ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  มิมาชา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกนาฏ  เปลี่ยนเอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนิษฐา  จันทาสี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรกนก  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกนก  เครือบุดดี
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤตพงษ์  สูญราช
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤติกา  จิตกุศล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกฤติมา  ปาระคะ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
16
นายกฤษฎา  ชิวแพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
17
นายกฤษณ์  ไตรยราช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกัญจนพร  เบ็ญเจิด
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยวังราช
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัลยกร  หมวดแร่
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกัลยรัตน์  ไชยวงศา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัลยาณี  ต้องโพนทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกาญจนา  ใยสิงสอน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกิตติญา  ศรีฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
นายกิตติพงษ์  พังแสงสุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
นายกิตติพงษ์  ศรีเพียชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกิรนา  หว่อวัน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวกีรติ  ศรีเชษถา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลชนาถ  นันทะแพง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกุลยา  มุงเพีย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวเกศกนก  กุดทิม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายเกียรติกุล  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงแก้วตา  อุตรศาสตร์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวขวัญกมล  ลีสอนตะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคณวัฒน์  ศิริวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงคณัสนนท์  กันทะพร้าว
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงจงกลณี  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
50
นายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจอมขวัญ  ภูติยา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
54
นายจักรรินทร์  ทองสุขดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายจิตรเทพ  วงศ์เครือศร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจินดามณี  อุปรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทะสิทธ์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจิรภัทร  พงเพียเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวจิรภัทร์  มุลตองคะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อกิ่งเพชร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจิราภา  ขันตีพันธุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวจีรนันท์  ทาวะลุน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจีรพัชร  จิตรดาภา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจุฑาภัทร  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
นายเจษฎาพร  ทองขันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวชญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวชญาดา  หงษ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวชญานิน  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชฎารัตน์  ปามี
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรเหลือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชนิตา  ฮ่มภูงอย
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชวิศ  วัชญากาญจน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชลดา  เงินนาม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชลธิชา  งอยผาลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวชลธิชา  อวนวัง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชลธิดา  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวชลิฎา  งิ้วสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชลิตา  คำโสมศรี
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชวัลนุช  แสงเรือง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวช่อมุกดา  ชานันโท
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชัชพล  ซองศิริ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายชัชพิมุข  ศรีนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายชัยภัทร  ครองกิจศรี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชานิตา   อุทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายชินพัฒน์  โพสาวัง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชิษณุพงษ์  ขาวประภา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงฌนัญณฐพัชร์  สารธิยกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงญดา  ทุ่มวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวญาณิศา  บุญเฮ้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงญาณิสา  ดากาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงญานิศา  วิเศษศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฐาปนี  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิตวันต์  นาลงพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงฐิติพรรณ  โคตรผาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวฐิติมา  ประมูลจักโก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงฐิติยา  กองโพธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐิติวรดา  ยะพลหา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฐิติวรรณ  นาโควงค์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณภัทร  ชิณเกตุ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณรงค์เดช  กงแก่นทา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายณรงค์ยศ  เพราะนาไร่
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
119
นายณรงค์ฤทธิ์  ไพจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัชชาวดี  สมศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณัฏฐชัย  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
นายณัฏฐพัฒน์  นิติสา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
126
นายณัฏฐพัฒน์  นิติสาร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐชยา  มะเสนัย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวณัฐชิกาญจน์  แดงทัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวณัฐฐาพร  ชุมจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  โคตขวา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวณัฐฐินันท์  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยะนันท์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายณัฐนันท์  จันทามี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาไชย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นกงไว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐพงษ์  งอยกุดจิก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภูราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัฐพร  พูนพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จิตเรณู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณัฐมน  ว่องไววุฒิกุลเดช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัฐรีย์  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัฐวดี  เรียงปาน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์วันวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพะนาม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์มล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณิชากานต์  เกิดทวี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงดวงสุดา  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงดาริน  อาจแสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายดุริยศักดิ์  จิมรัมย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
158
นายเดชา  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายตฤณชาติ  ขุนน้อย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายตะวัน  เชษฐาเหนือ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายเตชพัฒน์  นีอำมาตย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวถิรดา  แก้วมะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายทนงศักดิ์  นามวงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายทวิภพ  สาสีทา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงทาริกา  ฮ่มภูงอย
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวทิพยาภา  ทองเรือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงทิพารมย์  ยี่วาศรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
169
นายเทพาวุธ  สมรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายโทมัส  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
นายธนดล  ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธนนันท์  พันธ์เหล็ก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธนบดินทร์  อัศวพลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธนพงษ์  ดวงกุลสา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.1/6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นางสาวธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธนพล  ใยลีอ่าง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธนพล  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
180
นายธนพล  หนูลี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
นายธนวรรษ  พรมดม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวธนัญญา  หาริชัย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธนัท  ใจซื่อกุล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนากร  ภูบึงดำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายธนาธิป  อุรารส
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธนาพร  สมปาง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวธนารีย์  น้อยแสงศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายธนาวุฒิ  นาถโกษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายธนิน  ตันวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายธนูปกรณ์  เพียตัวผู้
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวธมลวรรณ  สีหาราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธวัชชัย  เคนไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีมหา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวธันยพร  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวธันยพร  บุตรศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธารน้ำ  พูลเกษม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงธาริณี  สทิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงธิดา  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวธิดารัตน์  กางกำจัด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวธิดารัตน์  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวธิติพร  ใจเอื้อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงธิมาพร  แซงรัมย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.1/7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นายธีรภัทร  ไขสาร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธีรภัทร์  กุลสอนนาน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธีระไนย  วงศ์อินอยู๋
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธีระพัฒน์  ดวงหล้า
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธีระวิชญ์  พิมพ์อักษร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายนทีกานต์  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนนทพร  เสนสุข
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนภาพร  กาแก้ว
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงนภาพร  งอยผาลา
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนภาพร  วงศ์สกล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
226
นายนริศ  วราอัศวปติ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงนริศรา  ดาบพลอ่อน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
228
นายนฤเบศน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
229
นายนฤพล  วงษ์แสนอาจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวนฤมล  ดาบสีพาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายนวพล  เอี่ยมสืบทับ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวนันทกานต์  บัวศรียศธิยา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงนันท์ชนก  ประดา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพรบึง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวนันธิกานต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
นายนาครินทร์  ถาโนสา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลานเศรษฐา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงนิญากร  แผ้วพลสง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวนิตยา  พรมกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายนิลพัฒน์  เชื้อคมตา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวนิศารัตน์  ปิยะนันท์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ประทุม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงเนตรชนก  ฮังชัย
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.1/8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นางสาวเนตรนภัทร  กรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวเนตรนภา  กรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดโต
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายบัญวิทย์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกุล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเทียวไทย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อรรคแสง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพจร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงใบเตย  ลาโขง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปณิตา  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปนัดดา  อุดมพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปนัทดา  ย้อยญาติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวปภาวี  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวประณิตา  อัมราช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงประภาภรณ์  ดาบสมเด็จ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงประริชา  จตุพล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวประวีณา  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงปรางแก้ว  ศรีสำราญ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวปราณวิไล  บารมีเจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายปริพล  โคตรผาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวปรียาพร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปรียาพร  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.1/9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปาณิสรา  ทักษาปกรณ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวปาริฉัตร  อุดมพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวปาริชาติ  แก้วพวง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายปาลพล  พ่อครวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงปิยธิดา  ปานนอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายปิยะ  สีลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวปิยะพร  เถิงนำมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงปิยารมณ์  ปักเกโส
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงเปรมวดี  ดรขวา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวเปรมิกา  ทิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวพกาวรรณ  กุดวงศ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพงศธร  วงศ์อินอยู๋
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพงษ์เดช  วงศ์อินอยู๋
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพนิดา  งอยปัดพันธ์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพรชิตา  ภูมีช่อ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพรทิพย์  งิ้วสุภา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพรทิพย์  ทันไธสง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์ชลนิฤมล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพรทิพา  ศรีษะเนตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพรนภา  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพรนภา  ใยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวพรนัชชา  มุริเชย
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.1/10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพรประภา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวพรรณธิภา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพรรณวดี  มานันที
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวพรรณาราย  พังคา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพรรณี  ป้องคำศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพรหมพร  คำชมพู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพลวัฒน์  บุตรแสนคม
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวพัชรมัย  ยาทองไชย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงพัชริน  ลีทนทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวพัชรินทร์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวพัชรินทร์  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวพัทธนันท์  กำเกี้ยง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพันแสง  แสนดวง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงพิชญสินี  จูมศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชินวงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวพิชญา  จักษุจินดา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงพิชญาภา  นามตาแสง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวพิชญาภา  ศรีอาจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีคำดอน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวพิมพ์นภา  ศิริฟอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวพิมพ์รณัฐ  นีอำมาตย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โพธินี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวพิยะดา  พัฒนะชัย
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายพีระพัศ  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพีระภัทร  มั่นยืน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นางสาวพุธิตา  นพศรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
352
นายพูลสวัสดิ์  ศิริฟอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงเพชรรัษฎ์  รัตนคุณากร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงแพรร้อยทอง  ศรีปาน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายภราดร  ดงภูยาว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายภัครพล  นวยฮา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงภัทรษรีภรณ์  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวภัทรสุดา  พ่อค้าช้าง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวภัทรสุดา  หาญจำปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายภาคภูมิ  เรืองวรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายภาคย์  สาระนันท์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายภาคิน  พรหมบันดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
369
นายภาคิน  ภักดีโชติ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายภาคิน  สาขา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวภานุชนาถ  นุ้ยเทศ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายภานุพงษ์  เหลาแตว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวภาวิณี  เตียงชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
376
นายภูมิภัทร  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายภูมิศักิ์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายภูริทัตต์  เลิศกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงภูริภัค  อินทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายภูริภัทร  คำผิว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงมณฑการ  เครือหมื่น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวมณัฐสิกา  ศักดิ์สิทธิการ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงมณีรินทร์  ลีลาชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงมัลลิกา  เพียสา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงมัสติกา  กุลสอนนาน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายมาติน  พานเชียงศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงมินตรา  ทับเงิน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทุพแหม่ง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
394
นายเมธิส  นครังสุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายยศกร  โมราราช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายยศสรัล  โพธิ์เขียว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายยศอนันท์  อ่อนก้อน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายยิ่งพันธุ์  สุวรรณเจริญ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายยุทธนา  คันทะนาด
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงยุพารัตน์  ผมหงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงเยาว์รัก  พันเสนา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายรวิชญ์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงรัญชนา  โคตรผาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงรัฐติกานต์  จันทหงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวรัตน์นิดา  ราชราชา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวรัตนาพร  ศรีนารัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวรัตนาภรณ์  จันภูทัศ
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายรัศมิท  ทัศคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
413
นายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงราณี  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงรุ่งทิวา  กองเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวรุ่งทิวา  บาลวงค์ษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงรุ้งทิวา  ยศทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวรุ่งนภา  สุทธิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
นางสาวรุ้งฤดี  กิ้วลาดแยง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงลดา  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 4 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงลลิตา  ชาชมราษฎร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงลลิตา  บุญพวง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงลลิตา  ศรีมาบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อ่อนจงไกร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายลัทธพล  กุลสอนนาน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หาญจำปา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงวนิดา  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงวนิดา  ชัยเสนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
429
นางสาววนิดา  ดงภูยาว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงวรดา  ภูบึงดำ
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
432
นางสาววรนุช  เหล่าหาโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงวรมาลี  เทือกขันตี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
434
นางสาววรรณวิไลพร  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงวรรณวิสา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีสร้อย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สะเกษ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงวรัทยา  ฟ้ากุศล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายวรันธร  ศรีอิสาน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงวรางคณา  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
นางสาววรางคนา  วงษ์น้อย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
นางสาววราภรณ์  สกลพูนผล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายวรายุต  กุเลา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงวรารัตน์  นครเพชร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
445
นางสาววรินยุพา  เมตตา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงวรุณทิพย์  แสนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายวศิน  วงศ์อามาตย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายวัฒนา  จันทร์มาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายวาคิม  วงค์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
450
นางสาววิชญาดา  รัตนสีหา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงวิชุดา  วงสาสนธุ์
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงวิภาดา  แสนบรรดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรศิลปกุล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงวิลาสินี  นนท์ไพวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 4 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายวีระชาติ  ญาติโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
นายวุฒิภัทร  ทาคูบอน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงศริญญา  ทาศรีภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวศรินทร์ญา  จูมสีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตนอก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวศศิกานต์  วิสิงเศษ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
466
นางสาวศศิวิมล  อินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายศักดิ์ชัย  ดีสินธ์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงศิรดา  เทาอัด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงศิรดา  ใยวังหน้า
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวศิรดา  อาจสาระมนต์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงศิรภัสสร  กุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
474
นายศิรศักดิ์  วงศ์ละคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
475
นายศิระ  ริยะบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงศิริคุณ  จันทร์อุบล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวศิรินทิพย์  โพธิ์สัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
479
นายศิริสัก  เดชะวรานนท์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายศิวกร  ไตรยราช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายศุภกร  ทองละไม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายศุภกร  ลาแสง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงศุภกาญจน์  งอยผาลา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายศุภกานณ์  บาลวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายศุภกานต์  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงศุภัชญา  สุวพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุทธบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 4 ห้อง ม.2/5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสใบทิพย์  ดงภูยาว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายสมบัติ  พรมบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายสรศักดิ์  สมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงสริดา  สมเวียง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงสวรรยา  วิดีสา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงสิตานันท์  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายสิรภพ  นาคพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีจูมลาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ไชโยธา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวสิรินภาพร  พันธ์ทองดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสิริยากร  แสนแพง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสุกัญญา  เหลือผล
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวสุชาพิชญ์  วงโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงสุชีรา  จอยกระโทก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวสุนิษา  แก้วมะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
514
นางสาวสุนิสา  พุทธจง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวสุพรรณทิพย์  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงสุพรรนิกา  ปาข้างฮุง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวสุพรรษา  ทองมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์นาตาล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงสุพิชญา  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงสุพิชญา  หาญมนตรี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายสุภกรณ์  จิปอมจา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสุภาพร  พรหมสุภา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 4 ห้อง ม.2/6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกตุบำรุง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
528
นายสุรนันต์  อินทนพ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
นายสุรบถ  สัพโส
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
531
นายสุระพัทร์  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
532
นายสุริยะเกียรติ  ยอจำปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายสุริยา  ยตะโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสุวภัทร  ก้อนคำ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงสุวรรณนภา  คำคลี่
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายสุวิจักษ์  ปัญญาประชุม
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายโสภณัฐ  คำตั้งหน้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงโสรยา  วงศ์บาตร์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงหทัยกานต์  วงศ์อินอยู๋
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายอดิศักดิ์  มิตรแสง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงอทิตยา  งอยผาลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายอธิป  แผงนาวิน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายอนวัช  ดาวทอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายอนันตชัย  เกตมอญ
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายอนุชา  ดงภูยาว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายอนุชิต  วงศ์เครือสอน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวอนุรดี  พงศ์กิตติกวิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
554
นายอนุวัฒน์  ศรีบุตรดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวอพิชญา  ศักดิ์สิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงอภิญญา  นางาม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายอภินันท์  เทเสนา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอภิพร  ศรีสังข์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์โสภณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารพุทธรักษา(อาคารสีเขียว) ชั้น 4 ห้อง ม.2/7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอมรเทพ  จินาเฟย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายอมรเทพ  นาลงพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวอรทัย  ใจแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
นางสาวอรทัย  มุมทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงอรพรรณ  ธูลารัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงอรวรรณ  นันแพง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวอรอนงค์  จรัสแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอรัญญา  ฝอยลามโลก
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวอรัญญา  ศักดิวงค์
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวอริสา  หาญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวอลิษา  เหล่าทับ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงอลิสดา  เสนาผล
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวอัจฉรพรรณี  ฮ่มป่า
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวอัฉริยา  พุทธิไสย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  เคยเค้า
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงอาทิตยา  งอยจันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงอาทิตยา  พรมไพสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายอาธิป  คำศรีพล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวอารญา  พันธุระ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงอารยา  ราชบุรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงอารยา  สุขกุล
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงอาริยา  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
591
นางสาวอาริษา  ศรีนารัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงอารีญา  กุตเสนา
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวอารียา  ชมภูราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงอินทิรา  โน๊ตสุภา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายอิสระ  ทองบุญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเอราวัณ  อัครศรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงไอลดา  ร่มป่า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงกชกานต์  ตราชู
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงกนกพร  แก้วมา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงกนกพร  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกนกพร  สดใส
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเวช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงกนกอร  เกตุวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงกนิษฐา  ประสบผลสุจริต
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวกมลพรรณ  กลยนีย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายกรณภัส  สีสว่าง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริจันทะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงกรรณิการ์  สามศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวกรวรรณ  พลอาษา
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายกรวินท์  คำศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายกรอินทร์  สุขวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงกฤติยา  กงแก่นทา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงกฤติยาณี  จันทร์วิภาค
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายกฤษฎา  พิมมีลาย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
619
นายกฤษฎากร  ถวายพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายกฤษณ์สกล  กลยนีย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายกฤษดา  ดวงเคน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวกวิสรา  สายคำภา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายก้องกาจ  สุตนา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายก้องเกียรติ  ก้านทอง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พบกิ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงกัญญาภัค  โลนิกิจ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซึมเมฆ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมอุดม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรียมแสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
632
นางสาวกัญญารัตน์  วงค์บาตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะเศษสร้อย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนมา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กลยนี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงกันต์กมล  นรสาร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกันตา  ระแสนพรหม
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงกัลยกิตติ์  จิกจักร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงกัลยา  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวกัลยารัตน์  ฤทธิวงจักร
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงกานติมา  นาโควงศ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายกิตติพัฒน์  เลิศพงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายกิติพร  เนาว์ศรีสอน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายกีรติ  แก้วบุดดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายกุลพัทธ์  วงศ์มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงกุลยา  ทุนชัย
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงเกวรินทร์  กุดวงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีเภา
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
655
นางสาวเกวลิน  เฟื้องบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงเกศรินทร์  โคตรวิชา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
658
นายขจรเกียรติ  โคตรวิชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงขนิษฐา  เเสนภูวา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงขวัญเนตร  แถมสมดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทวี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงขวัญสิริประภา  แก้วอุดร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายเขมทัด  ปุ่งคำน้อย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายคมพิพัฒน์  ทิพวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายคมสัน  บุญเขียน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงจตุพร  สิมลี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายจักรพันธ์  นิครหล่อน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กชายจักรเพชร  ช่วยสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายจักรวาล  ศรีนัครินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงจันทร์ทรา  ศรีถวิล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายจิณณวัตร  แก้วดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวจิณห์จุฑา  พฤกษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงจิตรานุช  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงจิตราภา  เพีรศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายจิตรายุต์  สริมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงจินดามณี  เฉียดไธสง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายจินลาภัทร  ดีทา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงจิรประภา  เขตสินบุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายจิรพัฒน์  ทองนพเก้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายจิรพัทธ์  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงจิรภา  มาตราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงจิรวดี  วจีสิงห์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงจิรวรรณ  จันดา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายจิระศักดิ์  ชนะกาญจน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญวิเศษ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายจิรายุ  ภูมิภาค
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายจิรายุทธ  ศิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงจีระนันท์  กุลมิน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงจีระศักดิ์  นามสอน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำทะเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงจุฑามาศ  หารเขมร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงจุฑามาศ  อสุระพงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทโมรา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวจุฑารัตน์  จันทิมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยวรรณ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงจุราวรรณ  สายสุด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิลาพัง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงเจนจิรา  สีหัสสา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายเจษฎากร  ป่ามะไพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงใจทิพย์  สองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กหญิงชฎภรณ์  กุศลสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงชนันดา  การุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงชนาภา  กงลีมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายชยพล  พระพล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายชยานัน  ปัญญาประชุม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายชยานันท์  รวยทรัพย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงชยาภา  พ่อสียา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงชลดา  แก้วอินทิ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงชลธิชา  เข็มศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีรักษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
717
นางสาวชลิตา  ศิรินาม
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายชัชชวิทธิ์  สีตะวัน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายชัชวาลย์  โพธิ์สะราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายชัยพล  วงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายชาคริต  คนเพียร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายชาคริต  ภูมิภาค
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายชาญชิิต  อนันติ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายชิดตะวัน  จันทร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายชิตพล  วิลาชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คมคาย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายชุติพงศ์  กลีบรัง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงชุมผกา  อุปครราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายไชยรัตน์  แว่นเรืองรอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงญาณิศา  ธีระพล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคราม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงญาติกา  อินทร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายฐานวัฒน์  จันทวงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงฐาสินี  แสนต่างนา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงฐิติชยา  ต้นลำภู
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงฐิติมา  คงทน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผงธุลี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงณฐพร  ศรีผุย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงณพัฒสร  ณัทคุณธนากิตติ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายณราทิพย์  หันโพธิ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เหลา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมพันธ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายณัฐชัย  ศรีทัศน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงณัฐฌา  จามน้อยพรม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุดสอาด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรเตี้ย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายณัฐนนท์  แก้วมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงณัฐนรี  ดวงเคน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงณัฐนรี  วงศ์ไชยา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงณัฐพร  บุตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงณัฐพร  เพ็ชรจันทึก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายณัฐพล  จูมสีสิงห์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายณัฐพล  นุชิตภาพ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายณัฐพล  ยศตะโคตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายณัฐพล  ศรีฉายา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายณัฐภณ  โกษาแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายณัฐภัทร  นามนนท์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงณัฐริกา  มุงวงษา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงณัฐริน  คำฤาเดช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กองโพธิ์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายณัฐวุฒิ  โสบุญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายณัฐิวุติ  หาญนอก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
774
นายณัถยศ  อุสาพรหม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กชายณาศิส  นาคบัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายดนัยเดช  ลือชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงดลนภา  พานะะลม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงดาริกา  เลิศลำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงดารุณี  วระโงน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายเดชบดี  วรกุลดำรงสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายเด่นดนัย  ปรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงต้นหญ้า  เหลาแตว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่วมมณี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายเตชทัต  พลชำนิ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายเตชินท์  อินดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายไตรภูมิ  บุญกล้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายทรงพล  พระราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายทวิช  ชาแสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายทศทิศ  รังวิจี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายทศพร  สุขาทิพย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงทักศิณา  ชาแสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายทักษิณ  พลธิราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงทัศณี  มีพรหม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงทิพนภา  คำพิมูล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงทิพาพร  เปาวะนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนตรัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายเทพรัตน์  ชื่นชุ่ม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายเทอดศักดิ์  จาริพันธ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายธนดล  อุปพงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายธนธรณ์  ช่างกลึง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงธนพร  จงรัก
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายธนพล  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายธนภัทร  ไชยตะมาตย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 447 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูธวัช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายธนวัตน์  วรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
813
นายธนากร  กลยนี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายธนากร  อ่างทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายธนากรณ์  เสียงล้ำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายธนาดุล  บำรุงศิริ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายธนาวิน  ลายแพ่ง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
819
นายธนาสิน  แดงงาม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
820
นางสาวธนิศา  อิว
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงห์วงษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายธราณิช  พ่วงหลาย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายธราดล  วรดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงธัณพิชชา  ศรีลาราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงธันยากานต์  ธัญภัทร์วัชรสิน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงธาราทิพย์  มีพรหม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงธาราทิพย์  สระแจ้งตูม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงธิญาดา  พันธ์ไชย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงธิญาดา  ลิภา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลเขต
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวธิดารัตน์  ไผ่พุทธ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงธิติยา  แสงฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงธีรดา  บำรุงวงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงธีรนาฎ  อันสุข
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายธีระเดช  หนาดคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายธีระทัศน์  แสงจันดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
843
นายธีระนันท์  ฮังชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายธีระยุทธ  ปัญญาประชุม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 451 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
845
เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายนครินทร์  อุ่มอาษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงนงนภัส  มีพวงผล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายนที  เหลืองชาลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
849
นายนนทวัฒน์  คนเพียร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายนนทวัฒน์  ธิวะโต
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายนนทสิทธิ์  พงษ์พิศ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายนพรัตน์  งอนราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
853
นายนพรัตน์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวนภัส  เก๋าจอหอ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงนภัสรา  บุญราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงนภัสรา  วัดแผ่นลำ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงนภาพร  พงษ์วัน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายนรภัทร  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงนราทิพย์  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงนริศรา  แก้วมุกดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงนฤมล  คำศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศิริจันทร์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงนวนาถ  มาตราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
866
นายนวพล  ตันเสนา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายนัฐวุฒิ  อรอัฐ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายนัฐวุฒิ  อามาตรทอง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงนันชนก  แดงวงษ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงนันญาภรณ์  ฤทธิ์โยธี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์รำพันธ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงนันทพร  ไชยฮาด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงนันทิชา  ดวงเคน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงนันธิญา  ดวงแสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายนันธิพัฒน์  ศรีกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงนันสิณี  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงนาตยา  ไมวงศ์แสน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 452 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กหญิงนาตาชา  พันทา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงนารีรัตน์  อุปพงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายนาวิน  ยงทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายนาวิน  สอนสมนึก
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงนำทิพย์  ไชยตะมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
886
นางสาวน้ำทิพย์  พรมทะยาง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพูล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงนิชานาถ  ดวงมูลลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงนิตยา  มีรัตน์คำ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงนิตยา  แววไธสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงนิตยา  อินทร์ตา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายนิตินัย  เมฆฟัก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายนิธิกร  จาเพียราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ฉายพล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงนิภาวรรณ  พิชายคำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงนิลาวัณย์  บุญต่าย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงนิวาริน  คำจวง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงนุจจิรา  แสนสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงนุชบา  ประพันธ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายเนติธร  เกตุวงศา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายบรรพต  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงบุญจิรา  ทระเทพ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
นางสาวบุณยนุช  ใบหะสี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงบุศราภรณ์  เหิงขุนทด
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายบูญยกร  ผาแดง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ฟองอ่อน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายปกรณ์  ชมพูหลง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
910
นางสาวปฐมพร  แพงหอม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุทัศน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงปพิชญา  มายอด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 453 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กหญิงปภัสสร  อินธิแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีหาภาค
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายปรมินทร์  สิงห์คู่
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
921
นายปรเมศ  สุราราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายปรเมศร์  เเสงพรมชาลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายประกาศิต  รูวันมอม
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงประติพร  แสนหูม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายปรัชกร  ไพรบึง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายปรัชชฎางค์กรณ์  แก้วมณีโชติ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงปราริชาต  ปัทมาศ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
930
นายปริวรรต  วงค์เข็มมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายปริวัตร  บุดดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงปรียานุช  วงค์ศรีดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงปรียารัตน์  พิมวัง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงปรียาวี  เชื้อพันธุ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงปวันรัตน์  เทพเสนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงปวีณา  ยัป
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายปัญญาวุธ  ปัญญาสาร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงปาณฤทัย  ศรีสุทัศน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงปานไพลิน  สื่อน้อย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
942
นางสาวปาริฉัตร  โมครัตน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรสำนวน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงปาริชาติ  พิลาทา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงปิยธิดา  วิลาชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงปิยภัค  ทามณี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงปิยวรรณ  ยอดมณี
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายปิยวัฒน์  ลุนจักร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 454 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงปิยะนุช  คำศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงปิยะพร  ศิริสาตร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงเปมิตา  ณะธิไทย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงเปรมฤดี  รุ่งวิสัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายพงศกร  เครือเพชร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายพงศธร  พูนสุข
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายพงษ์ธร  ภูทองเงิน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
958
นางสาวพจมาน  โอระนำ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงพรชิตา  นิ้วน้อย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
960
นางสาวพรชิตา  บุตราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงพรนภา  เจริญมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงพรนิชา  จันดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงพรพัชชา  คุ้มชาวนา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงพรไพลิน  หาไชย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงพรรพัสษา  ช่วยสุมาลย์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวพรษิตา  งอยหล้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงพรีชานิกา  อาจพรม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงพฤกษาชาติ  สุวรรณวงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายพฤฒิชัย  บุญปัญญา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายพลวัฒน์  สมด้วง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
972
นายพลวัฒน์  สอนสูญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงพัชฎาภรณณ์  โพพา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไพคำนาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงพัชรินทร์  วรกัน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาอ้วน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงพัทธิญา  วระโงน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายพันกร  พันทา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงพานิดา  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงพิชชาพร  ต้อยจตุรัส
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 455 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงพิชญามล  สิงห์ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
986
นางสาวพิชาญา  ท้าวด่าน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายพิชิต  บุญตาท้าว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
988
นางสาวพินมนี  พรมคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มีเที่ยง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงพิมล  เชื่ออินทรถา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงพิมลพร  บุรีแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงพิมลรัตร  ศรีผูย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงพิยดา  อ้วนอินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงพิยะดา  ชัยปัญหา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงพิราพร  วงศ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายพิลมพร  แพงเหนือ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงพีรดา  ราษี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายพีรพล  งามแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายพีรพล  เรียมแสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายพีรพัฒน์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายพีรพัฒน์  กันลัยพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายพีรวัส  ใจเที่ยง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีจำนงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายพุทธิพงศ์  วงค์อาษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงเพชรไพฑูรย์  มูลดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงเพชรลดา  นำคำ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกษาแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ทูลไชย
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงแพรพลอย  โทวะดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงแพรวา  ปินะกาเส
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายไพรัช  ไพไหล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงไพลิน  โหนกขุดทด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เพียรพจน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงภคพร  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 456 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงภัคจิรา  แสนต่างนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายภัณฑกาญจน์  เขจรกลาง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็งคำปั้ง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายภัทรพงษ์  เภาวณะ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายภัทรพล  คุยม่วงพันธ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายภัทรพล  แสงวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวภัทรภร  โคตรวิชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงภัทรวดี  บุณรังศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาละพัง
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงภัสสร  สองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงภาวิมล  ไชตะมาตบ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงภิญญธิดา  ด่านเจริญ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายภุชิสส์  อินธิแสน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายภูตะวัน  จีรังกูล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายภูตะวัน  อุทุมพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายภูพาน  พลายตานี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายภูมินทร์  ธนน้อย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายภูมินทร์  มาตจินดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายภูมินทร์  แมดมิ่งเหง้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายภูรินท์  อ้อยรักษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงภูรีรักษ์  แสนพิมพ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงมธุรดา  เขจรพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงมนันท์ญา  อินหนอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
นายมนัสชัย  สอนสูญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงมนัสวีย์  ไชยวุธ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงมะลิรัตน์  สอนสมนึก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงมะลิสา  ราชีป
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงมัลลิกา  ตามล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายมิงขวัญ  โมระดา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงมีนา  อินทรวิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงมุฑิตา  ดีวันไชย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงมุฑิตา  มังทะ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 457 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กชายเมธาสิทธิ  แสนอุบล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงรชฏ  หัวเมืองลาด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายรชตพงศ์  สามหาดไทย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายรชานนท์  ไตรทามา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายรณชัย  ใยปางแก้ว
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายรภีภัทร  ประชัน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศรีจินดา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงรัญชด์  หิรัรัญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายรัตนพล  ทองเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงรัตนาวดี  อุพันศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงรัตน์  สอนสมนึก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายราชัน  ไชยตะมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงรุ่งนภา  สร้อยจักร
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ป่าตอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงรุจิรา  จิตงาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงรุจิรา  ภานาดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงลลดา  จิตจักร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงลลิดา  ใจขันธ์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1074
นางสาวลลิตา  พันธ์วิลัย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงลักษณี  นาคคูบัว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายลักษมี  ไชยมูล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1078
นายวชิระ  คึมยะราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายวชิระ  พรมดม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงวณิชชา  คำหา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงวนารัตน์  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงวนิดา  แสนมะฮุง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงวรรณธิดา  วันชา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงวรรณวษา  พรมโคตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายวระพงษ์  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงวรัญญา  สาธร
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายวราเทพ  นาคราชา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1088
นางสาววราพร  มุงวงษา
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 461 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
นางสาววราภรณ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงวราภรณ์  สอนพิมพ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงวริศรา  วรชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงวริศรา  สีนูเดช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายวัชรเกียรติ์  จาริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงวันทิพย์  ภพศิริพงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลอดซอง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงวันวิสา  วงษาเนาว์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงวาทิตา  บัวลอย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงวารุจีย์  สิงห์หันต์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงวารุณี  บุญเมฆ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงวาเลนท์  สิงหาคร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงวาสิณี  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายวิทยา  จรหอมเฮ้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายวิทวัส  สุวรรณมาโจ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1107
นางสาววิภาพร  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันตะแสง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงวิภาวี  ค้าเลิศ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงวิภาษณีย์  ไชยทิพย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงษ์ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงวิรัญญา  บุญยะใบ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายวีรพล  ศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายวุฒิเดช  ถานทองดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายศรนริทร์  นาชาว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงศรัญย์ญา  แสงวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงศรีสุดา  พรมพาน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1119
นางสาวศรุตรา  ใบแสน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงศลิษา  ภูจอมจิตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีคราม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงศศิประภา  ผาผุยคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายศักดิธัช  บิดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 462 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสมนึก
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงศันสนีย์  วงศ์อินพ่อ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
นางสาวศิริกาญจน์  อุดมเลิศ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1129
นายศิริชัย  เกตวงษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายศิริชัย  ดวงคุณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายศิริชัย  โสบุญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงศิริญากร  ขจรจิต
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงศิรินันท์  อุปลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงศิริพร  พิศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงศิริภากร  ค้าขาย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงศิริมาศ  สุพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจันทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงศิริวรรณ  มิสา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายศิริศักดิ์  โทแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงศิริอนงค์  ทับพิลา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงศิโรรัตน์  แสนชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายศิวกร  บัวบุญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีลาราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายศุภเกียรติ  ไขแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายศุภมิตร  ไชยมงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1149
นางสาวศุภร  หนึ่งคำมี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงศุภัชญา  คำพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงศุภานัน  สงคราม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ฉิมป้อง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สาย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยันทะรักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายสนธยา  ประจงจิตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายสรณัฐ  ไสยประกรณ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1157
นายสรายุทธ  เข็มเพชร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายสราวุฒิ  กาบสำโรง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายสราวุฒิ  เหลาแตว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 463 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1160
เด็กหญิงสโรชา  ทรงกรต
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1161
นางสาวสโรชา  พลาดสุ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงสโรชินี  พันธมาศ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงสหฤทัย  บุญนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงสาวิณี  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1165
นายสิงขร  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายสิทธินนท์  ปากดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายสิทธิพงศ์  วิชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายสิปปกร  ยิงธงชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายสิรภพ  มิตรสี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงสิรามล  ลามเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงสิริกานต์  สายบัว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงสิริยากร  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1175
นางสาวสิริลักษณ์  ส่งเกษมสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายสิริวุฒิ  นาคโคตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงสุกัญญา  ราชหาร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงสุกัญญา  สายพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงสุขภาดา  ระหานนอก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงสุจิรา  สัตถาพล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1182
นางสาวสุชาวลี  มุงแสน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1184
นางสาวสุดารัตน์  ตาละคำ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงสุดารัตน์  สมแสน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงสุทธามาศ  แสนบรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหาราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุมถม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายสุธากร  ประพันธ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงสุธิดา  บุตรพรม