ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชพร  ทวีโล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ปรียานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวกนลรัตน์  เสนาธรรม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
นางสาวกมลพรรณ  โนจิตต์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ห้วยหล่าย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฟองอ่อน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
นางสาวกรรณิการ์  เสถียรผะลิน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
นางสาวกอบทอง  ยอดยิ่ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตพงศ์  นุ่มนวล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
นางสาวกันตินันท์  ไชยประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกันพงศ์  นุ่มนวล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
นางสาวกุลภรณ์  แก้วแกมเกตุ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกุศลิน  วงค์พิพันธ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจักรพรรค  นามวงค์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรายุ  บุญญานันท์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
นางสาวจีรนันท์  แพงขุนทด
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  รัชดาธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นางสาวชนัญธิดา  อภิสิทธิ์เวชการ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวชนิกานต์  ติลา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนิตา  ม้าห้วย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนิภรณ์  ผัดผ่อง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
นางสาวชรินธร  ต่อเจริญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
นางสาวชัญญานุช  อ่อนเป็ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชัยวัฒน์  งามสัตตบุษย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชีวา  อินกัน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญานิกา  มูลจินะ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงฐิติชญา  ทินนท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดวงเเก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
นางสาวณกุลกานต์  สิงห์เหาะ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณปภัช  กิจภิญโญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณพีพัฒน์  เดือนดาว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวณัชฉัตร  ศุภจิตรานนท์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
นางสาวณัชชา  กาทองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวณัฏกานต์  เรือนคำ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฏฐกมล  วงษา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วันละ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นางสาวณัฐชญา  จันตา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐชา  วังใน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
นางสาวณัฐณิชา  กอบกำ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐณิษา  นาเวียง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณโคตร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐพร  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
นางสาวณัฐริกาญจน์  วิชาวุฒิพงษ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐรุจา  สุปัญญา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐศรันย์  สีตะวัน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณิชาภา  หาญขว้าง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณิชาวีร์  ทิพย์วัน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายตะวัน  ตาคำ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายติณห์  อุปติ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายทนุธรรม  เเว่นศรีทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์ต๊ะวงค์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นางสาวทิตยา  กาวีวน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สลักหล่าย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนดล  ปัญญายง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนวิชญ์  หน่ายมี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นางสาวธนัชพร  ตาคำชัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
นางสาวธนัชพร  หมูสาร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นายธนาธิป  สั่งสอน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธมน  อู่เงิน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นายธรณินทร์  กันทะเสน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
นางสาวธัญญารัตน์  ไร่สอ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทนันชัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวธัญวรัตม์  อัฐวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธันยพร  สารดี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวธิติสุดา  ยศบุญมี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวธีรนุช  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นายธีรภัทร  สุภาศรี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นางสาวนงนภัส  ยุทธแสน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนฏยวรรณ  อินจินดา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนภสร  ผั้นมงคล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนภัสนันท์  รัตนวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นายนราธร  บุญประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนลินา  นรินทร์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวนลินาสน์  กาทองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวนันท์นภัส  แก้วราช
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนันท์นลิน  ผิวมะณี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวนันทนัช  จันลิ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนันทิชา  เขียวดี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนาราวดี  ฉินตระกูลประดับ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนิธิยา  เวียงทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวนิศามณี  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายบุญยวัทน์  มงคล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงบุศราคำ  เกสร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวเบญญา  วังชุมทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นางสาวปพิชญา  เด็ดขาด
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปภาพินท์  อินทรสัตยพงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นางสาวปภาวี  วงค์ทา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวปวรฉัตร  ขันติศิวนนท์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปวรรณริสา  นันท์จักร์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปวริศา  วันนาหม่อง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปวิชญา  ชมภูมิ่ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปวีณา  กันยะมี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปัณชญา  โครตอาษา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปัณณพร  อารินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวปานฝัน  นาวีพัฒนา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปิยวรา  โสวะนา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นายปิยังกูร  แช่มชื่น
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปิยาพัชร  กอบกำ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวปุณยาพร  ศักดิ์ดี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวเปี่ยมใจ  แป้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงผกาภัทร์  คุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงผกามาศ  คำปันปู่
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวพนิตา  สาใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวพรธิดา  เงินคล้าย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพรพัฒน์  เมฆแสน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพรหมญาณี  รัตนบุผา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ยาไชย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิชชา  กองลี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
นางสาวพิชชานุช  มะลิ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวพิชชาพร  คงธนพิเศษ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิชญ์พิชา  วงศ์วัฒนานุกุล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวพิชญาภา  เหรา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวพิชย์ณิศา  โสฬสลิขิต
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
นางสาวพิชาภัค  วงศ์ธง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาวพิมพ์ผกา  แข็งแข
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จิตต์บุญ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มไสว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิมสราญ  หนองแส
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพิสุทธิ์  แสงสิน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายพีรวัส  สุคันธมาลา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพูนสุข  อุดต่อม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวแพรวา  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงภคพร  วิลัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
นางสาวภคิณี  ถิ่นทิพย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงภณิตา  หม้อกรอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวภัครมัย  กองกูล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชื่นนอก
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายภัทรธร  ม้าทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภัทรวดี  คำวรรณ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวรุริยะ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กึกก้อง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปันวารี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวภัทราพร  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภัทราพรรณ  วรรณรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงภัทราวดี  กาศลังกา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภาณุวิชญ์  จันเสนา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงเดือน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นายภูวิศ  มะระประเสริฐศักดิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงมณฑิรา  ถิ่นสุข
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงมณิศรา  กาวีวล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอนแก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวมัญฑิตา  พ้องพาน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาวรพีพรรณ  อภิญญาลังกร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายรัตนกร  ศุภศิริภิญโญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงลลิตา  ชูศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงลลิตา  ประยูรศรี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรรณกานต์  เชี่ยวพานิชย์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวรรณกานต์  ฟูอ้าย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาววรรณิกา  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวรัชยา  ชัยธรรม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวรัชยา  ธงชัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวรันธร  ปัญญาธัญญะ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
นางสาววรินทร  แก้วกัน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวรินรดา  สอนโส
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาววิชญาพร  ขอนดอก
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นางสาววิชญาพร  สันป่าเป้า
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาววิชญาพร  สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวิรัญญพัชร  ดาวแดน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงศตภัทรภรณ์  ปะละใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวศศิกานต์  เวียงทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศศิปรียา  จีกัน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตมะโน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นางสาวศิรกานต์  เงาะหวาน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศิริพรรณวลี  สนธิสุทธิ์์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายศุภกร  กุดีศรี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศุภนิช  มีวรรณสุขกุล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายศุภวิชญ์  วรรณา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสวิตตา  สีสะอาด
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสาธิตา  ธีระวงศ์นันท์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสิดาพร  สายอุต
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสิทธิภาคย์  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสิริวิมล  โปธาตุ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสิริวิมล  โปรตุ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นางสาวสุจพัชญา  บรรเลง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุจิตรา  จีนดอน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุจิรา  ชินสว่างวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุชัญญา  ถิ่นถา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุชาดา  สุวิวัฒนา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุชานุช  ปราบริปู
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสุทธิดา  เทพิกัน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสุปรียา  สินธุชัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสุภชา  ธรรมคง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสุภาพร  ปวงเริ่ม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
นางสาวสุภาสินี  เนตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยธรรม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
นางสาวสุรางคนา  ทุ่งล้อม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุวภัทร  ผูกจิต
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุวรา  อินทราวุธ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุวิชญา  เสือแซมเสริม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
นางสาวโสภิดา  จิณวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงโสภิดา  นันตา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงหทัยชนก  ขันคำนันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอธิชา  สมัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอภิชญา  พรมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอภินัทธ์  สุวรรณาลัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอรนิชา  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวอัญชิสา  ใจเฉื่อย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอัญดา  วันแก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นางสาวอัญธิชา  กงใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอารยา  คงยืน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอารยา  สารศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวอินทิรา  ภูพันนา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
นางสาวอิศริยาภรณ์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกชพร  ฝีปากเพราะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันตีะสา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกมลชนก  ดีปินตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกมลพัชร  พีรโยธิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกรภัทร  หลวงเทพ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกฤตเมธ  แปงใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกฤษกร  ขุนชุ่ม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกฤษฎา  อินสอน
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นายกล้าตะวัน  พิชญ์วิชชาธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกวินทิพย์  วิสมกา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกอปรเพชร  กอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธจักร์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทีปรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประดิษฐ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายกันต์ปภพ  สุฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวกาญจนวรรณ  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปรารมภ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกุลณัฐ  ถึงสุข
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงเกวลิน  เลิศวิเศษสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเกสรา  เงินนวล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายเกื้อกูล  ปินศิริ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายเกื้อกูล  อินทะเสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
นายคเชนทร์  อุปนันท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายคมชาญ  ชัยวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
นางสาวครองขวัญ  ไมตรีสมสกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายจรณินท์  มาเนตร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงจรรนำพร  จุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงจรัสพร  สะเดา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายจักรพรรดิ  ประสิทธิวุฒิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
นายจักรภัทร  ด้วงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายจารุพัฒน์  ยศอาจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจิดาภา  กุณา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงจิตราพร  คชหาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงจิรชิตา  ศิริรัตน์พิริยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กชายจิระภัทร  แก้วน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายเจฎชนะ  ไชยยศ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงฉัตรกมล  อินต๊ะนัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชญาณิศ  สนใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนกชนม์  แก้วต๊ะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชนกนันท์  สีริษา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชนกภัทร์  ไพศาล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชนกันต์  กุณาวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายชนกันต์  โชคสุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชนศุภางค์  วุฒิสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชนาธิป  รุณอิตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นายชนาธิป  เสริมชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นางสาวชนิดาภา  วงศ์เทพ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงชนิภา  ทิพิละ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นายชยานันท์  วันธงไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายชยุตม์  ผลแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชลรฎา  บุตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายชวินทร์  สมบัติปัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นายชัยนันท์  เรืองกิจวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายชาคริต  คำจันทรา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายชานน  พรมรังฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงชุติภา  เทพประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นายเชาว์วรรธน์  แสนเสมอ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
นางสาวญาชิตา  ธิติพลวิภาส
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงโญศิตา  เขียวสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายฐานุพงศ์  ต๊ะชา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินเบ้า
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงฒิรางค์กูล  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายณกมล  สุขสุด
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายณภัฏพงศ์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณภัทรศรณ์  ปัญญาแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณภัสนันท์  เขียวทิพย์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณราวดี  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัชชา  คำดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัชชา  พิงศ์หาญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณัชพล  แก้วตัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณัชพัฒน์  กุดนาน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิติยศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
นางสาวณัฏฐณิชา  เกษมเกสร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมอมูล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนวังกรด
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐชยา  ตาทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณัฐชา  วณาลักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายณัฐฎกฤษฏิ์  รินทา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หาญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายณัฐธัญ  ถาวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายณัฐนนท์  แก้วโมลา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
นางสาวณัฐนันท์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายณัฐพนธ์  ธีระวาณิชยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นางสาวณัฐพร  นุสุภะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณัฐพร  อิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายณัฐพล  วรรณดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณัฐภูมิ  สุโน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณัฐวรา  มงคลวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณัฐากาญน์  มหายศนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณิชาภัทร  คูอาริยะกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณิภัคษิณญา  ทะขัติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงดนยาวรรณ  แซ่เฮ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายดนัยวิทธื  นวลแปง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงดุจดาว  คำมาลา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายตรัยภูมิ  กายา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายติวานนท์  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายทฤนห์  อินต๊ะวิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงทักษพร  ยะปันดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงเทพสิริ  พาราศรี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
นายธนกร  เจดีย์แปง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธนกร  มั่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธนโชติ  เล็กชม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธนบดีรุจ  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธนพงษ์  นันต๊ะแขม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธนพร  ปิยาปัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธนพล  สมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายธนพล  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายธนพัฒน์  พฤกษา
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
นางสาวธนภร  วงศ์ยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธนภรณ์  สมอักษร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธนภัทร  เรืองนาราบ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
นายธนภัทร  เลาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
นายธนภัทร  วงค์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายธนภัทร  สุทธิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายธนวัตร  มาดา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงธนัชญา  พรมรักษา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงธนัชญา  สารกุมาร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธนาภา  อินทะรังษี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธมลรัตน์  ช่างเงิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
นายธยศ  ขันทะยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
นางสาวธัญญ์ญาณัช  ธิติกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัญญาทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายธัญวิศิษฎ์  ธรรมยืนยง
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงธันยธรณ์  โอตะแปง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
นางสาวธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
นางสาวธาวินี  อุตเสน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธิติกร  สุเทปิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธิติภัทร  รัตนอนันต์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธิติวุฒิ  คำร้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธีรดา  ดีอาษา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายธีรเทพ  ดอนกาวิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นายธีรภัทร  นันท์ตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธีรภัทร  ราชสิกส์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วยอด
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธีรวัฒน์  กันไชยคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงธีัรัชนิศ  คำเขียว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายนภวิชญ์  นันทะน้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายนภวินย์  นันทะน้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงนภสร  สินันตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมฆวิไล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวประดับ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายนรากร  ชุมภูอินทร์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายนรานนท์  ทะนันไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงนรีกานต์  จันคีรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายนฤดม  ถาเมือง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงนัชชา  ทอดทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงนัฐฑริการ์  คำด้วง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงนัฐนิกา  สุทธเขต
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนันทพงศ์  ทิพวัง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยเชิด
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงนันทิยา  วงค์กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนาตาชา  พรมมูล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายนิปุณ  อินเป็ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงนิลุบล  นนท์ลุ่น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลายเพท
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงบุญญิสา  ชายแก้ว
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงบุญสิตา  ตันเกียง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงบุษราภรณ์  จินะรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายปฏิพล  มะรินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายปฏิพล  สวาสดีวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชาญโลหะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปฐมพร  เป็งยศ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายปณชัย  โกสินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปทิตตา  สุทธจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายปรเมศวร์  สังข์อ่อน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นายปรเมษฐ์  อินแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
นายปรวัฏ  กติยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปรัตถกร  ธนามี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
นางสาวปรางทิพย์  ธูปบูชา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงปรางลดา  อินแสง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายปราณชล  ศศิทัตต์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงปราณปรียา  ดีพรมกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นายปริชญสร  ฟุ่มเฟือย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายปรีชา  มาใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงปรียาณัฐ  บัวเงิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
นายปวเรศ  ปางน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
นางสาวปวิชญา  ณราช
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
นายปอยศิลป์  อุดอ้าย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยพล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายปัณณวิชฌ์  จุทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงปาณิศา  พันธุปาล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงปาริฉัตร  รสแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงปาริชาติ  อ้นจร
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงปารีรัตน์  เฟืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
นางสาวปาลิณ  ยอดสาร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
นางสาวปาสิตา  ล้อสินคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงปิ่นมณี  อุทธิยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงปิยวรรณ  สิทธิโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายปุระชัย  ชัยชนะฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเปรมฤดี  พุฒหมื่น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงเปรมสินี  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายเปี่ยมปริณด์  อินนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  จิตตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงไปรลดา  อินแสง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภักดี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงพรเทวา  ยาวิไชย
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุดราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงพรพิมล  คำตัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงพรรณธร  พลพิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นางสาวพรรณปพร  โพธิ์สุยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพรหม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฝั้น
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงพฤษมาส  ราชอุดม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพลังธรรม  ธรรมศร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงพัชรพร  พรมวังขวา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยสุยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นางสาวพัชราภรณ์  อดทน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นางสาวพัชรินทร์  น้อยนวน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ปิจดี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรมสืบ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
นางสาวพันธิตรา  ถามูล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นางสาวพันธุ์วิรา  พันธุ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพิชชุมน  สนธิมูล
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพิชญานิษฐ์  ปิจดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กันทะโฮ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพิชารัตน์  อินต๊ะวิชัย
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหาบุตร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
นางสาวพิมพ์มาดา  สายน้ำเย็น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพิราภรณ์  อรุโณ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงภคพร  ตุ้ยสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงภคพร  สอนทะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กหญิงภทรพรรณ  สุภา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
นางสาวภวิตรา  พรประสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายภวิศ  สีหราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายภักดิชาติ  แก้วบัว
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายภัครกร  สุคิม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายภัณฑบดี  สุภามณี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายภัทรกร  จันต๊ะมา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงภัทรนันท์  เชียงรินทร์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายภัทรพล  แก้ววี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นางสาวภัทรภรณ์  สุกสา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงภัทราพร  คณะธรรม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายภาณุภัท  ปัญญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงภานุชนาถ  สมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายภานุรุจ  เขื่อนเพชร
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายภานุวัฒน์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงภาวศุทธิ์  พรมถานา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพ็งนาเรนทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายภูบดินทร์  สมชื่อ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายภูผา  ช่วยพรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นายภูผา  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายภูฟ้า  อ่างบุญตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายภูมิฐนนท์  คำมณีวณิชวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายภูมินันท์  เชียงลา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายภูมิภัทร  อุทธิยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายภูริณัฐ  เขื่อนดิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงภูรินี  สุดประโคน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายภูวนัย  เดชอำนาจธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงมณีรัตน์  มหานิล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
นางสาวมณีรัตนา  คำพิมพ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงมนลดา  คุณมณี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงมนัญชญา  ศรีวิไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงมยุรา  ทองมา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงมัชฌิมา  ปารมีรัตนะ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงมาริณี  สำราญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีธิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงเมธาวี  มงคลรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดู่อินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายเมืองไทย  วรรณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายยศวัฒน์  พุทธิมาโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายยุทธภูมิ  สหเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
นายยุทธศาสตร์  จิตอารีย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงโยษิตา  คำมอญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงรชนีกร  ทนหาญ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายรณกร  จาดจีน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายรณกฤต  ใจดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงรวิภา  ม้วนทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายรัชชานนท์  พงศ์ศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงรัชประภา  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายรัชพล  สารทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายรัฐศาสตร์  ตันธนะวรกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงรัดเกล้า  อินทรีย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงรัตน์ชิยา  นันทสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงรับพร  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงรินรดา  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงรินรดา  ปันทะมา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
นางสาวรินรดา  ใสสม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงรุจิษยา  ทองทะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายฤทธิภูมิ  กอมณี
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กหญิงลลิตา  คุ้มกัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงลินนภัสร์  วิจิตร์กุลวัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายวงศ์ตะวัน  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นายวชิรญาณ์  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถจรูญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงวนัชพร  ราชปันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวนิดา  สะสม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายวรธันย์  รัตนศิลา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายวรรณภัทร  เพียรงาม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงวรัญญา  สุขใจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงวราภรณ์  บุบผาวาส
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
นายวรินทร  คำยันต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงวรินทร  นิ่มสง่า
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
นางสาววริศรา  เขื่อนธนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
นางสาววริศรา  ภิวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวศิน  อินนะลา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายวัศพล  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
นายวิชญะ  สกุลสุวัฒนา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน
ป.6
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงวิชญาดา  เรืองรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยพิชิต
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายวิชยุตม์  เนื่องจากจ้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายวิทนันท์  ผูกจิต
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายวิทวัส  แก้วสี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวิภาวี  เจริญศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
นางสาววิรัญชนา  วิชา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
นางสาววิรัลยุพา  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวิราวรรณ  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงวิไลวรรณ  นันทน้อย
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเวียรวิญญู  ไชยวิโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
นางสาวศจิษฐา  อารินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายศดานนท์  วรรณโน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นางสาวศรัญญา  กาละวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
นายศรัณย์  แสนอุด
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงศรุดา  วะปะนัง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงศศิธร  เพชรศักดา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายศิรชัช  จิณะชิต
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายศิระ  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาตาคำ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายศิวกร  สอนใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายศุภชัย  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายศุภวิชญ์  กันฟัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศุภวิชญ์  ถุงคำแสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายศุภวิชญ์  อุตเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทราเลิศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเยี่ยมเยียน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
นางสาวสตรีรัตน์  สุวรรณเลิศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายสธรรดร  ศรีทิศ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
นายสรวิชญ์  ไชยรังษี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงสรันรัตน์  คำจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
นางสาวสรัลพร  เพ็ชรชะนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายสาธิต  หงษ์หิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสาวินี  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสิยาพัฐ  การินตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงสิริกร  ดีอุด
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงสิริกัญญา  วังกานนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงสิริกัญญา  อารินทร์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  แก้วนิ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
นางสาวสิรินพร  ต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงสุกฤตตา  นทีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วการจนะ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
นางสาวสุชานันท์  วงค์กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงสุณัฏฐา  อิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
นางสาวสุธาสินี  บุญชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสุธีกานต์  จิววรกิจไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  แก้วกันทะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสุพิชชา  คุณยศยิ่ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
นางสาวสุพิชญา  สร้อยบับ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมะณี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสุรเดช  พงษ์ใหม่
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายสุริยะ  จันธี
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
นางสาวสุวพิชชา  ผาหลัก
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายโสภณวิชย์  พันธ์พานิช
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  ทิพย์บุญศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
นางสาวอณิมา  นิลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายอติชาติ  ธนู
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายอติวิชญ์  สายปัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอนันตญา  นันทเสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
นายอนุลักษณ์  อ่ำประยูร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงอภิชญา  ดีปาละ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
นายอภิปุญ  วิชัยต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอภิรัฎ  วิจารย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
นางสาวอรรลิน  อินนะลา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
นางสาวอรอร  แก้วโชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงอรุชา  กุลสุ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอัคคภาคย์  ถิ่นจอม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กชายอัครเดช  ศรีกิมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอัครพนธ์  สบานงา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายอัครวัฒน์  อินทิพย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงอัจจิมา  รัตนอนันต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฝั้นกา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายอัจฉริย์ภักดิ์  ปันคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์กันตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสวรรค์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอัศวิน  อุปจักร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอาคิ  สุเทปิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงอิงฟ้า  พรมวัง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงอิสรีย์  เต็งรัตน์ล้อม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายเอกรัฐ  ชุ่มเย็น
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายเอกศักดิ์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายเอลียาห์  ระวีศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กหญิงกตัญชลี  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกนกกร  สิทธิวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงกนกรส  ระณะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกฤติพร  นามติ๊บ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกฤติยา  ชัยพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกวิสรา  มาละ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายกวีภูมิ  พรหมอารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายกษิดิ์เดช  เสนนันตา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายก่อเกียรติ  พอใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้องการ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วอินัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายกัณชอภัท  วีระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงกัลยณัฐ  แปงใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใบยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายกิตติภากร  อักษร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดแดน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงกุลนิดา  บุญแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงเกณิกา  จินดานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กชายไกร  เดียวตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงจักรีญา  วานิชพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายจารุวัฒน์  จินะรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิริยะอนันตกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงจิรวรรณ  มินเนตร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายจิราธิป  อุดคำเที่ยง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เปี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายเจษฎากร  คำมินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงชญานุช  หิมพานต์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายชนกันต์  ถาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงชนาภา  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงชนิดาภา  พลแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงชนินาถ  อุปละ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงชลลดา  ปาริน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายชินภัทร  กาบคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายชุติพนธ์  ศิริวรวัจน์ชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงชุติมน  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายชูสกุล  มังคละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงเชียร์รัมภา  ไชยวิโน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงญาณิกาญจน์  เกียรติเจริญเสรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงฐานิสร  ดอนนะไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สิทธิวัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณฐกร  สายนาค
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงณพัฐธิกา  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณภัทร  พิชา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงณริศรา  วรรณวัต
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัชชา  น้อยหมอ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณัฐกมล  ดีปะละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายณัฐกร  ไชยวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายณัฐชนน  มหายศนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ข่ายสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายณัฐศักดิ์  วังแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณิชารีย์  ธีรตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณินมณี  โลหะพจน์พิลาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กชายไตรรัตน์  สวนกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายถิรคุณ  พันธุ์พืช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายธนบดี  ไชยนอก
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายธนบดี  รักศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายธนพัฒน์  ธนะสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายธนภัทร  จันทิมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงธนัชพร  ไตรจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงธนัญญา  ปั่นจา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายธนาภัทร  ศรีนวลชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงธนิกกาน  บุญชูภักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายธราดล  แสงลุน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงธิดารัตน์  วุทธะนู
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายธีรภัทร์  ยวนแห่ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายนทีธาร  อุตตา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายนนทกร  ณะไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายนนท์นภัทร  เกียรติอมรเวช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงนพวรรณ  จำนงค์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายนรภัทร  งามธุระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายนราธิป  ปัญญาอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายนวพล  นาคเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเชิด
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายนิพิฐพล  จงประสาธน์สุข
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงนิรัชพร  มีเงิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงนุชนภา  เนตรใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงบัณฑิยา  ใจคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายบุลกิจ  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายบูรพา  ยาวิไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันรุจิภาส
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
963
เด็กชายปธานิน  ต้นผล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงปภาวรินท์  เรือนสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายปราชญ์ชยา  ฤกษ์วิชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายปราบปราม  คำยืน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงปริยาภัทร  กันทะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงปรีชญา  พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ไชยเรียน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงปวรรัตน์  วงษ์อุ้ย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายปองพล  ใจจะดี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงปารัฉัตต์  อิสสระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงปาริฉัตร  สักลอ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิณะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปุณญานน  นันติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปุณณภา  อินวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายปุณยวัจน์  เตมีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงปุณยาพร  สุจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายปุณวีร์  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพจชพร  ภิราญคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายพชรพล  ทาจันทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงพรชนิตว์  กาทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
998
เด็กชายพรมนัส  ติละสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เต็มสิริมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายพลัช  ศรีบุรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพลิน  สายปาระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายพสิษฐ์ภณ  แสงแก้วสันติสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงพัชนี  มาอ้าย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายพิชญุตม์  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงพิณลดา  ธนะขว้าง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายพิทว้ส  ศรตระกูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเครื่ือง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพิมพ์พร  พลเล็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพิมลพรรณ  รัตน้ำหิน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพิรานันท์  ทะนันแปง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายพีรภัทร  คันธรักษา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายภัคพล  บัวผัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1033
เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภัทรดนัย  เมืองวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภัทรพล  อุทุม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงภาพพิชญ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายภาสกร  ณ น่าน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงภิรดา  มุขเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงภิษัชฌลา  งามบุณยรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายภูเบศ  ฝีปากเพราะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภูเบศวร์  จักริลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายภูมิณภัทร์  พราหมณ์ธนโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพิธนวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยะราช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายภูริณัฐ  พันชน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภูริณัฐ  วัฒนธีรกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภูรินาถ  หุ่นวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงมณฑิตา  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายมหัตชณัฐ  งามบุณยรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงเมธาพร  คำพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลำบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายยศทนนท์  กุศล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงยุภรัตน์  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายรพีวิจญ์  เอี่ยมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เรือนโลวา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายรัชชานนท์  ธะนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์สุภษะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายรุจน์  สิริปัญญาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1068
เด็กหญิงลออรัตน์  พลจารย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายวงศกร  วงศ์ทะเนตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีอาค๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงวรธิดา  วุฒิเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายวรปรัชญ์  เฉิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวรพิชชา  ซ้งคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวรรณิษา  สร้อยทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวรรสิริ  พาศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายวรัญญู  มังคละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายวริทธินันท์  โนอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงวริษา  จำปารัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวัชชิรภรณ์  ขามจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายวันจักรี  คำเทพ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายวิชชากร  ฑีมาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวิมลณัฐ  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายวิศรุต  ส่างกอน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายวิศรุต  ใหม่ยะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงศรัณยา  คำเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงศลิษา  ขจรโมทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขบรรจง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงศิรประภา  ทนันไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายศิริภูมิ  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายศิลาดล  ชัยเพียร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายศิวพงษ์  วงศ์สงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายศิวพล  วงศ์สงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายศุภกร  นันทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงศุภพร  สวนกัน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1103
เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แหยมคง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงโศภิตา  ยะวิญชาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายสรวิศ  มาละ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงสรัญญา  แซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายสหรัถ  ศรีอาค๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงสามปอยหลวง  แสนบูรณะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงสิริปรียา  ดีพรมกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงสิริยากร  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงสุพิชญา  จุ้ยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงสุพิชญา  มะโนแสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงสุวิชาดา  เรืองน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายเสฏฐวฒิ  ยาวิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายห้างทอง  ดีน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงฬุริยา  โรจนนิติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายอธิเบศ  มงคลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงอนันตญา  เล็กวิจิตรตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอนุธิดา  ส่างคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายอภิวิชญ์  นิติวรารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอมรมิดา  มานัสฤดี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอมรรัตน์  ใบยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงอรทัย  สารเถื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอรนลิน  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอรพิมล  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอลิสา  ยศศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงอักษิกา  คำก้อน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอัคคเดช  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1138
เด็กชายอัครวินท์  ดู่ขึ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายอานนท์  สิทธิกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงอุสรา  โนทะนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงเอมวิกา  ดีสุหล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายเอื้ออังกูร  ณะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงะัญจิรา  ธะนะสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนปัว
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1145
เด็กหญิงกชกร  ถาคำติ๊บ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงกชกร  ลือยศ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงกนกพร  กิ่งนอก
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงกนิน  อภิชัยเดชากร
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงกมลพัชร  ทรงเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงกรกานต์  กำทอง
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงกรทิพย์  หาญต๊ะ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายกฤตพล  หน่อไชย
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายกฤษฎิ์พศิน  ฆะปัญญา
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
นายกฤษณพงศ์  มังคละ
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุลี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงกัญญาพัชท์  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายกาจพล  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายกิตติธัช  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายกิตติพงศ์  วิหก
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด
ม.1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงกุลธิดา  จิตอารี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธหลวง
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงเกตุกมล  อนุจร
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงเกษมณี  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
นางสาวขวัญฤทัย  ล้านมา
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงเขมิกา  ทาเป๊ก
ม.1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงเขมินทรา  อาชาธนกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายจักรพงษ์  จิณะเสน
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายจัสติน  แด็กเก็ตต์ฺ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุวรรณดี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงจินตภัทร  มูลราช
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนปัว
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1180
เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายจิรายุ  คูจะนา
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงจีราวรรณ  มะจินะ
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงจุฑามาศ  หน่อท้าว
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเจตณัฐ  ทะสี
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงฉัตรสุดา  วิรัชลาภ
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงฉันทพิชชา  จันเนย
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงชญาดา  คำยันต์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายชญานนท์  จอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายชนกชนม์  พุ่มเข็มรัตน์
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
นางสาวชนาพร  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงชมพูนุท  จุ้ยกระยาง
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงชมพูนุท  วงค์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงชมพู่  ไชยศิลป์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงชมภูนุช  จิตอารีย์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายชยธร  ปันแปง
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงชรินรัตน์  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงชลธิชา  มาไกล
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายโชติภูมิ  รติเพ็ญโกศล
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายฌานวัฒน์  ธรรมสอน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงญาณิศา  ไทยภักดี
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
นางสาวฐนิชา  หรั่งสาคร
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เนตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงณภัทร  วงค์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายณภัทร  อินต๊ะวิน
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงณัชชา  โคกกระเทียม
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงณัชชา  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายณัฏฐพล  ไชยหาญ
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายณัฐชนน  แซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายณัฐชนนท์  กันยะ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนปัว
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1215
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายณัฐดนนท์  ใบยา
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายณัฐพล  สุถาลา
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงณัฐภัทร  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงณัฐวดี  จิตอารี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงณัฐวดี  สหเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงณิศรา  ต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายดนัยกฤษ  ใจวงค์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายเดชาวัต  แก้วโก
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงตั้งปณิธาน  แปงเครื่อง
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงทักษยา  พันชน
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายทัศนัย  พนะสันต์
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
นายทิชานนท์  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายธนกฤต  วงค์สวรรค์
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายธนพงศ์  สิทธิกาล
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงธนภรณ์  ธนะเสน
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงธนัชญา  กำปนาท
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายธนากร  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงธมลวรรณ  เตชนันท์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
นางสาวธัชพรรณ  ธนะขว้าง
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงธัญชนก  อินทนนท์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงนพรดา  ลิ้มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
นางสาวนภนัย  รัตนวรากร
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายนภัทร  สุฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายนภัสกร  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายนภัสกร  อินทำ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 37

ณ โรงเรียนปัว
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1250
เด็กหญิงนภัสสร  พนมพิบูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายนราธิป  ศิลป์ท้าว
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงนรีกานต์  ฝายนันทะ
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงนฤมล  กิติรุ่งรวี
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายนัทธพงค์  คันทมูล
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงนันทิชา  นันทศีล
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
นางสาวนาราดา  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงนาราภัทร  วงค์สายลม
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงนิชกานต์  อาทินาถ
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงนิภาพัทร์  พนะสันต์
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงบงกชกร  กองโชค
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงบงกชกร  ช่วยพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภิมาลย์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายบุลกิต  แซ่รี
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงบุศยา  แซ่ท้าว
ม.2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงบุษกร  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงบุษกร  บุตรพงศกร
ม.3
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงเบญจพร  เขยตุ้ย
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ
ม.1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
นางสาวปนัสยา  สุทธิแสน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงปพิชญา  ไชยศิลป์
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงปภาวดี  ยังแสง
ม.1
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงประภาพร  อินต๊ะเม้า
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายปราชญ์  ธิติมูล
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงปริญช์ษยาน์  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ
ม.1
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
นางสาวปวีณ์สุดา  คำแสน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี
ม.2
โรงเรียนปัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงปาริฉัตร  จิณกับ