ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  สืบสกุลคริสต์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลทรรศน์  อมรพรหมภักดี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภัค  จงเกียรติขจร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภาส  จงเกียรติขจร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยทิพย์  แซ่เลื่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จอมบดินทร์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยภรณ์  กังวานธรรม
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาซานีย์  บาฮา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกาณต์ธิดา  ปะสี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงประภาเจริญ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภพ  แซ่เลียง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติศักดิิ์  แซ่โท่
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
16
เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กชายคณิสร  อำไพรินทร์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
19
เด็กชายจักริน  แซ่ไล่
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
20
เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจินดาภา  แซ่เจน
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิราพัชร  โรจนรักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่เซ่น
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
25
เด็กชายชนกันต์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนิศวรา  แซ่ซี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
27
เด็กชายชยุต  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชัชฎา  จงอุรุดี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริสุวรรณภา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงญนันทพร  นิลอ่อน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิติชญา  อินมณเฑียร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณฐิตา  หวังขจรไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
33
เด็กชายณภัทร  เหล่าสัมพุทธะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐชนก  หวังขจรไชยกิจ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐชนนท์  ทองศรีสุข
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐชยา  เจ๊ะหะมะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐทศพร  ซื่อทางธรรม
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐนรี  ภิมาลย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐพัชร  ตรัยพีรวัส
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวัตร  รื่นรมย์ถาวรสม
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมตา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
47
เด็กชายธนโชติ  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
49
เด็กชายธนพล  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
50
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธิดาภัทร  นอระพา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กชายธีรยุทธ  เจริญวีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธีริศรา  เท่งประกิจ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
56
เด็กชายนรเศรษฐ์  วงศาริยะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
57
เด็กชายนราธิป  เป้าทอง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนลินนภา  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนัชชา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนาถนวรัตน์  สุขกาย
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
63
เด็กชายบรบท  ถึงดี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชลเพชร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงประภาสิริ  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
67
เด็กชายปฤษฎี  แซ่ไล่
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
68
เด็กชายปิติกร  กิจสุข
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปิ่นชนก  นกแก้ว
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปุณยาพร  ยาประจัน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรธิดา  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพรธีรา  ภัตรภิญญา
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
75
เด็กชายพรพิพัฒน์  แซ่เจน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพรรวินท์  ขวัญดี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
77
เด็กชายพฤกษพงศ์  อุ่ยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
78
เด็กชายพลณกฤต  ว่องบุลากร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
79
เด็กชายพลัฏฐ์  จรัสศรีภิญโญ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพัชรพร  ตั้งศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
81
เด็กชายพัชรพล  อนุสรณ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิชชา  อัญชัญศรีชาติ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิศระวี  แซ่เล่ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
84
เด็กชายพีรณัฐ  อุทิศานนท์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
85
เด็กชายภพศรุต  ว่องบุลากร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่ชิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กชายภัทรพงษ์  เป็นใหญ่
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่เตา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
90
เด็กชายภานุภัทร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
91
เด็กชายภานุวัฒน์  รื่นรมย์ถาวรสม
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
93
เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
94
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาติม  ตาเซะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
95
เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงรดา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
98
เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
99
เด็กชายวงศธร  แซซำ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตั้งศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
101
เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวรัทยา  เจนกุลประสูตร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวริศรา  รุ่งนิธิไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวริศรา  วาสประสงค์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
105
เด็กชายวันปิยะ  ศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
107
เด็กชายวิษณุ  เชาวน์โอภาส
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
108
เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
109
เด็กชายเวยฮั้น  แซ่ลู่
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงแวนูรฟาร์ฮานา  เถาะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศศิวิมล  ผุดพัฒน์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศิรประภา  สีสลาก
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
113
เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่หว่อง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
115
เด็กชายสัณหเจต  ตรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
116
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จ้องศิรินุรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุกัลยา  แซ่ซิน
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสุพิชญา  จีระวรศาวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
121
เด็กชายสุภชัย  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
122
เด็กชายสุภทัต  บุตรอำคา
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนถัง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเหมหงส์  ตุรากรกุล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
126
เด็กชายอดิเทพ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอทิตยา  อุ่นเสาร์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
128
เด็กชายอนุชา  พิทักษ์ลีลานนท์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
129
เด็กชายอภิศักดิ์  เที่ยงปัด
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอวิกา  รุจิรเสนีย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
131
เด็กชายอัซรอน  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอาอิชะฮ์  จันทร์โสะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้องศิลปะ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายกนกพล  สืบสกุลคริสต์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงกรภัชร  ศรีสมปอง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายก้องเกียรติย์  คณะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ฉันทแสนย์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายกิจ  เดชกำจรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายกิตติโชค  สิริภักร์พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่ม่ง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเกวลิน  เหวยยื่อ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายเขตต์แดน  ปีมือ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงคณิศร  สุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายจงกิจ  สุยาละ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจรรยพร  พัฒน์ชู
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายจรัล  แสนถัง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่ย่าง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจันทรัตน์  หลีหมาด
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจิรดา  ไสวโสภณ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายจิรวัฒน์  กาญจนสำราญวงศ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจุฑามณี  แซ่ยี่
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงเจียหมิง  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชนาธิป  ตั้งศิริเสถียร
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชยานันต์  ชาวนา
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชยานันต์  ธรณสุนทร
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชวนพร  ฐานบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชวพล  เลิศรัตนพล
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายชัยศรี  พรสกุลไพศาล
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชารีฟะราชีดา  เบนตี้อิสฮะชัยราซี
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชินพัฒน์  อุดมบริภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาณะรักษ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายไชยวัฒน์  ยลสุริยัน
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายไช่หยี่  แซ่ไช่
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงซูไฮลา  ทาบาโร๊ะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กชายณฐกร  ลาภมาครอง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฎฐา  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายณัฐกมล  แซ่ที
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณัฐกานต์  ชูอินทร์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผล
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  อิตประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณัฐนนท์  เดชกำจรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐนันท์  แซ่เฉิน
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายณัฐนันท์  เลี้ยงพันธ์สกุล
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณัฐพงศ์  ลีลาสันติธรรม
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐพร  สุขกาญจน์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฐพล  แซ่โล้
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณัฐวัตร  แซ่ลิว
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณิชากานต์  ตรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายดนัย  สร้อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายดลฤทธิ์  ปานพิลา
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายดลวัฒน์  ปานพิลา
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงดารารัตน์  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงดาวนภา  ลาภดวงพร
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายต่อฮาวีฮ์  เหล็มปาน
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายทศพล  แซ่ลู่
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายทักษ์ดนัย  โรจน์สกุลพฤทธ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายทินกรณ์  กิจสุข
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงทิพยาภา  มงคล
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่เจา
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงเทพสดุดี  ไชยพล
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายธนกร  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธนวินท์  แซ่หว่อง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงธนัญญา  แซ่วจาง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธนัท  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายธนาวัช  บุญษร
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธวัชชัย  แซ่เจียง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธวัชซัน  แซ่ซำ
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายธัชพล  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กชายธัญธร  แซ่เลี่ยง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่พัง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงธัญวฤณ  ว่องบุลากร
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้ววิชิต
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงธันยพร  สิริสุขวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธิดารัตน์  วาฑิตศุภผล
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายธิติธรานนท์  ตั้งนิธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายนพดล  มาเยอะ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนภสร  แซ่มุ่ง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนลิน  ลักษณานิเวศน์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายนววิช  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายนันทพงศ์  วรโภคิน
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายนันธพงศ์  อาจสามารถ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนิดา  เดชจินดาวุธ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงนิภาตอนะห์  ยะมะกา
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายบดินทร์  คำดีรักษ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายบัญญวัต  แซ่จาว
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟุ้งนำเจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายบุญชนิต  คตเกี้ยว
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เลี่ยง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปภาวี  แซ่ซู
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายประสิทธิ์  เต๋จ๊ะ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายปรัตถกร  แซ่เจา
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ซำ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฉิน
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปัณณพร  เวชวัฒนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปัทมาพร  เวชวัฒนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปิยนันท์  มาศพันธ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายพงศกร  แซ่ซิน
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายพงศ์ภัค  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายพยัต  อินทร์ชุมนุม
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ไล่
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวพลอย  เด่นดวงดี
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพสุธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายพัชรพล  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายพัชรพล  เบญจภา
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายพิทวัช  มากกาญจนกุล
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อมรเมธาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงฟาตินี่  สาและ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงฟิดาว  อาบา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เยี่ยง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายภัทรพล  เลื่องลือวงศ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายภากร  ไพศาลวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงภาณุมาศ  ดามาอู
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายภูรินทร์  หมอโป๊ะกู่
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายภูวไนยต์  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายเมธิชัย  อู
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายเมธิพงษ์  แซ่อู
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงยอดน้ำเพชร  แซ่ลก
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงรติรมย์  ชื่นใจดี
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายรอฟาร์  หนูบุญล้อม
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งอนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายรัชชานนท์  สายสวาท
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงรินรดา  แซ่ลิ่ว
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงรุจิรา  แซ่ไล่
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายวงศธร  รุ่งโรจน์กำเนิด
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายวรชัย  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายวรวุฒิ  กำเนิด
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายวรัญญู  พูลภักดี
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายวัชระ  ทรัพย์สิริวณิช
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงวันวิสา  ฐิติชวลิตกุล
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงวาสนา  ลีชัยบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงวิชชุลดา  วงศ์ว่องตระกูล
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงวิดาพร  แซ่ลี
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงวิมลสิริ  ลิม
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงศรินนี  ยอดดี
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายศุภกิตติ์  กัญจนวงศ์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายศุภเดช  จะลอ
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่กว้าน
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงศุวิมล  ศิริโรจน์ชัยกุล
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายสมชัย  แก้วคำมี
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงสัภยา  เครือวงศ์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงสาธิตา  ชัยชนากานต์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายสิขเรศ  ชูสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงสิตโปห์  เซีย
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายสิทธิชัย  เข็มเพชร
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายสิทธิโชค  ศรีวงศ์หงส์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายสิทธิพล  เอียดทองใส
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงสิริรักษ์  ตรีสัตย์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายสุขทิตพงศ์  แซ่ถัง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงสุชาดา  ฐิติชวลิตกุล
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงสุณิชา  แซ่ถัง
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสุดธิดา  ฟ้าอรุณ
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงสุดารัตน์  คณะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายสุทัตตา  เรืองประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงสุธาพร  อุทร
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายสุธินันท์  ชาญวิรวงศ์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายสุรชัย  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายอธิวัฒน์  ปลอดตีบ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หยั่ง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงอภิญญา  ปิยะเจริญ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายอมรเทพ  แซ่ชิ่น
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กชายอัครเดช  แซ่จ้อง
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายอัยดิลฟิตรี  มามะ
ม.1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายอาธาน  วังอนานนท์
ม.2
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายอาว์วาบีน  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายอิศเรศ  ชาวไร่
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายอิษฎา  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายอุ้มทรัพย์  วงศ์นิรัติศัย
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายเอกรินทร์  แสนพรม
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กชายกนก  เจตวิจิตร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกนกพร  นุกูลวุฒิโอภาส
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกนกพร  ฟูมณีโชติ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซินหิรัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกมลชนก  กสิกรรมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกมลชนก  เลื่องลือวงศ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
323
เด็กชายกรธวัช  สิทธิวิทยกุล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกฤตพร  สงค์จินดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกฤษณกัณท์  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนาวลีพรรณ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัณฐมณ  เฉินพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัลยกร  คงพันธ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่จู
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัสตูรี  บาฮา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกาญจน  คำเบ้า
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เยี่ยง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สายสวาท
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
335
เด็กชายโกศล  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
336
เด็กชายขวัญ  ผจงวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงเขมิกา  คำดี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงคัคนางค์  คชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงคีย์ชดา  ราญฎร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายจักรกฤษ  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงจิดาภา  สิริโชคชัยกุล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงจิตติสุดา  บุตรชัย
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจิตรกร  แซ่ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงจินดาหรา  เหวยยื่อ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจินตนา  สหะวงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
347
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัมพรวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชนะพล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงชนมน  แซ่จัน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชนัญชิดา  เอกทัตร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กหญิงชนันท์กานต์  มงกุฏวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชนาธิป  นิมิตรอังกูร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายชโนดม  จิรวัฑฒโนวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
355
เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายชลธิชา  เจริญวาที
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายชวัลกร  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายชัยมงคล  แซ่เลื่อง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
359
เด็กชายชัยสิทธา  แซ่อึ่ง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายชานน  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชาริณี  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายชินพัฒน์  กสิกรรมไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายชินเว่ยปิง  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
364
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยชนากานต์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชุ้ลกิฟลี่  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงโชติกา  รุจิรเสรีชัย
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงซีตีอาซีซะห์  มามะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายฌานวิทย์  สามประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเฌอปาล  แซ่เลื่อง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลก
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงญาดา  ว่องไวพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงญารินดา  สีลาทอง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
374
เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงฐิติกานต์  จองเลิศอนันต์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ล๊ก
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณ ภัทร  พูนทอง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณฐิตา  ท้าวศิริ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณภัทร  จ้องศิรินุรักษ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณภัสสรณ์  ตั้งวงศาเจริญ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณรงค์เกียรติ  ไพศาลวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปานพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แซ่ก๊ก
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณัฎฐา  เกตุสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กชายณัฐกฤต  ชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
388
เด็กชายณัฐฐินันท์  บุญสิริ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
389
เด็กชายณัฐนันท์  รุ่งบานจิต
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฐนิช  จ่าท้อ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณัฐภัทร  สหะวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญอมรโรจน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณิติวุฒิ  ตั้งสิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
395
เด็กชายดรัณภพ  แซ่ไล้
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ซี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงดารารัตน์  เจโตวิมุติ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงตัสนีม  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายทรงกรด  ประชากูล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายทศพล  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายทักษิณันต์  มุสิกะโปดก
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
402
เด็กชายทัตพงศ์  สุทธิธนสุข
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
403
เด็กชายทัพพสาร  เขียคชชา
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายทินภัทร  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายทีปกร  กรีฑากุล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายทีปกร  แซ่ซิว
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนกฤต  เชื้อพระซอง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธนชาติ  เสน
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธนพนธ์  ไสวโสภณ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธนภัทร  อุดมบริภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนวัตน์  แซ่ไล่
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนวัตน์  แทนคุณกุลภัทร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนัช  เตชะอัครมงคล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธนัชชา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนาดุล  แซ่เจา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนินโชตน์  พิศักดิ์เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีเตชะ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งนิธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธัญญ์นิธิ  ชูตานนท์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แซ่จ้อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายธันย์  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงธาศิณี  แซ่เฉิน
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาทันคิด
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธีร์ธวัช  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายธีรภัทร  แซ่มุ่ง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลู่
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธีรวัฒน์  วงไชย
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนพกร  ท้าวกัลยา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนภสร  ชื่นธารา
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนภาพร  ว่องกุลจิรัฏฐิติ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนฤนาท  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนฤมล  รุ่งบานจิต
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนัฎฐา  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนัดดา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนาดา  โต๊ะเด็ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนารีรัตน์  เต๋จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนิศา  ตันติ๊บ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนุชรดี  อนุพันธ์ุสกุล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนูรเดียร์นา  เบ็ญตีมาฮาดิลละห์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ซียง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงนูรฮูไมร่าห์  เบ็ญตีซาฮาวี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาณะรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่ฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเบญญาภา  นุคระอานนท์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปกรณ์  อุทิตบุตร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปฏิพัทธ์  วัฒนเกษมสกุล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปณิดา  แซ่หลี่
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปพน  ปริพันธ์ยศ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปภินวิทย์กร  โชตน์ธนานันต์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กชายปวริศ  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปัทมา  พงศาวกูล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปาริฉัตร  ยะใยสาย
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปิ่นจรัส  รุ่งโรจน์กำเนิด
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปิยะพงศ์  แซ่วู่
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปิยังกูร  สหะวงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปิยาพัชร  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปุณิกา  บุตรฐิติมนตรี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเปมิกา  อัมพรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายพงษ์วิทย์  แซ่กำ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพนิดา  วงค์คำ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายพลนพ  คงสิน
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพลาธิป  แซ่ฉี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพัชรพล  ตั้งศิริเสถียร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ลู่สกุลไตรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพัชรินทร์  โลกัตถจริยากุล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพัสกร  สุขกาญจน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพิชญา  แซ่ซิว
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพิทวัส  เฉิน
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลำ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพิมลนาฏ  รังสฤษฎ์วีระโชติ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพีรวุฒิ  แซ่เลื่อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพุธิตา  พยัฆพันธ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายโพธิ์สิริ  ฉันทโพธิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงฟาร่า  สาและ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงฟิรดาวส์  แปแนะ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายฟีรฮาน  กอตอ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภคนันท์  สมมารถ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายภานุวัฒน์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงภาวิดา  วาบา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายภูตะวัน  วินัยศักดิ์เสรี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายภูผา  วงศ์นิตยลัภย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภูมินทร์  แซ่ชั่น
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
490
เด็กชายภูริภัทร์  แซ่ชั่น
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายมงคลพัฒน์  แซ่โฮ่
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงมฑนาลัย  แซ่จัน
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายมรกต  แซ่หว่อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมุฏีณัน  ดาแก
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายมุอาวิน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายมูฮัมมัดซารุลอามาน  สะตือบา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายมูฮัมมัดซารุลอามีน  สะตือบา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายมูฮัมหมัดยูซูฟ  ตาเซะ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฮา  นาระพอ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเมธาเกียรติ  พิศักดิ์เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงเมียวฟุย  แซ่จอง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายยศวิชญ์  แซ่ซี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
504
เด็กชายยุทธวีร์  แซ่กง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงรอวิยานีย์  สง่าบ้านโคก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
506
เด็กชายรัชชานนท์  รัตนภักดี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แซ่ลก
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงรุ่งระวี  เลื่องลือวงศ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงรุจิรา  ราชคม
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายลีเหวินฉาง  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายวทัญญู  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวนิดา  จะลอ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายวรชิต  เชาวน์โอภาส
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
516
เด็กชายวรดร  พู่เจริญโรจน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายวรท  บัวเพชร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายวรสรณ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรินทรา  นุกูลวุฒิโอภาส
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวศิน  แก้วอ่ำ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวัชรี  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวันปิยะ  แซ่พ่าง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวิชญาดา  ช่วยภักดี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวิทวัส  เจษฏาไพศาส
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวิลาวัณ  เพ็ชร์จำรัส
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวีรภัทร  เลขาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายวีรภาพ  แซ่จ้อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายไวเซียง  อัง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
529
เด็กชายศิรสิทธิ์  วัฒนากิจจากุล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงศุจิกา  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศุภิสรา  กสิกรรมไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
534
เด็กชายสรยุทธ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายสัญญพงศ์  จัดคน
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงสาธิดา  แซ่ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายสาริศ  ลีลาณัฐกุล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสิทธิโชค  มงคลสิรินุกูล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายสิทธิโชติ  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสิริกร  มงคลรัตนมณี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงสิวัตตรา  คงเพ็ชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสุขชาวรรณ  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสุชัญญา  พูลภักดี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ถัง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
546
เด็กชายสุทิวัส  เกื้อเกตุ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสุธิชัย  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสุปรียา  เบญจางคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสุปรียา  ลีลาราษฏร์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสุพพัตรา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ฉิ่น
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่เซ่ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสุรพัศ  ฉันทแสนย์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุรางค์วรี  ยุทธ์ธนศิลป์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แซ่ซ่ง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงเสาวณีย์  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเหมือนฝัน  แซ่ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
558
เด็กชายอดิศรา  กงเฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงอนุสรา  กสิกรรมไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายอภิชาติ  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงอรปรียา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายอรรถวิท  จะยี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอริษา  จะแฮลา
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอัญชิสา  อินทรพักตร์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงอัญธิกา  เรืองประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอัสมา  สาเฮาะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงอารยา  ว่องไวงาม
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงอิงคตา  หิรัญเขมคุณ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงอิมทิพย์  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอิศรายุทธ์  ตั้งเปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงฮานาน  บาฮา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงฮานาเฟีย  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม