ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 6

ณ อาคาร ณ รัก ห้อง 1 โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกันต์ธีร์  มุ่งเกษม
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายจักรภัทร  พรมทา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายณัฐพล  ตากลม
ป.6
โรงเรียนบ้านแปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายธนกฤต  ธนันชัย
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธนโชติ  มูลลี
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธีรภัทร  บุญมาปะ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงนันท์นพิน  อินกวา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงนันทวดี  สิทธิโม๊ะ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายนิภัทธ์  สมคำปา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเนรมิตร  ใจสิทธิ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงพรพนิต  จอมแปง
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงพิชามญช์  พิทาคำ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายพิเชษฐ์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายภาคย์  สมคำปา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตเวียง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงมิลิน  เมธา
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายเรืองสิน  ทองนะ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธุระนันท์
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรแก้วดารา
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงสิริธรี  ปินตาละ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายสุวิเชียร  กันทะยวง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 6

ณ อาคาร ณ รัก ห้อง 2 โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
30
เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนิดา  เป็งใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชัญญานุช  คลี่บาน
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธีรภัทร  สุภิมาส
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนราวดี  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปิยดนัย  สุวี
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภัทรชนน  เกียรติพัฒนะวิภาค
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายภูริณัฐ  ประยูรพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เอราวัณ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงศศิตา  บุญเศษ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงสิรภัทร  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงสิริปัญญาพร  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสุทธาสินี  แก้วเกิดก่อน
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายอภิสิทธิ์ชน  ยานิวงค์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์