ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/1 ชั้น 1 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกาณจน์  จันทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยโท
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกอร  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กชายกมลวิทย์  ราชวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตธีรา  วระโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกร  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎิ์  เข็มแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฎิ์  แดงมะแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษณะ  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
20
เด็กชายกลวัชร  ไกยนิจร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกวินทรา  ปองดอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกวินธิดา  ปองดอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกวินธิดา  อุนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
25
เด็กชายกอบบุญ  รำไพ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทะเสน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตาลสมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตินันท์  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติบดินทร์  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติพศ  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติภูมิ  ยุบล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/2 ชั้น 1 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกีรติกา  เพชรพลอย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
38
เด็กชายกุณช์  มงคลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
39
เด็กชายกุลเชษฐ์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
40
เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงแก้วมะณี  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงแก้วใส  ปุคสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเขมิกา  ศรีไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
47
เด็กชายคชะ  คณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายคณิศร  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
50
เด็กชายจรณินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรทีปต์  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิรภิญญา  กลิ้งโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรศักดิ์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
64
เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิราวรรณ  ทาตะสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑากรณ์  ช่วยสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
68
เด็กชายจุลจักร  บุญพุทธ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจุฬามณี  ฝ่ายสูนย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 1อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจษฎากร  เสมอเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฉัตรสิริ  ใจแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
74
เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฉันท์สินี  พาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
76
เด็กชายเฉลิมชัย  มีลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
77
เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนกวนัน  แสนเส็ง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนนิกานต์  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนมน  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนันดา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
84
เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้องนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชลดา  รัตนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
91
เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัยรัมภา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชาลิสา  ระภาเพศ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชินรัตน์  พรมเหลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชุติมา  ทาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
104
เด็กชายโชคชัย  จุลประยูร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 1 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายญาณวรุตม์  สุนาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงญาดา  ยศศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญารินดา  พรมทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายฐนกร  สุตัน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
114
เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฐิติวรดา  นามษร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
117
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายณฐกร  สมขาว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
119
เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฏชนกย์  เคหาวัตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฏฐศรัณย์  บุญล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฐกานต์  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าสรวย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณิชนันทร์  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณิชมน  วรจารุ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/5 ชั้น 1 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายดนัยยศ  ธรรมศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงดวงกมล  ชาคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
145
เด็กชายตะวัน  ดารุณ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงตีรณา  สายโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
147
เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายทศพร  เหมือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงทิพย์ประภา  ปัดร้าย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
153
เด็กชายทิวัตภ์  สุขชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
154
เด็กชายทีฆกฤช  อัคฮาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายธนกร  บุญสะอาด
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
156
เด็กชายธนกฤต  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
157
เด็กชายธนกฤต  ชีมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
158
เด็กชายธนโชติ  ชัยน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
159
เด็กชายธนโชติ  เนตรวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
160
เด็กชายธนโชติ  สินเติม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
162
เด็กชายธนทัต  ศิริอำนาจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
163
เด็กชายธนธรณ์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
164
เด็กชายธนธรณ์  สิงหศิริ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
165
เด็กชายธนพล  เกษียร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
167
เด็กชายธนภัทร  มารัตน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
168
เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธนัชพร  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธนัชพร  สองสี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
173
เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงธนาภา  คูณมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนิต  กิวิโล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
177
เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
179
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
180
เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธัญรดา  สรรพผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธัญสินี  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธันญาพร  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
187
เด็กชายธันวา  มาหา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธิดาดอย  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
190
เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
191
เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีย์กุลภัทร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
192
เด็กชายธีรโชติ  จันธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
194
เด็กชายธีรภัทร  คำสุข
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
195
เด็กชายธีรภัทร  พันธ์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
196
เด็กชายธีรภาพ  กุดเป่ง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายธีระดนย์  จิตต์จังหวัด
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
199
เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
200
เด็กชายนครินทร์  เข็มสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงนงนภัส  บุญนิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
203
เด็กชายนพกร  จันหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
204
เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายนพนันทน์  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงนพรัตน์  สัตย์ซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายนภัสรพี  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
210
เด็กชายนรบดี  จันมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนราชัย  ยาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยนา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  กิ่งชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนันทนาท  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนันทิชา  โคตรคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนันทิดา  แข็งกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงนันธิตา  วงศ์อนุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงนาตาลี  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
221
เด็กชายนิติศักดิ์  บุญธิมา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนิภาพร  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
223
เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงบัณฑิตา  แขกขาว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
225
เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงบุษบากร  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
229
เด็กชายปฏิพล  โสภา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปนัดดา  กุลชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปนัสยา  ธิสาเวช
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปนิดา  บัวนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
234
เด็กชายปภังกร  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงประภาสิริ  โยทะคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
237
เด็กชายปริญญา  ขันทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปริณสิริ  ชัยสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปริยากร  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปรียานุช  มณีกรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
244
เด็กชายปวริศ  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 2 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
248
เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
249
เด็กชายปัณณธร  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
250
เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปัณยาภา  ปุยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปัทมา  โคตรอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปานปรียา  มีสี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปานระพี  ภูมิมะนาว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปาริตา  เสาร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปาลิศา  สาระ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
258
เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
259
เด็กชายปิยังกูร  เบ้าหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บรรลุ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
261
เด็กชายปิระติ  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
262
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
264
เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายพงศธร  ขันติกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
266
เด็กชายพงศพัศ  แสงโชติ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
267
เด็กชายพงศภัค  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
268
เด็กชายพงษ์ธณัฐ  แก้วลี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
269
เด็กชายพชร  คงบุญ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพณณกร  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพธู  อุปริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพรพรินทร์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพรพิมล  อดุลย์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
274
เด็กชายพรรษา  มาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพรสิณี  ขันชะลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
277
เด็กชายพศิน  สุวิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/4 ชั้น 2 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัชราพร  คมกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ม้าอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
283
เด็กชายพัทธดนย์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
285
เด็กชายพันฤทธิ์  สุรำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพิชชาภา  แพงจ่าย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงพิทยา  มังษะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพิรานันท์  วรรณกาล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพิริยากร  คงทน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
294
เด็กชายพิริยากร  ทองวร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กชายพีปกรณ์  นันทะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
296
เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
297
เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
298
เด็กชายพีรพล  มหาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
299
เด็กชายพีรพล  ออมสิน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
300
เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
301
เด็กชายพีระศักดิ์  อุปริวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
302
เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงภรภัทร  ม่วงมนตรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
308
เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงภัทรพร  ฆารศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
310
เด็กชายภัทรพล  กุลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กชายภาคสิชฌัย  ทานะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
313
เด็กชายภาคิณ  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
314
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
315
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงค์สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/5 ชั้น 2 อาคารศิริรัตน์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภาสกร  วงษ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
318
เด็กชายภูมินทร์  ผายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
319
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
320
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
321
เด็กชายภูริพัฏณ์  บุณยรัตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
322
เด็กชายภูริพัฒน์  บูชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
323
เด็กชายภูริวัฒน์  บุญหาร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
324
เด็กชายภูวณัช  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
325
เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กชายภูวเนตร  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
327
เด็กชายโภคิน  โกษากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
328
เด็กชายมงคล  โขมะนาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
329
เด็กชายมงคลชัย  ช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงมณฑิตา  กองสิน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงมาลินี  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงมินตรา  คติรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
335
เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
336
เด็กชายเมธิชัย  สุขภาค
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
337
เด็กชายยจธนา  เพ้านู
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงเยาวเรศ  เจตเขตกรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
339
เด็กชายรตน  กาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงรภรณ์พัชร์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีใส
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
343
เด็กชายรัชพล  คำผาลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
344
เด็กชายรัฐภูมิ  โสพสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
345
เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
346
เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
348
เด็กหญิงรัตนาวดี  สีดาสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง com 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายลภัส  สีกาเลียน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงลักษิกา  สุหญ้านาง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงลิลลี่  ฮิลตัน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นิลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
357
เด็กชายวชิระวุฒิ  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
358
เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
359
เด็กชายวทัญญู  ร่วมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
360
เด็กชายวรวุฒิ  กัลยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงวรัญชนา  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงวรัทยา  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
363
เด็กชายวรากร  บรรลุสันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
364
เด็กชายวรากร  พุทธขิน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
365
เด็กชายวัชรพล  มารัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
366
เด็กชายวัชรพล  สิทธิกำแหง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
367
เด็กชายวัชรวิชณ์  จันทะบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
368
เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
369
เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงวิชญาดา  บัวภาเรือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
372
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
373
เด็กชายวิโรจน์  สนอุป
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เผ่าบ้านฝาง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
376
เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
377
เด็กชายวีระพัฒน์  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
379
เด็กชายศรัญณ์รัชต์  เย็นใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
380
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงศรุตา  เบิกบาน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงศรุตา  ประเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงศรุตา  ศรีโชค
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงศศิธร  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศศิธร  สุขแสน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
387
เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงศิรัณย์พร  ทำชอบ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงศิริญากร  หลานท้าว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
391
เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองพรม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
393
เด็กชายศิวกร  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
394
เด็กชายศิวกร  จันดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
395
เด็กชายศิวกร  ปัญญานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
396
เด็กชายศิวกร  ศิริวิ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
398
เด็กชายศุภกร  ค้าข้าว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กชายศุภกร  สันตะวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
400
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
401
เด็กชายศุภกฤษ์  แสวงสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
402
เด็กชายศุภกิจ  หอมเมือง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศุภัชญา  เอียดผักแว่น
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศุภานนท์  เอียดผักแว่น
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
409
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
410
เด็กหญิงสรชา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
411
เด็กชายสรวิชญ์  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
413
เด็กชายสิทธิพล  บุญวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
414
เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
415
เด็กชายสิรภพ  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
416
เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
417
เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
418
เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
419
เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสุกัญญา  พนารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสุกัลยา  เดชา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
424
เด็กหญิงสุธาสินี  ประมวล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
426
เด็กหญิงสุประวีร์  อุปาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงสุปรียาพร  ศรีบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสุพิชชา  ชัยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
431
เด็กชายสุรณัฐฒ์  คำเกตุ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
432
เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
433
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
434
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
435
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์เหลือง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
438
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
439
เด็กชายอณิรุต  วริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
440
เด็กหญิงอธิชา  โมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
441
เด็กชายอนุพนธ์  กลิ่นทรายฟอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กหญิงอภัสราภา  ปัสสารี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
443
เด็กหญิงอภิชญา  สายลัดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
444
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
445
เด็กชายอภิวัฒน์  ทองวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
446
เด็กชายอภิวัฒน์  โยคณิตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
447
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
448
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
450
เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
451
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
452
เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
453
เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
454
เด็กชายอริสมัน  ล็อบเบช
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
455
เด็กหญิงอริสรา  ศรีมาชัย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้องอนุบาล1/2 อาคารอนุบาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอักษร  อึ้งพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
457
เด็กชายอัครชัย  โนราษ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอัจฉรา  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอัจฉรา  สมควร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
463
เด็กหญิงอารดา  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
464
เด็กชายอารยชน  กัลยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอาริสา  เชียงพา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอารียา  มุ่งงาม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอารียา  สิมลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
469
เด็กชายอิสรายณ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
470
เด็กชายอิสรายศ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
471
เด็กชายอิสรายุทธ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงอุษมา  สัปดาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
473
เด็กชายเอื้ออังกูร  หลักชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/1 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงกชกร  พสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกชพร  บัวสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกชพรรณ  บุญมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกณกพล  แก้วกอ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกณิศนันท์  แสงจันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายกนกพล  สระจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกนิษฐา  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกมลชนก  สาริกา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกมลรรัตน์  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายกรกช  เกษมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกรพจน์  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกรวิชญ์  กาณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายกริชเพชร  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกฤตพร  อรศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
502
เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกฤษฎา  รัตนเทพ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายกฤษฎา  สายตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายกฤษฎิ์  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกฤษณ  ชารีหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/2 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ขันโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายกลวัชร  สุปะมัง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายกวินภพ  วายโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกษิดิศ  วิชัยศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายกษิศธาธิป  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกัญจนพร  นามบุดดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกัญจนพร  อินทบุดดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทุมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกัญญาภพัชร  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สาวะรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนิทัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกันต์  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกัมปนาท  โคมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายกัมปนาท  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกัลยากรณ์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกานต์ธีรา  พยัฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกานต์รวี  พูลผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายกิตติภพ  นนทะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายกิตติภัทร  นนทพจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กชายกิตติศักดิ์  เบิกบาน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายกิตติศักดิ์  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกิธิรินดา  สมปราชญ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกุลจิรา  บุษดี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายกุลเชษฐ์  สีชาคำ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพารัตน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกุลธิดา  โลห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันดาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกุลปริยา  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกุลสตรี  ธิปาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทองเสริม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเกตน์นิภา  น้อยนิล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเกศมณี  โมลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงเกสรา  สีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายเกียรติภูมิ  นาแซง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายเกื้อกวิน  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงแก้วมณี  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายโกญจนาท  ศิลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงขวัญแก้ว  พุฒภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
565
เด็กชายขวัญชัย  บุตรวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
566
เด็กชายขวัญมนัส  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงขวัญฤดีชนก  ผลให้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงขวัญฤทัยชนนี  ผลให้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายเขจมศักดิ์  ขุนฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเข็มจิรา  รอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเขมิกา  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงเขมิกา  อุตรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายคฑาทอง  ทางนะที
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายคณิศร  โคตรทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายคัคนินท์  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/4 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กชายคิรากร  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายคุณากร  โคระดา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายฆรบดินทร์  คืนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงจณิสตา  ศรีทะบาล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
586
เด็กชายจตุภัทร  จันทร์สุทิน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายจักรพรรณ  วรรณกาล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
588
เด็กชายจักรพรรดิพงษ์  วรโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
590
เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตนภูมิ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
591
เด็กชายจักรพันธุ์  จักษุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายจักรินทร์  ศรีธร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยอุโคตร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายจิตติพัฒน์  แดงอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทรงชา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
599
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายจิตติพัศน์  สาระบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงจิตริษา  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงจิตสนา  พิมล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงจิรดา  พวงชมพู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
606
เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยอุป
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงจิรวรรณ  ชินมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงจิรัชฎาภรณ์  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/5 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงจิรัฐชฎา  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
620
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายเจษฎา  เมษา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายเจษฎา  สาวะโย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงแจ๊สมิน  ชินณะโชติ เบลเค้น
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายฉัตรมงคล  สุภาพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเฉิดฉัน  ฉิมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงชญาภา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชนกนันท์  นนทะใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
632
เด็กชายชนกนันท์  สุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายชนานนท์  กาละกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงชนิดาภา  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงชนิดาภา  สีสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงชนิตา  สว่างอรุณพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชมกมล  บุญจริง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชมพูนุท  เบิกบาน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงชไมพร  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายชยกร  บัวชื่น
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงชยาภรณ์  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงชยุตา  สินสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงชลนิภา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชลพินทุ์  ธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
648
เด็กชายชลันธร  พรประไพ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/6 ชั้น 1 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงชวิศา  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายชัชวาล  อุตโท
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีวาสน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
653
เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
655
เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายชาญณรงค์  โพธิ์ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงชาลิสา  ิภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
659
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีมูลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายชินภัทร  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
661
เด็กชายชินาทิพย์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายชิษณุพงศ์  อัฒจักร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชีระกานต์  สุทธิโชกเชือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงชุตินันท์  เงินประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงชุติมา  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
669
เด็กชายเชิดสกุล  คูณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
670
เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายญาณพัทธ์  วงศ์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงญาณินท์  คมทัศนียกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงญาณิศา  แดนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายฐาปณพงษ์  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงฐิตาพร  สุนทรโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริขันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
682
เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายฐิติโชติ  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กหญิงฐิติพร  สาตร์นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงฐิติมา  มิลยะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายฐิติวัสส์  คะนานาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายฐิษษฎา  แอบพิมาย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
689
เด็กชายฐืติพงษ์  จอมใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
690
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงณฐพร  อุ่นทวง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
694
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงณภัทร  กาญจนาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
697
เด็กชายณภัทร  รักไทย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายณวัฒน์  กาญจนาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงณัฐกมล  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธุมาชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
707
เด็กชายณัฐชัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  อระวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงณัฐธิดา  จารุจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีหา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
711
เด็กชายณัฐนน  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขกันต์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
713
เด็กชายณัฐพร  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายณัฐพล  สังเกต
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
716
เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายณัฐภูมิ  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/3 ชั้น 2 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กหญิงณัฐริกา  มหาผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาสตราชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายณัฐศร  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงดวงกมล  โลหะสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายติณณภพ  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
729
เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
730
เด็กชายไตรสิทธา  ชาคำรอด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงทองกร  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายทัตพงศ์  เข็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
734
เด็กชายทัศน์พล  คุณวาที
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายทัศนศักดิ์  ระดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงทิพย์เนตร  โสดา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายทิวากร  ประการแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายเทวา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
745
เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
747
เด็กชายธนกร  ตันวัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายธนกร  ศิริลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายธนกร  สัตยากูล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายธนกฤต  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธนกฤต  นีระเนตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธนกฤต  ลาภรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/4 ชั้น 2 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
754
เด็กชายธนกฤต  สุขกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธนกฤต  สุตะคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
756
เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธนพนธ์  บุญแปลง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
760
เด็กชายธนพันธ์  มงคุณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายธนภัทร  ผลดก
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธนภูมิ  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายธนวัฒน์  จูมดอก
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
765
เด็กชายธนวัฒน์  ตุละวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
766
เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธนวัฒน์  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายธนวิชญ์  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธนัชชัย  คูณพล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงธนัญญา  ละมูล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนากร  กินามณีย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธนาดุล  อุทัยกรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธนาธิป  มิลยะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงธนิดา  กระต่ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธรรณพ์ธรณ์  สารีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธฤดี  พรรณวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
782
เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงธัญญา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มงคลแสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/5 ชั้น 2 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
789
เด็กหญิงธัญพร  สุนทองห้าว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงธัญพิราช  ด่วนทัพรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงธิญาดา  สุกุ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงธิดาทิพย์  พุดชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทิตสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธิตยา  คุณมี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธิติพร  หาญจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายธีธัช  ลิ้มประยุรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธีร์กวิน  บัวคำนิล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
806
เด็กชายธีรโชติ  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธีรนาถ  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
808
เด็กชายธีรภัทร  จินดาละออง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
809
เด็กชายธีรภัทร  เถาว์แสน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
811
เด็กชายธีรภัทร  รัตนา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธีรภัทร์  มูลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายธีระภัทร  ประการแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
815
เด็กชายนที่ธาร  ผลาอุบัติ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายนนทพัทธิ์  เดชวิไลพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
817
เด็กชายนนทิวัชร์  สุภาษร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายนพกร  เจริญชัยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายนพรัตน์  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงนภัสสร  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงนริตา  จาดคล้าย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
824
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงนฤมล  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงนลพรรณ  กะตะโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
827
เด็กชายนวพล  สระทองล้อม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงนัฎฐณิชา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงนัทชา  วงศ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงนันท์ธิตา  หงษ์วิไล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์ศิริธนโชติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงนันท์นลิน  ลาผ่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนันทพงษ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงนันทภิชชา  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนันทิชา  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนิชาภัทร  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
842
เด็กชายนิติภูม  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
843
เด็กชายนิติภูม  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนิติยาภรณ์  สมปอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
845
เด็กชายนิธิศ  บรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนิพาดา  เนินผา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เข็มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
851
เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายบัญญวุธ  บุญสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
853
เด็กชายบารมี  มิ่งไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงบุญญิสา  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงบุษกร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงบุษบา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
859
เด็กหญิงเบญจมาพร  บุตรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงเบญญานุช  โทนุการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงปนัดดา  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงปนัดดา  ดาคำแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงปพิชญา  เสือเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
869
เด็กชายปภังกร  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปภาดา  โสภากันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิดตาทะสา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
874
เด็กชายประภูศักดิ์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงปรัศนี  ลุนซิต
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปริชญา  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงปริศนา  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตน์ผกาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปวริศา  อนันต์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
891
เด็กชายปองคุณ  ศุภพินิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงปัณฑิตา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
894
เด็กหญิงปาเจรา  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะเมนชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปานตะวัน  วรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปานปุริญภรณ์  กอทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปารียา  พิมราช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปาลิตา  ชาลีนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปิยธิดา  เพร็ชโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
908
เด็กชายปิยพนธ์  สีโคตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปิยะกมล  ภูตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
912
เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
913
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
914
เด็กชายปุญญิศา  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปุญญิสา  จันทะเมนชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุดดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงไปรยา  คทวณิชกุล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพงค์พิช  วันศุกร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพงศพัศ  วิกรัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายพงศภัค  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
922
เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพงศภัค  สายคำวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
924
เด็กชายพงษ์ตระกูล  ขัดสาย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กชายพชร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
926
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายพชรพล  ลัทธิวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพนิดา  แดงปะทิว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/4 ชั้น 3 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
929
เด็กหญิงพนิดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงพรรณภาวี  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพรสวรรค์  สาระทัย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
937
เด็กชายพลกฤต  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
939
เด็กชายพลากร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
940
เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
941
เด็กชายพสธร  พิมพะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพัชราภา  คะเณฑา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
946
เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายพาทิศ  ประดาจี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายพายุ  บุญครั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพิชชาพร  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพิชญา  คูณมา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพิชญา  สุภเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
956
เด็กชายพิชญุตม์พงศ์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
959
เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพิมพ์รติมา  อินทร์กอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สันตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/5 ชั้น 3 อาคารปทุมมาวดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
964
เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
966
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพีรกานต์  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายพีรณัฐ  สุพัฒนุกูล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
970
เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
971
เด็กชายพีรวัฒน์  เถาว์แสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
972
เด็กชายพีรวิชญ์  สุนาวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงเรือง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
974
เด็กชายพุฒิพงษ์  สุทโธ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
975
เด็กชายพุฒิเมธ  ชาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงพุตชารัตน์  โคตรอาษา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
977
เด็กชายพุทธคุณ  ศรีมันตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
978
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงเพชรรัตน์  วรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงแพรวา  หินอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงภคพร  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงภรันยา  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายภวัต  ปัญญาจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงภวิษย์พร  กุลสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงภัคจิรา  หาริตะวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
993
เด็กชายภัทรดนัย  พรมทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงภัทรพรรณ  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายภัทรพล  หาญจำปา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงภัทรศรี  ชานี่
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงภัทรศิกาณฑ์  จุนแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
999
เด็กหญิงภัทราวดี  ขอแช่มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริอำนาจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงภาณุมาศ  สุวรรณมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายภาณูวิชญ์  อำนาจศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายภานุวัชน์  ยอดสวย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงภิริสา  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายภูชิสส์  อินทสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายภูตะวัน  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายภูบดี  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายภูมิใจ  เพิกปุ้ย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายภูมิชัย  มีชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายภูมิถัทร  พยัคฆศิรินาวิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายภูมิพัฒน์  จำปาโท
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงภูริชญา  โมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายภูรี  พลราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายภูวดล  กาละพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายภูวเดช  สายโยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายมงคล  เคนแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงมาณีณัฏฐา  อัคฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงมาริสา  ถนอมนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงมาลินี  คำวิลัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงมิลลี่  สมิธ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายมุทาชาติ  มุทา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายเมธัส  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กหญิงเมธาพร  สุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงเมธาวี  ปะวิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายเมธาวี  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายเมธิชัย  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายยศกร  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงยุวธิดา  วันดึก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายยูโตะ  โยะซิดะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายรพีภัทร  ธุมาสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงรวิสรา  เพียช่อ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงรักษ์ชนก  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงรักษิณา  เชื้อนิล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงรัชชุดา  มานุช
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายรัชภูมิ  ธารารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายรัฐภูมิ  ชิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหลวง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายรัฐศาสตร์  ป้องปก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงรัตติยากร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงรัตนากรณ์  เอนกบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์  พรมงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายราเชน  ดาคำแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายราเมนทร์  มะยุโรวาศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงรุ่งนิภาพร  แสงเหลือง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายรุ่งไพลิน  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กหญิงรุ่งวิภาดา  แสงเหลือง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงลฎาภา  อินงามธีรติ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงลลิตา  หว่างเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีโนนยาง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายวงศธร  นีระวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายวงศธร  วงษ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายวงศธร  สุุวอ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงวงแหวน  วันดอนแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายวชิระ  บุญทน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงวณิชญา  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายวรพล  พุทธขันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายวรรณชนะ  คำผาลา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงวรัญญา  เครือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงวรัญสิญา  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายวรากร  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวรางคณา  โสภิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวริญา  สองวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงวรินทร  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวริยา  พัฒนะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงวริศรา  จ้อยนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงวริศรา  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงวลัยทิพย์  คูณพล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวศินี  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายวัชรพล  คำผาลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1104
เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงวันวิสาข์  ร่มซ้าย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายวาทิต  คะเนนิล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวาสิตา  บรรลุ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงวิจิตรา  แน่นชารี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีหามาลา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายวิชชากร  มุสิกะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงวิชชุดา  ดำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงวิชญาดา  ฐิตะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายวิทยา  ศรีหารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายวิทยานนท์  แก่นโสม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงวิภาวดี  พระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงวิภาวรรณ  หิรัญโท
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงวิรากานตฺ์  ทองรัง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงวิลาสินี  สรุะเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายวิศรุต  บุตรชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายวิศรุธ  สมบัติพูนศิริ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงวีรภัทรา  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายวีระเทพ  สมใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายวีรากร  พสุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายวุฒิภัทร  สารีเกิด
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงศนิดา  ดีนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายศราวุฒิ  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1139
เด็กหญิงศราศิณี  ศรีทองเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายศริณ  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงศศิธร  อภัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงศศิธารา  นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงศศินา  บุญครอบ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายศันสนะ  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงศิรดา  มหาผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงศิรภัสสร  บางทราย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายศิรวิทย์  โคตรมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายศิรวิทย์  สุขไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายศิริพงษ์  โสมเกษตรรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศิริภัทรสร  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายศิริวัฒน์  เลิศดารา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงศิวัชญาพร  ร่วมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายศุภกิตติ์  วระโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายศุภโชค  สาระพิชญ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายศุภณัฐ  หานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1174
เด็กชายศุภมงคล  ปัญญาดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายศุภฤกษ์  คำจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายศุภวิชญ์  เจียมใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายสกอต เจ  เทเลอร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายสถาพร  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายสรศักดิ์  พิมหาญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม