ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3401 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  เนตรเจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกพร  ศิริมงคล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกนกพล  ภูมิชิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกนกวรรณ  เขียวละออ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกนกวรรณ  ทองดี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกมลชนก  แย้มศักดิ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลชนก  แสงเดียว
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลชนก  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์มณี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรรณิกา  โกสาวัง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกรรณิการ์  ไวว่อง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤตนัย  แว่นระเว
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤตภาส  จันทร์อ่อน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกฤติยา  แก้วผาสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤษณพัฒน์  ขันโท
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤษณา  ศรีทะประกอบ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
18
นายกฤษดา  รักสกุล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกลยา  เกิดมงคล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกลินสุคนธ์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกวนทรา  ศรีพุทโธ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกษิดิ์เดช  มินสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  การดี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จูงสาย
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
29
นางสาวกัลยรัตน์  ไกรศรีบวร
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวกัลยรัตน์  บุญโม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกาญจนา  ทองเสม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกานดา  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกานตรัตน์  วรรธนะพงษ์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
35
นายกิตติชัย  ช่อดอกรัก
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3402 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิติพงษ์  ทองประสงค์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกีรติกา  หาญประโคน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงขวัญกมล  ศรีลม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญข้าว  ดุงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงขวัญชนก  ผลเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงขวัญทิวา  สว่างอารมณ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงเขมจิรา  พันธ์ุเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงคริษฐา  อัครพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงครีตภัทร  ชาติมนตรี
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจรรยพร  ภูฆัง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจรรยพร  รอดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สาระรัตน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงบล
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจิดาภา  สมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจิตตินี  วันมะรักษา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวจิตรภรณ์  จันสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายจิรพงค์  ขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิรวรรณ  พลชู
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายจิรวัชระ  เกษนคร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวจิรัชญา  นาดี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวจิรัชญา  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิราภรณ์  พลูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์บำหรุ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจิราวรรณ  อำไพโชติ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจุฑามาศ  สกัดกลาง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวจุฑามาส  เอมสุ่น
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักสละ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจุธามุณี  เดชสุภา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจุลจิตร  จำจิตต์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3403 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจนจิรา  พราวศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเจนจิรา  โยมา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมมาแก้ว
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชญานิศ  อุดตะคุท
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวชณิดา  เพียรแย้ม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชนัฏตา  ยุทธนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายชนาธิป  แสงภัทรภาคิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงชนิภา  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวชมพูนุช  จงอาษา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นกลิ่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวชมพูนุท  สากระแสร์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชลดา  ด้วงพิมพ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชลลดา  ปรีเปรม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชลาลัย  แหลมกล้า
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายชโลธร  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
86
นายชาญชัย  เปียผึ้ง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายชาญวิทย์  เพชรสุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายชาญวิทย์  อยู่เกษม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชาลิสา  ปราบพาล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชิชนก  บุญมี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชินันพร  บิริบุ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มศิลป์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชุติกาน  พุทธโชติ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชุรินทร์  จิรัฏฐิติกาล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวโชติกา  สีแข็ง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงญาณิกา  เครืออนันต์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงญาณิน  อินปั๋น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงญานิศา  เทียบทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายฐนกร  เยือกเย็น
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงฐานิดา  สุขศิริ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายฐานุวัชร์  เธียรสุขะธิติ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฐิดารัตน์  ซ่อแซม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3404 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวฐิตารีย์  ดวงจรัส
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงฐิติญาพร  นกน้อย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวฐิติมา  เหล็กศิริ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณกัญญา  แก้วอุดทา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณฐิดา  พุ่มสุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวณธิดา  รักภิรมย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายณภัทร  นิลนนท์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณรงค์ชัย  จันตุ่ย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายณรงค์ชัย  น้อยกมล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณัชชา  ศรีงาม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณัฏณิชา  คงชื่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กันเหตุ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวณัฐกานต์  กันภัย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัฐกานต์  หล้าทองคำ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัฐญาดา  กุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวณัฐฐนิต  แดงโชติ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีเหลือ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณมาลัย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัฐพนธ์  พึ่งเกษม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รื่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพงษ์กวิน
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์สอน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนคำเหลือง
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่ำอินทร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายณัฐิวุฒิ  อารีราษฎร์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณิชากานต์  โคกกระชาย
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงดวงกมล  อัตรา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเดชาธร  รักษาชล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเดชาวัต  สีหราช
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงตติยา  สิทธิพล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวเตชิดนี  เหล่าเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3405 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเถลิงรัช  เรืองสุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายทวีชัย  ทรงจิตร์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงทักษิณา  อารี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวทัศน์วรรณ  เนื่องจากพิมพ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงทิพปภา  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเทพฤทธิ์  มุ่งสิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนกฤต  นวลปลอด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนกฤต  สาสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนดล  ช้างอ่ำ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวธนพร  เชื่อมาก
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธนภูมิ  สายหยุด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธนภูมิ  เสมอเหมือน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธนวรรณ  ยะประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนวัฒน์  บูรมิ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวธนัชชา  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธนาธร  คำแดง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธนิษฐา  หล่มสัก
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธมนวรรณ  ราชสาลี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
162
นายธรรมจักร  แสงศิริสายันห์กุล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธรรมนูญ  ดาเลิศ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธรรมรักษ์  ราษีมิน
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธวัชชัย  ทับศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธัญชนก  แนนสินธิ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พรหมอำนวยโชค
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธัญญามาส  สมบูรณ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงธัญธร  ชาวบล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวธารารัตน์  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธิติวุฒิ  เครือวงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3406 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสน
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธีรภัทร์  จินจู
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวนฏพรรษชล  บุญค้ำ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนพคุณ  หอมเนียม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายนพรัตน์  หอมดี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายนพอนันต์  โธมัส จันทรา
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์มี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายนรภัทรณ์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนริศรา  งามรูป
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวนฤพร  ทองพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนฤมล  สีสิงห์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงนวพร  โนนกงกาง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนัชญา  ศรีภัทดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายนันทพงศ์  อินชื่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายนันทภพ  ภู่ประสม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนันทภัทร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนัยนา  ศราวุธ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงบงกชกร  พรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงบัณฐิตา  เกิดภาคี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวบัณฑิตา  บรรดาพิมพ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงบุษกล  วัฒนะพานิช
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงบุษยมาศ  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงปนัดดา  จันทรา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายปภาวิชญ์  แก้วกล่ำ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ช้างวัด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงประกายกานต์  สิงหาร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงประภัสสร  จันทรา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงประภัสสร  ต่างศรี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงประภัสสร  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงประยูรพร  จันทาทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายประเสริฐ  โยธี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายปรัชญา  ทองสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3407 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปรีดาภรณ๋  ทีโส
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวปรียา  วงษ์ตระกูลพัด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สามะศิริ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวปวิชญา  เถลิงกอบลาภ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายปองพล  ดีพา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายปัญญา  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงปัญญารัศมี  ปรางค์ทอง
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวปัณฑิตา  ทุมมณี
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายปัณณทัต  พันธ์แดง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวปัทมาภรณ์  พิมหา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงปาเจรา  ลาดเหลา
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงปานดวงใจ  วงษ์บำหรุ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
229
นายปิติกร  กองทอง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปิยธิดา  ฝายจะโปะ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปิยนันท์  ปิยะศิริศิลป์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปิยวรรณ  สำอาง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปิยะพร  ทันสมัย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงปีย์วรา  ศิริวชิระภาพ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปุณญนุช  เครือวงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวเปรมฤดี  ยะระสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายไผ่  จางวาง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายพงศธร  กัลยานุกูล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
239
นายพงศธร  อำไพโชติ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายพงษ์ภิวัฒน์  บุญพร้อม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพนิดา  จิตภักดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวพรญาณี  วงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นไกล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพรนภา  แจ้งกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3408 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพรนภา  ทรัพย์มั่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงพรนภา  รุ่งศิริ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงพรนภา  สืบศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงพรพิมล  ภู่พงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงพรรณวษา  เธียรธำรง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายพลพจน์  ปราณี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวพัชรพร  ทัพพันธ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพัชรา  นวนหุ่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพัทรธิดา  จุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพัลยมนต์  บรรลือวงศ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ชนะภัย
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวพิชามญชุ์  ดีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพิมพ์นภาภรณ์  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวพิมพ์ลดา  สังข์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพิมพลอย  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สำรวจ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพิยดา  คนสัดทัด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพีรธัช  อักษรศรี
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายพีระพัศ  ปัญญาพวก
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพียลา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีโสภา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รุ่งแจ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวแพรพลอย  จรรัตน์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายภพธรรม  พันธ์ุเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวภัทรวดี  สาธยาย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงภาคิณี  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงภาณุมาศ  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงภาณุมาส  เพลินบุญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายภาณุวัฒน์  วิทยาภูมิ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายภานุวิชญ์  พูลเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงภารดี  กลิ่นพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวภาวิณี  ธุระ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3411 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายภูวิชญ์  ขยันกิจ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายมงคลกร  ชาวเวียง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายมนัสวิน  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายมหบดินทร์  ปั้นคุ่ย
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงมานิตา  ศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  กองทวีผล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีทรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงรวีวรรณ  ผ่องจิตร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายรักไทย  แย้มกลิ่น
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงรัตติกานต์  สีหาตา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงรัตนาวดี  เมตตา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายรุ่งตะวัน  ประดับกุล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงรุ่งนภา  จิตรช่วย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงลักษณวดี  เนตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวลักษมน  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีตะปัญญะ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงลานนา  วงศ์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายวงศกร  กียะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายวชิรวิทย์  ปลื้มบุญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
304
นางสาววธัญญาภรณ์  โศกิตธนาฬศุทธ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวนิดา  เชื้อวงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงวรนิษฐา  อัศวรุ่งนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงวรนุช  หาญจ่า
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
308
นางสาววรพร  รุ่งวัฒนโสภณ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงวรรณพร  ปานแดง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงวรรณวิษา  ประภาวงษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงวรรณษา  กรงทอง
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงวรลักษณ์  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงวรัญญา  เอมสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
314
นายวรัญญู  ทับทิมศรี
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
315
นางสาววริศรา  ฉิมพานิษ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3413 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวโรดม  ต้นวีระ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายวสุธา  นาแสวง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอิ่มสินทวี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บางกุ้ง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
320
นางสาววัชราภรณ์  มิศิลา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงวัลยา  ตันประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
322
นางสาววาสนา  แก้วจันดา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
323
นางสาววาสนา  วันท่กูล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายวิชชากร  ฉิมพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายวิชญ์พล  สอนวิชัย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
327
นายวิฑูรย์  วาปิยะ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ถนอมมิตร
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไผ่เจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงวีรดา  เม้งศิริ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายวีรภัทร  ช่างประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายศราวิน  ไชยจุมพล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงศศิชา  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงศศิธร  แซ่เจี่ย
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงศศิธร  บุญชู
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
336
นางสาวศศิภากร  นิลประพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายศักดิ์พัฒน์  บุตรเนียม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงศิระประภา  เครือจันทร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเผือก
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงศิรินภา  วิลาศสุระสังวาลย์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงศิริพร  ศรีเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวศิลป์ศุภา  โชติเพียร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงศุภสุตา  เวฬวรรณ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวโศภิษฐ์  ชาญเดช
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสกุลชนก  ปลูกสกุล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายสหวุฒิ  หอมจันทร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
347
นายสหัสวรรษ  เนตรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายสิทธิชัย  ทรงแบน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3414 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวันทา
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสิริปรียา  ยศดำรงกุล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมหมาย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรนิล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายสุกฤษฏิ์พงษ์  ภาวศิลป์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงสุกัญญา  ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวสุชัญญา  ฉ่ำเฉลิม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงสุชานันท์  เพียสุด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงสุชานาถ  ต่างแขวง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสุฑามาส  กำเนิดสาม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายสุทธิดา  ป้องกัน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสุธัญญา  สง่างาม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวสุธิมา  กัลยาวงค์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสุนิสา  ดอนทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวสุพรรณี  สาลิวงษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวสุพิชชา  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวสุพิชฌาย์  สนร้อย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสุภัสสร  ดุษดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสุภาพร  ช่างเก็บ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวสุภาภรณ์  หวังคุ้มกลาง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายสุภารัตน์  ดีไทร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวสุภาวรรณ  จอมสง่า
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงสุภาวิณี  เมืองแดง
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงสุภิชชา  ไถ้เงิน
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุมาลี  สิลสร้อย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุรภา  คำตรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายสุรางค์  จันทร์ประดับ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสุรารักษ์  สุดแสง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงสุราสินี  วงพาศกลาง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสุวรรณษา  พรมวงษ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงหัทยา  ก้อนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง3312 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอดิศร  ศรเพชร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายอดิศักดิ์  ใสโม้
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายอติรุจ  แดงรัศมีโสภณ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายอธิป  ประสิทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายอธิป  พันธ์สอาด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงอนรรฆวี  นุตศิริ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายอนุพงศ์  แดงผา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
393
นายอนุรักษ์  คำชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
394
นายอนุสรณ์  อ่อนเกิด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงอภิชญา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายอภิรักษ์  วงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายอภิรักษ์  สีประนาด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงอมรทิพย์  พรมนนท์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงอรปรียา  เครือวงษา
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวอรรถวดี  จิตต์สุภา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงอริณชญา  เสมา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายอริย์ธัช  อุทัยพงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวอริสรา  ท่าหาด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายอลงกรณ์  เคียรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  หงษ์หิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลนคร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงอารีรัตน์  งามวาจา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงอินธุอร  กับเนียม
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายอิศวะ  นวลสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงุสุภัสสร  คมสันทัด
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงกนกพร  ตะเภาพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงกมลพรรณ  สอนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายกฤตนัย  ดวงฤทัย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวกฤติกา  รักตระกูล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยางเยี่ยง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายกฤษฎา  ศรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายกฤษณะ  ยาประสาท
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
421
นายกฤษดา  ตระกูลวีรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายกฤษดา  มาราช
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
423
นายก้องภพ  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญลือ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีผ่อง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงกล่อม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายกันต์ศักดิ์  กลสรร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวกัลยรัตน์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประเสริฐพรม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงกัศยพักตร์  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงกาญจนา  ปั้นเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีบุรี
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายกิติพันธุ์  ชูนุกูลพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวกุลธิดา  ลบแย้ม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงเกษรินทร์  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูเดช
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวขวัญจิรา  ดอนผา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายขวัญชัย  แก้วพิลา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
441
นายคมกริช  แก้ววัน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายจตุพล  มีชัย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายจอมณัฏฐา  อัครณัฎฐ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายจักรภัทร  ศรเพชร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายจักริน  สงวนช้อน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายจักรินทร์  ศรีวอคำ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายจิณณวัตร  บุญเล็ก
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงจิณัฐตา  โภคินอาทร
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กหญิงจิราพัชร  วังเย็น
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายจิรายุ  ภูคำ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงจีรนันท์  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วขาว
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดอนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายชญานนท์  ดอนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายชนะพันธ์  ตะเพียนทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวชลิตา  อ้วนนวน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายชวนากรณ์  วงษ์อุดม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงชาลิณีย์  สละทาน
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงชาลิสา  บุญโต
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงชินกาญจน์  ศรีบุญลือ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายชินวัตร  วังเย็น
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวชุติกาญจน์  นฤทัย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
463
นายไชยวัฒน์  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายณชานนท์  สีแสง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายณธวัช  กันเพรียง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณัฐกานต์  จูรกรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณัฐชา  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายณัฐดนัย  สายปัน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายณัฐนนท์  ทองประ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนลพ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณิชนันท์  วงษ์เสนา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายดุษดี  คำพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงตติยา  ดวงใจ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงตันหยง  แม้นพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
477
นายถนอมศักดิ์  โพธิ์ชู
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
478
นางสาวทิพรัตน์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธนชัย  เจริญศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายธนนันท์  วงษ์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายธนพล  โพธิ์ชู
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายธนพล  มืดขุนทด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
483
นายธนภัทร  พื้นพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กชายธนวัฒน์  ราดสาย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
485
นายธนวัต  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธนากร  ถาวร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธเนศ  เจนลพ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธยาวัฒน์  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
489
นายธวัชชัย  จันคณา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงธัญญ์ฐืตา  วรโชติอนันท์ชัย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสันทัด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวธันย์ชนก  ซังลา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
493
นางสาวธันยธรณ์  พิทักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
494
นายนที  ศรีบุรี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
495
นายนนทวัฒน์  โปราณานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวนนทิยา  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายนพวิชญ์  จันดีดา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
498
นายนภศรัณย์  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงนภัสสร  บุบผา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนรินทร์ธิดา  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายนเรนทร  จุระกรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายนัทธวัฒน์  ไชยคำพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
503
นายนัทพงศ์  มีบัวทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวนันทพร  บัวอ่อน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนันทวรรณ  สุขเฉลิม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนันทิมา  ตะเพียนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงน้ำฝน  พึ่งชุมแสง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงบุญยานุช  คำมณี
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายบุญฤทธิ์  ซำนิ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงบุษกร  พินิจผล
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงบุษบา  จันดีดา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
512
นางสาวเบญญาพร  พระเกตุ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
513
นายปฏิพลเฉลิมชัย  แก้วแสน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายปฏิภัทร  รัตนแพทย์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ตา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายปฏิมากรณ์  กลสรร
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวปภาวี  รักษี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายปรมินทร์  นันทะเเสน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 225 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
นางสาวประกายทิพย์  ชารัมย์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวประภัสสร  ศรีตะปัญญะ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปวีณา  สุขเหมา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปิยะ  บุษดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปิยะพร  แสนบุตร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายปุณญพัฒน์  คลองมีคุณ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
525
นายพงศกร  นำพา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายพงศกร  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพนิดา  รถ่งเรืองพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวพรจันทร์  จรัสวัฒนวิศาล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพรทวี  เอี่ยมแสง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพรพิพัฒณ์  พงษ์เพลิน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวพรพิมล  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพรรณธร  นงค์พรมมา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพรรณิพาพร  บุญผาย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
534
นายพลวัฒน์  ราชจำเริญ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชุน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพานิตดา  จูมพล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ทองมงคล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพิยดา  ลาภเกิด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวพิยดา  วงษ์เสนา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
540
นายพีรพัฒน์  เที่ยงดี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
541
นายเพชรรุ้ง  สินกั่ว
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
542
นางสาวเพ็ญภัสสร  มีชัย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวแพรพรรณ  มีชัย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภคพล  ถาวร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายภัทรพงษ์  สิริกระโทก
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภัทรพล  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวภัทรวดี  นามชารี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภัทราภา  นาลา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายภานุพงศ์  รักพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวภาวิดา  ขณะฤกษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงภาสินี  ปิติคาม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
552
นายมนัสวิน  การดี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงมัชฌิมารัตน์  โยธารักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 226 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
นางสาวเมธาพร  ลาหู่
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
555
นายยงยศ  แซ่โล้
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายยุทธพงษ์  มงคลทอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงเยาวรัศมิ์  วรรณ์ทะวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สักขะกิจ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
559
นายรพีภัทร  จันทรงาม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
560
นายรัชฏพล  พิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงรัตติยากร  วงเหล็ก
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
562
นางสาวรุ่งทิพย์  สุขคุ้ม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองเหนียว
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญลุ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงวนัชพร  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงวนิดา  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
567
นายวรฉัตร  วันนิกุล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายวรชาติ  แหมสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงวรนุช  จันดง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายวรากร  อุตมะชะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงวราภรณ์  มารปริ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายวรินทร  ภาเชียงคุณ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงวัชรี  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายวันเฉลิม  ศรีหนองโคตร
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายวันชัย  สายโท
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงวารีรักษ์  อุบลราช
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงวิชญาดา  พัฒนา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
578
นางสาววีรนุช  อ่อนเชื้อ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายศรราม  บินทะ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายศราวุธ  น้าบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงศวรรยา  เสนาบัว
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงศศินา  บานวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงศศิภา  ไชยศรีหา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมศรี
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงศิริกร  แตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงศุภมาส  ปักสำโรง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
588
นายศุภวัฑฒ์  ใจเอื้อ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 227 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แฉ่งสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงสกุลกัลป์  ศรีโสธร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายสกุลเกียรติ  มาลากุล ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายสถิตย์พงษ์  เอี่ยมแพร์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายสามารถ  บัวลารักษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงสายธาร  กันภัย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวสายธาร  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายสิทธิโชค  สมทรง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงสุกัญญา  โสประโคน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงสุกานดา  บุตรคล้อ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
600
นางสาวสุจิตตรา  ปาจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
602
นางสาวสุชาดา  ผดุงรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
603
นายสุเทพ  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงษ์เสนา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวสุธีรา  ทิพสุข
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงสุพรรณิษา  ภูผาจง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงสุพิชชา  ระวังการ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปิ่นเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงสุภาวดี  ครูสอน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
610
นายสุรศักดิ์  บุญชู
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อินกับจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บินทะ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
613
นายอภิชาติ  พุทธรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงอมรรัศมิ์  วรรณ์ทะวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงอรกมล  เกตุพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
616
นางสาวอรณิชา  กลสรร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอรพรรณ  ภูวิชิต
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอริศรา  ชาติบุรี
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอริษา  สุขแย้ม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงอริสา  ชินพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
621
นายอัครชัย  พะวงจิตร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงอังคณา  การประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอัจฉรา  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 2 ห้อง 228 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  ปลื้มสายแสง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
625
นายอัมรินทร์  ศรีนาค
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
626
นายอัษฎาวุธ  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวอาทิตยา  เทียนเงิน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายอานันท์  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายอานุภาพ  กาญจนดิลก
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
630
นางสาวอารยา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงอารยา  วงษ์อุดม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงอารีรัตน์  ไผ่แดง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงอินทิรา  ทาสี
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวอินทิรา  พิมนิวาส
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เภาเนือง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายเอกชัย  ศรีชุมล่วง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น2 ห้อง 522 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กหญิงกนกอร  เล็กล้อม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกมลชนก  กล่องแก้ว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงกมลชนก  ปัจฉิมบุตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาวกระจาย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงกรกมล  ตั้นเจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายกรดิศ  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายกริช  ขำจิตร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายกฤตเมธ  ศิริโท
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงกฤติยา  กนกวรรณากร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายกฤษกร  เคียนงาม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐศิลป์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายกฤษฎา  ไหมทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงกฤษฏ์ณิชา  มั่นทอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ราชโส
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายกฤษดา  เทียมเสมอ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงกฤษติญา  สุทธิรักษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงกษมา  เปรมปรัชญา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายกษมา  พูนเพิ่มสุขสมบัติ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายกษิติ์เดช  ลอยเลิศ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายกัญจน์  ยินดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงกัญญาดา  ทิมวังกลุ่ม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายกันตภณ  คำวัจนัง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงกัลยกร  แสงประทีป
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันติผลธรรม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงกานต์สิรี  สงเคราะห์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงกิ่งกมล  มีธัญญากร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์ใด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิสุทธิโกศล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สามเตี้ย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงกิรณัฎฐกาญจน์  ขวาคำ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายกีฏ  ชูเกียรติศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงกุลธิดา  ผลสุก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กหญิงกุลปริยา  รัตนพันธุ์ศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงเก็จมณี  จอกเงิน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงขนิษฐา  ท้วมสุนทร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรณีทอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงเขมจิรา  สารลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงเขมิกา  โยธาศิริ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์จันนา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายเขื่อนเพชร  พาดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายคเชนทร์  สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายคณาธิป  บาลโสง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงคิดชนก  คัมภีรกุล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงคุณชาติ  ไพศาล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงจิดาภา  พรหมรักษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายจิรสิน  อำภิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลกระแสร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมชู
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายจิรัฏฐ์ชานน  ชินสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงจิราพร  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วก่า
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายจิราวุฒิ  บุญจูง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงจีรนันท์  ชมศรี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายจีรพล  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมจินดา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภมณี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผลไพร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายจุลจิตร  เหม่นแหลม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บุญยเกียรติ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เสียงสมบัติดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายฉัตรชัย  ธงชัย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงชญากาณฑ์  ถวิลกิจ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายชนะชัย  แสวงนิล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันดา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงชนัญญา  ด้วงศรี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชนัญธิญา  วินัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์โพธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงชนาภัทร  สารการ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงชนาสิน  ปาปะขัง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงชนิศา  นิ่มนวล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายชาตินนท์  ชาญสิกขกร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงชาลินี  ทองขาว
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาติทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงชีวาพร  จันทร์เรือง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงซาร่า  ประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงญาณนันท์  ศิริศักดิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงญาตา  นีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงฐานิศร์  ชูอาวุธ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพาะบุญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทนสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงฐิตินันท์  ไปปลอด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วปัญญา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงฐิติมา  ทองชั้น
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์เกษม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายณพลรักษ์  แสงเงิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงณภัทร  จิตรตรง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายณภัทร  เพ็ชรนิล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงณภัทร  สำเภากิจ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายณภัทรฐนัน  ปลื้มใจ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชมภูพาน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงณรีรัตน์  จันทะ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงณัชชา  พวงพู่
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กหญิงณัชชารีย์  ปริหิรัญยกิตติ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงณัชษามล  คุณา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธารรักประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายณัฏฐชาติ  สุขสม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณัฏฐิตา  นาคฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงณัฐกมล  สุขชม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายณัฐชนน  ทองพราว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายณัฐชนน  สุผล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายณัฐชนนท์  อุดมภ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรียาภัย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปึกขาว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยั่งยืนสุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงณัฐนันท์พร  โชคอภินันท์ธนา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานสัน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงณัฐพร  สหัสถิตย์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงณัฐสุดา  เทศสุข
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายณัฐิวุฒิ  สิงห์โต
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายณาญากร  ละมัยกลาง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงณิชาภัทร  พัดจันทร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงดุจดาว  แผนวิชิด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายตวงวิทย์  พึ่งปาน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายตะวัน  ธนันต์ชัยวลี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายถิรวุฒิ  จันหอม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงทราวดี  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงทฬัฐฌา  สาระกูล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงทิพธิดา  โพธิ์รัง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
777
เด็กหญิงทิพยนารี  สิทธิรส
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงธชวรรณ  ประจงมูล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายธณภณ  ชีชะวา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายธนกร  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายธนกร  มโนรัตน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายธนกฤต  แผ่นทอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายธนดล  ขุนหาญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายธนบดี  นาถวิล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงธนพร  ขวัญสุข
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงธนพร  เพชรดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายธนพล  อิ่มรส
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงธนภรณ์  รักมิตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายธนภัทร  อิสระมงคลการ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายธนภัทร  เอ็งเงิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงธนวรรณ  แดงสี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงธนัชญา  อินทชิต
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงธนัชพร  ทะเดช
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายธนานันต์  ตันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนมอญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงธมลวรรณ  หมื่นราษฎร์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายธัชธรรม  ยุพาพิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายธัญญาลักษณ์  คู่เจริญถาวร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายธัญภัทร  จุลมิตร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายพิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงธันยพร  ช้อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายธำรงค์  ศรีผา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงธิติสรณ์  พุ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายธีธัช  วัฒนรงคุปต์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายธีระศักดิ์  มุสิกดิลก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายธีร์  สารพา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายนพรุจ  ทรงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงนภสกร  ร่มโพธิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
812
เด็กชายนรลักษม์  น้าเจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายนราชัย  แสงศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายนราธร  ฉันทพิริยกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายนราวิชญ์  พรรณธนาวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงนริตตยา  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงนวตมน  ประกอบพรเจริญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงนวรัตน์  สุทธิประภา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงนัญนภัษรน์  ชูโชติธนะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงนันทกานต์  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงนันทนัช  โสดสถิตย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายนันทยศ  มณีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงนันทรัตน์  ธาราเพ็ชรัตน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนาปิยาวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงนันทิชา  ตีระวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงนันทิชา  สมบุญพล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียนศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงนาตาลี  โกศลจิตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงนิตยา  ทศกรณ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงนิศานาถ  ดีเส็ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงเบนิตา  ตรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายปฐพี  บูรณะกิตติ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายปธานิน  งอยจันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายาพงษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงปภาวีร์  โลหกุล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายปรมินทร  คชารักษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายประภพ  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงปลื้มกมล  บุญอ่วม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
847
เด็กชายปวเรศ  เรืองทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายปวีร์  บุญยะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงปัทมพร  แปลงแดง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทองอยู่
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงปาณิสา  ศรีนาค
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงปาริชาติ  ร่มโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายปิติวัฒน์  ปัสสาราช
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายปิยทัศน์  พูลศิลป์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายปุญญพัฒน์  เจรจิตร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายปุณณวิช  หนูน้อย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายพงศกร  จิตตขำ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายพงศภัค  พูลทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายพงศรัณย์  พุฒซ้อน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงพชรภรณ์  ดอกบัว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงพรปวีณ์  อิงคยะกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงพรรษมล  อรทัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพรลภัส  คงคาหลวง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายพริสร  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายพสธร  แย้มบาล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายพักต์ภูมิ  จีรประภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงพัชรกันย์  ธนพงศ์ทวาสิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพัชรมณี  สระทองลี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายพัฒน์พงษ์  วงศ์ถวิลกุล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายพันธกร  พิรกุลวานิช
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายพันธุ์เทพ  ดวงสถาพร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายพันธุ์เลิศ  ดวงสถาพร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพัลลภา  สีเขียว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  ธนพรเศรษฐสิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพิพรรษพร  กุลทัศน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิรเสฐโภคิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
882
เด็กหญิงพิมพ์ชนะ  มาลัยพงษ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ช่วยประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  อรรถสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายพีรภัทร  บุญโทแสง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายพุฒิพงศ์  กึกก้องสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายพุทธิภพ  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายเพรียวพรรษ  เทพพันธุ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงภัณฑิลา  คำแดง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงภัทรพรรณ  อัฑฒพงศ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายภัทรวิน  ฉายาพงษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงกิจ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนภักดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายภาณุพงษ์  ธารเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีแสน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงภานุสรณ์  แหยมศรีใส
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงภาพพิมพ์  คังคายะ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงภาวิณีย์  หงษ์ทัพ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายภูนริศ  ธนภรณ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายภูบดินทร์  ศรีรุ้ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายภูมินทร์  ศิริงาม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายภูมินทร์  เสมี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายภูมิภัทร  ดำเนินศิลป์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายภูมิรพี  แดงดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายภูริทัต  ป่าโสม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ชัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายภูสิทธิ  พึ่งธรรม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงมณีกาญจน์  อโนดาษ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุรกิจ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงมัลลิกา  คุ้นเคย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงมิมินธร  นางงาม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
917
เด็กหญิงยมลภัทร  ยอดแสง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงรมิดา  ชนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายรรรญชน์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชาสะอาด
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงรวีกานต์  เรียงวงษ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงรัญชนา  สูตะบุตร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายรัฐนนท์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายรัฐภูมิ  พึ่มชัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงรัตนวะดี  นิ่มเรือง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงรัตนากร  อุคำพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงรัตนาพร  สีเกี๋ยง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงรัศรินทร์  ศรีสุขกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงรามารัตน์  รักหน้าที่
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายลภัสภณ  แป้นศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงลลิตพรรณ  เงินบำรุง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายวชระวิชญ์  แก้วชิณ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เนื่องจากอวน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายวชิรวิชญ์  วงษ์สายันต์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงวรพรรณ  จารุศิริธรางกูร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงวรมน  ทดคุย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงวรรณษา  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงวรรณิษา  ยะลาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงวรินทร  พันธ์ศรี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงวริษา  อ่อนปาน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายวสุ  ศรีสัตยานุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงวันพรรษา  จิตรหัสต์ชัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายวิชยุตม์  เรืองโรจน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
952
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดีเทียนอินทร์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายวิศรุต  สิริโสภาพร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงศดาภัชรฆ์  ศาตมานนท์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศรายุทธ  คงเอียด
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงศศิธร  ทองชิต
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์พาศกลาง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศศิวิมล  เทพชุมพร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายศักดินันท์  นุชหอม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายศิกวัส  จิตตังดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงศิรประภา  พยอมหอม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายศิรวิชญ์  มาคะวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงศิรินภา  แพรม่วง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายศิริพงษ์  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงศิริเพชร  หิรัญชาติ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายศิริวิวัช  สุขมา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายศิวัช  ศิรอักษร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายศุภกร  เปรมศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงศุภมาศ  เพ็ชร์รุ่ง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงศุภรัตน์  มะเริงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายศุภวิชญ์  วังหิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายศุภวิชญ์  สารพจน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายศุภเสฏฐ์  แสงเงิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงศุภิสรา  กตัญญู
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงสโนไวท์  ศรียา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายสรวิชญ์  พรายงาม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสริตา  มูลผดุง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงสโรชินี  ใจดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายสันติภาพ  ซ้อนจันดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสาคร  พานนิล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสิณพัชร  รุ่นกลุ่ม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายสิรภพ  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
987
เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติธเนศวร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสิริกร  พุมมา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสิริวรรณ  พานิชเกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสิรีธร  ศรีจันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญกิจภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสุชัญญา  รังสิกุล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสุชานุช  จงธรรมจินดา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงสุทธิดา  จงธรรมจินดา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสุธิดา  แพนลา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายสุพตน์  ดิศร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยโชติ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสุพิชญา  รอดเกตุกุล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขลี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสุภาพร  ทองดีเรียน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสุมิตรา  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายสุริยะ  แก่นทองแดง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีเพชร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวเผือก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสุวีรยา  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงเสาวภา  มังสา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงโสภิษตา  โสภา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายหริภูมิ  เมธีจิรัฐติกุล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายหิรัณย์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนุจิต
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายอดิเทพ  รุ่งสว่าง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายอดิเทพ  อินทรา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1022
เด็กชายอภิชนท์  สงเคราะห์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงอภิญญา  จันทราสินธุ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงอภิญญา  พาคีรัตน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงอภิญญา  พิมพิสาร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายอภิรักษ์  ธานีโรจน์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงอรณิชา  ตระกูลเอี่ยมศิริ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงอรณิตา  ศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงอรพิชญ์  โกศลจิตร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายอรรถพล  มนต์กันภัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอรสินี  เหล่าชัย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงอรัญญา  เปลี่ยนทัพ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงอริสรา  พานเงิน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายอัครวินท์  สุขะกาศี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  คำชุ่ม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงอัญจิดา  คำไสว
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอาคิรา  ทองเรือง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงอาจาริณี  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงอาภาพรรณ  โกศลกิตติสาร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงอาภาภัทร  สัมมาเมฆ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายอามีน  อมรึก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอาริษา  ทรงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงอารียา  ลิ้มกุล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายอิงครัต  สุขะกาศี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายอินทัช  พยัคฆ์เรือง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงอิศราภรณ์  สำอางค์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงอิสริยา  อิงอุดมนุกูล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง134 โรงเรียนองครักษ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1052
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงกรวิภา  รัศมี
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายกิตติคุณ  ชนะสาร
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายกิตติธัช  จิตแข็ง
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วพวงษ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงคุณากร  คูณทวี
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงจิรัชญา  อาหมัด
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงจิราพร  ฉายแก้ว
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงจิราพัชร  กองธรรม
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายเจษฏาภรณ์  ขวัญสุข
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายชนกภัทร  แดงนวล
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงชนินาถ  บัวสระ
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงชมพูนุช  หอมวงษ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงณัชชา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ส่งสุข
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงดลยา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงธนพร  งามสุด
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงธัญญาเนตร  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายธิวานนท์  จงจิตต์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายนนทพัทธ์  ม่วงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายนวัฒน์  คงมูล
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงนันทวัน  กังสดาน
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงนีรชา  เอี่ยมประมูล
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายบุญนิมิตร  ปัญญาชีวธร
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงปรายฟ้า  ไล้สอาด
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงพรนัชชา  สุวิชากร
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงพรบงกช  เปียโคก
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงพลอยพรพรรณ  อิ่มพร
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวพา
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โควกุน
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายภาคภูมิ  พระเจริญ
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายภูฤทธิ์  ภูษิตตระการ
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนองครักษ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1087
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศานติยุกต์
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงวาสนา  ใจคง
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงศรันย์พร  เนียมมาก
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายสหกร  บุญชู
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายสหรัฐ  ยุตะ
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงสุนิษา  มิตรสงเคราะห์
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมสินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงสุวรรณณี  กระจ่างแสง
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงอธิตยา  หว่างรักษาวงษ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายอนล  ผลถาวร
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายอภินันทร์  ตั้งไพบูลย์สุข
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
ม.1
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนสระแก้ว
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1101
เด็กหญิงกชมนวรรณ  สมบูรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงกนกนาฎ  แสนหาญ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงกนกพร  ร้อยแก้ว
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายกนกพล  มาคำ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีจุ้ย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงกรกนก  โปร่งฟ้า
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงกฤชภร  เพ็ชรทอน
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายกฤต  กสิผล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงกษมาพร  พงษ์โชติ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หาญสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนคำภา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงกัญณภัทร  วงค์ประเทศ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไกรโคกสูง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เวหน
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายกิตติภัทร  บรรจง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัฐภี
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงเกดษฏา  บุญเรียง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงเกตุวดี  ตันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงเกวลิน  คดวงษ์ฆ้อง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายโกญจนาท  ธำรงวีระชาติ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองเกิด
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงขวัญเนตร  แก่นสาร
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายจักรพรรณ  เนียมช่วย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื้อสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงจิดาภา  จันทะคำแสง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนสระแก้ว
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1136
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงจิรภัทร  แก้วสีคราม
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงจิรัชยา  ชุมเมฆ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายจิรานุวัฒน์  มะโทย
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายจุฑากรณ์  สุขสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดอกรักกลาง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกระพือ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำเหลือ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายเจตน์  เสือส่วย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายเจษฎา  สีดามาตย์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงชฏาพร  รบไพรี
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงชนิดา  บุญร่วม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงชนิษา  ภูมีทอง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงชลธิชา  ตันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงชลธิชา  โมรา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงชัชชฎา  ฝาดสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงชาลินี  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายชิติพัทธ์  ขอมดำดิน
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงชุติมา  ลองพลอย
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายโชติชัช  ซอยสกุล
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนสระแก้ว
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1171
เด็กชายโชตินันท์  เตียนขุนทด
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายไชยญาวุธ  เล่สิงห์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงแซรา  เวโล
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงญดาวรรณ  วรรณธนากูล
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงญาณิน  เผ่าพงษ์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงญาตาวี  มานะคิด
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงญาธิป  พันธุ์หินลาด
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงฐิตาพร  พิพิธกุล
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงฑาริณี  ซื่อวาจา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายณฐกร  กลิ่นมาลา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายณภัทร  กอไผ่น้อย
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายณภัทร  ชุณหพันธ์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายณรินทร์  จงสุข
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงณัชชา  ลาภพรหมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายณัฏฐณิชา  รู้รักษ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงณัฏฐนิษฐ์  ไต้คิรี
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงณัฐชญาย์  ง่วนเฮง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงณัฐญากรณ์  สุดใจ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คืดนอก
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงณัฐณิชา  จงปลูกกลาง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กชายณัฐดนัย  หอยสังข์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองถ่าย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงณัฐธิดา  กองศรี
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กชายณัฐภัทร  ฟองบุบผา
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กหญิงณัฐมน  สุทธิโยชน์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น