ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เม่นขาว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
4
เด็กชายกรินทร์  จุนสันติกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
10
เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินทิพย์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
12
เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกษิรา  สุรภาพวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญจนพร  ประธานธุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาสีดำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รามฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาวีร์  งาช้าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตธี  โฮซิน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกันทรากร  นาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลยกร  อารัญภาณุ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทระ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกานต์  วงศ์เพชรชารัต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
24
เด็กชายกำพลพัฒณ์  แดงนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติกวินท์  ตระกูลโกศล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติเดช  ขอนยาง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติกมล  ชาหอมชื่น
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประทุมโฉม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงคณิศร  ศรีสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคามิน  ดวงมาลา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายจักริน  เกษเสนา
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจารวี  อุดมวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
39
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งหลักมั่นคง
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิดาภา  แสนกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
45
เด็กชายจิรภัทร  ไทยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
47
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจุฑามณี  จำศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
51
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายชญานนท์  นินยวี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชดาภร  โชติทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนากาญจน์  อบเชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
58
เด็กชายชนาธิป  พลนิโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิดาภา  โล่ห์สีทอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายชโนดม  เมฆวัน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชยาภา  เล้าลือชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
65
เด็กชายชลันธร  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลีวรรณ  โพธิ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชัญญานุช  หนูทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
72
เด็กชายชาคริต  ตระการกูล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดื่อดิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายเชนทอง  แอ๊บบี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
77
เด็กชายญาณวุฒิ  ใหม่วงษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐานนันท์  กิจเวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐาปนี  แก้วกันยา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายณฐพงศ์  หล้าทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายณรงค์วิทย์  อัครสาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐภากาญจ์  ชารีกัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายดลชัย  ศิริธีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงทักษพร  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
108
เด็กชายแทนคุณ  พริวัตร์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
109
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายโทนี่  แม็คอินไตย์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
111
เด็กชายธนกร  ศรีกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธนกาญจน์  วรแสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธนภรณ์  กุศลยัง
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายธนวัฒน์  เหลืองเรืองทอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายธนัช  พนมเริงไชย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธนัชพร  สานจันทร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายธนัท  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
120
เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญญ์กมลพัช  พรรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุนทรแตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เลิศธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธันยพร  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
129
เด็กชายธาริต  วานิชชัง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กชายธีรภัทร  เนื่องมัจฉา
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
133
เด็กชายธีรเมธ  สิงห์สุข
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายธีรวัจน์  พูลธนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายนนวุฒิ  ดั่งสราญจิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายนภดล  เพ็งลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  ชาอินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
145
เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนันทิพร  โอนากุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายนันทิพัฒน์  ยุทธยง
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนิชานันท์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
152
เด็กชายนิธิกร  สีหานาวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายนิธิโรจน์  ผาติธีรวิทย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงบัณฑิตา  โยควัด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขัวญชัย
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงบุณยวีย์  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายปกเกศ  คอนขำ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
160
เด็กชายปฐมพล  ศรีแสงทอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปณิตา  เดชฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
162
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปนัสยา  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายปภังกร  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปภาพร  ปิติคำพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปภาวรินท์  กุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปภาวี  อึงสะกาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปรวีร์  ปัญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปริม  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
170
เด็กชายปรียวิศว์  ต.ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนโฮรี่เมรี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปวีณพันธุ์  ตั้งหลักมั่นคง
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปัญจพร  เทพพา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น2 ห้องป.2/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
179
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปุญญิศา  สายน้ำเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปุณณิกา  บุบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หมีกุละ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
188
เด็กชายพชรพล  เสนางคบุตร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายพนธกร  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพรนัชชา  หันทำเล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพรพันธ์  ไพรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายพัชรพล  แฃสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
194
เด็กชายพัฒนา  มหาอุดม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายพิชิตพงศ์  วงศ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
197
เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิมพกาญจน์  หิรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพิกา  พิมพ์คีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมลรัตน์  ตรงเพชร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิยดาวรรณ  ศรีขันเทพ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายพิสิษฐ์  ไสยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
204
เด็กชายพีรณัฐ  ดวงเทียน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
206
เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์ธีระชวลิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายพุฒิพงษ์  ภักดีนวน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
210
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น3 ห้องป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
212
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายภัณฑบดี  เชี่ยวการรบ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภัททิญา  พันสะคาม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
218
เด็กชายภัทรกร  ชินพา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
220
เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงภัทรภร  ษิณปักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภัราวรรณ  ภาสอน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ผดุงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงภัสสรา  นรานันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
227
เด็กหญิงภารวี  โอลสัน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กชายภูเบศวร์  ช่อยกา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิติคำพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
231
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาติชัยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
232
เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนชาติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสริมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงมนัสวี  ถาบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเมธาวดี  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
236
เด็กชายยศพัฒน์  วาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
237
เด็กชายยศวรรธน์  เคหาไสย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงรดา  ทองสา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
240
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรรินดา  ช้างรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรัชญาณี  ลาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
243
เด็กชายรัตนะเทพ  ผิวดำ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น3 ห้องป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฤทัยณัฐ  บวรทัต
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงลลิตพรรณ  บุญศร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
248
เด็กหญิงลลิตา  วรรณิกาสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เท้าเนาว์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
250
เด็กชายวรดร  มอละสี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวรรณวนัช  กิจเอื้อวิริยะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวราภรณ์  ภูธรรมะ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
256
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวรินดา  สำราญจิต
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวริศรา  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายวัชรกร  สัตย์สื่อ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
261
เด็กชายวัฒนนาวี  อาจภักดี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กชายวายุภักษ์  สมเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวิชญาดา  โพธิ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
264
เด็กชายวิชยุตม์  วิชาญยุทธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โครตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวิศัลยาภรณ์  บิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวิสัยพร  วงษ์ศรีวอ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวีรปรียา  บัวหงษา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
270
เด็กชายวีรภัทร  ปิตตาตัง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
271
เด็กชายวีรวิชญ์  เนือนิม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศรีศุภัทร  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
275
เด็กชายศิวกร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภกิตต์  กันหารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
278
เด็กชายศุภวิชญ์  ฃัยรินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงศุภิสราช์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
280
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น3 ห้องป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
282
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
283
เด็กชายสรวิศ  สุคงเจริญ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสริลพร  ธรณนิธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสาริศา  แจ่มขำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
290
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสิริรัตน์  ชาทอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทิพย์โชติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
296
เด็กชายสุธัญญะ  เลิศภูมิปัญญา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสุพิชชาพร  เรืองอุไร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสุภิฬฎา  สันสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
302
เด็กชายสุเมธา  เฉิน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาชิโกะ  คาเตะนะ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
306
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
307
เด็กชายอธิชาติ  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอนินทิตา  นิจพจน์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอภิชญา  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
310
เด็กชายอภิชา  แฝงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอรนภา  โซ่เงิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอรยา  สีตื้อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
314
เด็กชายอรรณวินทร์  ทองเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอริษา  พงษ์โอสถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น3 ห้องป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอัญชลีภา  น้อมระวี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
319
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอารยา  วงศ์ภูมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
321
เด็กหญิงอารยา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอินทัชชา  ศรีสุจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
323
เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
324
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กชายเอกนฤน  นิลทะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงกชมน  ศรีสุวิภา
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงกมลเนตร  วงพานิช
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญมาศ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสำลี
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงกรีณรัตน์  วัชรพงศ์จรัส
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายกฤษฎา  เทพอินทร์แดง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงกัญญรัชต์  เนตะเทศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวกัญญารัตน์  ภาทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกียรติศรีธนกร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวกัลยา  คำเฉลียว
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไชย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงกิ่งเพชร  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวกีรติ  อนันตริยะทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวขวัญฤทัย  เสชู
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงคณิตา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวจัสมิน  ทอมป์สัน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวจารุทัย  พละศูนย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวจารุภัทร  วิพากย์เดชา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงจิดาภา  ป่าลั่นทม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงจิตณิศา  เตชะวิริยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายจิรภัทร  รัตถา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงจีระนันท์  พุชโก
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงจีระนุช  พุชโก
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวจุฑามาศ  สวัสดิวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงเจณิสตา  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวเจสิกา ยูกะ  สจ๊วร์ต
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายโจเซฟ  โวค
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายใจมังกร  เมเซเนน
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงชนฐ์ณพร  สิริธรนวภัสร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายชยางกูร  นามกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายชโยดม  ฤกษ์อภิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวชรินธร  สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายชัชดนัย  เลขาโชค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายชัชวัสส์  มงคลอุดมรัตน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวชัญญา  วรชิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณมาโจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวชุลดา  พินันท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิราฑูรย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายณัชภีม  คำสุพรหม
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายณัฏฐชัย  พรกิตติยา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฏฐชุดา  สอนไชยาชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิชัยยา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  วงสุนา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณัฐจิตร  เลพล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐชานนท์  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐนนท์  โภคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐภัทร  อุปการ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงณัฐมนฑน์  พิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวณัฐฤทัย  สุเนตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณิชากร  ภายสันใจ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวณิชาภัทร  จันทนามล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายเดวิด  เชง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายถิรายุส์  จูมพลหล้า
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายทามาริก  จันทรเสนา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวธนภรณ์  กันไพรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กหญิงธัญชนก  จังพล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวธัญชนก  ศักดิ์สุจริต
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธัญรดา  ทูลบุตรดา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธันยชนก  ธิติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธาราดา  โชปัญญา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธิคัมพร  แก้วชิน
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธิณัฐดา  ไชยพันธ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธิติกานต์  อุ้นวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธีรดนย์  โคตรพันธุ์กูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธีระพัฒน์  ดีเมืองโขง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายนภดล  องค์รัมย์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนภัสสร  ราชพงษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายนราธิป  อินทรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายนราวิชญ์  นามดี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนลินนิภา  มีวงค์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนัชชา  เสริมศรัณย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนัฐญาพร  ทิศาใต้
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายนันทภพ  แก้วลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายนันทิศักดิ์  พนมชัยจิรกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงนิตย์ธิดา  ทิพย์เทพา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนิศาชล  พงษ์เสนาะ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีมาจันทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวเนตรชนก  ฉิมจารย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงเนตรนภา  แสงเนตร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวบุญญิสา  ดีวะลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวบุญธิดา  พาเทียม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายบุญอนันต์  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูษาไทย
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปกรณ์  เชี่ยวชัยวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายปฏิพัทธ์  พลางวัน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายปฐพน  ญาดี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายปณชัย  คงจา
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนกลาง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปภาวี  บุษราคัม
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปริญญ์  คำใบ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวปวันรัตน์  เมธาสิทธิ์ธนโชติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปวีณา  สายวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปาณิสรา  โสดาดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายปารณัฐ  รูปสม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปิ่นมนัส  เนื้อแก่น
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายปิยะ  ทิพยาลัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปิยากร  ยามี
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
488
นางสาวพรกมล  วงศ์ชาลี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพรธิดา  มงคุณแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพรรพษา  ประทุมตรี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายพสิษฐ์  โชติหิรัญรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพิกุล  ประทุมเขต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงพิชญพร  จันทุมมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหาภิญโญ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพิสิฐพงศ์  โภคชัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์ธีระชวลิต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงแพรวไพลิน  โคตะมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงฟาริดา  สียางนอก
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายภคิน  ธนธันยบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงภรันยา  ขมิ้นเขียว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงภริตา  จันทราศรี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงภัคจิรา  ปานา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวภัชราพร  บัวพรมมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายภูบดินทร์  กวินเดชาธร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีพิกุลทองดี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงภูริชญา  วัฒนกุลชาติ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงมุกมณี  อิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงมุธิตา  โพธิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายเมธัส  ดำรงค์มงคลกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงเมธาวี  บุญตาระวะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวยอห์น ฮี  คิม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงรสริน  ตั้งเจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายรัชชานนท์  อึ๊งสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กชายรัชพล  เล้าประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายไรอัน ปัญญา  แม็คเชน
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงวชรพร  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงวรรณนิภา  อ่อนตาจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงวริศรา  ปอวิจิตกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายวฤทธิ  งามวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายวัชรพล  เสือโต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงวิชิตา  สายชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายวีรภัทร์  ศรีสุนาครัว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายวุฒิภัทร  ฤทธิ์มหา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงศรีประภา  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ธรรมสรางกูร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงศศิกาญน์  แก้วยศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวศิรประภา  น้อยลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงศิราวดี  บุตรสารี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายศิริพงษ์  ศิริสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์เจริญวนกิจ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายศุภกิตติ์  ริมชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายศุภวิชญ์  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงศุภาวิกานต์  เสียงอ่อน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวสมประสงค์  สมกำลัง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวสรียา  วิศิษปัญญกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายสหกิจ  มีฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กชายสิงหราช  เสนีย์นันท์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสิริกร  นิลกษาปน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวสุชาวดี  คงกระพันธ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงสุดารัตน์  หารินไสล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายสุนิติ  เพิ่มรชัยสงค์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวสุประภาดา  ปาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงสุภรัตน์  แสนโภชน์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงสุภาพร  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงสุภิชญา  ปิยรัตน์นานนนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวสุวิชาดา  กาญบุตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายเสฎวุฒิ  ประภาษา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงหทัยตะวัน  มีชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงอรวรรณ  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงอรสินี  เชื้อบุญมี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงอารีรัตน์  พลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายอิทธิกร  จริยวัฒนสกุล
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงอิ่มบุญ  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงอึนบิน  ยู
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายเอกพงษ์  สายศรี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายเอกรินทร์  ผิวฝ้าย
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น3 ห้องป.5/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กชายเอกสิทธิ์  ไตรวงษ์ย้อย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงเอล็กซอนดร้า  กระพุทธา
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงเอลินา พลนามอินทร์  มาวเตอร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงแอนนี่  พาทเตอร์สัน
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายโอมภัทร์  บุญอรณะ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น2 ห้องป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายCHEN  SHOU-JUI
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงกชามาส  มูลทรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงกนิษฐา  ธารกิตติรัฐ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงกมลพชร  นาคประเวศ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงกมลพร  ฝีมือดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงกมลพร  วันประเภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีขาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
624
เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงกรกนก  สงคำเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายกฤตภัทร  พันธุ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงกฤษณา  สุตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายกฤษวภัทร  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายก้องภพ  พามา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงกอรญา  ศรีราเกตุ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แข็งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายกันตพัฒน์  ทิพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พฤพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงกัลยา  กันทาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงกานติมา  สิงห์สาธร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศุกระชาต
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น2 ห้องป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุไกร
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงกุลจิรา  มลิปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงกุลทรัพย์  ศรีสมเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงกุลนิดา  เกตลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงขวัญทิพย์  สิงห์สาธร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงเขมรินทร์  โพธิ์เปี้ยศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
659
เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายคอนเนอร์ แอนด์  เอลลิส
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายคัคคนนท์  สนทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงคุณัญญา  วรพจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงคุลิกา  อาจเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายโคทาโร่  โดชิตะ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
665
เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิราชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงจิตตานันทิ์  พนมชัยจิรกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กชายจิตติพงศ์  นวกะคาม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงจิรภัทร  ชุติรัตนานันท
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงจิรัติกาล  เสตะรมยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงจิศราภา  โพนทอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงจุฑามาส  แก้วเชียงหวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สัตถาผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เศวตวงษ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงเจนจิรา  ผือฮีเขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงเจสสิก้า มาเรีย  เวสทัน
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงใจดีน  มาเรีย สปิน่า
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงฉายฉาน  จินาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น2 ห้องป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงชญาณี  ศรีภูมิสุริยกานต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนณี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงชนกนันท์  ชัยวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายชนทัต  ลือคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
687
เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายชนวีร์  นรนาถปัญญา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงชนัญชิดา  กิตติอุมาพร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงชนัญชิดา  อนันตริยะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงชนัญธิดา  นวลหอม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงชนันธร  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงชริญา  มินิตวงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
700
เด็กชายชลธาร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงชลลดา  ปิตาระพัง
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงชาลิซ่า  มิสเชลล์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงชาลิสา  วชิราภากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
705
เด็กชายชินกฤต  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายชินวัตร  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อยู่ฉ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉัน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงญาฐฺิกานต์  เยาวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงญาณีรัตน์  พุทโธ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
713
เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงฐิตาพร  ประประโคน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น2 ห้องป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลอภิทองคำ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภูเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงฐิติกานต์  ถาวงกลาง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิมานนท์ดำรงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
724
เด็กชายณธรรส  นัทธี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายณธายุ  นครสันติภาพ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายณภัค  อารัญภาณุ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณภัทร  ผ่องอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณภัทร  สุริยวิทยะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กชายณัฐชนนท์  ผางน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรสิมมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมเผ่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
741
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณัฐพร  อังกลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายณัฐภัทร  จันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายณัฐภัทร  สุริยกมล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงณิชา  ดาวังปลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงณิรินทน์ลิตา  ชัยนรานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายดุลวัฒน์  มอน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น2 ห้องป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กชายเดโชชิต  อธิชโย
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงตรีชฎา  แม็คโดนัลด์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงตวิษา  ธีระศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กชายทยา  ทัตติยกุล
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายทรงรัฐ  พิริยชูสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงทอฝัน  ฮามพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายทัตเทพ  นวตกุลไกร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงทิวาณี  เนื่องมัจฉา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายเทพฤทธิ์  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงธณัชชา  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงธนพร  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงธนพรณ์  ประชุมชน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนพล  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนวัฒน์  โคบาล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงธนัญชนก  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธนันรัช  คำวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธนาดล  สอนเสนา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธนิษฐา  วงศ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
782
เด็กชายธเนศ  งามพสุธาดล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพคุณ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธรรมชาติ  สาระภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น3 ห้องป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กหญิงธัญรัตน์  ขวัญกิจศุภเดชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีรวัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงธันยพร  จักรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงธันยวัน  แห้วใต้
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงธัมมาภรณ์  วะสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงธารทิพย์  พละสิงห์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงธิดา  แก้วพิมพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธีมาพร  ถือธรรม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธีรดา  เพ็งพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธีราพร  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงนงนภัส  ตันติปัญญาเทพ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายนนทวัฒน์  สรงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายนพณัฐช์  สิริธรนวภัสร์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายนพนันทน์  สุมาตรา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงนภสร  ยางขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงนภัควณี  เทียนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงนภัส  พรเอนก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายนราธิป  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงนฤมล  องกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายนวพันทวัย์  พืชสิงห์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงนวลพรรณ  อมตะธงไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
817
เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
818
เด็กชายนัทธพงศ์  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงนันทภัค  ชูโชคสิริกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงน่านฟ้า  ไชยจันลา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายนิธินันท์  เจริญลาภศุภวัตร์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น3 ห้องป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กหญิงนิรัชฌา  คุณแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
824
เด็กชายนิริศ  ราชวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงนิวารัตน์  เอนกเวียง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงบัญฑิตา  สิงห์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยานาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงบัณทิตา  ยาวิธี
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงบุญญาพร  แสงชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงบุณยานุช  ฉายแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงบุณรดา  เหลืองฐิติสกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงใบตอง  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายปฏิพล  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายปฏิพล  หาสอดส่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายปณชัย  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงปณิสรา  ไชยสิงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงปนัดดา  นินธิราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงปนัดดา  วรรณบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
844
เด็กชายปพล  ญาติสังกัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงปพิชญา  พยัคฆวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองพิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงปภาวี  คงจา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
852
เด็กชายปรเมศวร์  สันดุษฎี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงประพาภรณ์  สีชาวนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงปราณปรียา  ป้องพาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายปรินทร  สมศรีมี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น3 ห้องป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กชายปรีดิวัฒน์  จันทรจำนง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
859
เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงปวริศรา  เจนธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงปวริศา  สิทธิประภาพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงปวีณ์พร  ทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงปัญญธร  นาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงปัณณพร  เชื้อหอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
868
เด็กชายปัณณวรรษ  อินลา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กชายปิติ  เหลืองเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปิยนุช  คล่องใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงปิยวลี  กันตรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
874
เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงปีกทราย  พันธนะบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปุณยนุช  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
879
เด็กชายพงศกร  ศิริตัง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายพงศธร  กะตะสีลา
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายพงศ์พลกฤต  นาทา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิ์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กชายพงษ์เศรษฐ์  เรืองวิทยานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงพชรภา  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายพรพินิต  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงพรรณธร  เพชรชาลี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงพรลภัส  ริมโพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงพรวิภา  ชาวไทย
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
892
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น3 ห้องป.1/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กหญิงพร้อมฉัตร  ชูโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงพรอุมา ริเบคก้า  แมร์รี่ ฟ๊อคซ์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ร็อคเคอร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
896
เด็กชายพศวีร์  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงพสชนัน  ศรีหริ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงพอเพียง  ณรงค์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
899
เด็กชายพัฒนะ  ิพิชญาตระกูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กชายพัสกร  ิพิชญาตระกูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงพิชชานันท์  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ขันธวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายพิชญพงษ์์  สายพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงพิชญาภัช  เฉิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโยธี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ริดขะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงพีรกานต์  แสนสาคร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพีรดา  สังข์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพีรพล  ริมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายพีรภาส  มาศแก้ว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพูนทณัฐ  ไชยจักร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พรหมประกาย
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
925
เด็กชายโพธิพงศ์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนโฮรี่เมรี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงไพลิน  วิเชียรสะอาด
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงฟ่งหลิน  หว่อง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น3 ห้องป.1/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กหญิงภคมน  อารมณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงภัทรธิดา  เท้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตนนท์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงภัทรวดี  วิศาลวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงภารุจีร์  ปภาวิชกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูนากรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงภิรัญญา  ผาริโน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
942
เด็กชายภูมิธัมกิต  วงศ์จารุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กชายภูมินทร์  กงศรี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
945
เด็กชายภูรินท์  ปะละมะ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
946
เด็กชายภูวินท์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงมนัสนันท์  มากรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงมวัดดะฮฺ  นุ้ยผอม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายมั่น  สมบูรณ์เรศ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีสอนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
952
เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงมาริดา  ไชยวาน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
955
เด็กชายมินธาดา  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิกรชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
957
เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
958
เด็กชายเมธัส  จันทันโอ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงเมธาพร  วาทโย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงเมธิรา  มายอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
961
เด็กชายยศวัตน์  จิระสุวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงยอฉัตร  เสนฉาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น4 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
963
เด็กชายรชฎ  นัทธี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงรททยา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
965
เด็กชายรพีภัทร  ป้องเรือ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงรมิตา  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงรมิตา  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
970
เด็กชายระพีธาดา  วงศ์คุลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงรัญชนา  พรมแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงรัญชิดา  กิตติปัญญาศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทริเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงรัตนาวดี  โสณโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงริญญ์ภัส  ธิติวัฒน์ธนะกุล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
979
เด็กชายโรมี่ อคิรา  ชัยปราบ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงลภัสรดา  หาญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงลลิดา  เถา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงลิต้า  เพ็ตเตอร์สัน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายวงศกร  บุตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มนต์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงวชิราพร  วชิราภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงวนิดา  เที่ยงโยธา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กชายวรภัทร  พักพิง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
992
เด็กชายวรรธนะ  พรหมหีต
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงวรวรรณ  ศิริโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงวรัญญา  ประเสริฐสัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
995
เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายวรินทร  เวฬุพิชญวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น4 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
998
เด็กหญิงวริศรา  ศรีสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงวริศรา  สนทนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงวลัยทิพย์  สินประเสริฐกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงวสุวดี  นาคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายวัฒนา  ศรีหาภูธร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงวิจิตรพร  อึ้งสกาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายวิชชากร  จันทรสามารถ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายวิชญ์พล  นาอ่าง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายวิชยุตย์  วงค์คำพระ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอุดมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวิมลวรรณ  นุทธนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงวิริฒิภา  มีทองคำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายวีรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวีรินทร์  ภา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงศตพร  กุนชนบท
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายศรัณยพงษ์  โมรารัตน์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงศรุตา  ไชยพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายศวัสกร  เฮงวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงศศิกานต์  ชายันติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงศศิพร  ขันตรีกุล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงศศิภัทร์  วรรณภักดิ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงศศิรดา  ชนะหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงศศิอร  ศรีอรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงศิรดา  ขะมวดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงศิรภา  เหลาภา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายศิรสิทธิ์  เขมกรรม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายศุภกร  เขม้นงาน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น4 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1033
เด็กชายศุภวิชญ์  เดชพิพัฒน์ทินโชติ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงศุภัชญา  พนมภู
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงศุภาพร  สีมาตย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงสนธยา  มาดสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายสรชัช  สีชัยชู
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายสรวิศ  แซ่ฉิ่น
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงสโรชา  ภูสีเขียว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงสวิตตา  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ใจยะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายสิทธิวัจน์  วสุนธราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงสิริกร  ศิริศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงสิริดา  คำดีบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงสิริธิดา  นันธานี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสิริน  ใจสิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสิรินดา  ทองแถม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสิรินดา  อุดมพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงสิริประภา  คำริแง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงสิริภัทร  ชูน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสิริยากร  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายสุจินันท์  แรมจบก
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงสุจิรา  ปุริมายะตา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงสุชาวดี  หาปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสุธิมนต์  บุตรชาดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น4 ห้องป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1068
เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงสุภัควรรณ  ธรรมบวร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสุภัสตรา  ธาตุทอง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงสุภัสสร  ยศดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายสุภาษิต  ตุ่มงาม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายสุเมธ  ทรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายสุรพัศ  ศักดาเดชชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงสุรภา  แก้ววันนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายสุรวิช  บูรณสรรค์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสุวิชาดา  ตู้เชียงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายสุวีร์รวัฒน์  พิมรินทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงเสาวนีย์  สิงห์นี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายโสภณวิิชญ์  สิงห์แดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงโสรยา  พิมพ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายเหนือชน  สิงคมาศ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอชิมา  หล้าพิมพ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายอชิระ  ภาวศุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายอชิระ  ศรีกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอธิชา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงอภิชญา  คำมณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงอภิญญา  ฉ่ำศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงอภิญญา  นามมนตรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงอภิรดี  ประทุมแมน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายอภิวิชญ์  กุลธวัช
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงอภิษฎา  ระวาดชิด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงอภิสรา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอมรัตน์  วรรณคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น4 ห้องป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1103
เด็กหญิงอมราภา  ไชยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอรปรียา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงอรวรรยา  หมั่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอรอินท์  โพธิราช
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงอริยาภรณ์  อรุณฐิติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายอัครพนธ์  ฝูงดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายอัครพล  จันซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงอัญชนิสรา  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงอัญชิสา  ไวสีแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงอัญณิชา  ขจรภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงอัญมณี  พิทักษ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอัฏฐภิญญา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักคง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงอินทิรา  ชอบทางดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงอิสริยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงเอมิลี่ นาริสา  โฮมส์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงไอรดา  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงแฮนน่า  โบเดน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม