ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จุ้ยละออง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พงษาโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทุ่มแห่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พั่วตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญจิต  อ้วนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญใจ  อ้วนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจักรกฤษ  แจ้งวัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
14
เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยลาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนุตรา  พรมจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
18
เด็กชายชยพล  บุญแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
19
เด็กชายชลิต  สามา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
21
เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาณิศา  คำแพงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์สารี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิติยา  เชื้ออุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
26
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐพล  บุญใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐอมร  ศรียศจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
34
เด็กชายทินกร  แสงลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
35
เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนกร  บุดดีมี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พึ่งตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธิติมา  โทหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
40
เด็กชายธีรชัย  โฉสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
41
เด็กชายธีรยุทธ  เฮืองมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
42
เด็กชายนนทกาล  พิมพ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนันทภรณ์  พานอะนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนันทิพร  โนนปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนิศาชล  ศรีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงบัวตอง  บัวไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
55
เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
56
เด็กชายปองคุณ  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปิ่นมณี  คำมณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปิยปราณ  โปทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
62
เด็กชายพงค์ภรณ์  บุญตอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กางแม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิมพิกา  เยาวะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
68
เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
69
เด็กชายพุทธิพงศื  พิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัณทิรา  นาสมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
72
เด็กชายภัทรพล  เคนดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
73
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีธนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงภาธาดา  น้อยแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
75
เด็กชายภูวรินทร์  พิมพะกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
79
เด็กชายยศภัทร  พรมโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงรติกาล  สุวรรณละ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงรติภากร  ชัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงลลิตา  ปุริมาตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
86
เด็กชายวรัตถ์  ชัยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
87
เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
88
เด็กชายวิทยฐานะ  ศรีพิมพ์เมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเศรษฐสิริ  อินทมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
95
เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุมิตรา  เบ้าวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
99
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
100
เด็กชายอติคุณ  ทักษิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
102
เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
103
เด็กชายอภิมงคล  ภูชนะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอรวริณทร์  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอรัชพร  แสงสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
110
เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอินทิรา  ณ แสงเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงอิราวดี  คำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันทพร  กิริวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมล
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายโชคชัย  เทียบพรหม
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงนิราภรณ์  ไชยสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงพรชิตา  สากุล
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายภราดร  พลเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงสุชาดา  ทัดสองชั้น
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงอรวี  สินสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงกชกร  นรชาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกนิษฐา  นาบง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
133
เด็กชายกรวิทย์  ประสมพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกฤษกนก  ศรียศจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
135
เด็กชายกฤษณา  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกฤษริยา  จิว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัญญาณ๊  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฉิมนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกัญณิกา  หาญลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัตัญญุตา  สว่างกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัลยา  เยาวะลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกุลริสา  จันทร์นา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงเกียรติภูมิ  ยอดตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงเขมิกา  ทองกา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจริยาพร  อินทชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจรีภรณ์  แหลมเพชรชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจรีภรณ์  แหลมเพรชชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พินธุเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิตานันท์  อังกลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิราภา  สุมะหิงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรารัตน์  จัตุพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชญาดา  โคตรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชญาดา  มิตราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชนม์ชนก  บุตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ภูชัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชลิดา  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายชีวานนนท์  หาระสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายโชคไพศาล  ติ๊บปะโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงญาดา  เรืองภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำบุญเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐกฤต  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมครีแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐชากัญญ์  ม่วงสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงณัฐพร  โคตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณัฐวัตร  เบ้าธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐิดา  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณิยดา  โชติญาณพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงตะวันดาว  เกลียวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธนัชนนท์  สุราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนันทภัค  สามา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายนิธิโรจน์  โครตวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนิสติยา  ปัญญาพอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายนํ้าเพชร  เกษาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงไอยดา  ภูขะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปภาดา  มีมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปริญดา  ชินอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายปัญญาวรรธน์  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปัทมาพร  โยธคง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปาริฉัตร  วันศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปาริฉัตร  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปิยลักษณ์  คชรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพงศธร  หอมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพรนภา  สีลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพิชญ์ชุมาศ  จิตรโก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพิชตาพร  วัฒราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพีรภัทร  ตันติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รัตนพลที
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายภคพร  วาโย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัณฑิลา  รักน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายภัทรพล  คําภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภาณุมาส  วรรยาท
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภูษณิศา  จันทะโบราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงมัลลิกา  มูลมัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงมาลินี  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงรติกานต์  มิตราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายวรเศรษฐ์  ธนชัยมาศภัคผล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอิสริยา  สมเฉียงใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 9 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวสุ  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายวีระวุฒิ  โสดสีกาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายศรายุทธ  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศิริญา  ทิพย์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมโนนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสโรชา  ผลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายสหัสนัย  ทัันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีทิพยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายสุทธิศักดิ์  คําสอนทา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงสุนิษา  โม้สี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์ไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายอดิศร  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายอติวิชญ์  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
264
เด็กชายอภิชา  ไสยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงอภิสมัย  สมภิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงสา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงอาทิตยส  พรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์โย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม