ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมแมน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรชภรณ์  โพธิ์นา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกวลิน  แดนนารัตน์
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอินทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรายุส  หาระทา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชนัญธิดา  คำค้อ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชนิกา  ฉิมมานิตย์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายดลภิวัฒน์  บุญมาตร
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงดาริกา  ราชติกา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธนพร  สระทอง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงบุญญารันต์  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตะคำ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายพัชรพล  พันธะรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายภูริภัทร  แก้วสี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์ชัย
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายรัฐภูมิ  สุวงทา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีจำปา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงวรัญญา  สารขันธ์
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงวิไลวรรณ  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงวีรารัตน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงสาวิตรี  มหาชัย
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงสุพิชชา  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงสุพิชญา  วาริชน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงสุภาสินี  ชำนิ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
27
เด็กชายอนันตชนม์  ฤทธิ์รังษีโสภณ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงอรทัย  ภูมิไทย
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
นางสาวกวินธิดา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกาญจนา  ป้องชาลี
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยนิล
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุนาพรม
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อปัญญา
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายธนกฤต  เปรมศรี
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงเนตรชนก  สวยรูป
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บรรหาร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายพงศกร  อภัยพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงพิชญา  ถาหล้า
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงพิมลวรรณ  พันธุ์สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงเพชรลดา  นิลเอม
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวแพรวา  วิบูลย์กุล
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาใส
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายภูริณัฐ  ธนสาราภิรมย์
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวยุพาลักษณ์  วุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
47
นางสาววชิราภรณ์  ภูมิเพ็ง
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงศนิดา  อิ่มมนตรี
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวสุชาดา  สรวงศิร
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวสุปรียา  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวอนุธิดา  วรรณรส
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงอลิน  สืบศักดิ์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายอานนท์  ปุงมา
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงอิสริยา  พาเจริญวงษ์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงกัลฎาภรณ์  มินทระ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกุลธิดา  โฉมอินทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจันทมณี  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
59
เด็กชายจิรธิดา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชญานันท์  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชรินรัตน์  สิทธิพร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงชลธิชา  มูลมณี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณัฐวัฒน์  งามเจริญ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณิชมน  สุขเทพ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงทิฆัมพร  ถาหล้า
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
67
เด็กชายเทพบรรชา  ภูนาเรียง
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
68
เด็กชายธนกฤต  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
69
เด็กชายธนพนธ์  ไกรหาร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
70
เด็กชายธารทอง  สิมลี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงธิติยากรณ์  วรรณขาว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
72
เด็กชายนิลพัทธ์  พันธุ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงบุษกร  พิมพ์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
75
เด็กชายปรมัตถ์  วงศ์พิมสอน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงพนัชกร  นันบุญ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  ขันธุแสง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
80
เด็กชายพีรภูมิ  มุงเคน
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
81
เด็กชายภัทรพล  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
83
เด็กชายภานุวัฒน์  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
84
เด็กชายภูริภัทร  คำตันบุญ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
85
เด็กชายรพีพัฒนื  มูลมณี
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงรสกมล  อุทัยแสง
ป.4
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงรุ่งรุจี  วิชัยศร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงวาสนา  ภาพิชัย
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงศุภิสรา  คำยส
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงสุพรรณี  ธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
93
เด็กชายอภิวุฒิ  กันปัญญา
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
94
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงอรอโรชา  แก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงอาทิตยา  ทรงดาสี
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงอาภัสรา  สีวอง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม