ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 311 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  พรรณสังข์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  พึ่งแดง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชมน  เลี้ยงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์สาสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตชพันธ์  เจริญศิลป์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตณัฐ  ธีราโมกข์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกฤตยา  อนันตอวยพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษณัส  อินพามา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายก้องฟ้า  วโรรส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญ์ธิมา  เหมี้ยงหอมบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญภร  ประเวศชโยดม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยกร  ฤทธิ์ทวี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกานต์ศิริ  ศิลา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกานต์  หัสแดง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติธัช  อ่อนเกล้า
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกิตติศักดิ์  คามาตะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายเก่งกาจ  วโรรส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงขวัญชนก  ธีราโมกข์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริตัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจรัสณัฐ  วงษ์กำปั่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจอมพล  ฟูวงศ์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บางหลวง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจารุวรรณ  จานทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิณห์นภัส  ทะนุธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวจิตานันท์  แก้วศรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรฐา  อินทวงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจิรทีปต์  แย้มสระโส
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจิรนันท์  เย็นลับ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายจิรวัฒน์  จิตรโอวาท
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจิรสุดา  มิตรตระกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายจิระณัฏฐ์  ชาววัง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
43
นายจิระสิน  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจิรัชญา  วรหาญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริไทย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจุฑามาศ  เหร็มเหมาะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนสนาม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
48
นายเจษฎากร  หอมสุ่ม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชนนิกานต์  จิตรพินิจ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวชนัญญา  แจ่มแป้น
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวชนันสิริ  นวลแปง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชนาธิป  อ่ำวิเศษ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวชนิศา  มิ่งมา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชยภัทร  อินทรีย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชลธกาญ  ผลมะขาม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวชลธิชา  ซุ่นเต็ก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชลิตา  วิบูลโกศล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชวณัฏฐ์  ชูเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยลือชา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชัยศิริ  หอมสิงทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงชาลิสา  ราษฎร์ดุษดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชิน  กสิวงศ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายชินวัตร  โชคกฤติยา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา  เจริญลาภนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ไชยสีมา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิไชยา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงญาดา  จิตต์หมั่น
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายฐปนพัฒน์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงฐิติภรณ์  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธุ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายณกฤช  คำบุศย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณัชชา  ทองปัญญนพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ละอองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวณัฐณิชา  ณิชยกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัฐณิชา  วัชรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณัฐนันท์  วินสน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฐพร  ทะนาไธสง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์บรรจบ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายณัฐภาส  แสงนิกรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฐิดา  ทับเฉย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณิชนันทน์  จิวรรจนะโรดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณิชนันทน์  สดเสมอ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณิชนันทน์  ละอองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณิชษ์กมล  ศิริเธียรไชย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณิชา  โกแสนตอ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณิชา  สุรพันธนากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณิชาภา  วรพรรณโสภาค
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวดลพร  วัลลานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงดวงพร  ธัญญะโสภาคย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงทิฆัมพร  ป้อมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนกร  ชวรางกูร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธนกร  ประทุมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกร  พยัศฆรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธนกฤต  โอสถศิลป์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายธนพล  ต่ออุดม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงธนภค  ทิพย์มะณี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
112
นายธนวัฒน์  ภมรสุขนิรันดิ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายธนัช  กาญจนเจริญนนท์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงธนัชชา  คุ้มวงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงธนัชชา  แห่กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงธนัชญา  เหลื่อมอุไร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธนาธิป  กาวไธสง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวธรรมพร  อยู่นุช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายธรรศกร  ศิริสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธัญเทพ  รินทระ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงธาดารัตน์  พัววรรณกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงธาริณี  สิทธิสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวธีร์จุฑา  ศรีฉันทะมิตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงธีรดา  กมลภพ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธีรภัทร  พานทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนิธิภาสุรเมธิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนนทพร  บุรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีพรหม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนนทินี  แนวทวิต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายนพรัตน์  โอวาทจรูญจิตต์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวนภเกตน์  คงคีรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงนภสร  บุญโต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงนริศรา  วิชัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายนรุตม์ชัย  วงศ์พิพิธ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนฤพัฒน์  ยาใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงนวินดา  ชาคริตฐากูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงนันท์นภัส  สันวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวนันทพร  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงนันทภรณ์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงนันทิกานต์  ส่งสุขเลิศสันติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงนันทิตา  กรรณิการ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงนันทิตา  ไต่ตาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หอ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวน้ำทิพย์  สร้อยจันทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงนิชานันท์  ล้ำวิริยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงนิพาวรรณ์  สถานรัมย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนิภัทรา  คำเสนาะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงนิรดา  อารมย์ศักดิ์อารีย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงนิรัชพร  พรหมบัณฑูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงนิสิตา  กันภูมิ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงเนตรชนก  ยินดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวเนติมา  ชมทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงบุญชภัก  นามสีฐาน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงบุญยานุช  เจ๊ดกระโทก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงบุญสิตา  งามศิลป์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายปกรณ์  คิดสม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายปกรณ์  ทุมดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
170
นายปณิธาน  จันทรามศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปนัสยา  เปรมกาศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงปนิดา  บัวบาน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานไกร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวปรนันท์  ชัยเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปราบดา  วัฒนาวรสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงปริณดา  อุ่ยตระกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงปวันรัตน์  เดชบำรุง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงปวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงปวีณา  เศรษฐวงศ์สิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงปัณณพร  รอดอ่อง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายปาณัสม์  พิมพ์โคตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงปาณิสรา  บวรโชติปกรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงปาลิตา  ขุนแผ้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงปีย์วรา  สำเริง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวปุญญิศา  ล.ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปุณยนุช  คงบัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปุณยภา  รักษ์ชูชีพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปุณยวีร์  ดอกคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทั่ง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปุลพัชร  พุ่มพิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ตั้งเจริญบำรุงสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพชรมน  พันธ์น้อย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายพนธกร  วิชาพร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุกตื้อ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพรรณภัทร  ยงวานิชากร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพรรภษา  ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายพลวิชญ์  เชียงหลิว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน  ปริศนานันทกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายพสิษฐ์  ล้อศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันมาลัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองยิ่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงพัทรศยา  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายพัสกร  จักรกลม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงพัสวี  เกียรติเมธา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวพิชชา  สายชู
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวพิชชาภา  สวนตะโก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวพิชญาภา  เชาวนา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพิชญาภา  พลับนิล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายพิพัฒน์  ยอดพินิจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปทุมถาวรสกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวพิมพ์ฐดา  กุลศรีชนารัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายพิษณุ  พันธุระ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายพีรณัฐ  เจริญพานทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพีรดา  ธรรมพิรานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายพีรวัส  หนูพวก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายพุฒิพงศ์  นิลมณี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงแพรพลอย  ธนเกียรตินิธิกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายภควรัตน์  ติยวรากุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงภัคจิรา  เฟื่องอาวรณ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายภัทรพล  จันทรไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายภาณุวิชญ์  กระจ่างศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายภาสวุฒิ  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงภาสินี  บุญญะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายภูดิส  รัตนศรียากรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายภูฟ้า  งามละมัย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายภูริณัฐ  แต่งศรีวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภูริตา  แก่นกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายภูริภัทร  แก่นกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงมัญชรัตน์  ตั้งตรงกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงมาณวี  สุขแสงพนมรุ้ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายเมธาวุฒิ  วงษ์แสงทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงยิษฐา  วงค์เพชร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายรณพีร์  ตังติสานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงรดาณัฐ  จำเนียรกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงรตา  ชุติภาส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงรวินท์นิภา  จินดาสันต์สุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายรวิพล  กลิ่นเกตุ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายรวิภาส  ชำนิ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายรวิภาส  เทศวงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายรัชพล  โกวิทกูลไกร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะพล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวรัตติยาภรณ์  สุดสุข
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงรัตนวลี  คงรวมญาติ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงรัตมณี  วงศ์พิพิธ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายริวอิจิ  ทาเคกาวา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงรุ่งนภา  มีเมฆ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใหญ่โสมานัง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงลภัฎรดา  ปิ่นศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงลักษิกา  อินทรโชติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสนกรรหา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายวรกร  โฆษิตโภคิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
278
นายวรธน  พลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายวรนน  ยุวการุณย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงวรนิษฐา  เนียมศรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวรเมธ  เปล่งพานิช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายวรเมธ  อนุสรณ์เสรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงวรรณกร  ช่างเกวียน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงวรรณภักสร  สำราญใจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงวรัชญาน์  บำรุง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายวริช  หิรัญเพ็ชรกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงวรินธร  กรอบสนิท
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาธิโป
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงวริศรา  ภาคแสวง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
290
นางสาววริศรา  หลงสีดา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายวสวัตติ์  ศรียาภัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวันวิษา  คำตุ้ม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
293
นางสาววิชญาดา  ป้องโพนทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายวิชาญ  ตาตะมิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายวิธวินท์  เชี่ยวชาญชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อมรปฏิเวธ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวริศรา  ภิรมย์นิ่ม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงวิวรรณ  วิจิตรวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวีร์ลดา  เกษมศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายศรัญย์กร  พงศ์อัศวชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวศศิกาญจน์  หาญกร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวศศิกานต์  ทีปกรวรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงศศิวิมล  สุพงษ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายศักดา  แก้วเทศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายศักดิ์ดินันท์  วงศ์ศรีชา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงศิรประภา  ทองมณี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงศิรินภา  ภูภักดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำขอด
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายศุภกร  นราสภา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายศุภกิตติ์  วิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศุภชีพ  แสงศิริ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายศุภณัฏฐ์  วชิรานุภาพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายศุภพณัฐ  วัฒนเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมณี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงศุภานัน  แก้วเมืองปัก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายษณุพงศ์  ทนทะนาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
323
นายสมชาย  มงคลชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงสมฤทัย  จอมดวง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงสมิตรา  พัฒนธารทิพย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงสรารัตน์  สุขใหม่
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงสโรชา  เปลี่ยนรัศมี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงสวรส  ชมนัด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงสายฝน  จับใจนาย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงสาลินี  มีศรีเนตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธิทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสิดาภัทร  รัตนปรีชาชัย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสิถิรภัทร  พึ่งเนตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสิปฐินนชิ์  เครือศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์คุ้มสิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงสิริกร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายสุทธวีร์  ผลโต
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสุนิสา  ปะจุดทะกา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายสุพศิน  ชุติมา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสุพิชชา  พนมวงค์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสุภัทรา  ดีมีชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงสุวิภา  เจริญสุขอนันต์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนปทุมวิไล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงโสภิตา  สุขโสภี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นภู่
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอธิชา  เหรียญเลิศรัตนา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอภินัทธ์  เสนดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอภิสญารัชต์  หลักทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอภิสร  รันทม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวอมรรัตน์  ชวรางกูร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวอมริสา  เมฆฉาย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอรจิรา  วารี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอรญา  วนะรุจิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอรนลิน  คงปัก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงอรุณรัศมิ์  พันธุ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอาจรีย์  สิทธิสรวง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอารยา  พรมมาสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงอาริสา  ตรีอินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอินทัช  ธีรวัฒนสาร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอิษฎา  อุษณกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวอุชุตา  ศรีบุศราคัม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวอุมาภรณ์  เทียนทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงเอริ  อีดะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 2 ห้อง 221 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายกฤติน  เชาวกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายกฤษณพล  วิเชียรพงษ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวกัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายกำพล  หมั่นอารี
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลพิศาล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศักดิ์นรารักษ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  สีหนาท
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงจินดาภรณ์  สุวรรณสิงห์
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงจิรัจฌา  พลแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงจิราวรรณ  เอกฉัตร
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงจีรนันท์  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเจนภพ  วงษ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงชารินี  ถิรบุตร
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายชินพรรธน์  ทัศนะลือไชย
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงฐาณิฏา  พุ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณภัทร  มีศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐชยาน์  ฟักเกตุ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐดนัย  พันธุเสนา
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายตฤณ  ขุนเณร
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนธานี  โพธิ์นาค
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธนัทพัธน์  อนันธวัฒน์
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนิสร  มากเทศ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายนรุตม์ชัย  จาตุรวาณิช
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงนัทธมน  จุลลา
ม.2
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงบุลพร  สุคนธ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปณิตา  ผาจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
421
นายประมณ  มันทากาศ
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายปรินทร  แทนโสภา
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปาลิตา  อิ่มกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายปิติภัทร  เต็งสกุล
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายพงศกร  กองสกุล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายพงศพัศ  คัมภิรานนท์
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายพฤทธิพร  หาญพละ
ม.2
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงพลอยพรรณ  คณาสุข
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สุขะการผดุง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์  ชาญเชิงภพ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพิมพาพรรณ  ดีขามนอก
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงแพรวา  ตรีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายภุมินทร์  พัฒนาพรรณ
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายภูริณัฐ  กองเงินนอก
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ์
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงวริษฐา  มาลาวงษ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายวันชัย  มีสมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงศศิธร  ทองพูนเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงศิรดา  บุญญาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงศิรประภา  บุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 4

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงสายธาร  ศรีภุมมา
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายสิริกร  นิยมสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงสิริยากร  คัมภีระพันธ์
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงสุทธิภัทร  ศรีสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงหัทยา  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายอชิตพล  พุทธบาล
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายอภินันท์  พึ่งศรี
ม.1
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจรูญ
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอริศรา  ลาบสิบ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงอัญกร  ไชยากุล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายอานนท์ศักดิ์  ผิวอ้วน
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
คณิต ม.ต้น