946
3011160124
เด็กหญิงวริศรา  มโนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
947
3010471746
เด็กชายวสุธันย์  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
948
3010471052
เด็กชายวสุพล  พระมาลา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
949
3011340022
เด็กชายวัชรากร  อินศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
950
3011340023
เด็กชายวีรภัทร  บุญมาทัน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
951
3011340678
เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
952
3011160203
เด็กชายวีรภาพ  บุษบาศรีไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
953
3010480139
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
954
3010470634
เด็กชายวีรยุทธิ์  หลักบุญนิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
955
3010471079
เด็กหญิงเวธกา  ฐานธรรมะสถิต
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
956
3011310693
เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
957
3010470639
เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
958
3010480248
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
959
3010470640
เด็กหญิงศรัณย์รพี  เหล็กยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
960
3011150965
เด็กหญิงศรีสุดา  ใจเข้มแข็งดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
961
3010470641
เด็กหญิงศรุดา  ปินตาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
962
3010470643
เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
963
3011340465
เด็กหญิงศศิธร  เฉิดฉายเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
964
3011350126
เด็กหญิงศศิธร  รักพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
965
3011340466
เด็กหญิงศศิธร  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
966
3011150224
เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
967
3010480249
เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
968
3011150770
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์ซื้อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
969
3011150771
เด็กชายศิวกร  ส่าเหล่ทู
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
970
3010471373
เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
971
3011150228
เด็กชายศุกดิษถ์  มั่นประกอบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
972
3011310387
เด็กหญิงศุทธิชา  เชื้อเต๊อะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
973
3011310750
เด็กชายศุภกร  ทาปา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
974
3011340478
เด็กชายศุภกฤต  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
975
3010471463
เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
976
3010471058
เด็กชายศุภณัฐ  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
977
3011340680
เด็กชายศุภณัฐ  สุริยาสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
978
3010472219
เด็กชายศุภวัฒน์  ขานเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
979
3011340681
เด็กชายศุภวิชญ์  เถียรทิม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
980
3010500122
เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
981
3012230044
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
982
3011150967
เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่ถัง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
983
3011310389
เด็กชายสรณัฐ  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
984
3011340482
เด็กชายสรายุทธ  สุภานะโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
985
3010500226
เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
986
3010471910
เด็กหญิงสลิล  จัตุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
987
3010470655
เด็กหญิงสวรินทร์  จิตรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
988
3010471911
เด็กหญิงสัณห์สิรี  จิตรประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
989
3010500227
เด็กหญิงสายพิรุณ  ธรรมปัทม์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
990
3011151069
เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
991
3010470656
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เถิงฝัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
992
3011151209
เด็กชายสิรธีร์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
993
3012230045
เด็กหญิงสิรภัทร  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
994
3011310394
เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
995
3011150774
เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
996
3012230046
เด็กหญิงสิริปัญญาพร  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
997
3011310395
เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
998
3010500082
เด็กชายสุกฤษฎ์  หน่อตุ้ย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
999
3010470662
เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1000
3011160048
เด็กหญิงสุชาดา  มรดกพนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1001
3011340090
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
1002
3010500229
เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
1003
3011150626
เด็กหญิงสุทธิดา  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1004
3010471913
เด็กหญิงสุธาดา  สุริยยศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1005
3011340091
เด็กชายสุธารชัย  ประดิษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
1006
3011150873
เด็กหญิงสุนารี  กุหลาบเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1007
3011310400
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
1008
3011310401
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
1009
3010500083
เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
1010
3010471749
เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1011
3011150235
เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1012
3011340500
เด็กชายสุรเสกข์  นพบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
1013
3011310402
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
1014
3011150968
เด็กหญิงสุวรรณา  จะจู๋
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1015
3011310559
เด็กชายเสริมศักดิ์  หมื่นอ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
สพป.ลำปาง เขต 1
1016
3011150978
เด็กชายแสงสุริยะ  พฤกษาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1017
3010470762
เด็กชายหน่อ  ลุงแดง
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1018
3010471080
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1019
3011150874
เด็กชายอดิศร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1020
3011350069
เด็กชายอนันทชัย  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
1021
3011150630
เด็กชายอนุราช  คำผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1022
3011150971
เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1023
3011350128
เด็กหญิงอภิชญา  ปูอุตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
1024
3010471919
เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1025
3011350152
เด็กชายอภิรักษ์  ฟุ่มเฟือย
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
สพป.ลำพูน เขต 2
1026
3011310758
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
1027
3011340506
เด็กชายอภิวัฒน์  มะโนวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
1028
3010472134
เด็กหญิงอมฤตยา  วิทยวราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1029
3011160130
เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1030
3011340509
เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
1031
3010471751
เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณชีพ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1032
3010472136
เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1033
3010471920
เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1034
3011310409
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
1035
3011310699
เด็กหญิงอัจฉริยะชา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
1036
3011310526
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกี๋ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
1037
3010471752
เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1038
3010471753
เด็กหญิงอันนา  ลี
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1039
3010471074
เด็กชายอาชว์  คูตระกูล
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย