ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2219 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  รัตนเวชสิทธิ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  รัศมี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกพร  แซ่ฉั่ว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  คนยงค์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ฆะวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลณัทธ์  ภูศรี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลพรรณ  นิยะมะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกนก  เสาะสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรกนก  เฮ้งเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรภัค  ยอดละมัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกรรณชนก  จันทร์ช่วย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรรวี  มั่งกลิ่น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
16
นายกฤตณัฐ  มีประมูล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤตพร  โรจน์สงคราม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤติน  หอมศักดิ์มงคล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วพิจิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษณ์ธรณ์  ธิติวิทยพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกวี  ถาวรคีรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกษมา  เหล็งหวาน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบญวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  ท่าน้ำตื้น
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
29
นางสาวกันต์กมล  สุริยทันต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ริมธีระกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวกัลยลักษณ์  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมณี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัลยากร  สายยืนยง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2221 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  บุญเขียนขำ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อังศุธีรกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกานตรัตน์  กมลรัตนโยธิน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
41
นายกิตติธร  จันทร์สถิตานนท์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงค์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกิตตินันท์  สงพรมทิพย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
44
นายกิตติพงศ์  ใจตรง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกิตติพร  ภววทัญญู
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิตติพศ  มีรอด
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกีรติ  กระแสโท
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวกุลธิดา  เล็กยินดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกุลรัตน์  ใจยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงเกณิกา  มีณรงค์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงเกวลิน  อ่ำเย็น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงเกวลินทร์  ทับศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงเกวีณา  บุบผาชาติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวเกศมณี  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงเกศรินทร์  สงวนวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงขณิฌญา  สนบ้านเกาะ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงขนิษฐา  สันติไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงขวัญชนก  คำวัง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงขวัญฤดี  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายเขตต์คิรินทร์  พลอยแสงสาย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงเขมมรี  สุขธรณ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงเขมิกา  เพ็ชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจารุชา  เจนกิจณรงค์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ไหล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจิดาพา  รุ่งแสง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวจิตรดา  ใบยา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจินตนา  กษิตินทร์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจิรนันท์  เอี๊ยวสิทธางกูร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
73
นายจิรพัฒน์  เกียรติสกุลทอง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจิรัชญา  เงินนิ่ม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจิรัสย์  ทางเรือ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจิราพร  รัชนานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิราพร  สำราญจิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจิราพัชร  แจ่มจำรัส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิรายุ  ใจยงยืน
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงจีระนันท์  วัดเอกดีรื่น
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
88
นายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายเจษฎากร  วชิรัคคเมธี
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวชญาดา  ตรีเพชร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวชญาดา  ทวีศรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชญานิน  บวรวุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวชญานุตม์  โฉมห่วง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนกนันท์  สระพังทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชนกนาถ  ไทรชมภู
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชนพัทร  ธีระชาติ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชนสรณ์  ทองดอนใหม่
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนัญญา  สระทองทา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิการิยกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิกานต์  โตทัพ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวชนินทร  คณานับ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชมพูนุช  มีอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชมพู่  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายชยานนท์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชลญา  ก๋ำนารายณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนวลขำ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชัญญา  ธัญญาวัฒนา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐิ์  ธนสินรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชิสานุช  กองประชุม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชุติกาจน์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนาผล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ก๊วย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชุติมา  บุญลือพันธ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชุติรัตน์  เที่ยงแท้
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงญนันทนิยา  ห้วยหงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงญัฐริสา  นักสิทธานนท์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงญามีน  พลโยธา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงฐานิตา  ขันติ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงฐาปนี  ทัพชัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงฑิตยา  ปุยะโท
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณญาดา  โขวุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณภัทร  พัฒนบุรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณริสรา  ประทวน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พนาวุฒิกร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฐกมล  กิมเกถนอม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงคำ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสรวล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวณัฐชยา  กุนทะมุณี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัฐชยา  คงสันติถิรชัย
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวณัฐชยา  ศิริพิรุณ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มเพชร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวณัฐณภัทร  รอดดอนไพร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจฝัน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพยทยารัตน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมูลทาติ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐธนาจักรกฤช  อุ่นริ้วทิพย์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณัฐธีร์  รุจิพงษ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐนพิน  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณัฐพงษ์  ผู้เลื่องลือ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัฐพร  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐภัค  คุ้มเผ่า
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐวัณธ์  ลิ้มบริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณัฐวัตร  ใช้ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐสุดา  พิสิฐกานต์กุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณิชนันท์  จ้อยร่อย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณิชนันท์  อัชฌานันท์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณิชารีย์  แววสีงาม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายดลทัต  นวพันธ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงดวงกมล  พรหมมิ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงดวงกมล  อินทรศร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงดาวฐิตา  พาณิชย์นิธิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงต้นข้าว  เนตรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายตระกูล  ทองแพง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวตรีญากร  บุณยเลขา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายเตชนิธิ  หิรัญคงไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายทศพร  วิเศษศรีสมบุญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงทักษพร  ฮวดหนองโพธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงทิพวัลย์  แก้วลวดลาย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงทิราภรณ์  เข้มแข็ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายเทพพิทักษ์  พระแท่น
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเทียนฉาย  มโนเกตุ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธนกร  รอดสกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
209
นายธนกฤต  นิ่มระหงษ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายธนดล  ปิ่ณฑศิริ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธนปา  สุขจิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธนพันธ์  ทรัพย์สุขดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธนภัทธ์  สรรพกิจวณิชย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธนวรรณ  ไตรพรหม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวธนษร  เหลืองพุ่มพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงธนัตดา  ไทรเล็กทิม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายธนาวัฒน์  ภมรพล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนินท์รัฐ  ปุญเศรษฐกาญจน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวธนิษฐา  คงแจ่ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญวาด
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธเนศ  วรกิจวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวธมนณัฐ  กมลหรรษา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุดดี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธรณินทร์  บุญล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธวัลยา  พรหมดาว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวธวัลรัตน์  ช้อยเครือ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงธัชพรรณ  หอมทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
233
นายธัญชนก  วัตถาภรณ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธัญญชล  แฟนพิมาย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธัญญเรศ  นวลฉวี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มเจริญพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ช้างโก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธันทิวา  ทวิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธันยพร  ลิปิกรลือชา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธันวดี  สายสกุลศรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธาดาพงศ์  เมฆสั้น
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็กจำลอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธิดีรัฏฐ์  โฆษิตชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวธิตินันท์  ทนันไชย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนฏกร  จงจำเริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายนธกรณ์  สิทธิบุ่น
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวนพวรรณ  ผางดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวนภษร  คุ้มคร้าม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวนภัสกร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนภัสสร  บุญกุศล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวนภาพร  พลายบัว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนภาเพชร  มีครองธรรม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายนรมนธ์  รอดสนใจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนราวดี  อนุรักษ์สกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวนฤมล  ตรีแดงน้อย
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนลิณี  เสาร์เฉลิม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวนัชชา  สูญสิ้นภัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนัชชา  โสภา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนัชชารีย์  สินธุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนัฐนรี  เล่าอุย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนันทญา  ปักสิน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีโปดก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงนันทิตา  ใจสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงนันวดี  จะนุรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองดอนเกือง
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงบุญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ห้วยหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เพิ่มหรรษา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนิตยา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายนิธิโชติ  ไชยเทพ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุขผล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนิภาวรรณ  คล้ายสุบรรณ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนุชนาฏ  ยงคำ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงเนตรยา  เที่ยงน่วม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงบุญญฎา  สมสมัย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงบุญนิสา  ด้วงเอียด
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงบุญรักษา  อชิโนบุญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวบุตรน้ำเพชร  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงบุษยมาส  แผลงปาน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์กัณหา
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเบญจมาศ  เข็มน้อย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญสม
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญจพงษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงเบญจา  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฉ่ำปรีชา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปฏิพล  ภิรมย์อยู่
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวปฏิมา  กฤษณนนท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวปฐมา  อัครถิรกวิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  เพ็งแสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปณัฐศิตา  ตรีเดชา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปณิชา  คำนาค
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวปณิตา  มียอด
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวปทิตตา  จันทศร
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปพิชญา  คุณธรรมดี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2315 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปภัสสร  มลคล้ำ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวปภาดา  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปภาวดี  ถิ่นมาบแค
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงประไพพร  วัชนุภาพร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงประภาสิริ  บุญพระ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปรารถนา  พุทธเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปริญญา  วิเชียรฉาย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปริยาภัทร  พวงสร้อย
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปรีติรัก  สวนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชโย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปัณณพร  สระทองโอน
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปัณณ์  เทียนแพร่นิมิตร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงปัทวิกา  รูปโคม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงปานวดี  นกทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
340
นายปารณัท  จันทร์ตรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปาริฉัตร  แจ้งจิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงปาริชาด  ใจหาญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปาลิตา  เอนก
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวปิ่นมณี  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปิยธิดา  รองวัง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงปิยภรณ์  อรรคเศรษฐัง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงปิยมาตร  ปรีดาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปิยวรรณ  ค้าเจริญดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2316 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปุญญพัฒน์  โยมพยอม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวปุณชิตา  ขำฟัก
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปุณิกา  ราวียา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงปุยฝ้าย  วุยชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวเปมิพิม์ภา  ภานิธิไกรรัชตกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงแป้งฝุ่น  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
359
นายผจงศักดิ์  บุญสร้าง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายพงศกร  ทรัพย์ประเทือง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพงศ์สุภา  เหลืองรุ่งทรัพย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพนิดา  สมดวงศรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพนิตนันท์  ปริ่มปาน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวพรทิพย์  สระกอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงเกลา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพรพรรณ  กิจประสงค์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพรพรรณ  เหลืองยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวพรพรหม  มณีกรรณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพรไพลิน  เอี่ยมนิ่ม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพรรณธิดา  ทาสอน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีสุขเอม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพรรัมภา  วัชนุภาพร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพรสวรรค์  จิรวัฒนกร
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวพรสุดา  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพัชรณัฐ  บิดาโส
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพัชรภา  สุขาบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงพัชราพา  แช่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวพัฒนพร  ตรีโชติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2317 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาวพัทธ์ธีรา  น้ำจั่น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพาณิภัค  เย็นทวีวิจิตร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงพาฝัน  ภู่พูลเพียร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพิชชาพร  สุพล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงพิชชาภา  สุพล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมณา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพิชญะ  อันชะนะ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวพิมพ์ชนก  ยอดมิ่ง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาลี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงพิมพ์ณชา  ธัญวัฒน์อภิโชติ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพิมพ์นิภาฐ์  เลิศอุดมเดช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ประเสริฐท่าไม้
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สืบสมาน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลิ่นบัว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงพีรญา  ชูวงศ์วาน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
410
นายพีรณัฐ  เกตุมณี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายพีรดนย์  เธีนรพงศ์เกษม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวพีรดา  พุทธา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายพีรพัฒน์  โกฏิรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวพีรยา  ประภามณฑล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายพุฒินาท  เคลือบเต็ง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเลิศฟ้า
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงแพรพลอย  สนามพล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงแพรวา  แพงเวียง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2318 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงแพรวา  มีทรัพย์มั่น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงฟ้าใส  อติธนานันท์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงภคพร  ปั้นเพชร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงภคมน  กาญจนวุฒิเดช
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงภณวรรณ  สุขสงวน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงภัคจิรา  ค้าผลดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  แช่มเจริญพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงภัณฑิรา  ดวงตานน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงสุดรัก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงภัทรนันท์  กิตติอังกูรพร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงภัทรพร  แดงพยนต์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุษา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงภัทรวดี  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงภัทรา  ฤกษ์พิไชย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มเอิบรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวภัสสรณัฐ  แย้มพวง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงภาณุมาส  สายอุบล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
447
นายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภาพนภัส  จิตประไพ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
449
นายภาสพงศ์  สาใจ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภาสินี  จาตุรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงภิญญพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีถาวร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงภิราวัลย์  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวภูรินี  รัชฎาจิระพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงภูริษา  ปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงภูษณิศา  เงินนวม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงมณฑกานต์  ประไพรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงมณฑิรา  ไทรรอดศรี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงมณษิตา  ไชยศร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงมณีรัตน์  อ้นลำบอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงมนทกานต์  มังกรแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงมนสิชา  วิเศษ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุธรรม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงมนัสวี  ตันสงวน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงมยุรี  วรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงมานิตา  จุฬารัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงมายาวี  บุญทับ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงมาริษา  นิยมญาติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงมาริสา  ส้มเอม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงเมธ์วดี  มีขันทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวเมธาทิพย์  พระวุธ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงยลรวี  นุชสายทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพูลศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงเยาวดี  ปิติปฏิมารัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงโยษิตา  คำเผื่อน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงโยษิตา  เทพสุด
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายรตนภากร  จงสุขไกล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงรพีพรรณ  รัศมีสุขสรร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงรมณ  อมรสมานกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตรา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงรมยเนตร  สวัสดิกิจ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงรมย์รวินท์  สวัสดิกิจ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายรัชชานนท์  มิตรมาก
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายรัชชานนท์  หนูรักษา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงรัชนีย์  เริงนคร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงรัตติยา  โพธิ์อุบล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงริณภัทร  ฐินปุตโต
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เปรมปรีดา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวรุ่งนภาวรรณ  กือเย็น
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงรุจิรดา  ดีพรม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงลลนา  เสลานนท์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงลลิดา  แย้มสรวล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงลลิตภัทร  ขำมั่น
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงลลิตา  ลาภบุญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงละอองทิพย์  เกษมสุขเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงลักษมณ  ขุนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
512
นางสาวลักษิกา  ประกายแสงสุริยะ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงวงค์วิสา  แก้วสำอาง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวณิดา  แสงผา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
516
นางสาววนิดา  ทองเทศ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์สังฮะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวรปรัชญ์  พิพัฒพลกาย
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงวรรณธร  ดอนปานไพร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงวรรณนิศา  ขาวชม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงวรรณภรณ์  ไพรสงบ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงวรรนิษา  ฟักทับ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงวรัญญา  พวงนิลน้อย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงวรัญญา  สามศรีทอง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงวรัญญา  แสงแจ้ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
531
นางสาววรันธร  วุฒิโชคมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
532
นางสาววริณญา  เพชรสุข
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายวริน  กาญจนานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงวรินญา  พุ่มพวงทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
536
นางสาววริศรา  นาคลมัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
537
นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงวริศรา  อู๋สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงวริษฐา  มลคล้ำ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงวัชรภัสร์  เกษม
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงวัชราภา  ริ้วทองชุ่ม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
543
นางสาววันเพ็ญ  สระทองโน
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มมั่น
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงวัลลภา  มูลโมกข์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงวัลลภา  แสงยิ่ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายวายุ  ลิ้มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงวิดาภรณ์  เทห์ชำนิ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงวินิจฉัย  วงฉยา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงวิพาดา  สมศรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
556
นางสาววิลาวรรณ  สามบุญศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายวิศรุต  กริ่มวิรัตน์กุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายวิศรุต  ศุภษร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงวีรวรรณ  กัลยา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาววีรวรรณ  ฝ่ายดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงวีร์สุดา  นาคเส็ง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงศมาวดี  ศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยทนุนานนท์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวศริยา  สิงห์บารมี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงศรีวรรณ  อรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงศรีอัปสร  รัตฉวี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงศรุตยา  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงศรุตยา  สังข์เสวก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงศศิกานต์  ใจการณ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงศศิภรณ์  สังข์ทองงาม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงศาศวัตรา  กองม่วง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวศิรภัสสร  ธีระวัฒนา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวศิริกาญจน์  เลิศจิระโชติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงศิริมุกดา  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดศิริ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายศิวกร  บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายศุภกร  ปรางค์ธวัช
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงศุภภร  เจียมใจ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงศุภรัตน์  พาณิชย์ชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงศุภรัตน์  แสนสอาด
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายศุภากร  ข้าวหอมดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
นางสาวสไบทิพย์  เพชรโอ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายสรวิทญ์  ทองดอนอ่ำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงสรสวรรค์  -
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงสโรชา  อ่ำทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงสายธาร  ม่วงเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงสายฝน  ศรีวงศ์เดือน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงสาลิณี  โยชน์ด้วง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงสาวิตรี  พรมมืด
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงสิตา  พงศ์พิริยะจิต
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงสิรภัทร  วรณันนัทธพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงสิริกร  จงมีสุข
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงสิริกร  แย้มสรวล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงสิริยุพิน  วงศ์สุทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกยอ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงสิริอนันท์ญา  พัดใจดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวสุกัญญา  หนุนภักดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงสุกานดา  นาคลำภา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจำรัส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงสุชัญญา  บุญณรงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงสุชาดา  คำบาง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงสุชานันท์  อุตมะพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงสุชานาฏ  ตรีอินทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงสุชาวลัญช์  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงสุทธาศิณี  เพชรศิริ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมชนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายสุทิวัส  แก้วดวงเทียน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงสุธาสินี  วิเชียรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายสุธีธนินทร์  พรแจ่มใส
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงสุธีย์พร  ธัญญรัตน์สกุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2410 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงสุธีรา  สุศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงสุธีรา  อยู่ญาติมาก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
631
นางสาวสุนิสา  ดีพรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงสุนิสา  เหล่ายัง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงสุปรียา  พวงกิจจา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงสุปวีณ์  บวรศักดิ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงสุพรรณธิภา  คงจุ้ย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยนต์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงสุพรรษา  ปรีชา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงสุพรรษา  พจนารถ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงสุพัทรา  ลิ้มศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงสุพิชชา  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนศิลป์ชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
642
นางสาวสุพิชญา  ไข้วพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวสุภัทริดา  ผิวขาว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงสุภัสสรา  นิรันดรวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีปวีณวัชร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงสุริชชา  มงคลชาติ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายสุวิจักขณ์  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงสุวิมล  ยิ้มลมัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาญจโนทัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อู่บัวทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงหวันยิหวา  สุขสมใจ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงอณิชา  ครองสามสี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์สง่า
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายอนุชา  สร้อยแสง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงอภิชญา  กิมเม้ง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงอภิชญา  นนทมาตย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวอภิญญา  ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2411 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชายอภินิช  จันทร์ฝาง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงอภิรดา  ครุฑน้อย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สถิตวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายอมรธรรม  ศรีสุภุควงศ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายสาคร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสำปทวน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงอมิตตา  จิวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงอรกัญญา  งามพริ้ง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
673
นางสาวอรปรียา  ก๊วยสินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงอรสา  ทองมุ้ย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงอรสา  เพชรนาค
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงอรสิริวรรณ  อุปะละ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงอรัชญา  ขำสกุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงอริสา  ทองงามดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงอัจจิมา  โพธิ์จินดา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทิฆัมพร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงอัฏฐมี  เสรีรัตนเกียรติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวอัยรินทร์  อินเสือสี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงอาจรีย์  จันทน์วัฒนาผล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวอาภาพัชร์  ยิบรัมย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงอารยา  รอดพลอย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  หลงสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์มีชัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงอำมริสสา  พูลอำไพ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงอินทิรา  กิ่งโสดา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงอิศริญา  กันตะศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงกนกพร  ก้อนชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงษ์เกิด
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทดิลก
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงกมลพัชร  ทำมา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
702
นางสาวกมลวรรณ  บุญสุยา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายกร  พิชัยวานิชสิน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายกษิดิศ  ปรัชญาเกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาระหาญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามชูศรี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวกาญจนารัตน์  พรหมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายกิตติธร  มะโหฬาร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  พลอยสุกใส
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงเกศกนก  พูลโคก
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงจันทวรรณ  ชาวนา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงจิณณภัทร  เคหสว่างวงศ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายจิรเมธ  ชัยวงษ์
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายจิรเมธ  น้าประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
724
นายจิรวัฒน์  พันธุ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรืองเดช
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงจิรัชยา  ยอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงจิราภัค  พูลกำลัง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงจีรารัตน์  ลมไธสง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายเจ้าทรัพย์  พงศ์ทวีไชย
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงชญาดา  อนิสสิต
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีวิลัย
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงชนกกานต์  ทรัพย์วิเชียร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชนัญธิดา  เขาแก้ว
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายชนานันท์  งามอุษาวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงชนิกานต์  สง่าสงเคราะห์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงชนิสรา  ตุนา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงชยาพร  ตั้งต้นตระกูล
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงชลธิชา  อิทธิประเวศน์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงชัญญา  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายชินกฤต  สุนทรวิภาต
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงญภา  วังกรานต์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีเพียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงฐิตวันต์  นุสโต
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเมืองกรุง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงณปภัช  วิพุธบุณยภัท
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยเวช
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงณัฏฐิตา  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายณัฐกฤต  ธูปวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงณัฐชญา  สรรพมงค์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูดเพราะ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงสีทา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงณัฐนิชา  จามิกร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงณัฐภา  เทียนงาม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วไสว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงณัฐสิตา  ลิ้มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลสินเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุชานรี  พรธนานิศกุล
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงดวงกมล  คล้ายสินธุ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงติณณา  พิมวิลัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวทักษพร  ไม้หอม
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
771
นางสาวทักษอร  เป็นสุข
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายทินภัทร์  จิวัฒนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
773
นายไทปัณฑ์  ตัณฑ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงธนภรณ์  จิรสกุลรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงธนาภรณ์  แย้มเกษร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงธนิษฐา  พรวิศณุกูล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีสิงห์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวิฒิธรรม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวนภสร  พลบสุจิตร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงนภัสนันท์  กลับสงวน
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวนลินทิพย์  ท้วมพงษ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายนวัช  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงนะเมติ  กิริวรรณา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
787
นางสาวนันทวรรณ  ขาววิเศษ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีธรรมรัชต์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงนิรัชพร  คำหรรษา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงนิศากร  อยู่นัน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงเนตรน้ำเพชร  เนียมนิล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือขำ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 825 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงบัวชมพู  เพ็งเกร็ด
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปฐมาพร  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวปนัสยากร  พันธ์รัศมี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปวันรัตน์  กลิ่นพวง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงปวิติยา  ศุภวราพงษ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปารณีย์  อรุณเกล้า
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปิยธิดา  นพนอบธนายุ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปุณฑริกา  แป้นทองคำ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงปุณณภา  ทองสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงเปมิกา  อารยวัฒนาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงผลิดา  ยงพิศาลภพ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวพชร  ยังปรางค์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายพชรพรรณ  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
812
นางสาวพณิชา  ประสาทเขตท์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงพรชนัน  สุนพคุณศรี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงพรนภัส  ภู่พวง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายพรหมพิริยะ  อัครเศรษโชติ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
817
นางสาวพลอยชมภู  ชมภูพลอย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ศรีธนพงศา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงพอฝัน  จันทร์ลอย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงพัชชา  สุทธิธารสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวพัฒน์นรี  โพธิ์ไพจิตร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงพัณณิตา  อยู่สนอง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพันทิตา  สัมมาชีวานันท์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กหญิงพิชชาพร  เอียดชูทอง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงพิชชาภัสส์  เชี่ยวสกุลวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพิชชาภา  สมบุญนาค
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพิชญเศรษฐ์  อินทขันตี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไทยศรี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงพิชญาภา  แช่มวงษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงพิชณัชญาดา  ว่องกิจพุลผล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงพิชาพร  ทรัพย์สวนแตง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ท้วมทวยหาญ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองประศรี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองรอด
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีคำฑา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายเพียงพุทธ  เมฆพิพัฒน์พร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจันทร์บาล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงภัคจิรา  มิตรสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงภัทรภร  ชิดปราง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงภัทรภร  สีหะอำไพ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงภัทรศณา  ระโฐาน
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงภัทราพร  ศิลป์ชัย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศาลยาชีวิน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีประทา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงภูศณิษา  แสงวิมล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
850
นางสาวมุกรดา  เสาร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงยลกมล  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
852
นางสาวรตนพร  รัตนธนาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงรัฐนิชา  อยู่สม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
855
นางสาวรัตนมน  เชาวน์ไว
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
856
เด็กหญิงรุจิรัตน์  จรูญศิริ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงลลิดา  จิตรบวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงลลิตภัทร  ช่างเกวียนดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงวชิราธร  ช่างทำดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงวณัฐพร  สิงห์โต
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงวรภร  วงศ์วราศัย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงวรรณกานต์  ชินวงษ์ทัน
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงวรัญญา  ทุมเชียงลำ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงวรันธร  ตั้งสมชัย
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงวรินทร์ยาภัส  ธีระรัตนเวช
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงวรินรำไพ  อายุการ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงวลัยพรรณ  นนท์ภุตธนาธิป
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงวีร์สุดา  ธนูรเวท
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชณ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายศตวรุตย์  ศรีวิไลเจริญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงศศิประภา  เคลื่อนไธสง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงศันสนี  อังศุถวิล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงศุภนิดา  มโนวรรณา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
881
นางสาวศุภาพิชญ์  อ้งพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ทรงงาม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงสโรชา  สมบัติเจริญ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงสลารัตน์  เชยชม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 9

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กหญิงสิตานัน  วิเชียรศรี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงสิปปกร  เทพทอง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงสุขวิมล  สุริรักษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ไล้สุวรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงสุชญา  ไพหก
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสุชานรี  คล้ายสังข์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงสุภัสสรา  ตู้พิจิตร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงสุวพิชญ์  รัฐสถาพรชัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ขำ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอติกานต์  จงประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวอทิตยา  หรินทภัย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายอธิปัญญ์  เทพทอง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอภิชยา  พวงศุภวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอรนันท์  ศรีโปฎก
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
910
นางสาวอัญชิตา  รัตรสาร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
911
นางสาวอัญรัตน์  จันทรัตน์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวอาณัฏฐชา  กรรภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอาภัสรา  ภูฆัง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายเอกอนันต์  เมฒหมอก
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น