ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 42

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษกร  รัตนโชติธาดา
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้ววิชิต
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันตพงศ์  วอนเจียม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญแก้วมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคณรมย์  วิชนี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายคณิน  บุญโอภาศ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคิริศวร์  เสถียรนนทศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองถาวรวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิตตรีญา  จาดสอน
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์ช้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงฉัตรวดี  บริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สารต๊ะวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนัญชิดา  ห้วงหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชนากานต์  เตชสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนาภัทร  จิตตะ
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภึร์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชลันธร  มีนาภา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชัญญา  พัฒนพงษ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเอกอมร  ศรีจอมขวัญ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 42

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกชพร  เตชะดิษย์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยุทธิ์กิจสถาพร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณทัต  อันประนิตย์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณนนท์  สิงหสุรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัชชา  คงเกาะ
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฎฐชา  แสงมี
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุกขะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐนรี  จำปี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐพล  โอรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐอมร  จันโทศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูมา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธิญาดา  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเธียร  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายนคภิท  วัฒโนภาส
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงนรินทร์พร  สุนทร
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนวพร  อบอาย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนวพล  สันติภาพจันทรา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์อ่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปณิตา  ทองทรงกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายปราบ  ภูมิจะ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอรอนงค์  เอี่ยมศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 42

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปารณีย์  ช่างทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอาจ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพฤษภรณ์  ปั้นนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายพลวิชญ์  วงษ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพศวีร์  เเฝงพงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพิชญ์สุภางค์  ดีทองคำ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จริตงาม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพิพัฒพงษ์  อัดโดดดร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพิภูศิริ  นามบุรี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์กมลาไสย
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพีรญาณ์  พรมมัจฉา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒนสิริ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเพชรอาภา  ชะระภิญโญ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงแพรพรรณ  เอี่ยมฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงภิญญดา  โมกข์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายภูรินท์  ม่วงศรีเมืองดี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเอกพล  พุ่มสอาด
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 42

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กชายรวิภาส  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวรัตนาวลี  สิงห์เวียง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทาทิพย์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรกฤศ  กุลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวรณัน  เขตต์กรณ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวรรณศิริ  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวิกรม  สังกา
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงวีนัส  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีประทีปบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสิริกร  จตุรภัทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสิริกร  สังกา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสิริภา  สังกา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมละออ
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุนิตรา  สูงปานขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  ไกรสร
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงหทัยรดา  วจีสัจจะ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอธิป  พิริยศักดิ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายอนาวิล  อิสลาม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอนุชศรา  บุตรจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอภิลักษณ์  แก้ววงษา
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 42

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 502
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงนางสาวก  ข
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์