ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พะทำโล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ใยนนท์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกอร  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลกานต์  ดารารัก
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วนิล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลทิพย์  พุ่มพฤกษา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มยิ้ม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติกา  ยาดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤติกา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติมา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษฎา  กาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษฎา  ชินลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วจันทร์เถิน
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุชอนงค์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกันตา  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลยา  นูรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกานต์ศินา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกิ่งนภา  สาทำโล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกิตติกา  กิ่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติพศ  ทองบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติภูมิ  แสงไชย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกินรี  ชมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเกริดา  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชริด
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสุตม์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีปราชญ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงข้าวทิพย์  ลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคณาธิป  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจรินทร์ธร  หัวคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจักริน  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจักริน  ฤทธิมาตย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจักรินทร์  นวลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจักรินทร์  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีธวัช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจามจุรี  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจารรี  สายทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจินดารัตน์  โกศา
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจินตภา  จักรนารายณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรมหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิรัชญา  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรัชญา  แฝงละโคก
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรากาญณ์  โพธิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลเพชรคติธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิราภรณ์  พิณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิราภรณ์  แหล่จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิราวรรณ  เถาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุไรวรรณ  พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายเจตน์  คันธะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเจนจิรา  คูณทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเจนจิรา  ว่องสาริกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายเจษฎา  ประทุทพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชญานิศ  ขือรัมย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชนาธิป  สุมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนิพร  พงษ์โภชน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชมพูนุช  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชลดา  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชลดา  สรจักร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชลธิชา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลลดา  กวดขัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชลิดา  วามะกันต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชาลิณี  กุคำจัด
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชาลินี  สาโล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชินณวัตร  จันทำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชิษณุพงษ์  สายธิไชย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายโชคทวี  นุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณฐพร  บาดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณปภัช  โนรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณภัทร  พันธ์เครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัชชา  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฎฐพล  ห่วงทิม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐชัย  ทิมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐณิชา  คณารัตน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐนิชา  แย้มชุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐพงษ์  ทาเสมอ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐพล  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐพันธ์ุ  จิระออน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐยา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐวัชร์  ธรรมละเอียด
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภามา
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณิชกมล  ชาวพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงดวงกมล  ทองริต
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงดวงใจ  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเดชาธร  รอบโลก
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงต้นข้าว  ปุริโน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายเตชินท์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายถิรเดช  แสงสร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายทนงศักดิ์  สุตะโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายทวีชัย  พั่วพวง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงทิฆัมพร  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พงษ์ประสพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุษบิน
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนกร  ศรีอภัย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนกร  อินสอน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนทรัพย์  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนทัต  วงณะลา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนธรณ์  จรลี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนพล  ระทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูประเภท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธนัชพร  สุภากร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนาชัย  ประการะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนาดูล  ศรีอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนายศ  เสียงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธเนศ  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธรรรมรัตน์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธวัสชัย  ดวงปฏิ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธัญกร  แก้วทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธัญพิมล  คำเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไพศูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธินัฏดา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธิษณาบดิศรณ์  จิตจันทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธีรภัทร  จิตจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธีรภัทร  สุขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธีรยุทธ  ลัดดา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธีราพร  ต้นพรหม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนริสรา  สุวรรณา
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนฤมล  พลแสน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายนวมินทร์  วรรณโส
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนันฑิตา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนันฑิตา  แฟงเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนันทกร  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนันทชพร  วงษ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายนาคิน  โคตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนาฏนารี  คำสีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนาตยา  คำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนาตาลี  นาดอน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายนิตินัย  พงศ์ไพร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายเนติธร  กันยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเนติภัทร  จินดา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายบุญบารมี  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์สาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงบุษบา  แสงสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปฏิพล  ประทีป
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปฏิวัติ  ทาเสมอ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปณยา  อุดเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปทิตตา  คำเครือ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปนัดดา  โมฬา
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปนัดดา  วรรณประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปภัสรา  โพธิทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปภานิน  บุญพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปภาวดี  กินรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายประกฤษฏิ์  ชาคริเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงประภาวัลย์  วงศ์ทองนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปริณดา  เวทนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปวรวรรณ  ผลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปวีณา  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปัญญานุช  นุปะทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปัณนพร  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปารมี  สุวรักษ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปาริชาติ  มีราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปาริตา  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจราช
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพงศกร  โคตถา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพงศกร  รักษ์กระโทก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพงศธร  โทรพัฒ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพงศธร  แสนยะบุตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพงษ์จากร  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพชรกมล  พุ้ยน้อย
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงพรรณิภา  วินิชบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพฤฒิชัย  โอสถ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธานี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายพลาธิป  ฝางคำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพัชรพร  กาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพัชรานันท์  เมืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สีมาวัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพันธิตรา  พันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  อังคะนา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพิชญาภา  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพิชัยฤกษ์  พรหมดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพิสิษฐ์  ทรัพย์อุดมโชค
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพีระพัฒน์  ครุฑสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพูลศักดิ์  คำสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเพ็ญนภา  นุริตะมนต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจหนัก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงแพรนวล  มาอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นศิริ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภัทธิดา  พุฒพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายภัทรภูมิ  โคตะโย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงภัทราพร  พรมณี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายภาคิน  ภูษา
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายภีรมร  บรรทอน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูฤทธี์  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายมงคล  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงมณฑิตา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงมนพร  อ่อนละมุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงมลฑกาญจน์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงมัณธิชา  สามศรี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงมาริสา  วาศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงมาริสา  แสวสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงมาลินี  วิสาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทิมา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงยวิษฐา  คำเม็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงรัชนาท  สินเธาว์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายรัฐเขตน์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทคู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงรัตติกา  จันโต
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงรินรดา  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงรุจิรดา  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงลฬินทร์กานต์  วรรคสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงลัลนา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวรกร  ทองสว่าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงวรรณิภา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวรรณิภา  สาทำโล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวรัชยา  สุรทัตโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวรัญญา  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายวรัณญู  โคตรทารินทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายวรากร  บัวโรย
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวริศรา  ศรีสุทโธ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงวริษา  ศรีเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงวลัยพร  สีเข้ม
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายวัชรศักดิ์  สาทำโล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวัญญา  บุตรดาษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายวันฉลอง  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายวันชัย  ยารินันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายวันดี  เฉิดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวันวิสา  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวันอาสาฬห์  อุดรพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวานิช  ยะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายวายุ  วิทูล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวิจิตรา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวิชญาดา  ปริวันตัง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวินิทรา  ต้นเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวิภาดา  พระทำโล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวิมุติ  จุลวิถี
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวิลาสินี  โคตรหา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวีระกร  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายวีระพงศ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายวุฒินันท์  กุลณะนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศตพร  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศรีสุดา  สละชุ่ม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศลิษา  วิลานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศศิธร  ยาพลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยสำแดง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศิริกานดา  สุพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ดวงบุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงศิริณภา  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงศิรินภา  พละที
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายศิริศักดิ์  สิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงศุภัคศิลป์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสมพงษ์  ชนะดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสริตา  สาทำโล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสันติ  ปานเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายสาธร  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสิทธิศักดิ์ดา  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายสิรดนัยย์  สง่าศิลป์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสิริธัญญา  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสุกัญญา  มะศรีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โกสุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุชานันท์  สีโยมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุชารักษ์  โอชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสุชาวดี  ประวิง
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมกา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสุธาสินี  ทาโคตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงสุธีมา  ระถิกา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสุนิตา  พูลอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายสุพจน์  อาสานอก
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสุพรรณษา  นนพละ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุพิตา  พิลาแหวน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุภาวรรณ  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุมิตรา  เหลื่อมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายสุรธัช  วิโท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสุรศักดิ์  มลิลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุรัญชนา  โสภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุวนันท์  พันละออง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์อนุชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กุลมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงหทัยกานต์  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จำปาจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอชิตพล  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายอดิศร  แนบชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอธัญญาภรณ์  เทียบหนู
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอธิบดินทร์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอนัญญา  ฉวี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอนันต์  จันทะศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอนันทราช  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอนุชศรา  ดอกหอม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอภัสสรา  โมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอภิชญา  เสนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งพักตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอภิธิดา  บุดดีพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายอภินัทธ์  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายอภินันท์  สมมาคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทาโคตร
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอมลวรรณ  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอรไพิน  จันทร์มนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วจันสอน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอริสรา  ไชยรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอัครวินท์  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายอัครินทร์  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองรอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอัญชุลี  ใต้โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอาทิตย์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอาภรณ์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนสิทธิ์์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอารยา  เย็นเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอารียา  เข็มราฐ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องคำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงํัธัญสิริ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงกชกร  แก่นลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกนิษฐา  แก๊สสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกรชนก  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกล้าสกุล  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกวินนาฎ  แพงสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์  เกษคันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิสวนจิตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกิตติธร  ภูแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกุลณัฐ  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบัวคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกุลปริยา  พรมทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเกศดา  ลาพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงขวัญนภา  รจนา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายคามิน  สายราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายฆณัฐศักดิ์  ปัญญาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจณิสตา  จีนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจตุรภัทร  ภูพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายจักรภพ  บุตรสีพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายจักรภัทร  มีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงจามรี  เทนโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายจิรายุ  ฤกษ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจิราวรรณ  ตั้งจิตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุษบิน
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำใส
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายเจษฎา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงฉัตรวิไล  อัปกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายชญานนท์  ปนทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายชญานัน  สุทนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชลณชา  สีทน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชลธาร  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายชลธิศ  กุลพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายชัยธวัช  สัตโต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชิณวัตร  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชุติมน  ช่วยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชุภาดา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงญาริณฎา  สาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงฐปนนันท์  ประสานดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงฐิติมา  รัชวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิถิระบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัชวดี  พลเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฏร์นรี  อัตะพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์สมศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณัฐชัย  นุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฐฌา  วงศ์โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กชายณัฐพร  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐภัทร  สกุลปลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐภูมิ  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐภูมิ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ภาคะ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณิศวรา  คำโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงดารารัตน์  ธรรมเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเดชมงคล  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายทรงพร  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธนกิจ  สุกรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธนโชติ  วงศ์พุทธะ
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนนันท์  บุดสีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธนพงศ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนวัฒน์  อาทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธนากร  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนากร  อนุลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงธัญจิรา  อาธิโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลขตราสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธิดาพร  คำเห็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธิติกานต์  ศรีมลฑาทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธิติพร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธิรสิทธิ์  คัดสันเที๊ยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธีรเดช  ชูศรีวาสน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กชายธีรไนย  ศรีโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธีรพงษ์  ผาโท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธีรภัทร  งามพักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายนพดล  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายนพรุฒน์  คำอดุลย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แวววงศ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนริศรา  ศรียา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงนริศรา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนฤมล  จุลานันท์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายนฤสรณ์  รจนา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงนัฐนิชลาวัลย์  ปัญญาพอ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนันทกร  โงนเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงนันทศิริ  สิมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนันธยาพร  สีแหล้
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนันธิยา  พงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงน้ำมนต์  โชติรัตน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนิลินนิภา  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนุชจรี  วิไลลา
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายบารมี  ศรีโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โคตถา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปณิตา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปนัดดา  จัตุปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงปภาวรินท์  เกษอุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายประกรณ์  ไทยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงประภาพร  จันแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงประภาพร  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายประวิทย์  สิงหา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงประวีณมัย  บุปผาวัลย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปริตา  งาสุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปริยากร  โคกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปวริศา  สินเทาว์
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีแสด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปวีณา  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปาลิตา  สายรัตน์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปิยดา  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปิยธิดา  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงปิยามาศ  สีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปุณยวีย์  สวิล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพงศภัก  สกุลศาลาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายพงษ์นที  กุลณะนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพรณรัตน์  ศรีโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงพรนพิน  นันโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพรพิมล  ทองนาที
ป.5
โรงเรียนบ้านคำบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พานิชวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพิยะดา  จูมครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพิริสา  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายพีรพัฒน์  พรานไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพีระเดช  ใจมนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กชายภัทรธนเทพ  แก่นการ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงภัทรวดี  ทาเคลือบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายภัทรวัต  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายภาณุพงศ์  ประจิตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายภารดร  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงภาลุณี  บุตรน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายภาสพงศ์  คุณโท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายภีรภัฏฐ์  พงษ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายภูริวัฒน์  กันพนม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายมนัสชัย  ปัตถาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงเมธาพร  นามเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายเมธาวิวัฒน์  นาสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงเมวดี  ศรีโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายยศพล  ภูติยา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงยศวรรณ  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงราตรี  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทะสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงวรนันท์  แสงแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายวรพล  พันธัง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงวรรณภา  แก่นธาตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงวรรณิกา  กุลสะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงวรรณิศา  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายวรวิทย์  คันธา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายวรุชาติ  พรมนาม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงวันวิสา  พลสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงวันวิสา  มาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงวาสนา  ทองแท่น
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงวิจิตรา  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายวิชชากร  จิตจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์  มนึกคา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายวิทยา  เดชอนันต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงวินัดดา  ปริตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายวิลาสินี  วนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงศยามล  ประทุม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว
ป.4
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงศิริกัญญา  หงษาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงศิริญญา  ทัดสี
ป.5
โรงเรียนบ้านคำบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสมคิด  พนม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายสลิลทิพย์  พิมสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายสิทธิกร  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสิริกร  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงสิริวากร  อนุลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายสิริศักดิ์  ปัดถากุลโย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสุกัลญา  วงษา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายสุดที่รัก  พันชาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงสุธิดา  ตุละโก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายสุธินันท์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงสุปรียา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายสุภนัย  วิสาพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสุภัสสา  พิษเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสุภาพร  สุดขันธ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนคำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงสุมาลี  เจริญสิม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายสุเมฆ  อัศดร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายสุเมธ  เต็งเรียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายสุรนันท์  ยืนมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสูติศุกร์  วิชาศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญตั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สืบสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายอนุศักดิ์  ไชยจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงอภิขณา  โสดาลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีรักษ์สัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายอภิวัฒน์  อาธิโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายอภิสิทธิ์  ตลอดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายอภิสิทธิ์  ธันวิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายอภิสิทธิ์  อังฉกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายอรรถชัย  พรมลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงอริสรา  สิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงอรุณรัตน์  คำโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายอินทนนท์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอุไรวรรณ  แดงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงเอมอร  สิงห์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายกชกานต์  สาโหมด
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงกนกนิภา  สาธุวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายกฤตบุญ  สาโล
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกัลยา  คำเคนบ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกัลยา  ปะปาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกาญจนา  สารทะนง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกาญจนา  แสนทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายกิตติธัช  พันธ์เสถียร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายกิตตินันท์  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกิตติยาพร  จรมา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายกิติพงษ์  แก้วคำปราบ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกีรติกา  อธิพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกุลญดา  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้ววงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายเกริกไกร  กิ่งแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงเกษกนก  อุไรรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านแสนสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมวิชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ภูธร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาลาสาย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โสระสาน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงจันทิมา  แวงอินตา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงจินดาพร  คำใส
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงจิรนันท์  พรมเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านแสนสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กหญิงจิราพร  บุญคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงจีรนันท์  หงษ์ลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงจุฬานันท์  แก้วสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงชนัญชิดา  สาริพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายชลธาร  สารเสนาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองคำตอน
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายชัยพฤกษ์  ภาคนะถา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงชาลิสา  ดาน้ำคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงฐานิตา  สาโล
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุนทร
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงฑิตธิตา  บุญโสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงณฐินี  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงณัชชา  ภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
นางสาวณัฏฐนิชา  จันดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงณัฐชา  เอมถมยา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงณัฐธิชา  มารศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายณัฐพงษ์  สองวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายณัฐพนธ์  จันทะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกว้าง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงณันธิชา  หอมกลิ่น
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายดนัย  ภูธร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงดวงกมล  ไขยงาม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงดาวเรือง  บรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายตะวัน  ปราบพล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กชายติณณภพ  อุตพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายเตชภณ  บุญกว้าง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายทัศน์พล  พันธ์ทน
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงทิชากร  วรรณการ
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายเทิดศักดิ์  แก้วพวง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธนภัทร  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนากร  สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธวัชชัย  แย้มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงธัญชนก  วิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พึ่งไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงธัญสุดา  คำพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝางคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างเนตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธิตินันท์  แสนพล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงธิติมา  ศรีสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงธีรดา  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธีระชัย  ไลนัน
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายธีระศักดิ์  ขันทะโส
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายนครินทร์  มนึกคา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงนภาพร  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงนภาลัย  กันจะนา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงนฤมล  คำแพง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงนฤมล  จันทะนิตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงนันทฉัตร  โคตรจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเทพ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พาตาโส
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงนิภาพร  ชุมมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงนิภาภรณ์  การัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงนุชยดา  สาขา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงบุญศิตา  ขันคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายบุษกล  นุสาโล
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงบุษญารัตน์  สุโยธา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีสด
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
นางสาวปณิตา  ยืนยาว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายปรเมศ  โคตรบุปผา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงประกายดาว  เผนศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงประภัสสร  กิจกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงประภาพร  มาลัยลอย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงประภาภรณ์  ตุละโก
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายประวิทย์  บุตรไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
นายปริวัฒน์  หลังคา
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
นายปวิตร  สุพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงปารวีร์  พันธ์โสรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงปาริตา  วิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายปิติเวช  ภูติยา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงปิยวรรณ  ลครศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพรชิตา  คำเม็ก
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
นางสาวพรพรรณ  จันทร์แรม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพรสินี  เสนาคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
นางสาวพัณณิตา  ไชโยธา
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพิชญา  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายพิตตินันท์  รัตนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงพิศมัย  ภูมิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายพีรวัฒน์  วงค์คำดี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายภัธนศักดิ์  พาคำวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กชายมงคล  ศรีปัตเนตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงมณีภรณื  บุญครอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงมนัสนันท์  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงมรัชญา  จันทะศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงมะลิวัลย์  วงษาเคน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงมะลิสา  รัตนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงมัณฑนา  ปริหา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงมาริสา  สุทนัง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงมาริสา  อินทรุกขา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงยลลดา  ศิริบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงยุภาพร  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงยุภาวี  สรจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงเยาวเรศ  คณาธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายรัฐภาค  ยอดเกิด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงรำไพ  ไทยอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงรุ่งระวี  พรมวิชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายฤทธิพล  สรสา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงวรพร  พันธุมา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงวรันธร  วังคะฮาด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงวารุณี  คำเม็ก
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงวาสนา  พูลไชย
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงวิจิตรา  นิยมชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เลิศผล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงวิมุติ  พงษ์สุวรรณเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รอดคำทุย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงวิสุดา  สรจักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายวีรพงษ์  สรจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายวุฒิศักดิ์  สีมา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงศดาพร  ตุ้มทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายศรายุทธ  จิตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กหญิงศศิธร  โคตะนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายศิรสิทธิ์  อ่อนยอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
นางสาวศิริกานต์  ทาดาวงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์พักตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศิริราช  พรานไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุลา
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายสถาพร  ลครศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
นางสาวสไบทิพย์  เจริญทัศน์
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสมัชญ์  ดับพันพิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสรสิช  จันทมาศ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายสวรรค์  ธรรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายสามารถ  บุราชรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสาริณี  สีมาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายสารินทร์  วงค์คำดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสาวิตรี  ภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสำรอง  พรมกา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงสิดาพร  แย้มพุฒ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสิทธิเดช  คำน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายสิรดนัย  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงสิริมาวัณ  ดานชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงสุจิตรา  คำแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุทโธ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนโยธี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงสุดารัตน์  สรจักร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพาวัตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุพรัตน์  ดอกพุฒ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงสุพัตารา  คำลุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงสุภัสสรา  ร่วมเชื้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตังนู
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสุภาวดี  มีแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงสุภาวิดา  คุริโน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงสุภาวิดา  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
939
นายสุรธัช  บุญสาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสุวดี  จันทรา
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสุวนันท์  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายอชิตพล  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายอธิศ  มงคลกาล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอนิวัตติ์  คำผัน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายอนุชา  นุสนธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายอนุภัทร  หงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายอภิชาติ  แวววิเชียร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายอภินันท์  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายอภิรัฐ  พลภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอมรพล  คำมีภา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงอรทัย  บุญสาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงอรอุมา  พาพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงอรัญญา  ภูมิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุราชรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอักษราภัค  สุอำพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงอัจชราวดี  รัตนศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านแสนสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงอัญชลิกา  สำเภา
ม.1
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอัญญานี  วงศ์มาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอารดา  ยะราช
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอุบลลักษณ์  วงนะรา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอุษา  เลาะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์