ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 32

ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงชิดชนก  โชชัย
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงญนันทนิชา  อมรธรรมวุฒิ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงธนวัน  ชาลีวรรณ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงนัชชา  สนิทศรี
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงปภาดา  บุตรไทย
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงพชรพร  ลอยประโคน
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายพบเอก  สิงห์ใหม่
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงพรปวีณ์  คงสอดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงไพลิน  แก้วเนตร
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงมะลิฉัตร  สุขบรรณ์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงรดา  ลัดดาอาชชวะ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงศิรดา  คิดโสดา
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กอปรกิตติสุข
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนพุทไธสง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายอุชุกร  ศิริเมฆา
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น