ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร7 ห้อง 721 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิง กัญจนพร    ทุริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร    โชติกรพงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกทิพย์  พิเนตรเสถียร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  คำลือ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร    โสภาเวทย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกอร    ต.เทียนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกนก  รุ่งสว่าง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤตพร  พลายศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤติมา  ไชยอาจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤติยา    สิทธิมงคุณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชาสกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวิสรา  ลาภภัทรนันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกษิดิ์เดช    เตียวศิริชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงห์คำ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยจันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผาทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีบุญมา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
นางสาวกัญญาพัธร  เกษานุช
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกันต์พิชชา    โคตรชมภู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ธนนาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัลยกร  มิสักขะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลยณัฐ  พลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกานต์ชนก  ตันนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกิญญาพร  ชาวกะมุด
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติพงศ์  อธิสุขสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิติพงษ์  ปักษีเลิศ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกีรติกา  จันโท
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายไกรวิชญ์    พันธุ์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขวัญชนก  โสดาวิชิต
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายคณน  เจริญภาณุพงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร7 ห้อง 722 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส่
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงคณิศร  เนาวรังษี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคมชาญ  หาริกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงคมพร  นามีผล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงคีตกานท์  สอนกุลภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจริยา  บูรณะ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรหมเล็ก
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  คูณรัตน์
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจานุภา  ฝ่ายหมื่นไวย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีมะโรง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิตราภรณ์    สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกียรตินอก
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรพนธ์    เทพเสนา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิรภัทร  สุขสวัสดิ์นำโชค
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หาวรวิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิราภรณ์  ตันนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรารัตน์  เรืองรัมย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจีรนันท์  เอกบุตร
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจุฑาพัชร์    เตริ่นตรอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจุฑาภัทร  บรมวงษา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมสุข
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจุฑารัตน์    วรรณาพรม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจุฬา  ชัยอมรไพศาล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินเสมียน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเจมี่  อุทุมมา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเจษฎา  ชินวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายเจษฎา  เถกิงผล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเจษฎา    เบ้าสิงสวย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเจษฎากร    ตันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเฉลิมพร  ชูบัวทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชญาดา  พันธ์หมุด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชญาภา    ย้อยสำโรง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร7 ห้อง 723 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนกนันท์  ธรรมสอน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชนากานต์  พลายศิริ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชนิสรา  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชมพูนุท  อรรคราช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชยา    เวทีวุฒาจารย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชยานนท์  วงษ์ดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชยานันต์  พิมพเคณา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชรินดา    บุษบา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเนตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชลธิชา  สุราษฎร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ศรีทารัตน์
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชานนท์  ดวงบุญมี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุภี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงญาณิศา  ผานิจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงญาณิศา    ไกรยะราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาตาวี  สุวรรณสินธุ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แก้วแปง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิติมา  ทรัพย์พาลี
ม.3
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณญาดา  สอนกุลภักดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณภัทร  คามบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณภัทร  ศรียาภัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฎฐากร  คำมีทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์เเก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วระวัด
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฏฐนันท์  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร7 ห้อง 724 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐกานต์  แมดสถาน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐกานต์  วีระคุณาพร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐชยา  มนตรีกุล ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐณิชา    เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญเกิดถิ่นไทย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐพร  วงค์หนองแล้ง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐพร  วัฒตะนันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐภัทร  สีพิมสอ
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทะยางค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐวดี  สาแก้ว
ม.3
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์เสนา
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณิชกุล  จันทร์เสนา
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายดนุพร  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงดรัญพร  ตันนาบวย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงดวงฤดี  ร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงดุลยรัก  นามศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายเดชาธร  ปานมาตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายทยาวัฒน์    ศรีธร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงทรงพร  ชัยจันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายทศรัสมิ์  โสชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงทักษณีย์    อ่อนเค
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายทายุต    สหัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงทิชา  อ่ำสม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงทิพย์เกษร  วิลัย
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงทิราภรณ์  มาลาศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนกร  ภิรมย์กุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนกฤต  หมั่นพลศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนบดี    บุญณ์สอาด
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธนพร  ขมิ้นเขียว
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนภูมิ  ธรรมสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนวัฒน์    คำพีระเกษ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 725 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนวัฒน์    พิลาชาติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนา  วรเสนีย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธมนวรรณ  พันธุระ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธมลวรรณ  สีกะมุด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธรณ์เทพ    ตันตระกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธัญวัฒน์    ปิตะสุต
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญสินี    สีมะสิงห์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธันยพร  จัตกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธันวา  วันงามวิเศษ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธารทิพย์  จันทะราช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานเนาว์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธีรภาพ  พรมชัย
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธีรเมธ     สุพร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธีระศักดิ์  อัคราช
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนนท์ทิชา    โคตรชมภู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนภสร  คำลือ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนภัสพร  พิมพ์โคตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนริศรา  แสนไชย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนวพร  กั้งจำปา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนวมินทร์  โคตรธาดา
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุนาเนตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิดาพร  ผลาจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิมมานรดี    สักขวา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิอร  โพธาราม
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงเนตรนภา    ศิริสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงบุญยานุช  ส่างช้าง
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงบุญสิตา    จันทธรรม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงบุษกร  โสภาเวช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายบูชิต  ศรีภาแลว
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปฏิพร    จิประพันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปฐมพร  อุตระธิยางค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 726 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปณิชา  ตังคะวัชระ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปพิชญา  อักษร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปพิชญา    คำลือชา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปรมาภรณ์    การุณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปรมาภรณ์  รัตนติสร้อย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปรเมธ  พิลากุล
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปรเมศวร์    ศรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงประภาภรณ์    วรคันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปริยานุช  จินดาวงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปรียาวัธน์  สมวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงษ์เดช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปัฐวี    วงษาเวียง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เปียกไธสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปาณิดา  หินะกาล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปาณิดา  อิ่มเสมอ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปาริชาติ    สุลา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปิยะพร  วงหาริมาตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปิยังกูร  วิชิต
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปิยาพัชร    บุตรโคตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพงษ์พัฒน์    ผิวดำ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพงษ์เพชร  พงษ์ประเทศ
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพงษ์เพชร  รักษาภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พิมพเคณา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพชรพงษ์    คุณธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายพชรพล  ผลยังส่ง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพนิดา    บุญเทพงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 727 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรชนก  ตันติเยาวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพรชิตา  วรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพรพิรุณ  มีศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพรภวิษย์  สกุลคู
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพราวรวี  ณ ร้อยเอ็ด
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพริมา  เปี่ยมการุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพรีมดาว  อัปการัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์นิต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพัชราภา    ชัยกิจ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพัชริญา  ศรีดวง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์เหม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปาระมี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
นายพันณกร  อวนสินธิ์
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพัสวีสรวง    ภูมิชัยบุญเกษม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชชาภา  น้อยเจริญ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพิชาภพ  อุมัยวัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เบ้านู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพิพรรธพงศ์  พงศ์พีรทัต
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวพิมพ์ผกา  ถินแดง
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กิติรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    พยอมใหม่
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลาลด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สุระคาย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิมพ์อร    วิสุทธิศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิยดา    สร้างยานาง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพึ่งพา    หล้าก่ำ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุ่นมะดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพุทธมาลี    คำชมภู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงเพชรลดา    แก้วเมือง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงเพ็ญศิริสุดา  บุญตาระวะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงไพลิน     เติบโต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภวัต  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงภัคจิรา  มาตะวงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงภัคจิรา  อิงไธสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภัคพล    เปรมประสพโชค
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภาคภูมิ  ขุนศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภาคิน  สุริยวงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายภาณุวัฒน์  วังพิมูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภาธร  ปิติพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภานุวิชญ์  ภูแนบเนียน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภานุวุฒิ  พิมโยธา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภานุศักดิ์  สุทวิ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภาวัต    อนุการสกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภูบดินทร์  นันแก้ว
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภูมิภักธิ์    คงโนนกอก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภูมิภัทร    เปียกไธสง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภูริณัฐ  ยุพา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายภูริณัฐ    บุญสถาพร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงภูษิดา    ถิ่นปัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายมนทกานต์  วีระคุณาพร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงยศวดี  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายยศวิญญ์  ภูแช่มโชติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายยอดกวิน  วิโย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงเยาวเรศ    หาริกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายรชานนท์  จิตธรรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงรวิสรา    กำแพงศิริชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงรสิตา  ผาจวง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
นายรอนอรัญ  พรมสรรค์
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงรักษ์มณี    รังษีกาญจน์ส่อง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายรัฐนันท์  ริมเขาใหญ่
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงรามาธิบ  ปุณขันธุ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงรินรดี  จันเทพ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุทธิชัยยา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงลลิตา  จงดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงลออรัตน์  มากสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงลักษิกา    แสงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายวงศกร  โปตะเวช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายวงศ์พันธ์  พิศัลยกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวนิดา  ชัยมุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวรโชติ    กำหัวเรือ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงวรนุช  สิทธิภาพ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนศักดิ์ณรงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวรัญญา  พานแก้วชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวรัญญา    วงศ์เจริญนิพัทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวรากร    หมานโส๊ะ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวรางคณา  บุบผาสังข์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวรารัตน์  อินมียืน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวรินทร  ธิมาหาร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวรินทร  บรรพจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวัชระ    มีศิลป์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายวันฉัตร  นันทะมีชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงวันนิสา  กิตติกุลธร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวาสิตา  ต.เทียนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง736 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวิภาดา  ถินแดง
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวิภาพร  มะณีแสง
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวิภาลักษณ์  พุทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวิภาวนี  ตู้เงิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวิรมณ  วงค์จันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงวิริยาภรณ์  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวิศรุต    แคล้วจันทึก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวิสสุตา    ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศตชนกพร  แก้วลา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงศศิตา  เตโช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงศศิธร    สร้อยผาบ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศศิธรณ์  พิกุลเเก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงศศินันท์  คำประชม
ม.3
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงศศิวิมน    กุนเสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายศักดิพัฒน์  ขวัญกิจฤทธิกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ศรศิลป์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงศิรดา    นามมะณี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงศิรภัสสร  กิติอาษา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดบุญมา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงศิริวรรณ  พลทัยสงค์
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายศิริวัฒน์  เสนะบุตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศิวะพร  ทองปฐมวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายศิวะพล  สัจจทองดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศิวาพร    คุณความดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศุภกิจ  สุกทน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศุภชัย  ไชยนา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายสมเกียรติ  รัตนสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายสมศักดิ์  สมเทศน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสรสิช  แก้วโกมินทวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 7 ห้อง 737 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสรารัญ  โยคิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสโรชา  จันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายสาริน    ทวีกิจถาวร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสิทธิชัย  แสงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายสิทธิพร    โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายสิปปวิชญ์  ธรรมวิเศษ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายสิรภัทร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริยา    ประทุม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสิริยากร  กุนเสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสุจีรา  อัคฮาด
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุชาดา    บูรณะสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุปรียา  สิงห์พริ้ง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุมิตตา  บัวแพง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสุรวิศ  นิลเกตุ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายอนาวิล    แก้วดอนรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอนิดา  ธรรมกุ
ม.2
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายอนุชา  ส่องใส
ม.1
โรงเรียนฝางพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอนุชา    เดชสุทธิ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอนุเทพ  ศูนย์คำ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอนุภัทร  บุญญาพัฒนาพงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอพิชญา  สร้อยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอภิชญา  สุดแสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอภิญญา  ไสยวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอรกานต์  พึ่งโสภา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอรณิช  คำเหลือง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอรณิชา    ขาวขำ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอรธิดา  นันท์พรสิริพงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอรนภัส    ท้าวพรม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอรรณพ  จิตมาลย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอัจราพร  ชาแสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอัญชิสา  ราชกิจ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายอากร  สุดดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคารภูซันพาง ห้อง 134 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กชายกรธิชา  ชูจิตร
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกัลญาณี  สิงคลีบับภา
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะพิมพ์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วันทอง
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงจีระนันท์  อักษรกลาง
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงเจษฎากร  รักพินิจ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชญาดา  วงษ์ประชา
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายชนะชาย  รัตนะภักดี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชลพินท์  เรืองประทีป
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ทุม
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายชาญชัย  อำภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายชูศักดิ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงฐิติภรณ์  กองศรี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แวงตา
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณัชชา  อาจแก้ว
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายณัฏฐนิช  คำผาง
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุตรดีวงษ์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณัฐชมน  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณัฐณิชา  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณัฐพงษ์  พิมพ์ชัยงาม
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณัฐพล  พรมมา
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงณัฐริกา  อาจคำภา
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบุตดี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายทศธรรม  จอดนอก
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกลนอก
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงทิตยา  สุริยันต์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงทินธิรา  พานคำ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงทิพย์พาภรณ์  ชาวอบทม
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงเทพธิดา  ชาวดอน
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธนโชติ  เชื้อสุข
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธนวัฒน์  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธนาวุฒิ  บุญชม
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสี
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธีรดล  พลผา
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคารภูซันพาง ห้อง 135 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กชายธีรวัฒน์  เทพราชา
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธีรวัฒน์  มีมาดี
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายนครินทร์  แก้วเกิดมี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายนัฐวุฒิ  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายนิติพันธ์  จันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายนิมิตร  ทาสี
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ช่วยค้ำชู
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงประภัสสร  ลำงาม
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงประภาดา  วงศ์แสน
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  พิบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปานตะวัน  อาคม
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพรชัย  ทะนะมาตร
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพลบุตร  สาสุข
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพลอยกมล  ชูหิรัญ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพัชนี  ยุ้ยที
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแสงส่ง
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิกุลทอง  เสาวมาลย์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพีรกานต์  เม้าพิมพา
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาดี
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงแพรวา  ชูหิรัญ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงภัสทลักษณ์  คำจันโท
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงภัทรพล  ชาญด้วยกิจ
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงภิญญารัตน์  รอดสว่าง
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุทธิโชติ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงโยษิตา  เมตสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงรัตนา  เสร็จนาง
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงรัตนากร  นากนาม
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงวนัสนันท์  สร้อยชี
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงวรรณพร  หาศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายวิทยา  โยธาคุณ
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวิยะดา  โพธิ์ดี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศรนรินทร์  ยอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงศรีณย์พร  เทพรักษ์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายสงกรานต์  เกษหอม
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสนันท์ธรณ์  อมฤกษ์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคารภูซันพาง ห้อง 136 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กชายสมพร  อดทน
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสิรินทรา  โพชสาลี
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสิริรัตน์  สโมสร
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์พุฒิ
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสุชาดา  วัสสะนัน
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุณีรัตน์  บุตรด้วง
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุพรรษา  ลำงาม
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายสุมิตร  หลาบหยองสี
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายสุรพงษ์  สุทธิรอด
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสุเวช  ศาลาสุตา
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตุธรรม
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงหยกฟ้า  อำคาแก้ว
ม.3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอชิตะ  สีหไตร
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอดิศร  ขำชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอนิชสา  ชานัย
ม.3
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอริยา  แสนรินทร์
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอัญชลี  พรมดี
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอาทิตย์  บุญพามา
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอารียา  บุญยะมิตร
ม.2
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอารียา  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 412 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ด้วงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงวิเศษ
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
นางสาวกฤติกา  แก้วอาษา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์เหม
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกฤษฎ์  นาคเสน
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกัญชพร  ริมมาลย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
นางสาวกันต์ฤทัย  ศรีธร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกัลยากร  เพ็งจันทร์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
นางสาวกัลยาพร  สุขแจ่ม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกาวินรัตน์  งามดี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกิตติยา  ธิวาศรี
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
นายกิตติศักดิ์  แพงงา
ม.3
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีประสงค์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกุลธิดา  คำแหล่
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นางสาวกุลธิดา  นอบน้อม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกุลวดี  สายกระสุน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวเกตกนก  โพธิ์เกต
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายโกสิต  บุญบรรลุ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงคำโมง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
นายคติ  ลัมนา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจิตติภัทร  คำสา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงจิตสุภา  อุละภูมิ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นางสาวจินดารัตน์  คุรุปัญญา
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงจิรสุดา  คลังแสง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงจิระนันท์  เทพา
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นางสาวจีระนัฐ  คงชุม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงจุฬารัตน์  แก้วโท
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชลดา  ภาโนมัย
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์วิจิตร
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชลธิชา  แสนสอน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
นายชัยมงคล  จันทะวิชัย
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชาลิสา  มาคล้าย
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
นายไชยวัฒน์  เสนาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงซาร่า  คอตแดนติ
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 413 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
นางสาวฐิติกัลยา  นาหมื่น
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณริยดา  สุรารักษษ์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัชฐิณี  โสดารัตน์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐกมล  โคมทอง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฐกานต์  อุทุมพิรัตน์
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฐชนน  วอนอก
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ขาว
ม.3
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
นายณัฐวุฒิ  หว่านเกิด
ม.3
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณิชชา  วราพิชาพัฒ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
นางสาวตฤณมาศ  อุ่นจิต
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
นายเตชทัต  ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สวัสดิ์เมือง
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
นางสาวทิพาวรรณ  ศรีกันยา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นายธนวัตร  ศิริพรม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงธนันธร  หมั่นคง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายธนากร  กองเสนา
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายธนากร  สอนสำโรง
ม.2
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายธนากร  สุทธิประภา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถามูลแสน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธัญพิชชา  เวียงอินทร์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พัฒน์ปภพชัย
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทนงยิ่ง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธัณฒิกา  อาละพล
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธาริกา  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธีรพงษ์  คำวัง
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
นายนครา  สุวรรณรอด
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนภสร  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายนราธิป  ชมเสียง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
นางสาวนลินทิพย์  ศรีธรรมา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
นางสาวนันทวรรณ  ใหมน้อย
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
นายนันทวัฒน์  สาริกา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นางสาวน้ำผึ้ง  มากเมือง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
นางสาวนิตยา  พันนกแต้
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
นางสาวนิตยา  เลือดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 414 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
นายนิติศาสตร์  รัตนวงษ์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
นางสาวนิศาชล  เนื่องชมภู
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายเนวิน  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายบริพัฒน์  ศรีมังคละ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
นางสาวบริมาส  หลานวงษ์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายบัญชาชัย  พรหมเมตตา
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นายบัณฑิตย์  ภูวนา
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงปณดา  วิถมปัด
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
นางสาวปนัดดา  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
นายประภากร  สุภักดี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงปริยดา  โบสถ์ดอน
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แพ่งพิสาร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นางสาวปลื้มจิตร  พันคำ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นางสาวปวัณรัตน์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นางสาวปาริชาติ  ใจหาญ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นางสาวปิยวรรณ  พิมนิวาส
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
นางสาวปิยาภรณ์  นาอุดม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายปุณณวิช  สุรารักษ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นายพงศกร  คุณโน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นางสาวพรชิตา  สงกาสี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพรทิพา  งอกทรัพย์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพรธีรา  พ่วงนาง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นางสาวพรนิภา  พินทา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพรรณผกา  พึ่งกลาง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพรรณษา  ปักขะพล
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นางสาวพรรณิภา  พิมพรภิรมย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงพัชรินทร์  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นางสาวพัชรินทร์  เเปดทิพย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
นางสาวพัชรียา  สมสีหา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
นางสาวพิกุลแก้ว  หมื่นระบน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพิชญา  นาใจนึก
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายพิชเยนต์  พูดเพราะ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พุทธา
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
นางสาวพิมพ์ลภัส  รัชโน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 415 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
นายพุฒินันท์  ยกเทพ
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงพุทธรักษา  กุมมาร
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภคพล  เพชรศิริธำรง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
นายภวัต  อ่ำนาเพียง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายภัทรนันท์  เทียมโยหา
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงภัทรพร  ภารตุ้มเหลา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงภัทรวดี  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงภาวิตา  อินเทพมงคล
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงมัณฑนา  สุวรรณเวียง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาวมัลลิกา  ภูกองแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงมีนา  อุเหล่า
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงมุชิตา  คงทัน
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายยุทธพิชัย  ทองเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
นางสาวยุพาภรณ์  คุณโน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายรัฐศาสตร์  สมเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
นางสาวรัตนาพร  สีหาคำ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงลลิตา  เทพสุริย์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงวนัชพร  พันธ์ุพรหม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
นางสาววนาลักษณ์  เสนาดี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นางสาววรนุช  ศรีประใหม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงวรัชยา  ศรีเชียงสา
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นางสาววรัญญา  สีเมือง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายวราเทพ  คำศรี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายวสุธร  ราชวงษ์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวังวิรุฬห์  ดีพลงาม
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายวัชรเกียรติ  วงศ์ภูมิเมือง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวันวิสาข์  เฟื่องรัสมี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายวาคิมห์  ประสงค์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายวิชยุตม์  เทพอุดร
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวิมลวรรณ  บุญญบุตร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
นางสาววิลาสินี  อังกาบ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นายวีระพล  สิงห์กุแหก
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศรวณีย์  เสนีโสด
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  หล้ามะโฮง
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
นางสาวศรัทธิยา  พินันท์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 416 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงศศิธร  นามราช
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
นายศักดา  วาริคิด
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
นายศิกษก  ศรีวรษา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศิรภัสสร  พลที
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศิรามาส  จันปุ่ม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงศิรารักษ์  สีหานาม
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายศิริโชค  ศิริวิชา
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงศิรินันท์  จันศรีชา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงศิริยากร  เยาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงศุภจิรา  พิสัยกุล
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายศุภชัย  ชนะมูล
ม.3
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายศุภเดช  จำนงพันธ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศุภธิดา  สุกาวงศ์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายศุภวิชญ์  วาระอาลัย
ม.2
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนจำลา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสกุลรัตน์  สัพโส
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายสรศักดิ์  ทะวรสันต์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
นายสัญชัย  ชินบุตร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสายธาร  ชุมเสนา
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสาริศา  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสาริศา  โสดาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสิรินทรา  สุวรรณศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุกัญญา  พรมธู
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุกัลยา  ประสียา
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
นายสุดทวีป  เข็มศิริ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุดารัตน์  เปริน
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสุทัตร์  บุตรนนท์
ม.3
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุธีธิดา  เพชรคนชม
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
นางสาวสุภัทรภรณ์  สาคร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุภาวดี  จามิกร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
นางสาวสุฬาวรรณ  ชัยเนตร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เปี้ยศรี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
นางสาวเสาวลักษณ์  สมุดตะโสภา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทร์วงษ์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
นายอติชาติ  จันทะนุย
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง ช 417 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงอทิตยา  ขำน้า
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอนัญญา  บุญชิ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอนัตยา  พิมพา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอนันตญา  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์ชัย
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
นางสาวอนิศรา  อินทร์แสง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายอนุภัทร  ยี่เข่ง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
นายอนุรักษ์  เสาวโค
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
นายอภิเชษฐ์  ชัยกิจ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
นางสาวอภิญญา  คำพิลา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอภิญญา  หลวงธรรมเม
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายอภิวัฒน์  ทนหงษา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
นายอภิสิทธิ์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
นางสาวอมรรัตน์  บุญใส
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นางสาวอรอุมา  จันทร์โนนแซง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอริสา  จิตกุศล
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
นายอัมรินทร์  อินทรักษ์
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอัษฎา  จันมานิต
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
นางสาวอาริยา  พวงสีดา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นางสาวอารียา  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายอารียา  ปัจจัย
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 721 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กหญิงกนกพร  อ่อนสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วก่า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงกนกวรรณ  เศรษฐวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายกรณ์ดนัย  พันธุ์นิยม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายกฤตภาส  สุภาวงค์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายกฤตเมธ  ลำพุทธา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงกวินทรา  ยอดปัญญา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกษิดิศ  จารุจิตร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันขวา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงมาลัย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวิ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงกัณทะรา  นันโท
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงกันยาวี  ทีหอคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คลังทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายกิตติศักดิ์  คึมยะราช
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายกิตติศักดิ์  สืบสิงห์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกิติยา  นาคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงกินนรี  วังสะพันธ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงกุลธิดา  ติดมา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงเกตน์ศิริ  ดอนเงิน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงเกตสุดา  บุดทะสุ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายเกริกประกาย  อินไชยา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณโค
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเสน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงขวัญชนก  อองตัน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงคีฏาณภัสส์  หอมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงจรรยา  ติดมา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงจิณท์นิภา  สิงห์โคก
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร4 ห้อง 722 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กชายจิรภัทร  ประจิมทิศ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงจิรภิญญา  อัดฮาด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงจิรวดี  แสงดาว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายจิรวิทย์  ดีวะลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เกษม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงจิราพร  อัยรา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงจุรีมาศ  สร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมแก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายเจษฎากร  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงฉัตรบงกช  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์  พรรษา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงชญานี  สีวิบุญทร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงชญานี  อัมไพ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงชมพูนุช  เกตุแพง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงชยุดา  อินทิโคตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงชลธิชา  เชียงคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงชลธิชา  โภคาแสงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวรษา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงชลริดา  รัตนสงคราม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงชาริสา  วัลลา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงชิญญานุช  พรรณบดี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงชิดชนก  ระทะนาม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงชุนาพร  จ่าสอน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงญาณิศา  โคตมี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงญานิกา  แพะขุนทด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงญิณฌา  ชาวะหา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงฐิติมาพร  โคบาป
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายณภัทร  โสดา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงณัชชา  ไชยทุม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 723 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กหญิงณัชชา  ณ หนองคาย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงณัฎณิชา  เหมธุวนนท์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงณัฐกมล  วิศรียา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิลา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัฐวิภา  อินไชยา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสวงดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายณัฐิวุฒิ  วิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงณิชา  จั่นทอง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงดณญา  เจริญตา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงดวงพร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงดวงสุรีย์  โนนศรีภักดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายทรงภูมิ  เรืองชานนท์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงทริกทราภรณ์  สงคราม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงทักษพร  กั้วพงษ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายทักษิณ  พรหมสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงทิติญาวรรณ  จันทนาม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายทินวัฒน์  คำหารพล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงทิพยดา  ท่าโทม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงทิพสิริกิตติ์  บุติมุลตรี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายธนกร  ดาหา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงธนกาญจน์  อับไพ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายธนโชติ  ผุยคำภา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธนดล  รันนันท์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงธนพร  แก้วใส
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธนพล  รูปสวย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงธนภัค  พิมพ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายธนภัทร  อุทรักษ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายธนวัฒน์  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายธนัช  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงธนิกานต์  พิทัศน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายธเนศ  ศรีมังคละ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 724 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
779
เด็กหญิงธราพร  รัติยา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายธเรศ  คลังกลาง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงธัญสรณ์  เขียวทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงธัญสุดา  ชุมพร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทาระกะจัด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงธันยาพร  พรหมวงษา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายธันยาวัฒน์  คะสาน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงธาวิณี  คำม่วน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงธิณัฐชา  แซงสีนวล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงธิดาญา  สว่างวงศ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงธิติสุดา  ราโชธร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธีระชัย  ศรีด้วง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงนนทิยา  ศรีนาควง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงนภวรรณ  อนันทสุข
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงนภัสกร  โพธิ์คำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงนภัสรา  สุขทน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุพิมล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงนภัสสร  สีหนาม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงนฤมล  ชุมพร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงนฤมล  อภัยโส
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายนักรบ  สุดาชม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจั่น
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงนันทิกานต์  โอ้อารีย์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงนันทินี  ปิดตังนาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายนาธาน  มัจฉาวานิช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงนิชกานต์  คำพิรัง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงนิฌาฎาร์  ผิวผ่อง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายนิติภูมิ  บานเย็น
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงนิรุชา  สีวันนา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงนุชริน  บรรณบดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 725 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กหญิงบุญยวันต์  ทีหอคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญชู
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปฐมพงษ์  พันธุสันต์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปนิตตรา  สุขรกษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยสุระ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปึวันนา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงประกายดาว  จันเเก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  เชื้อประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงปวีณา  มากเพ็งมี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงปวีณา  วันตา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปาน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายปารเมศ  ยุทธหาญ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชคต
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทร์อ้วน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปิยฉัตร  พาติกบุตร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีลาพัฒ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงปุณณภา  จรรยาธิติการ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายเปยยวัชร  แก้วเคน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายเปรม  กิตติศรีวรพันธ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงเปรมิกา  หาญคำหล้า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงผกายมาศ  สัตนันท์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายพงศกร  ศรีอุดร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพรกระจ่าง  อโคตมี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพรนภา  เดชพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพรนิภา  ขันมูล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพรรณปพร  มิขวาน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพรรณพษา  คำศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพรรษกร  แย้มยวน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร4 ห้อง 726 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กหญิงพลอยแพรวา  นัยนามาศ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพัชรพร  สิงหวะราษฎร์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพัชริญา  นามวงค์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพัชริดา  มะโนราช
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ผิวสว่าง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีประสงค์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพัณณิตา  สิงบุดดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมโสภา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพิชญา  ดาจง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพิพรรธน์  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  พุทธาอามาตย์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทาหนองค้า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพิรญาณ์  ทวีวัน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายพิริยะพงศ์  เพชรศิริ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพุฒิพงษ์  บุดดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายภพธีรา  บ่อคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงภัคจิรา  โดนโยธา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงภัคจิรา  ภูผิวเงิน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายภัทรพล  ราชบุญ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภัทรพล  สาธุชาติ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นกันยา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายภาคภูมิ  พวงมาลี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงภานุมาศ  ปักเคทา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายภูตะวัน  อินทนิล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายมงคล  ขันธรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นางสาวมนฑิตา  ศรีใคร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 727 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กหญิงมานิตา  นันทะถิน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงมาริสา  เคกเกเลเนน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงมาริสา  ดวงขาว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงมุฑิตา  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงเมธาวี  พยัฆศิริ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาวไร่
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายยุทธการ  พรายพรรณ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนศักดา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายรชต  มาพลาย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงรชรินทร์  วงศ์กันยา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายรพีภัทร  สายสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แสนหมื่น
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงรัตติยา  ลีนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงรัตติยากร  อิสริยโกศล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงรัตน์ชยานันท์  ย่อดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงรามิล  สิมมาโคตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงรินลดา  ราชาทุม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงรุจีรัตน์  โนราช
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงลลิตวดี  ไกรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวงวรี  ศรีรัก
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายวณัฐพงศ์  บรรพต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายวรกมล  คุณโชติธำรง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายวรกิจ  สมหวัง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงวรรณภา  หว่านพืช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงวรรวิศา  ชุมชะ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายวรวิทย์  บุตรศรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายวรวุฒิ  ญานประสพ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงวรัชญา  ชาญสินธุ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงวรัญญา  จ่าหล้า
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงวราทิพย์  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงวราพร  สีสมโภชน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงวรินทิพย์  ดอนลุน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงวริศรา  ไชยต้นเทือก
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 728 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงวริศรา  อุ่นจิต
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายวัฒนา  ไกรมณี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงวิชญาดา  ฤๅชา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายวิชณุ  บุตราช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงวิชุดา  ทุทธาอามาตย์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวิทวัต  แก้วคำแสน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงวิศรุตา  อึ้งตระกูล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงวีรพร  กัญญาจิตต์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงศริญญา  อุ้มนางรอง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยพัฒนาวรรณ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงศุภรัตน์  ได้พึ่ง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายศุภวิชญ์  สุกาวงค์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายศุภวิทย์  ปานิเสน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงศุภสุตา  ภาสอาจ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วเทพ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายสกลกร  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายสมยศ  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงสมหทัย  แป้นคุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายสรวิชญ์  ชาภักดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสรวิชญ์  ปานราษฎร์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงสวรินทร์  เหล่ากำเนิด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงสุจิตตา  ศรีจูม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงสุณิสา  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงสุดารัตน์  มากเพ็งมี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขคุ้ม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงสุตาภัทร  คำจำปา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสุธาสินี  มากดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงสุนิสา  พิศาลเศรษฐพงศ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 4 ห้อง 731 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กหญิงสุพรรชญา  ศรีลาวรรณ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ภารมงคล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงสุพรรษา  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงสุพัตรา  ผ่านวงษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงสุพิชฌา  พิมพ์บุญ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยธา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายสุริยา  หัสดา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงสุวรรณวดี  เกตุพันธ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงเสาวณีย์  ฤทธิ์จำรัส
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอคิราภ์  บึงกาญจนา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงอติกานต์  ศรีวรสาร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายอนุพงศ์  แสงเลข
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอภิญญา  มาติยา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอภิญญา  สุขเสริม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงอรจิรา  ทุมสา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอรยา  โหราจันทร์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอรวรรณ  ศักดิ์แสงโสภา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอริศรา  ระวาสศรี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอริสา  แก้วกลมรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอริสา  โขพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงอริสา  บุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทนากาวร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  แสงสุข
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอาภัสรา  ก่อศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอารดา  ชาวเรือหัก
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอาริยา  อำนาจเจริญ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายอิทธิเดช  นาแว่น
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
987
เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีละพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมหิน
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
นายกฤตภัค  นามพิมูล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกรณ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
นางสาวกัญญาณัฐ  นนทะปะ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงกุลธิดา  นารีบุตร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายเกรียงไกร  ราชชมภู
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผึ่งผาย
ม.3
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงครองทรัพย์  สุวรรณเนตร
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
นางสาวจันทิมา  ยาลาสัน
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายจิรกฤต  บุตรดี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงชนกานต์  สาลีกุล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงชนากานต์  ต้อมทอง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
นายชนาธิป  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงชลดา  สุพร
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงชลธิชา  เหลาทอง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายชาญวิทย์  วงค์ศรีชา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรวิชัย
ม.2
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายณัฐนันท์  เทียนแจ่ม
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
นางสาวดวงกมล  พลางค์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายทศทิศ  ทองสลับ
ม.3
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายทัศมา  มานะ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงทิพากร  ทิพย์จันทร์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
นายแท่งทอง  ประกิ่ง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายธนวัฒน์  ปะสะจะ
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงธัญชนก  สีใส
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
นางสาวธันย์ชนก  ศรีสรณ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงธิดารัตน์  กางเดช
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงธิดารัตน์  มลแข็ง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
นางสาวธิติยา  นาลา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายนลธวัช  ถนอมดำรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
นางสาวสุพัตชา  อาจทวีกุล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
นางสาวสุภาวิตา  แก้วสิงหาร
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงโสภาวดี  เจือทอง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1025
เด็กหญิงนลินทิรา  อองโนนยาง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายนวพล  จันทพล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายนันทชิต  สมนา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงนันทวดี  ไกยะวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
นางสาวนันทวัน  พลศรีดา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
นางสาวนิชนันท์  พวกเมืองพล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงนิลระณี  ดิง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงนุฐิตา  อินทิวงศา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
นางสาวบูชิตา  ชาวไร่
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงเบญจา  ประจันตะเสน
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปภาวดี  ศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปิ่นสุดา  ทองสีเหลือง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
นางสาวปิยธิดา  อุทกศิริ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
นางสาวปิยะพร  ปริโยทัย
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
นางสาวเปรมวดี  โสมอินทร์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
นางสาวพรภิมล  ราภูมี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
นางสาวพรรณพษา  พิลา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงพรรณสิริ  คนหาญ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
นางสาวพัชราภรณ์  ตะดวงดี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
นางสาวพิชญ์สินี  วงษา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายพิพัฒน์  เตยสอย
ม.2
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยน้ำเที่ยง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุราโส
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงพิมลพา  ขวัญมา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงพีรนันท์  นันทะโพธิเดช
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
นางสาวเพ็ญพิชชา  ผิวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
นายภัทระพงษ์  ฝาเฟี้ยม
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงภาศิริ  ศรีโยที
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภูมินทร์  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงอภัสรา  พิมพ์สีเมือง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
นางสาวอภิญญา  กะนุสิน
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
นายอมเรนทร์  อุทกศิริ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
นางสาวอรนิภา  อินทร์ลี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 21

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1064
เด็กชายภูวดล  วิชาผง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงมานิดา  วิชาผง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงรนัญดา  นาใจดี
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงรัชฐภรย์  โสดาภักดิ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลุนอุบล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
นางสาววนภรณ์  โนนทิง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายวรเชษฐ์  เชื้อกุล
ม.2
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายวรเชษฐ์  มรมิ่่ง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงวรนุช  สมันกลาง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
นางสาววรรณิศา  หงษ์คำ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
นางสาววราภรณ์  ไขโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวริศรา  เอมสันต์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวริสรา  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวารินทิพย์  มูลมะณี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงวิพาดา  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงวิมลรัตน์  วรรณละภา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวีรภา  สุพร
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงแววตา  หิงชาลี
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงศตพร  ใจแสน
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
นางสาวศรีหัทยา  ยัติสาร
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงศศิกานต์  ลุนอุบล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
นางสาวศศิรินันท์  ศรีนนท์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญฉลอง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงศุกลพักษ์  อัคการ
ม.2
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายสหรัฐ  สมวงษา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายสิทธิพงษ์  สาระมาต
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
นายสิทธิศักดิ์  เทียบหนู
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงล้ำ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
นางสาวสุทธารัตน์  พินธุนิบาตร
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอรวรา  ยะหัวดง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรมา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงอริสา  อุปถัมภานนท์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายอัมรินทร์  อุทกศิริ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์