ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้อง 655 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพร  วงค์นุกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงจันทกานต์  สาธุการ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ขจายแสง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงฐิตาชญา  ชอบชู
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายฐิตินันท์  ประเดิมชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงณภัทร  เจียรนัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุลา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายธนพล  ตันตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายธนาทิตย์  ประดับไทย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายธีร์กวิน  กาญจนแสนส่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้อง 654 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุศยพงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกรอด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายปธานิน  พิสิฐบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายปวันรัตน์  คชนารถ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงปวีณา  ศิริโต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายพชร  กิตติพงศธรชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายพชร  ดอกพรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
55
นายพลพล  ลิมกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายพิมพ์พิชชา  เรทนู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายพีระ  ประชาธนานุกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายพุฒิพงศ์  อินเหี้ยน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายภีษมะ  องอาจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายภูดิส  พุ่มเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายภูมิกร  เกษมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้อง 653 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายยศภัทร  ชมพูพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายรัชพล  น้อยเอก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงวริศรา  ฐิติพงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงศิริกาญจน์  กาญจนสอาด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายศุภพล  ปัญญาสม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายสิรธีร์  คำพุฒ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายหฤษฎ์  คงคาหลวง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงอนันตญา  ฉายาพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงอภิชญา  พัฒนวงศ์ไทย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงอรัญญา  แพฟืน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้อง 652 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงอินทุอร  ศิริดาวร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้องกาสะลอง1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กหญิงกมลชนก  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ดีคล้าย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกาญจนา  สาสงเคราะห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายกำธร  ดาวทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวกิ่งกาญจน์  เซี่ยงเจว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายกิตติพงศ์  นิสสัยดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายเกษม  ไกรทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายเขมรัฐ  แดงกูล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจันทร์ชนก  นกจันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวเจริญลักษณ์  สังข์เขียว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชยุต  สังขดำรง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวชลมารค  วงษ์แย้มพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชลันธร  การดำริห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
133
นายชาตรี  การดำริห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชินพงศ์  ทองรวย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงญาดา  เหลี่ยมเพ็ง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงฐิติรัตน์มนตรา  โพธิ์นาคเงิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณฐกร  พึ่งโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณนนฐพล  กาญจนกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายณพัฒน์  สุขสม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้องกาสะลอง2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บัวประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ศรีเครือแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณัฐพล  รักการดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณัฐภัทร  ภักดีศุภผล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงดีลดา  เเห่งธานีราเมศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
153
นายดุสิต  ชุนวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงต้นฝน  น้อมแนบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
155
นายทิวัตถ์  ฉ่ำจิตร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนภัทร  พรหมเกิด
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
159
นายธนากร  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายนครินทร์  บรรลือศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงนลินทิพย์  หลิมตระกูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายนันทกร  หอมชื่นใจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมจรรย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงนิรมล  ลือเรื่อง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
166
นายปฏิญญา  ธรรมขันธ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงประภาภัทร  สัตย์ซื่อ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวปรางค์ฉาย  ชื่นตา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงปริชญ์ลดา  พาดำเนิน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
171
นายปวริศ  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายพงศกร  ยิ้มทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายพรพัฒน์  มาศศรี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้องกาสะลอง3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายพรหมมินทร์  กาญจนภวนาถ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายพันธุ์ธัช  ดาบเงิน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงพิชชากร  เจริญยงอยู่
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงพิมพา  สาลี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายพีระณัฏฐ์  ศรีโกศล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายพุฑฒิศักดิ์  จงสถาวร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายภควัต  มีคุณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงภวิศา  เหลืองอำพัน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์น่วม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงมัตติกาล์  งาหอม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายรัชพล  สีลับขวา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงรินรดา  กะฐินทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายวรพรต  ศิริฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวริศรา  วิเลิศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงวิวรรณ  วัชรขจร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายวีรพล  บุญเล็ก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ ห้องกาสะลอง4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มยวง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวสรัลชนา  จงสกุลสวัสดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสวรส  แสงสิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงสิริปัญญา  เทียนมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายสืบวงษ์  พรหมบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองอ้ม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงสุภา  ข้อออ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงสุภาสินี  เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวอนัญญา  ละว้า
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงอังสิญา  อาชวพิสิฐ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงเเพรวา  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น