ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมแมน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรชภรณ์  โพธิ์นา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงเกวลิน  แดนนารัตน์
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอินทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจิรายุส  หาระทา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชนัญธิดา  คำค้อ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชนิกา  ฉิมมานิตย์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายดลภิวัฒน์  บุญมาตร
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงดาริกา  ราชติกา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธนพร  สระทอง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงบุญญารันต์  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตะคำ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายพัชรพล  พันธะรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายภูริภัทร  แก้วสี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์ชัย
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายรัฐภูมิ  สุวงทา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีจำปา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงวรัญญา  สารขันธ์
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงวิไลวรรณ  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงวีรารัตน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงสาวิตรี  มหาชัย
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงสุพิชชา  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงสุพิชญา  วาริชน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงสุภาสินี  ชำนิ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายอนันตชนม์  ฤทธิ์รังษีโสภณ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงอรทัย  ภูมิไทย
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
นางสาวกวินธิดา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกาญจนา  ป้องชาลี
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยนิล
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุนาพรม
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อปัญญา
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนกฤต  เปรมศรี
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเนตรชนก  สวยรูป
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บรรหาร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพงศกร  อภัยพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพิชญา  ถาหล้า
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพิมลวรรณ  พันธุ์สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเพชรลดา  นิลเอม
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นางสาวแพรวา  วิบูลย์กุล
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาใส
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายภูริณัฐ  ธนสาราภิรมย์
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวยุพาลักษณ์  วุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
นางสาววชิราภรณ์  ภูมิเพ็ง
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงศนิดา  อิ่มมนตรี
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวสุชาดา  สรวงศิร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
นางสาวสุปรียา  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
นางสาวอนุธิดา  วรรณรส
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงอลิน  สืบศักดิ์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายอานนท์  ปุงมา
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงอิสริยา  พาเจริญวงษ์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงกัลฎาภรณ์  มินทระ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกุลธิดา  โฉมอินทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจันทมณี  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรธิดา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชญานันท์  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชรินรัตน์  สิทธิพร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชลธิชา  มูลมณี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐวัฒน์  งามเจริญ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณิชมน  สุขเทพ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงทิฆัมพร  ถาหล้า
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเทพบรรชา  ภูนาเรียง
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนกฤต  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนพนธ์  ไกรหาร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธารทอง  สิมลี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงธิติยากรณ์  วรรณขาว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายนิลพัทธ์  พันธุ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงบุษกร  พิมพ์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายปรมัตถ์  วงศ์พิมสอน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพนัชกร  นันบุญ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  ขันธุแสง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายพีรภูมิ  มุงเคน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายภัทรพล  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภานุวัฒน์  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภูริภัทร  คำตันบุญ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายรพีพัฒนื  มูลมณี
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงรสกมล  อุทัยแสง
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงรุ่งรุจี  วิชัยศร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวาสนา  ภาพิชัย
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศุภิสรา  คำยส
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงสุพรรณี  ธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายอภิวุฒิ  กันปัญญา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงอรอโรชา  แก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอาทิตยา  ทรงดาสี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงอาภัสรา  สีวอง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์