ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สวัสดีมูล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  เรืองขจร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกนกพล  เทียมดี
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ไทยลี่
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมนณัฐริศา  พิพัฒนณัฐเดโช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤช  วงศ์วรรณดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกฤตพร  สุขเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤติเดช  พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤษกร  แท่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกวินท์  ซึงถาวร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกองพล  เสถียรกานนท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายก้องภพ  เศษวิสัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกังสดาญ  มหจิตรเลิศนันท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิตติวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกัฐชาติ  พูดสงคราม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกันต์กมล  พงษ์เฉลิม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกันตเสฎฐ์  วรเชษฐานันท์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกานต์ชนิต  น้อยเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกาบรีเอล  ภูมิ คาร์สเทนส์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติคุณ  พวงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
21
นายกิตติชัย  ตั้งปรัชญาวุธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกิตติธรา  สุทธาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกิรณา  ชีวศุภกร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกีรติ  ยุบลมาตย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกีรติพร  สีมันตร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งจิตมั่นสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงเขมิกา  พุทธาภิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
29
นายคณิติน  ตติยก้องเกียรติ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายคทาทิพย์  อาทิตย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายคีตะ  เจียมจิตจรุง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายคุณานนต์  พงศ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายจักรพัฒน์  ธาราวร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิดาภา  น้อยสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจิตตินัน  โล่ห์เจริญสุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7203 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรสิน  จ้างประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายจิรายุ  ฐิติพรรณกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวจิรารัตน์  คงปิ่น
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจีนะ  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์สุโท
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจุฬาตรีคูณ  คัทมาร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮกอ่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจูนซู  คิม
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงเจตตานันท์  วิจิตรทฤษฎี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงเจียระไน  ชัยสารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชญาณิศา  มีสุโข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชญานนท์  สมจิตร
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชญานิน  จันทร์ขาว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชญานิศ  หัสดิเทียนทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชนัญญู  ลิ้มเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวชนาภา  ไชยตัน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวชนาภา  ภักดีคำ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชยพล  ปัญญาพัฒนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชยพล  สุทธิกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายชโยดม  เปี่ยมไทย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายชลันธร  สุวรรณแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายชวกร  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชวิน  จิตสง่าเลิศ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงช่อชิชา  นาคอ่อน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงชัญญานุช  พรมใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายชาญอินทร์  ตรีกรุณาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงโชติกา  วิสุทธิแพทย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวโชติชนิต  ญาติพิมล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวเฌอกานต์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายญาณศรณ์  บุตรชา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงญาณิศา  บุญประภาศรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาโณทัย  นรกานต์กร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงญาดา  รัตนวราหะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายฐนกร  พิเชียรโสภณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายฐนพล  ชาญอนุเดช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายฐิตพัฒน์  นิลประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงฐิตา  ธนาสดใส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงฐิตารีย์  จารุจิตร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงฐิติพร  อู่เงิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายฐิติพันธ์  ทิฆัมพรวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนจตุพร
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณกมล  รัตนเศวตศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายณพวิทย์  คณิตทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายณภพ  สุรรัตน์ สุรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณภัทร  ทรงจินดา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณภัทร  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายณภัทร  สุขรักษา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณภัทร  อ้นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณภัทรสพล  เสืองามเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัชชา  จาตุนิตานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายณัชพล  งาใหญ่
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายณัชพล  มิ่งมหาพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอี่ยมอ้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณัฎฐ์สิริ  กลมเกลี่้ยง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณัฏฐพร  ดาศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณัฐชนน  หมอนทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
97
นายณัฐชนนท์  ชลมารค
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณัฐชมธร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวณัฐชริยา  เลี่ยงวัฒนคล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤฑฒิกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณัฐนันท์  หัสคุณไพศาล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนสานส์สุนทร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฐพร  พรมเสน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายณัฐพล  อุดมสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์สวัสดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายณัฐวัศ  เลิศสิรินันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญโชควิทยา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐสรัญ  วิกรัยทวีพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวณัฐสุดา  ชุบไธสง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรแสน
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงณิชารัศม์  วรรณะตรีพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณีรชนก  ทองจันทนาม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายดุลนาท  นาทองลาย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงดุษยา  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงตติยา  สีหะตระกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายตนุภัทร  ทักษิณพิลา
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงตะวันรัศมิ์  สุริยะรัศมิ์สัวสดิ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวกิริดา  มงคลบวรนิมิต
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
121
นายทวิกานต์  สุขหน้าไม้
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายทศพร  ลีฬพงษ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงทอฝัน  วโรรส
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงทอแสง  อัมพรจรัส
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายทันณ์  สมยา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายทีฆทัศน์  ศิริสุขโภคา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธณัฐ  นันทุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธนกฤต  กิตติสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์โกศล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธนธรณ์  สุขเจริญยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนบูรณ์  จิวริยเวชช์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธนภัทร  เปรมชูเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
133
นายธนภัทร  มณีศิลป์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนภัทร  สงสุวค์
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนภูมิ  ไชยเสนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธนวัฒน์  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงธนาวดี  จันเขียว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธภัทร  สหวุฒิภัทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงธมกร  สุรวัฒนสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงธรรญชนก  โชติชินธนาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7207 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธเรศ  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธฤต  อาจชนะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวธัญญรัตน์  จันทรานุวัฒน์กูล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคฐิน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายธัญวัสส์  กันยาสนธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงธันยชนก  รอดพุก
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธารรพี  เกตุสุขำ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธารากร  วิไลวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธิติวุฒิ  เหี้ยมโท้
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธิติสุดา  วิปสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายธีรธัช  อิทธิไมยยะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์สุนทราพร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายธีรุตม์  ผลวิจิตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนนทพร  ทรงหมู่
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายนพณัฐ  นันทุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายนพนนท์  นิภานันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายนพรัช  วงค์สูง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายนภัทร  บุญเอนก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงนภัสสร  พวงมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวนภัสสร  ลู่ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงนภัสสร  สุมาลี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายนรภัทร  เปลี่ยนศิลปชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายนรภัทร  ลือกิตินันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงนรมน  แสงเสียงฟ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงนฤภร  มุกดาพัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงนลิน  สีหพาหุ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายนวพล  สงวนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงนัชมณ  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิหคหาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีเจริญวรากูล
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงนาทา  หนูเนียม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงน้ำเพชร  มีอิสสระ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงนิกันติ  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงนิชาดา  สุนทรานุสร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7301 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนิชานันท์  กาญจนการุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
177
นายนิติพล  ปัตติกุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายนิธิศ  ศิริมะณีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงนิมมิดา  สุภานิจวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงนิมานรดี  เตียวสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายนุสวรรธ  พิชัยรณรงค์สงคราม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
183
นายเนติพล  เพชรภคกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงบงกชกร  นนทนาคร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจเอื้อ
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายบารมี  วุฒิไกรศรีอาคม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงบุญญิสา  คุรุศักดาพงศ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายบุรธัช  ทำบุญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายบูรณนท์  วุฒิชนม์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายบูรณัฐ  วุฒิชนม์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงเบญจพร  สุขไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงเบญญาพร  เต๋จ๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปกฉัตร  โอ๊กละคร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายปฐพี  วายามานนท์
ม.1
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายปพน  ประกายรุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปภพ  บุญยกิจสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงปภัสสินี  ตั้งกิตติวงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายปรเมษฐ์  พกุลานนท์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายประกาศิต  ใจหาร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงประภาสินี  คำเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายปราบดา  ศรีพิชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปรายฟ้า  ลาภพูนนิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปริยการ  โครตชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงปวริศา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงปัณฑา  ธุวจิตต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนรวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายปัณณทัต  ศรีชุณหวณิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายปัณณธร  ศรีชุณหวณิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายปัณณวิชญ์  วันเทียร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7308 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปัณณิกา  ศรีสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวปาณิศา  แก้วเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปาณิศา  ประสิทธิ์แสงอารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปาณิศา  ไผ่วงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปาณิศา  มาโนชโยธิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายปิติพงศ์  ปิยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปีย์วรา  วงศ์สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปุณยนุช  เชาว์มานะเดช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปูชิตา  วงษ์ษา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายเปรมปรีดิ์  จรัสกำจรกูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายเปรมปรีดี  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงเปรมศิณี  ภิระบรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ลางคุลเกษตริน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายพนธกร  จรูญเสถียรพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายพนธกร  วัชราศรม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงพรกนก  จึงสวัสดิ์เมธา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายพรทย์  วิสุงเร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพรธีรา  เสาวรส
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพรนัชชา  เงินหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพลพรรธน์  ห้าวหาญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพวรัญชน์  การตูม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพศวัต  ศรีทองหลาง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงพัชรพร  แจ่มรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวพัชรินทร์  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงพัชรินทร์  มามุ่น
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพัชรี  ทาเคมา
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพันธ์ฐญา  ลัภนาเคนทร์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายพันธรัฐ  วิชาไทย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพาขวัญ  บุตรศรีคุ้ย
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพาลาภ  วสุวัต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงพิชชาพร  ฉายวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรแสงดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงค์ไชย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพิชญาภา  คชลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7401 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพิทยา  สุธีรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายพิพัฒพล  มะพลับทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาญช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาญช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งอ่วม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อยู่เล่ห์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวพิมลวรรณ  ชยางกูร ณ อยุทธยา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพิยะดา  เรืองวรเวทย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายพุฒิกานต์  วรัชญ์เฉลิมกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายเพชรศิลา  สีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่หุ่น
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายเพิ่ม  พาใจสงค์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายภคิณ  จู้จินดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงภรณ์วชิรา  ทองวชิระ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงภัคจิรา  คมน์ธนาธร
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายภัทรกร  สิริทรัพย์อุดม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายภัทรพล  วัดจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภาคิน  ปรางสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงภาวิิณี  รอดดำ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
266
นายภาสวิชญ์  วรจินดา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายภีมพัฒน์  ทองมี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายภูดิศ  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายภูภิพัฒน์  ศรีธุระวานิช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายภูมิวิทย์  วงศ์มูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
271
นายภูรินท์  จินดาพรพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงภูวนิดา  หิรัญธนาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายภูวิศ  อาภาพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงภูษิชา  สุขจิตรฐากุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงมณีรินทร์  สุขศิริ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศิริจันดา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงมิณธัณภัฐ  มาภัธ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเมธิพัฒน์  นาภะสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายยสินทร  สันนิภางกูร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7408 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงยุจิรา  เหลี่ยมกำแหง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงเยาวภรณ์  อรุณไพศาลกิจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายรชต  นวลเป็นใย
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงรตนสร  พฤทธานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงรติมา  สอนธนู
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงรมย์รัมภา  ช่างบุ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงรสกร  ญาณะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายรัชชานนท์  ทาระวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายรัญชน์  ก้องเกียรติพานิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายรัฐกรณ์  บุญพา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงรามาวดี  อ่องอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายรุจิภาส  ศรีชุมพล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงลลนา  ทอประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงลลิดา  ธรรมสา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวลลิดา  โมกขรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายลิขิต  กิตติศักดิ์เสรีกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเลลานี  เภกะนันทน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
298
นายวงศธร  กำลังหาญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญทรง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายวชิรวิทย์  ลาภประเสริฐล้ำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายวทัญญู  อุตมฉันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
303
นายวรโชติ  ผลพิบูลย์ลาภ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายวรเดช  ธารวุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายวรปรัชญ์  อภิชนบุตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงวรรณกวินท์  มงคลนาม
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายวรรณพงษ์  มาอ่อน
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
308
นางสาววรรณรดา  บุญเวช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุขเนียม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงวรรณิดา  อุปการคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงวรรษกมล  คำประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
313
นางสาววรวลัญช์  สุนทราวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายวรวัฒน์  วราศรัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงวรัชยา  ไวว่อง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7501 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวรัญญู  วรเนตรสุดาทิพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงวราตรี  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายวราวุฒิ  เตชะมโนกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงวริศรา  ภู่พลับ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงวริศรา  รักมนุษย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงวลีรัตนา  สุขใส
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายวัฒนพล  เนื่องจากจ้อย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายวันก้าว  โพธิ์ถาวร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงวัสนันท์  รู้อยู่
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายวิกรม  กองทิพย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายวิชญ์พล  พลายงาม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงวิชญาดา  วิเศษปรีชา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงวิตรานันท์  อาจแย้มสรวล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
329
นางสาววิภาสินี  สมวงษ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
330
นางสาววิภาสิริ  ไชยพรหม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายวิริทธิ์พล  โชดกพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
332
นายวิศรุต  ดีแท้
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายวิศรุต  ปฤษณารุณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายศรัณย์  สัตตะพิบูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงศรินรัตน์  จรัสจารุทัศน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงศศิกาญ  ลาภทรงสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เดชงาม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงศศิภา  รัตนวงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายศักดิ์รินทร์  แก้วงาม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงศิริธรานนท์  อรรควัฒน์เดโช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวศิรินทิพย์  คำสุขุม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงศิรินันท์  เย็นบำรุง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงศิริพร  หอมนาน
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
346
นายศิวกร  ภาสว่าง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงศิวาการ  รักเหลือ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายศุภกร  กล่ำทวี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงศุภกร  กาบตุ้ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายศุภกร  ญาณนาคะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7502 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายศุภกร  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายศุภกฤต  มาเรือน
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายศุภกฤต  อ้อยอิสรานุกูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายศุภชีพ  รัศมีมรรคา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายศุภณัฐ  เนยทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายศุภณัฐ  บุญงาม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายศุภณัฐ  เย็นจิตต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงศุภนิจ  ภูมิธเนศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ปานแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายศุภวิชญ์  อุษณกุล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลิ่มตั้ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธ์บุตร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงโศรดา  ลิ่มสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงสนธยา  อุดมพรวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสรวีย์  ญาธนิญกรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสริตา  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสลินทิพย์  พรมหนองโดก
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายสหรัฐ  สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายสัณห์ประวีณ  ลาลุน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสาธิตา  แสนอินยศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสาริศา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายสิทธิวรรธน์  กุลชนะเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายสิรภพ  ทับสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายสิรวิชญ์  วาจาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายสิรวิษญ์  อัครฉัตรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสิริกร  สุธีระ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสิริกานต์  กลักเพชร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสิริณยา  ลอยโต
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวสิริรัตน์  บริบูรณ์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสีตลา  พริกบุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงสุจีรา  นิลกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงสุชานรี  มงคลชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7503 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสุตาภัทร  พุดน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายสุทธา  ไพทยะทัต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายสุทธิกานต์  ใจนุ่ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
389
นายสุทธิพงษ์  ปาลกะวงศ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงสุธาทิพย์  รักญาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายสุธิมนต์  ธรรมหรรษา
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายสุธีกานต์  ผาสุกมูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายสุนิธิ  ธนากรวงศารัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงสุประวีณ์  เหลืองยวง
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสุภศักศิ์  ศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงสุภาวดี  ภิญญะวัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายสุรพัศ  เจริญกิจเสรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายสุรสีห์  ศรีรุ้ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายสุวิจักขณ์  ตั้งยืนยงวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายโสภณัฐ  เตชะพิชญะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงหทัยชนก  สิงห์เฉลิม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงอนัญะตา  ชัยชุมพล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายอนันทศักดิ์  บุญเสือ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงอโนทัย  บุญยเสนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงอรอินทุ์  ปานสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงอรัญดา  จรรย์โกมล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายอัซมี่  อรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงอัยมี่  อภิรักษ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอาทิตยา  ขออ่อนกลาง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงอาทิตยา  หงษาคำ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายอานันท์  ประภัสสรพิทยา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงอิงฟ้า  วโรรส
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงเอื้อการย์  มุกดา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงไอศิยา  อติญาณ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงกนกนันท์  รูปขำ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวกนกมรกต  จันทร์ผิว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงรัตน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงกมลชนก  กระแสวุฒิ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงกมลชนก  จงสุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวกมลชนก  บวดขุนทด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายกฤดิกานต์  แสงไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงกฤตณิชาภรณ์  วงษ์กฤษ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงกฤตธิชานันท์  วงษ์กฤษ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายกฤตนัย  พูลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายกฤตัชญ์  ดวงจิตร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายกฤติน  เกตุเงิน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายกฤติน  มณีชาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายกฤติพงศ์  ตาแก้ว
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายกฤศภณ  ศรีลาแลง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
นายกฤษณพงศ์  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายกลวัชร  เรืองหิรัญ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวกวินธิดา  เกิดพักษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายกษิดิ์เดช  วารีศรีศุภชัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายก่อเกียรติ  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายก้องภพ  อินอ๊อด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวกัญญาณัฐ  พยัคฆ์เด่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวกัญญาพัชร  ถอสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกตุประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวกัณทิมา  อินพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายกันทรากร  สุดกังวล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  พูลมา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวกัลยากร  จันทะโชติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงกัลยารัตนื  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปรุงกลิ่น
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายกิตตภณ  โงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงกิตติชนก  เสือไพร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 352 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวเก็จมณี  ชมภูเทศ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
นายเกียรติศักดิ์  ดีจันจ้อย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงขนิษฐิกานต์  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายเขมรักข์  ขำเลิศ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายคณน  ใคร่ครวญขจร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายคุณากร  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
นายจรัสพงศ์  ไม้เลี้ยง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายจักรพงษ์  พยอมใหม่
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายจักริน  คุ้มทอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวจันทิมา  รุ่งอ่วม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายจารุภัทร  มาลัยขวัญ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงจิณณา  ผ่องเกษม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวจิตรดา  อินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวจิตรราภรรณ์  เหลี่ยมสังข์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์รู้คุณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงจินต์ชนก  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายจิรกิตต์  สิทธิพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงจิรชยา  จ้อยทองมูล
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงจิรฐิพร  รัตนบุตร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายจิรพงศ์  วาริพินทุ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
นายจิรภัทร  โพธิ์ดี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายจิระวัฒน์  มีธรรมยุติ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงจิรัชยา  ทางธรรม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายจิรัฐกาญจน์  ชูจันทร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวจิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงจิราพร  ศรีทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงจิราภา  เตียรุ่งเรืองกิจ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายจิรายุ  ดวงดอกไม้
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายจิรายุ  วัยนิธิ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงจีราภรณ์  สามารถ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาวดวงน้อย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 353 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กชายเจตนิพิฐ  ดาวเกษม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวเจนจิรา  วงค์ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายฉัตรฃัย  นพบรรลัง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวชญานิศ  ช่างย้อม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงชญานุช  กุลนิชบวรเดช
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงชฎาพร  กระแสสัตย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายชนกันต์  เข็นอำนวย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายชนธา  ขันสิงห์หา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงชนม์นิภา  มณีฉาย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงชนวรรณ  สนเทห์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายชนวีร์  บุณยรัตผลิน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายชนะพัตน์  บุณบทรรพ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงชนากานต์  จันทตน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายชนาทิต  พิชนะ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงชนิกานต์  พันทอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวชนิภรณ์  แบนจาด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายชยาทิต  ศรนรายณ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงชยุดา  ทรงโสม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายชลชาติ  สุขอุทัย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงชลธิดา  ผุลละศิริ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายชวนินทร์  ด่านศิริสมบูร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายชัชธรรม  ชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายชัชพิมุข  สมัยมาก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายชัยทัศน์  มีสมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
นายชัยนันท์  วงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายชัยสิทธิ์  อิ่มสงวน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายชาคร  สงประสพ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงชาริสา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายชารีฟ  โอบอ่อน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
นายชินวัตร  กลักทองคำ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายชีพชนก  คงสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีหามายา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงญาณิกา  เหล่าสัจจะ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลวรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 354 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงญาดา  เกษมสังข์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงญานิศา  กุดแถลง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายฐปนพัฒน์  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงฐิตา  เรือนปิงวัง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
528
นายฐิติคุณ  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
นายฐิติพล  โอริส
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชะณีลึก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายณฐนนท์  สิทธิ์น้อย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวณฐมน  สกุลปัญญาก้อง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายณภัทร  พุ่มศิริ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายณภัทร  ไวยนาค
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายณภัทร  สรวลเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายณัชพล  หลงครุร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงประเทศ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พบบุบผา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
539
นายณัฏฐนันท์  ฟ้าทอกาญจน์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ไชยกุมาร
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งนิธิกุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายณัฐชยา  หิรัญพลกุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวณัฐชา  จันทร์สง่า
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงณัฐชา  มาสนันท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนูศิลป์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงณัฐณิชา  มานิตยกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงประภา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงณัฐทนันท์  จันหอม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
นายณัฐทล  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมัย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันหอม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์ชัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายณัฐปคัลภ์  คุตตะสิงคี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวณัฐพร  จันทร์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายณัฐพล  ตั้งนิธิกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายณัฐภัทร  ไล้เลิศ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายณัฐภัทร  เหลี่ยมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายณัฐภูมิ  วิลากุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 355 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณก้อน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายณัฐวัตร  ขาวเงินยวง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ธรรมมา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
นายณัทพล  ร่วมพร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวณิชา  กั้งสม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงดลพร  อจรานนท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวดวงดี  วิถีไพร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงดวงหทัย  ธีรพงษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายติณห์  เลื่อมใส
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงถาวรีย์  ชาญเดชสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงทรงอัปสร  สิทธิสาร
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายทวีชัย  มะพลับ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายทศพล  ไกรสำอางค์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงทัตพิชา  อ่วมภักดี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
นายทัศน์ชัย  มหาปราบ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใจสุภาพ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงทิพย์วิมล  ศรีรุ่ง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายทีฆายุ  คงธารา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
นายทีฆายุ  ศุขนัล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเทียนแก้ว  ปีไธสง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
นายแทนไทย  มงคลเมฆ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายธนกร  เหลือเกตุ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายธนกฤต  ปั้นศิริ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธนกฤต  เพชรแสง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายธนโชติ  จันทร์ทาโล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายธนเทพ  แดงกำพล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายธนพงษ์  แก้วโย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงธนพร  ตาบโกไสย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวธนพร  ลายนารี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายธนพล  สังขโชติ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธนภรณ์  ม่วงสุข
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายธนภูมิ  ปลื้มปัญญา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายธนรัฒน์  พันธวงษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3511 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูชัยยะ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธนวรรณ  ภาคเดช
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายธนศักดิ์  แพทย์รักษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธนัชพร  จันทนวงษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวธนัชพร  ทับทิมวงศ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธนาดล  อนุสรณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธนาธิป  น้อยใจ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธนายุทธ  ครองยุติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงธนาวดี  ธนาภาจิรากร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
นางสาวธนียา  นกอินทรีย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายธนุพล  โกษะนันท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายธเนศ  สุวรรณภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
นายธเนศพล  สุขแสง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธรรมนันท์  เมธีดล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายธรรมราช  สุชาติพงศ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
นายธวัชชัย  หอมสิน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธันยพร  ขุมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงธันยพร  โคตรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงธันยพร  ภัทรเจริญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงธารฟ้า  อุดบัววงค์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธารายุทธ  เกษตรธนานุกุล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงธาวินี  โคตนิจ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายธิติวุฒิ  ทางธนกุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
นายธีรภัทร  เข็มอนุสุข
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธีรเมธ  ดนตรี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงธีรยา  ลังกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงนงนภัส  สุขวงค์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายนนท์ธเณศ  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายนนทวัชร์  กวางทอง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
นายนนทวัฒน์  ตุ่นหนิ้ว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายนนทศักดิ์  แสงนนท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงนพณิชา  ศิริพฤกษ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายนพรุจ  สุนทรนันท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3512 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กชายนพันษกรณ์  ศรีธนพิพัฒ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงนภัส  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงนภัสกร  ศิริเเพทย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงนภัสนันท์  แตงทอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงนภัสร  เบ็ญจมาศ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงนภารัตน์  พัฒนเดช
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายนรบดี  ไตรอุโภค
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนรินทร์  ขำเถื่อน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงนริศรา  อรรคฮาดศรี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงนวพร  โค้วิศริไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงนวพร  สุริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
640
นางสาวนวพร  แสงพระจันทร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงนวภัทร  เกตุกรรม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
นางสาวนวรัตน์  สิงห์ชัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายนัฏวุฒิ  คงสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายนัฐกานต์  พิมเลขา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
นายนัทธพงษ์  รักกฤษ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนันณภัส  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงนันทกานต์  สารีบุตร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายนันทณัฐ  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโลกา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวนันทิกานต์  นพศรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนันทิตา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนันธิชา  ภาคารูป
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงนาตาลี  ปิยะกาโส
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนารีรัตน์  ฟุ้งเฟือง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมกระศรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงนิจิตตรา  อัศวภูชิตกุล
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนิภาพร  บุญทะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนิรัญญา  เฉลิมกาย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงเนตรชนก  ถนอมวงษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายเนติภัทร  โพธ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายบัญชา  ยุวะชาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายบัณฑิต  ตรีอุโภชน์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3513 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
นางสาวบัวชมพู  นันทกูล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายบูรพา  วุฒิวัย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงเบ็ญจพร  คำตัน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูกลิ่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายปฎิพัทธ์  มาตรโสภา
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงปณิตา  คงเกษม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายปณิธิ  งามพักตร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายปณิธิ  เหมมาลา่
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงปติญญา  สุราวุธ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงปนัดดา  ฤทัยเเช่มชื่น
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงปนัดดา  เลาะวิถี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงปนิดา  บัวลอย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลิ่นเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายปรมี  ตรีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายปรเมศวร์  รุ่งจิรธนกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวประภัสสร  ไตรพรหม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงประภัสสร  บัวชวัญแท้
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงประภาพร  หนองคำแก้ว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
นายปรัตถกร  จินตะมัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปราณปรียา  สุเมธาธิกุล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
685
นางสาวปริตา  พงษ์รื่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวปรียนุช  นาคเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวปรียารักษ์  เจริญรักษา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายปวริศร์  พรมดีมา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายปวรุตม์  เกิดทันตรา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงปวัณรัตน์  รักชาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายปองภพ  หวังเทพอนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงปัญจนาภรณ์  ใจพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองแท่ง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงปัญชริตา  ศุภผล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงปัณณวรรธ  กรุดวงช์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายปัณนทัต  บุญปล้อง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปานระพี  หงสประภาส
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงปาลิตา  ชนะชัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3514 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
นางสาวปาลิตา  พิษาภาคย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงปาลิตา  เสือไพร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายปิติภัทร  ไชยศิริ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายปิติโรจน์  กุลสุ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
นายปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงปิยธิดา  ทนงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงปิยภรณ์  ทองลอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลืองชัยวัฒนา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปิยะวัช  รัตนรุ่งเรืองดี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงปุณยนุช  แสงพรรณ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายปุรเชษฐ์  รอดประยูร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงไปรยา  พรรณอรรถ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายพงศกร  ใยคง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายพงศ์ธร  ชีวิตไทย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายพงษ์พัฒน์  พิมพ์เพชร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายพงษ์พันธุ์  ล้อมกัน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายพชร  พัชรวลัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายพชรพร  ดวงลา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายพชรพล  เข็มอนุสุข
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพชรวรรณ  โมระนิธิสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายพนม  นัยอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพรทิพย์  คงเกษม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพรยมล  ดลธนเสถียร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพรรพษา  คมขำ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
นายพรหมพิทักษ์  คำศรีโสด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายพฤกษ์  จุฬาปกณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพลอยมณี  บริคุต
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพศวีร์  พาสน์เศรษฐี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
นายพศุตม์  ศักดิ์กระทัด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพสิษฐ์  ชวพงทวีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายพัชรพล  พรหมเสนา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพัชรพล  ศุภกรรม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แย้มศรีบัว
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอกไม้พุ่ม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3515 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กหญิงพัชราวัลย์  ลากูด
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายพัฒน์ธานิศ  จันทร์เทศนา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  กันทมูล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
นางสาวพิชญาภัค  จินดากุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวพิชญาภัค  อินโต
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวพิชญาภา  ทรัพย์อัมพร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์ทาศร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายพิธินัย  ชัยนเรศ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวพิมพ์ชนน์  สำเร็จศิลป์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ธีระศิลป์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีแจ่ม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  มีวงษ์สม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงพิยดา  ประสพเนตร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงพีรนันทร์  อินธิเสน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
นายพีรพัฒน์  หน่วยทุกข์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงพีรัศวี  โดษะนันท์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงพุทธินันท์  พุทธรักษา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายพูนพิศาล  เลิศธนัสวงศ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงแพรพลอย  สมดัง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
756
นายภรภัทร  พุ่มศิริ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภลภรรดิ์  ผ่องอ่อน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายภวัต  แย้มวงษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
759
นางสาวภวิณธิดา  แย้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายภวิษย์พัฒณ์  ภาคาพรต
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวภัคจิรา  สุขรื่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายภัครศักดิ์  พลสนอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
นายภัทรกร  สังข์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงภัทร์ดาพร  ศัตรูคร้าม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงภัทรนันท์  พิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงภัทรวดี  รักษ์เลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3516 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงภัสพร  สมนอก
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงภัสร์นลิน  อธิรัฐธนฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์จินดา
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายภานุพงศ์  วงษ์ยอด
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
773
นายภานุวัฒน์  เมฆมะตูม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายภาสกร  เกษสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายภาสรินทร์  ทองดี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงภิงค์ภัส  หวลห้อย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายภูเบศ  โควาภิรักษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภูริ  ข้าวสามรวง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภูริณัฐ  บุตรหล่อ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นโต
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายภูริต  อ่อนไทย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายภูรินทร์  เริงสังข์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภูรินทร์  ศักดิ์คี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายภูรินท์  อินเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภูริพัฒน์  แสงใยมณี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายภููธร  ธรรมเจตนา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงมนัสชนก  อุดมกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสมสิน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
นางสาวมนัสนันท์  อินทสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงมานิตา  นกไพร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวมารตี  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายมินธาดา  เอนกลาภ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงมุฑิตา  นุชนวล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายเมธัส  ศรพรหม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายยศธร  แพรสุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงยุพาพร  พงษ์อ้อ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงเยาวนภา  วชิรเลิศพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงรดา  เพียรยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวรติกร  นาคชาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายรวิชญ์พล  ตรีวิเชียร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงรวิชา  ศรีสลับ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงรวินันท์  สุดาเดช
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายรัชชานนท์  งามเขต
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3517 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กหญิงรัฐภรณ์  ต่อสติ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายรัฐภูมิชัย  ไผ่งาม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายรัฐรวี  สัมฤทธิ์ดี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายรัตนกร  หวังวีระ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงรัตนฤดี  ช่วยโสภา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มัธยธนา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวรัตยา  พาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงรัถยา  มีเมธี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
นายรุ่งเรือง  สมทรง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงลลิตา  งามลักษณ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงลลิตา  ชื่นขาว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายลัทรวิทย์  พูลสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายเลิศวุฒิ  จิรรัชวณิช
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายวงศกร  ยิ้มประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายวงศธร  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายวงศธร  เฉลิมบุญ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายวชิรวิทย์  พฤกษอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
นายวนัส  สายเติมศรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายวรกันต์  อุ่นธู
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงวรกานต์  โพธิ์ประสาร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวรรณษา  เภากัน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวรลดา  อู่ชมภูทอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
นายวรวุฒิ  พงมีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
นายวรัญชัย  เจริญโชติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงวรัญญา  บุญเกษม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงวรัญญา  บูรณธนานุกิจ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
นางสาววราภรณ์  เจนหนองแวง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิยานนท์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
นางสาววรารักษ์  รุจืกลิ่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายวราห์ฤทรี  หามนตรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายวริทธิ์ธร  อักษร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายวริทธ์  พรรณสาร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวริศนันท์  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงวริศรา  ขันธโสภา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงวริศรา  ละมั่งทอง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3518 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กหญิงวริศรา  อารีรักษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายวลัญชน์  สุริเจย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายวศิน  พืชจันทร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายวสุธร  ประยุรคล้าย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายวัชรชยา  มั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายวัชรพล  แผ่พร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทำไร่
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
นางสาววิชญาดา  จิรจำรูญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่องเกตุ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงวิภาวดี  อำไพรัตน์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายวิภูษณะ  ปันแก้ว
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงวิมลสิริ  ชนะโลก
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงวิรดา  เกษางาม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายวิรุฬห์  ศรีอินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายศตายุ  ดาษดา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายศรัณย์ภัทร  วิชิตพงษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงศศิประภา  โสสว่าง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศศิริมล  วิเศษฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงศิริภัสสร  ฉันใด
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายศิริมณโฃค  พงษ์ธานี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายศิวะ  เมืองยม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายศิวัช  ยิ้มสิงห์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายศิวานนท์  นุชคุ้ม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวศุภกานต์  โคขุนทด
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายศุภชัย  จิตรฉาย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายศุภณัฐ  ทรัพย์มาก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายศุภณัฐ  มะลิขาว
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงศุภรัตน์  ศุภกำเนิด
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศุภวิกา  ภาคทิพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วเบาะคำ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายศุฬพิชณาย์  เลิศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายเษกศิริ  กล่ำเจิญ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายสกรรจ์  บุญปกครอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายสนทรรศน์  กระจ่างชีพ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายสรวิชญ์  ดำขำ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กชายสรวิศ  รักญาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
นายสรสิฏธิ์  วรวิเศษ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงสริณญ์พร  ทองพันชั่ง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงสโรชา  ฤกษ์อรุณ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายสหรัฐ  สังข์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
นางสาวสายธาร  เฟื่องขจร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายสารัช  หาเรือนจักร์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายสาริน  ทำทอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงสาวิกา  จำปาเตี้ย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงสาวิตรี  กกค้าพลู
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายสิทธิโชค  สมหวัง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายสิทธิพงษ์  เลาหภิชาติชัย
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
นางสาวสิรภัทร  บุญทวี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
นางสาวสิริชนม์  ทองศิริ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสิริญา  ยงเพชร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงสิริมา  งามมานะ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
891
นายสิริวัต  หันตรา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
นางสาวสุชาดา  อุดมประเสริฐกิจ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรัพย์สุริต
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
895
นางสาวสุทธิดา  วงนารก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสุธาสินี  ยุพจันทร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงสุธาสินี  สุคนธสังข์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงสุธิณัฐ  มีบุตรสม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงสุธินี  คุ้มกัน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
900
นางสาวสุธิมา  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงสุปรียา  ภู่ทิม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงสุพัชฌา  น้อยโพธิ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงสุพิชณาย์  วรจันทร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงสุภัคณา  คชสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงสุภัชชา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่ำขื่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ม่วงมณี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
909
เด็กหญิงสุมินตรา  อ่อนศิระ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรีบาล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
นางสาวสุริยพร  ศิริพฤกษ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงสุริวัสสา  เชยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวสุวราภรณ์  สุวรรณแขก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายสุวิจักขณ์  ดวงกมล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ลากตระกูล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายเสรีชน  อุทัยกร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงหทัยพัชร  สนธิศักดิ์วรรณะ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายเหนือตะวัน  สว่างเดือน
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำราญ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายอชิระ  กระแสสัตย์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายอดิเทพ  แก้วเทพ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายอดิศร  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายอติเทพ  ชุดนอก
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายอติวิชญ์  เกิดจินดา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงอธิชา  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายอนุภัทร  ลัดดาวัลย์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายอเนชา  คุ้มจั่น
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
นางสาวอภิชญา  วันดี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอภิญญา  เผือกผ่อง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายอภินันท์  โพธาราม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
932
นายอภิสิทธิ์  สอาดศรี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
นายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงนิล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายอรรถพล  อินถาต๊ะ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงอริสรา  ฆ้องกอง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงอริสา  เลิศดี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงอัจจิมา  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงอัจฉรา  สว่างเนตร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวอัจฉราพรรณ  ยาบ้านแป้ง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงอัญชลี  ธัญญชาติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงอัญชิสา  เสาวนียากร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
943
นายอัษฎาวุฒิ  แม้นกลิ่นเนียม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
944
เด็กชายอากีร่า  คาโต้
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
นางสาวอาฑิตยา  เมืองพิล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงอาทิตยา  อบพล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายอาทิวรา  พันธุ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวอารยา  ไวยสุภี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายอิทธิโชติ  สินไชยคีรี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
นายอินทนนท์  วัฒนคาม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงอินทิรา  กองศรี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงอิสรีย์ญาภรณ์  เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายอุทิศ  สมาธิ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายเอื้ออังกร  เปาริก
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายีกฤตัชญ์  ดวงจิตร์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น