ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  จุลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชมน  ชูเซ่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สมมุ่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกนกพิชญ์  สระวัง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เชื้อจักร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกมนทรรศน์  สัชญกร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกมลทรัพย์  ทรัพย์มี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลพร  อักษรนำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วหนูนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  เดชาพร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกรกนก  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกรณ์  เลี่ยมแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกรวิชญ์  คงนุ้ย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกรัณฑรัตน์  ไหมนวล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
15
นายกรีฑา  ชนะกาญจน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤต  กอเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
17
นายกฤตพล  เพชร์แก้วณา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤตภาส  แช่มช้าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกฤตยา  วิชัยดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกวินทรา  สุขจิตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกอบกิตติ  หาพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงจำรูญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แมนยี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญสนอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัณฐนภัส  หนูนคง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัลยกร  ประวัติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกีรดา  สมาด
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกีรดิต  บุญกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกีรติกานต์  เสนอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกุลภัสสร์  บุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวข้องเพพิน  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่นฮ้อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
35
นายคมกฤษฎิ์  นาบุญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 513 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคมชาญ  ขุนทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายคุณานนต์  มณีสงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายจอมยุทธ์  พูนช่วย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัณฑิตมหากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจิรญาดา  ข้องจิตร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายจิรภัทร  เขื่อนเพชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจิรวัฒน์  จรา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวฉมชบา  ชนะเกียรติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชญาณี  รุ่งกษัตรา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวชญานิน  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชญานิน  อินทสโร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชนกนันท์  รักกมล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชนัญธิดา  ไหมชุม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชนากานต์  รัตนบุรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชนาธิป  เชาวนการกิจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายชยณัฐ  คงตรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชวนนท์  ดิษฐกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรตันติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชุติทร  ชูประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชุติมณฑ์  พรมกิตติยานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวโชติกา  ศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
61
นายญาณพัฒน์  เพ็งหนู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงญาณิศา  ไกรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งจิตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายฐากร  หมื่นศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงฐิติพร  จุลโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณกมล  ผลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายณัฎฐกรณ์  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวณัฏฐกมล  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวณัฐชนก  นิชานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐชัจจ์  ฉิมรักษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวณัฐชา  อุนจะนำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐญดา  อิ่มด้วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ฮ่าน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณัฐนิช  เชื้อพลพิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
78
นายณัฐพงศ์  ปราชญ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
79
นายณัฐพงศ์  วัฒนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ลักษณะวิลาศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณัฐริฎา  หนูมาก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวณัฐวรา  ทวีปะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวณิชมน  สุวัชรชัยติวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณิชา  ฉันทรัตนาคินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณิชาภัทร  กรรณถาวร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณิชาภา  รัตนกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณิศานันท์  แก้วซัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวดาริญญา  พัชนี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงดิยานา  พันทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายเดชฤทธ์  นฤมิตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
95
นายเดชาธร  เทวะผลิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวตรีสุคนธ์  สุวรรณพราย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเตชินี  หีตช่วย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายถิรนิช  สวัสดิภาพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงทอฝัน  สุนทรากร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวทักษพร  พุ่มทิม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายทัศพงษ์  โปทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวทิพรดา  เบิกบาน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธณาวุฒิ  ประมวลศิลป์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนกฤต  ใจเพียร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายธนกฤต  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 515 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายธนภูมิ  เจริญกุลพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวธนัชชา  โพธิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธนัชชา  รัตนอาภากรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
109
นายธนากร  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวธมิกา  รุ่นิรันดรกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธรรมภัสฑ์  เธียรวุฒิกานต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงธัญชนก  สุขหิ้น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชุมทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงธัญรดา  สองสี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จู่ทิ่น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงธีนิดา  ทรัพยาสาร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธีรวิชญ์  ระวังวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายนคเรศ  กังสุกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงนพธีรา  นิพิธกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนภกชมณฑน์  ทหารไทย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวนภนลิน  ทินนาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงนภัสกร  พิเคราะห์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวนภัสณัฏฐ์  เวชกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนบุรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สามนตราช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวนันท์นภัส  วิเชียร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงนันท์นลิน  มรกต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนันทัชพร  อาจชมภู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวนาถชนก  ขำณรงค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวนิตา  โกมาลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายนิติ  นิพิธกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายนิธิ  นิพิธกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนุชวรา  บุญล่อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวบัวนา  เพ็งสงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงบุญยนุช  เตี้ยชู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายบุญวัฒน์  พงศ์รัตนามาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงบุณยวีร์  บรรลือพืช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเบญญาภา  ทัลวัลลิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 516 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพชรประดับ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่อนทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปพิชญา  บุญญานุพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายปรภาว์พัศ  ผุงประเสริฐยิ่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายปรมัตถ์  ประจง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปวิตรา  ปันฉิม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มาศเมฆ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปองคุณ  จันทร์คง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวปัทพร  เตียสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวปาริฉัตต์  ชุมทิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงปิ่นฤทัย  อนันตนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงปิยะฏา  เดชาภิบาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงปิยาพัชร  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายปีติสรรค์  จีนนุกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายปีใหม่  คงวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงปุณิกา  ทรัพย์แต่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงปูริดา  อารีพล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวเปรมิกา  หนูทิม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายพงวิสิฐ  ดำช่วย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายพงศกร  แก้วบุดดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพงศกร  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพงศพัศ  จรภมรพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวพชรฉัตร  นิลพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพรนภัส  ทองมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายพฤฒ  พรหมฤทธฺิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  เพชรศรีสม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายพศิน  ทองแป้น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายพัชรพล  แก้วเนิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงพัชรพิชชา  เพชรกำเนิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
175
นายพัสกร  ไชยพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 524 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างกลาง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวพิมพ์ชนก  อุตรภาศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวพิรยากร  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายพิศลย์  เปียงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายพีรดนย์  ใจดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
182
นายพุฒิพงศ์  วงศ์วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงเพชรลดา  ธานีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวภทรกร  นิสภวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
189
นายภรภทร  ชูวาลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงภัทชนก  อร่ามเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
191
นายภาคภูมิ  แก้วประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายภานุพงศ์  เฉตาไพย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงภาวิณี  ข้างแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงภาวินันต์  สินไชย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายภูขจร  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
196
นายภูมิ  ณ นรงค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวภูรึ  พัดชู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวมาริสา  เคเอส
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงมินตราลักษณ์  พรหมมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายเมธัส  สาริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายยศพนต์  คูณรักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงรมณลักษม์  มาคีรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
203
นายรักเกียรติ  กาญจนวงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
204
นายรัชชานนท์  ปานมาศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวรัตตัญญู  ถิ่นพระบาท
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงไรวินท์  ศรีไวพจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุรภักดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายวรภัทร  ปานโต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 525 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวรยศ  เลี่ยมแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงวรัทยา  มีทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงวรางคณา  อยู่ด้วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายวริทธิ์ธร  คงหนู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
215
นางสาววรินทร  มากเมือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
216
นายวัฒณาธร  หนูเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
218
นายวิชญะ  วิทยาเศรษฐกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
219
นางสาววิวรรธณี  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
220
นายวิศรุค  รัตนมุกดา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงวุฒิพร  ธีระนันทกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวศกลภัทร  ชยเจตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงศรอนงค์  มหิสรากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายศราวิน  หนูสิงห์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงศรีชนก  ก้งเส้ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวศศิกานต์  นาคสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวศิรประภา  มณีฉาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงศิริพิชญ์  บุญสนิท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายศุภกร  สันทัดการ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เตื้อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายศุภณัฐ  เพชรหนุน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายสรณ์  บัวเกตุ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายสรวิทญ์  บุกก์ลิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงสริตา  พร้อมพัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
238
นายสันติธรรม  ดารากัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสาริศา  ชูโตชนะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวสาลินี  จำปีพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงสิรภัสสร  คะเณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวสิริเสาวภา  คำหาญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงสุชัญญา  อำนักมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงสุพิชญา  นิลเพชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 5 ห้อง 526 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุภาพิศ  ภูสีห์รัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
248
นายสุวิจักขณ์  เชยบัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวเสาวลักษณ์  ขุนณรงค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวหทัยชนก  เกื้อภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
251
นายหยกเพชร  ไพศาล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวอณัฐญา  บุญชะนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
253
นายอติชาต  อุปการสังข์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายอนวัช  เอี่ยมภักดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงอนุตรา  จู้มณฑา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงอมลรัฐ  เดชรักษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวอักษรกานต์  เกื้อมณี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวอักษราภัค  สุประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวอัจจิมาพร  ชาติปัญญากร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงอัญชิสา  คงสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงอัมณีย์  รัตนชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงอัยนาอ์  นุ้ยผอม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงอินทิรา  อิทะสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กหญิงกชนันท์  มีเสียง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงกชวรรณ  หมื่อนผ่อง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เทพขวัญ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภักดี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงกริญญา  นาคช่วย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายกฤติน  เกตุชู
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายกษิดิฎิชม์  โสมนะ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงกัญจนิการ์  มาสงค์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายกันตพัฒน์  รัตนคช
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงกัลยกร  อุ้ยดำ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปิยะพงษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เอียดจุ้ย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายกิตติทัช  ปลอดขลิบ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายกิตติธัช  รอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายกิตติภูมิ  เลิศศิริวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายกุลธร  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกลประกายกิจ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
285
นายคเณศ  แววศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงคุ้มกาล  ฉ้วนกลิ่น
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงจตุกาญจน์  เกื้อเส้ง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงจอมสุดา  เมืองสง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายจักรภัทร  อภัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงจันททร์กนก  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวจารุวรรณ  ช่วยเอียด
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงจิณาภัท  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายเจษฎา  คงสีปาน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชญานิศ  คงพูล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงชญานิศ  ทองขุนดำ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชนนิกานต์  รัตโนภาส
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขเผือก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงชนิสรา  แสนเรือง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงช่อผกา  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมพงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวชาลิสา  หาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายชีชัช  วัฒนยัง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
308
นายซิกศรัณย์  สดิน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงญาณิศา  ชยานุวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงฐณัชญพร  ศรีราชยา
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงฐานิดา  หนูนวล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงฐิติชญา  ธิติจรัสชัย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงฑิตฐิตา  รัตนตรัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณฐดล  ขวัญมิ่ง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายณฐนนท์  กาวชู
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายณฐนนท์  เบื้องบน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณภัทร  คะภะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
319
นายณภัทร  สิริโสภณวรกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
320
นายณภัทร  สุจวิพันธ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณภัทร  อินถิติ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายณัฏฐ์  วิวัฒสวัสดินันท์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายณัฐ  โรจนหัสดิน
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายณัฐชนนท์  พันธ์เศรษฐ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายณัฐดนัย  ชูกูล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีละมุล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวณัฐวรา  พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
331
นายณัฐวิชช์  ชูพงษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐิญา  ชูคง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
นางสาวทรรศน์กมล  เหน็บบัว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนิก  โยมเอียด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์น้อย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงสม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงธัญชนก  หนูไข่
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธิตยา  ขุนเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธีภัทร  ชยานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงธีวรา  เหมือนพรรณราย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
345
นายนพรุจ  นุชิต
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนภสร  ช่่วยเพชร
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนภสร  นุกูลรัตน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนภสร  บุญมณี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนภสร  หนูเอียด
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนภัสกร  สีสอาด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงสา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนรวิชญ์  แก้วศรีบุญ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายนวกร  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวนัทธมน  เรืองวิทยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวนันท์นภัส  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
356
นายนันทิพัฒน์  มานะแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายนานิติ  หอยสกุล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนารีวัฒน์  พุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงเนติยา  ทองแก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
360
นางสาวบริมาศ  สงจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวบุณยนุช  รัตนวงค์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงเบญญทิพย์  จิราชาญวิชย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายปฐมพงศ์  พันธุ์พุทธพงษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปณาลี  พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวปพิชญา  คงมี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายปรมัตถ์  วรานุชิต
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงปวริศา  ทองปันแต
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงปวิตรา  เทพรักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงปวีณ์กร  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายปัณจพล  สุริโย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงปิ่นพนิต  เอียดคง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายปุณณกริช  การพานิช
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายปุณวัตร  วิศาล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงไปรยา  ปราบปัญจะ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายพงค์ภักดิ์  มะโนเรศ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวพรรณวษา  เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพรรษชล  ขวัญศรี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขโชติ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวพลอยพัชร  ทองขาวเผือก
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวพลอยแพรทอง  นาควิโรจน์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายพศิณ  ดิลกธราดล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
385
นายพสธร  ทองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงพัชรพร  บุญชรัตน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกิม
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายพันธ์พฤกษ์  พฤฒิคณี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายพิชญ์วัตร  จงหวัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงพิชญาภา  อักษรพันธ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสริมแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวพิทวรรณ  เทพสง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทองแดง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวพิมพ์นารา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขุนหมาด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพิสิษฐ์  พรรณราย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงภูริชญา  ไชยเดช
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายภูริณัฐ  ขวัญกลับ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวภูวิศา  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงภูษณิษา  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงมณินทร  ทิพย์แก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงมนัสนันท์  อักษรผอม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายมหพล  สมบัติบุญ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายยศกร  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวยอดอนงค์  ฤทธิ์ฉิ้ม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงรักษินา  รักษา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
407
นายราเชนทร์  ธุมา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงรุ่งธิดา  นวลแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายวชิรธร  กิติเศวตจิต
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงวนัสนันท์  สงขาว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงวรกมล  ชอบชื่น
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายวรพงศ์  สมบัติมาก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงวรรณกร  หวังนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
414
นายวรายุส  เยาว์แสง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายวรินทร  นิธิอุดมโชค
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงวริษฐา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงวริษฐา  สิทธิโชคชัย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
418
นายวัชรพงษ์  หอยมณี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
419
นายวัชรพล  มากสง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ชู
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงวาสนา  เกื้อทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายวิชยา  คำเสน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายวิริทธิ์พล  ดวงจันท์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงวิศรุตา  บุตรบุรี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงเวธินี  ชูทอง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงศรัณย์พร  ปานมา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวศศินี  รอดสง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมปาน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายศิริพงค์  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
431
นายศิวัช  ทองป้อง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายศุภณัฐ  กุลฑล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงศุภดา  ศิริมุสิกะ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วแฝก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวศุภสุตา  สามธิ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จิตไชยรักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงสุชาวดี  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงสุชาวดี  ชิงแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงสุนิตา  ขุนจันทร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกื้อพรหม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวสุพิชฌา  กลับคุณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายสุรภาพ  เมืองแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงสุวิชาดา  ประชาชาติ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
447
นางสาวเสมอดาว  มะระ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายหัฏฐกร  ทองขาวเผือก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายอธิป  จิตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  วรรณขาว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายอภิญษฐ์  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายอภิมุข  คามิค
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวอมลวรรณ  ชูเชิด
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
454
นายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงอังค์วรา  สังขสัญญา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวอัญชิสา  คงทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
458
นายเอกพงศ์  ด้วงไข่
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวไอริณ  หนูฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น