ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพร  เรืองโต
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  อุปรัง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกรัตน์  ภูตีนผา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกมลนัทธ์  ศรีอ่อน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลนันท์  ศรีอ่อน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกรกฏ  ศรีไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกนก  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกรกนก  เสือน้อย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกรชนก  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรวรรณ  ขำน้ำคู้
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรวิชญ์  ชูตระกูล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรวุฒิ  อยู่พ่วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤดิโสภณ  รอดเสส
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤตภาส  บุญโยม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤติพงษ์  สุขนา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษณ  ไพบูลย์พาณิชย์กิจ
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤษณพงศ์  ดวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤษณ์  การกุศล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกวิน  สายทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกวิสรา  กันทะสังข์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกษิดิศ  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายก้องภพ  เดชสะท้าน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกอบุญ  บุญกอแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกอปรบุญ  ฮวดเชี่ยวชาญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญณัฐฎ์  หาสาตร์สิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บางเพ็ญสิริ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาณี  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงประโคน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันตพล  ศรีนาง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกันตภณ  มีมา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวกันติชา  น่วมอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกันยาวดี  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกัลยกร  เสาวโมกข์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แตงอ่อน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
49
นายกิตติพัฒน์  บางโม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิตติพิชญ์  คำเภา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกีรติ  กรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกุลฑีรา  วังสระวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายเกรียงไกร  จิ๋วน๊อต
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงเกศรา  คำพิลานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงขนิษฐา  โชติชัยสุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูมจะนะ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงเขมพร  กังวาลวัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายคณนาถ  พระสนชุ่ม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายคณาธิป  เชียรเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายคณาธิป  มณธรรมธารี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายคณาธิป  สุขใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคณิศร  ทับดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจณิสตา  สองด้วง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจรรยพร  คณานนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจอมจักรพรรดิ  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจักริน  จูเทศ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจินดารัตน์  โม้อ้วน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายจิรเมธ  ฟักปลั่ง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิราภา  ฮายาชิ
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายจิรายุ  อุดมมานะ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
นายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงฉัตราพร  เจียมศรีชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวฉัตราภรณ์  จำปาคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวชญานิศา  คงมงคล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชณัญชิตา  พัดจันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชนกานต์  เกิดภู่
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายชนนน  ฉัตรแก้วนภานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวชนัญญา  มีพยุง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนากานต์  ทิวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชนากานต์  เสือส่าน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวชนิกานต์  บ่อเงิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชนิตา  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชมชนก  สุพรรณกลาง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 234 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชยุตม์  ยอดมนต์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชลกร  ขันธ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชลดา  เดือนเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชลธีชา  พุฒโต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชวกร  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นายชวิน  แย้มเสมอ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงช่อชมพู  วัฒนกุลชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
113
นายชัยพลฎ์  ศรีภิรมย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชัยรัตน์  บูรณะชนอาภา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายชินกฤต  แก้วสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
118
นายชินกฤต  สอนตา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวชินธิดา  เกษประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชินพัฒน์  ฟองจางวาง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชิษณุพงศ์  รัศมี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชุดากานต์  ยาวขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเม่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายเชาวนพงษ์  สัจจะวัฒนากิจ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงโชติกา  โกศินานนท์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีเบญจโชติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงญาณัช  จาดสอน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวญาณิศา  สีคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฐิติพร  เกตุวรภัทรา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวฐิติรัตน์  เรืองจิตชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 235 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายฐิติวุฒิ  จินดาเนตร
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณฐพร  มีพาด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณภัคมน  ลินมา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายณภัทร  ดารารักษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณภัทร  พรหมศิริ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณภัทร  สิทธิยศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายณภัทร  แสงสว่างวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณภัทร  โสภณนิธินาท
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายณรงค์รัตน์  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายณัชกฤช  วัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัชชา  ธนวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัชชา  เม่นสิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัชชา  หาสิตะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
นายณัชพล  ภู่พงษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัชภัค  ชัยพิทักษ์สุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวณัฎฐณิชา  อินทรเลิศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันผ่อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพูลศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฏฐนิช  จันทบุรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐกานต์  เมืองแก่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวณัฐชนน  ชนม์สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐชนน  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐชยา  สมัครการ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัฐญา  เกิดลอย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 236 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐนิชา  นิเวทนา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐประภา  ขวัญวงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐพร  เม่นต้นสาย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณัฐพัชร์  นวลบุ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณัฐพิมล  โกศัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
185
นายณัฐภาส  ไกรสีกาจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีภิรมย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัฐวรา  สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฐวิภา  ยิ้มดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวณิชกมล  วงศ์โสภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณิชากร  หลวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เอี่ยมทิพย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
196
นายตฤณ  สถิตพนาวงษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงตะวันฉาย  ชาญวิชัย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายติณณภพ  สิงห์คำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงถลัชนันท์  ผ่องจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายทักษิน  แก้ววงษา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวทิฆัมพร  เศรษฐวนิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงทิฑัมพร  กัลยาณวัตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
205
นายทินภัทร  ละม้ายศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายทิม  มากบุญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
208
นายเทพวรรณ์  รักผกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
209
นายเทอดภูมิ  เจิญสุข
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 237 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
212
นายธณภัทร  เส็งพานิชย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงธณสินี  ธะนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธนกมล  โคทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนกร  ประสิทธิ์ไทย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
นายธนดล  สราศิริ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนธัช  ศิริรัตน์หอมสุด
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
220
นายธนพล  แสนสุภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธนพัฒน์  วุ่นดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
นายธนพัต  ฉัตรชัยเดช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธนภัทร  จงมีสัตย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายธนภัทร  ปิยะวงศ์ลาวัลย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธนภัทร  เรือนก้อน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนภัทร  หาญพิพัฒน์พงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายธนรัตน์  วิตันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
นายธนวัฒน์  มาฉิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธนัตปกรณ์  ขำวงฆ้อง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
นายธนัทท์  ศรีรพีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวธนารีย์  ประเสริฐพรศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธรรมธรณ์  สุขพินิจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธรรมยุต  อุ่นเมือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธราดล  ตันติพลาผล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธราเทพ  ทับทองหลาง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
245
นายธราพงศ์  เมฆประดับ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธัชญมน  ประสบวิทยา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธัชธรรม  หมีเทศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธัญญ์ณนิตย์  จรูญศักดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวธัญลักษณ์  สุขอาภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวธันยกานต์  เรณุมาน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงธันยชนก  ศิวสัตตพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวธันยพร  สุมิตสวรรค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงธันยพร  อรุณประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวธารา  กิทำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
260
นายธิปก  พฤกษะวัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
262
นายธิษร์ธวัช  อุ่นต๊ะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงธีรกานต์  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
264
นายธีรภัทร  จันทรมณี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธีรภัทร  มาดหงษา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธีรภัทร  อมรวิภาดา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธีรภัทร  อ่วมปิ่น
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
268
นายธีรภัทร์  ทองงามดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
นายธีรวัฒน์  ชื่นพงษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
นายธีรวัฒน์  เชื้อพันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณโรจน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายนนม์ปวิช  ภักดีโต
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายนพดล  ทิมเครือจีน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงนภัทร  เจริญนภารัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวนภัส  วริทุม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนภัสรา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายนรภัทร  ลือเรือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวนราวดี  อมรรุ่งรัศมี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนฤมล  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงนวพรรณ  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนววรรณ  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนัชชา  ฮับหลี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนัฐริกา  เดชบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวนัทธมน  สงวนวงศ์วิจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวนันท์นภัส  เถาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายนันธิ์ฐรัฐ  รักษาบุญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายนัปกร  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายนิติพล  จันทร์เชย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายนิวพล  คูเรืองรัศมี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงบงกชมาศ  ดอนสมไพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวบัณฑิตา  คุยสี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงบัณฑิตา  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงบัณทิตา  อนุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวบัวชมพู  ขำพงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายบารมี  คุ้มภัยเพื่อน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงบุญญาพร  อินทะรังษี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวบุญสิตา  เซี่ยงว่อง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
311
นายบุริศ  เสรีวัตตนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวเบญจภรณ์  ขำทับทิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงเบญญาภา  ตระการศรีกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายปฏิธาร  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปฐพี  ศรีกฤตยาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปพิชญา  ทรงทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปพิชญา  ยาสมุทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวปภาดา  เชื้อคำลือ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปภาวรินท์  รุ่งแจ้ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปภาวิน  ท่าโพธิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายปรเมศ  ตรีะวนิช
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายปรเมศวร์  อาจสม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายปรเมษฐ  เขียวทาสี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายปรวีร์  ทองพาน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายประวันวิทย์  กันภัย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
นายปรัชญากร  พิมพ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปรางวิไล  ทิพนัต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงปราญชลี  ทองม่วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปราณปรีญา  เม่งมั่งมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงปราณปรียา  พูลหน่าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวปริณดา  ซ้อนงาม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายปรินทร  ด้วยสาร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แฝงพงศ์กองสิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
339
นายปวริศล์  ไชยดีศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรแวว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายปวิณ  ปฐมวณิชกะ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
นายปวีณ  เชื้อปรางค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวปัญชรีย์  ทาตรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปาระปิน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงปัณดารี  อดุลยรัตนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปาจรีย์  วัฒนกุลชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปิยะนันท์  ดวงแข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
359
นายปุณณัตถ์  นันทศักดิ์พรชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงปุณยณีร์  อนุปัญญาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงเปรมปรีดิ์ดา  ธัญพิสิษฐ์โชติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายพงศกร  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายพงศกร  ป่องลม
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
365
นายพงศ์พัฒน์  ลิ้มเฮงสิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
368
นายพงษ์เดช  นวลทิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพชร  วงศ์สวรรค์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพชรภูมิ  สมารังคสุต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพชรอร  ปั้นศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพนิชา  มณีสุโข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพนิดา  รวบยอด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายพบธรรม  หมีเทศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพรธิดา  บุญทวี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพรนิภา  สังข์มีน้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภคทิพากร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายพรภวิษย์  เลือกหา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพรมนัส  หล่ำสีลี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพรรษา  เสาวกูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายพฤฒินันท์  สงสังข์
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพลภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพลอยแกมเพชร  แก้วสายฟ้า
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
389
นายพศิน  บุญก่อน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
นายพัชรดนัย  เชื้อบุญมี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงพัชรพร  หาธรรม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
393
นายพัชรพล  ฉิมทิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายพัชรพล  โตขาว
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวพัชรมณฑ์  บุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงพัชรวรรณ  โรจนนิติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงพัชราภา  เหมบุรุษ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงพัทธนันท์  ถึงหมื่นไวย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวพิจิตรา  จีนด้วง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายพิชญ์ชญ  จันทร์ผ่อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายพิชาภพ  บุญคล้าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอกธรรมสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายพิธภัณฑ์  ปันทวาย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวพิมพ์ชนก  หาแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สอดเนื่อง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวพิมพ์มาดา  ยอดเมตตา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปาโน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
นายพีรณัฐ  อยู่เมือง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายพีรัช  วสันติวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงพุธมณี  ดิษบรรจง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิริโชติธนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงเพียงนิล  วัฒนวนาพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวภคพร  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายภควัช  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงภัคจีรา  โม้อ้วน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
435
นายภัคพล  เปลี่ยนขุนทด
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายภัทรพล  ทองแย้ม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
นายภัทรพล  อำไพ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงภัทรวลักชญ์  เอี่ยมคิด
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวภัทรสุดา  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จีนหลักร้อย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงภัสสร  เหลืองประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายภาคิน  สาระประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
นายภาสุ  วรายุทธสกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายภิทรวัฒน์  สนองคุณ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
นางสาวภิไธยพร  แซ่ซื้อ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงภูฟ้า  งามอัจฉริยะกุล
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
450
นายภูมิไทย  สาคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายภูมิภัทร  สิทธิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายภูมิรพี  แสงจันทรา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสริอย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงมณี  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายมนัส  เมฆทับ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงมนิษา  ระเวง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวมาณวี  เต็งชัชวาล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงมาติกา  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวม่านฟ้า  พงศ์ศรีมาศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายเมธวิน  ด้วงแดง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิตตา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฤทธิ์เทพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายยศสรัล  ปานศรีนวล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วกำพล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายรชต  มั่นจีระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรดา  ปากันทะ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงรมณีลักษณ์  สุวรรณธเนศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายรัชพงษ์  ประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงรัฐสิริ  บุญตา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
480
นายรัตนากร  รัตนกิจศร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงรัตนากร  ศิริพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายไรรินทร์  อินทสิททธิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายวชิรบดี  วรรณไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายวชิรวิทย์  นาคเจือทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงวรกมล  ชื่นเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
488
นางสาววรกมล  เทพวรชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายวรภัทร  อภิวงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 341 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐ์อาภรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายวรเมธ  หาญกิจพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงวรรณกานต์  อยู่หลาย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงวรรณชนก  บุณยมณี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงวรัชญา  ทรัพย์สุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
498
นางสาววรางคณา  เหมือนศรีชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
499
นางสาววริยา  จันทร์แสงสุก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงวริศรินทร์  โปสพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
501
นางสาววริษฐา  มาขาว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
503
นางสาววลัยวัฒน์  กระทู้
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายวศะ  หอมสะอาด
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายวัชรพล  อยู่ดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงวันพฤกษา  กอบกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงวันใส  โสมณวัตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายวัสนกร  วาสนดิลก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงวิจิตราพร  ภมรกูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
510
นางสาววิชชาวดี  คำพา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายวิชิรพงศ์  บุญญมัติ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงวิมลณัฐ  มากคิด
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลาภอุดม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวิมลวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวิรัญญา  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยเพชร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์สีทอง
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงแว่นแก้ว  พิมพ์เสนา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงศรีรัตนา  กสินมนุษย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงศศิกมล  นุชพ่วง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวศศิชา  พงษ์พานิช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 342 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศศิธร  ศิริอินทราทร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวศศิพิมพ์  แก้วบุญมา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงศศิภา  สมเจตริน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
530
นายศิรวิชญ์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายศิรวิทย์  นรถี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงศิริกัญญา  เขียวนุ่ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงศิริขวัญ  มาตาแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวศิริวิภา  สายยืด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวศิริวิมล  สายยืด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
นายศิลาพล  เจียงพิจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
539
นายศิวกร  ทีสี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายศิวกร  สินอุดมไพศาล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายศิวกรณ์  ด้วงสา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายศุภกร  ฉิมสา
ม.3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายศุภกร  เหมะภูษิต
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายศุภกร  อารีรักษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายศุภกิจ  จันทนะชาติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายศุภชัย  นาคเจือทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายศุภณัฐ  อินทรา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายศุภวิชญ์  เทียมทัน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายศุภวิชญ์  นวลทิม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายศุภวิชญ์  เนียมหอม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายศุภวิชญ์  สอนสังข์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงศุภอัชฌา  ไชยนิมิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงศุภางค์  อึ้งชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงศุภานัน  คงสน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
558
นางสาวศุภาพิชญ์  สมอ่อน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวศุภิสรา  คล้ายแท้
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 343 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศุภิสรา  สุจริต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงสภาวดี  เอมใจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายสรัล  เศรษฐศุภพนา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายสหพล  พาดกลาง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายสามหมอก  จอปา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายสิรภพ  จันทรา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายสิรภพ  ศรีใจ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายสิรภพ  เอี่ยมบางทราย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
นายสิรวิชญ์  เณรหลำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงสิรินารถ  ขาวสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
579
นายสุกฤษฏิ์  ฮวดลิ้ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงสุชาญา  คนใหญ่
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวสุชาวีร์  อาวะกุลพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสุพรรณทิชา  กองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวสุพรรณษา  กัญยะมาสา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวสุพรรษา  จันทร์คุ้ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
589
นางสาวสุพิชญา  สวนนุ่ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงสุภานันท์  เสือมั่น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงสุภาศรี  พยัคฆ์สัก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายสุรวุฒิ  พูลเพียร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงสุวรรณษา  มากหลาย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงสุวรินทร์  ศรีวิจารย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 144 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายโสภณวิชญ์  เขียวปั้น
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายอธิป  กองลาแซ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงอภิชญา  เตมียบุตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
600
นางสาวอภิชญา  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงอภิญญา  คงน่วม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
602
นายอภิวัฒน์  ศฤงคาร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายอรรถพล  ทองแฟง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงอริยา  สมทบเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอักษราภัค  เอกวิลัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  กีรติสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอัญญาวรรณ  โพธิ์ดง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายอัมรินทร์  ทุยคำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายอาณัฐ  พึ่งเพ็ง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายอานนท์  พูลสะดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายอานนท์  อ้วนลา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอารีญา  ถิ่นพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอินทิรา  ปานกรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 422 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กหญิงกชกร  บุญทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงกชนิภา  บูรณะพิมพ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายกนก  เงื่องจันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงกนกพร  ทองเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงกนกพรรณ  เอี่ยมพร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายกนกศักดิ์  ช่วยออก
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงกมลชนก  คงหนู
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงกมลทิพย์  สนแย้ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงกมลนัยน์  จันทร์บุตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์บุตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทุ้ยแป
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤกษ์ดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงกรทิพย์  พุ่มไสว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายกฤต  บรรเจิดพงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายกฤตณัฐ  ขำดำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายกฤตพล  คำเพราะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายกฤตเมธ  จันทสุด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงกฤติยา  เขี้ยวงา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายกฤษฎากร  เทภิกัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายกฤษฎิ์ติภูมิ  จันเสนา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายกฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายกฤษณะวิชญ์  ธรรมยัติวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 423 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนมี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายกษิดิ์เดช  คำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายกษิดิศ  จันทร์ใช้
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายกษิดิศ  มั่นเจ๊ก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่นัด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงกัญญา  จันทร์ลภ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรือนจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โมรารักษ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำนวน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลสงวน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายกันตพงศ์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายกันต์ศักดิ์  หอมบุปผา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงกันทิมา  กมลคุณานนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายกัปตัน  พึ่งเป็นสุข
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายกานต์กวิน  ดีณรงค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดวงทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิสัยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายกิตติธัช  ตุงคะเตชะ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงกุลฑีรา  ใจหลวง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขนิษฐบุตร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงเกศกนก  แปงขาว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายเกศพล  เผือกชาย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนียมท่าเสา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายไกรวุฒิ  ดาคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 424 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กชายไกรษรสีหะ  กองแสน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงขวัญเพียงขวัญ  อาภาศุภวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงเขมิกา  เขมาวุฒานนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายคณาธิป  ตวงรักษา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายคณิน  น้อยศิริ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายคณิศร  พันธุ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงครองสิริ  ป้องไฝ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายเคนณภัทร  เกลียวทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงงามลักษณ์  แก้วกรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายจักรธร  สุขโชติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายจักรภัทร  ชมภู่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงจามิกร  ภู่โต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเดช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงจิณณพัต  เลิศวรวิทย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงจิตตกานต์  กวางแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายจิรกิตติ์  แห้วศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายจิรโชติ  เกษร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบุญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายจิราธิป  เพ็งแสงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงจุฑามาศ  โม้คำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงจุฑามาศ  รำพึงกิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อร่ามศรี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงเจนจิรา  กระจาย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 425 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กชายเจษฎา  เณรเนือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายฉมาดล  ถีปรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงฉัตรมณี  เอี่ยมสกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงชญาดา  เข็มภู่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงชญานี  ใสสีสูบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงชนกชนม์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงชนม์ชนก  สารเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงชนากาญจน์  สุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงชนาภัทร  เกิดส่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงชนาภา  นุ่มมีชัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงชนิกานต์  ญาณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองเบื้อง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายชนิตพล  พรหมชนะ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายชยางกูร  เพิ่มพล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายชยานันต์  ชำนาญยา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายชโยดม  สีสืบวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงชลธิชา  สายชนะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงชลลดา  เธียรเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายชวิศ  อักษร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงชัชชญา  แก้วเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงชัญญา  ยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงชัญญาภัทร  เสนีย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายชัยชนะ  จังติยานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายชัยธวัช  แก้วกองทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงชาลิสา  เงินคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายชิษณุพงค์  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 426 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงชีวาพร  ทองปอนด์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายชุติเทพ  ชำนาญยา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายชุติเทพ  วงษ์กาวิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงชุตินารถ  มั่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงชุติมา  ปันลาด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายไชยพน  ก้อนเครือ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงญาณินท์  เถื่อนทัพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงญาณิศา  แสงเทียน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงฐานิดา  เพ็ชรจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงฐิตินันท์  คงถม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายฐิติพันธุ์  ใจรังกา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายณกฤช  ลิยงค์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงณญาตา  สีหโรจน์ภูวดล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงณฐกร  แก้วกุลศรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายณพิชญ์  จันทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายณภัทร  ปวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายณภัทรกร  เป็งใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงณัชชา  จารีต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายณัชพล  ดีมี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีธรราษฎร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ทิพย์ลุ้ย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพันยู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นุมัติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 427 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์สละ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีจร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงณัฐชญา  ภาคภูมิ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทักทอนพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีแสง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยสกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายณัฐนนท์  ม่อมดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงณัฐนิชา  พาสพิษณุ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายณัฐปพน  รอดเนียม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายณัฐภัทร  เรืองพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงณัทนันทร์  ทองกระสัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายณัทพัฒน  เอื้อเฟื้อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงณิชกานต์  ซอกิ่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงณิชา  จารุชวลิต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงณิชาภัทร  ถุงเสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงณิชาภัทร  พุ่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 432 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กชายดนัยกฤต  คำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายดลสันติ์  โพธิแก่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงดวงกมล  บุญแสนขัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายดิศสรัล  ทรงเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงดิษฐ์ญานันท์  พงษ์ดาบเพชร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายเดชาธร  รภาจิตติกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายแดนไท  ขอร้อง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายต้นแบบ  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายตรีชิต  เอี่ยมประพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายเตชัส  ยศบุตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงเต็มสิริ  อโนทัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายถิรฉัตร  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายทนุ  จันศรีงาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงทยาภา  เอื้ออรุณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายทรงภพ  คำสวรรค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงทรงอัปสร  คำแสน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงทักษ์ณภัทร  อินมูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงเทียนทอง  แสนจิว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายแทนไท  สอนจิตต์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายธนกร  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายธนกร  ปิ่นสุข
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงธนกรณ์  มงคลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายธนกฤต  แป้นพรหม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายธนกฤต  ยาตรา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายธนกฤต  วัฒนะจีรากร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายธนกฤต  ศรีวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายธนกฤต  แสนย่าง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายธนนันท์  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 433 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายธนบดี  จิตติธาดา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายธนบดี  อยู่นุ้ย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงธนพร  ทับผดุง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงธนพร  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงธนภร  เขมภัทร์ภากิตติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงธนภรณ์  คงอยู่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายธนภัทร  ชูถึง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายธนวิชญุ์  ทิพย์วิชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายธนัช  เมฆหมอก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงธนัชญา  เหลี่ยมเทศ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงธนัชธิดา  คำเลิศ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงธนัญญา  รังสรรค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายธนา  ทับเกษม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายธนากร  คล้ายชม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายธนากร  จันทร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงธนาพร  กันภัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายธนิน  ต่ายลำยงค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายธฤต  แก้วสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายธวิวรรต  สอนเณร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายธัญ  รัตนศิริกุลชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ต๊ะวัง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงธัญชนก  สารเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายธัญญ  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เวชพานิช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงธัญญาเรศ  หลาวเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงธัญธร  พะวัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงธัญพร  กรีชื่น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงธัญวรรณ  มาศภมร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เล็กอุทัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 434 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงธัญวา  วัฒนะโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ดวงอิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนกร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงธิดากิตติ์  มากพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายธิติกรณ์  เลี้ยงเชื้อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายธิติพล  แพ่งเมือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายธิติวุฒิ  เพ็งทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายธีรภัทร  บัวเพชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายธีรภัทร  โพธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วจีน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายธีรเมธ  ทองมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายธีระพล  จ๋อยเจียม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวชิรานนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มหทัยทิพย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงนพวรรณ  สุ่นปุย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงนภัทรชา  ปานานนท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียรพัฒนรัฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงนฤมล  มาสมาน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงนัณทวรรณ  ดวงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายนันทนัช  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงนันทรัตน์  นนท์คลัง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายนันทิพัฒน์  อินาบะ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงน้ำทิพยรัตน์  กูลพำนัก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงน้ำทิพย์  จินดาทจักร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงนิชนันท์  ทองปลิว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 435 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงนิธิพร  นนทการ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายนิธิพล  เพ็ญธิสาร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงนิราวรรณ  คำวงษา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายเนติธร  กันทานันท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายบรรณวิชญ์  ทองอู๋
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายบรรณวิชญ์  เพ็ชรสำราญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายบวรฑัต  เกิดส่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลวิริยะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรายุทธ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงบุญรดา  ทิทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แพรขาว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินมั่นคง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงเบญญาภา  ถุงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงเบญญาภา  มังคละ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงเบญญาภา  อินชาญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายปกครอง  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงปกรรัฐ  ประทุม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงปณษร  สีสกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายปณิธาน  ปานใย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงปพิชญา  ตั้งเกษมสำราญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงปภัสรา  ประกอบแนม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายปรยุทธ  สินเดช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์อ่อน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงปรัชญวรรณ  คำถาเครือ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรียอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บัววังโป่ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 436 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงปัญญพร  บุญอยู่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายปัณณทัต  น้อยนิตย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายปัณณวิศ  ขวัญเขียว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงปัทมพร  เชตุทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงปัทมวรรณ  คุ้มแสง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงปาณิศา  ทักหลำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเจริญตา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงปาณิสรา  สุมน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงปาณิสรา  หลักแหลม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงปานพิมพ์  แป้นมั่น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงปาลิดา  มะโนวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงปิ่นกนก  กมลสะอาด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงปิ่นมนัส  เกตุปั้น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายปิยพัทธ์  อินผูก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายปิยะสิรวิชญ์  ประจำทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายปุณยวัจน์  ศรีลา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายเปศล  กลั่นกลอน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายไผทพัฒน์  โมลี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายพงศกร  รอดพวง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายพงศกร  สุวะนิช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายพงศพัศ  รอดพวง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายพงศ์พิชา  เผื่อนยิ้ม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  เจริญเรือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายพชรพล  ศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายพณพล  อ่วมศรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 441 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1005
เด็กชายพณิชพล  วงษ์พรวน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงพรชนก  ใฝ่ใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงพรชิตา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นแก้วนาวา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงพรรณภัทร  กลิ่นใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงพรรณิกา  ปานพ่วง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงพรรัมภา  จันทร์รุณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงพรวลี  ยุธติบรรณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงพรหมมาศ  มูลน้ำอ่าง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายพลชนก  พิมลศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  โสดา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงพัชรพร  สมจิตราธนกิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงพัชราภา  ใจยา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงพัชรีพร  ชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญธรรมมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงพิชญา  ทิศอาจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาใต้
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงพิชญาภา  ร้อยโทสาย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายพิชญุตม์  นาคพริก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายพิชญุตม์  เหรา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายพิชิตชัย  กุดคล้าย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายพิชิตชัย  เทียนสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายพิทวัส  ทับแว่ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายพิทักษ์พล  วันแว่น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดิษเสถียร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 442 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคบัว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายพิริยะพงศ์  อุดนัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายพิสิษฐ์  ทรกัณฑ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงพีชญาภา  คล้ายชม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงพีรดา  ผดุงวิทยากร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายพีรพล  เพ็ญธิสาร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายพีรวิชญ์  คำฝั้น
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายพีรวิชญ์  โชติมานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายพีระศักดิ์  เพียสนิท
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายพุทธกร  จันทร์ไพร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงแพรวไพลิน  เชื้อผาเต่า
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายภคพัทธ์  จุลไม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายภวพัฒน์  จันทร์วงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงภัคจิรา  นิคมทัศน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงภัคภร  ชวธนาธิคุณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายภัชรวุฒิ  ยศตะโคตร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงภัทรธิดา  คงสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงภัทรพรรณ  ดอกไม้
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายภัทรพล  มาประกอบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายภัทรพล  สนโต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายภาคภูมิ  เพ็ชร์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายภาณุ  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายภาณุพงษ์  คำคุ้ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายภาณุวัฒน์  สมโภชน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายภาณุวิชญ์  ธรรมลังกา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงภาวิณี  ขิงปิงปุ๊ด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายภาสวีร์  แนวพิชิต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงภิญญดา  แก้วนาค
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายภีรวิช  ภักดีภิญโญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายภูดิศ  วรสร้อย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 443 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กชายภูมินริศร์  สิงห์ปั้น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สุภาเสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงภูริชญา  ภูวธนานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายภูวรัตน์  พึ่งเงิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงมยุรฉัตร  สังข์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงมลวิภา  ศิลป์พรมอาจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายมิตรภาพ  นาคมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายเมฆาวินท์  ยุทธภิญโญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายเมธา  วิปรวณิชย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงเมธาวี  กันนัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายยศภัทร  เกตุวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายยสินทร  เกิดอ่วม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายรชต  คณิตปัญญาเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายรชต  ผลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายรณพีร์  สุภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงรติยากร  ขัตติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์แย้มสงค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงรวิกานต์  แก้วพูลปกรณ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงรวิสรา  พรหมน้อย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงรักษิณา  ตุนาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายรัชพล  แปรงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายรัชภัทร  เศรษฐธรกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงรัชรวี  เทียบน้ำอ่าง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายรัฐชานนท์  สมศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายรัฐยุฑ  เฉยปัญญา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 444 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1110
เด็กชายรามนรินทร์  ตั๋นคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายรามราช  ธูปแจ่ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงรุ่งลภัส  สอนราช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงรุจิภาส  เลื่อมทา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงรุจิรา  ทองแพง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงวจีภัทร  ชาวสมุทร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายวชิรดิตถ์  สีนาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายวชิรวิทย์  ผาสีกาย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงวนัชพร  วีรพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงวรนิษฐา  ละเอียด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงวรรณรดา  อยู่วรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงวรรณิกา  วารีย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์สุกรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงวราภรณ์  พ่วงบางโพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงวรินทร  อุดมเลิศ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงวริศรา  จิระเดชประไพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงวริศรา  เสือน้อย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงวริษฐา  เมืองก้อน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายวศา  ผดุงนิธิถาวร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงวศินี  ถิ่นสอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายวัฒนธร  ฉิมเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายวันฤทธิ์  ไวทย์รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงวันวิสาข์  จินดาขันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงวาริศา  เล็กวิไล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงวิชชุดา  อยู่อ้น
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายวิชญะ  ระมัด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑาทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิปัญญาดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 445 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1145
เด็กหญิงวิรัญชนา  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสมศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายวีรภาพ  เพ็งปั้น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายวุฒินันท์  อิ่มเอม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงศจีพรรณ  ศรีจันทร์มาก
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายศตานนท์  พรมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงศลิษา  เด็กหญิง ศลิษา ศรีไพศาล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ยวง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงศิรดา  กิติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายศิรวิทย์  ชำปาน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายศิรสิทธิ์  หิงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงศิริกัญญา  สิมมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายศิริพงษ์  น้อยท่าช้าง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงศุจินันท์  คุ้มขำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายศุภกฤต  พรวนทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายศุภโชค  ไพเราะห์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงศุภนิดา  โปร่งใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายศุภวัฒน์  แก้วทองมา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยบู่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายศุภวิชญ์  วิรัชลาภ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายศุภวิชญ์  สีคมขำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงศุภอักษร  ภูริทัตสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายสรเชษฐ์  มีปา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายสรศักดิ์  ตวงรักษา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงสโรชา  ทองลา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงสวรส  กีดจิตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงสสิธร  การินรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ 446 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1180
เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณชาตรี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงสิปาง  โลห์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายสิรภพ  พร้อมญาติ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายสิรภพ  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายสิรภพ  มากมณี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กชายสิรวิชญ์  ภูริสัตย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายสิระ  อินสัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงสิราวรรณ  รินทร์ศิริธรรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงสิริกัญญา  ตราชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงสิริกานต์  อินสืบ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น