ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกิรณา  อินทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีโบราณ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จักรโนวรรณ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
5
เด็กชายชัชชัย  อาจศัตรู
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
6
เด็กชายเชาว์วัฒน์  โกมุทธพงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
7
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
9
เด็กชายทรงชัย  เก่งกว่าสิงห์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
10
เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
11
เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธนัชญา  แสงกมล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
13
เด็กชายธนาทิพย์  ก้านศรี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนิลมณีรัตน์  เพชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
16
เด็กชายพงศพัศ  เลบ้านแท่น
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
17
เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงพรนภัส  โคตรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
20
เด็กชายพลภัทร  ชามนตรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพีชนาถ  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
23
เด็กชายพุทธชาติ  บัวใหญ่รักษา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงลักษิณา  มะโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
25
เด็กชายวงศกร  ประโยตัง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงวิภาวิณี  แก้วโมง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
27
เด็กชายศตายุพันธ์  สุทธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงศิรประภา  สีหาราช
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเหมาะ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
30
เด็กชายศิวกร  พุกหน้า
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
31
เด็กชายสิงขร  อินตะวิชัย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
32
เด็กชายสิรภพ  จันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
33
เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสุปรียา  โฮมวงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
35
เด็กชายอนัตตา  ติวทอง
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายอนุรักษ์  ปัญญาวัน
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงอรวีย์  จุ้ยกะมุด
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
39
เด็กชายกฤษณะ  หอระคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกฤษศิริ  ขีณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกุลนันท์  แสนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
43
เด็กชายคุณภัทร  สรรพคุณ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
45
เด็กชายจุลจักร  ภูตาพัส
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
46
เด็กชายเจษฏาพร  เกิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงชัชญากาญจน์  สุหา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ทัศดรกุลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะโค
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐนิภา  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
53
เด็กชายต่อตระกูล  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  แสงกมล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงนันทัชพร  ปาปะเก
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
59
เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศึก
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
63
เด็กชายพงศธร  ทาหนองค้า
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงพชรพรรณ  พุกหน้า
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงพรปวีย์  แก้วโสดา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
67
เด็กชายพิไชยฤกษ์  บูรณะศิริ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงพิมลักษณ์  บรรพต
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
69
เด็กชายพีรพัฒน์  ด่านพงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงฟ้าใส  ระหา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงภคพร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงภาขวัญ  จันทา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงรัชดาพร  ทุญาทิโก
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
77
เด็กชายฤทธิศักดิ์  ดลภักดี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงวราดี  บุตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงศรสวรรค์  สุภาเฮือง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงศิโรรัตน์  คานลุน
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงสิริกร  เทียนคำ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงสุทธิดา  พรมจารย์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงสุปัญญา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงสุพิชชา  เพียเฮียง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงเหนือฟ้า  อระบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
86
เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
87
เด็กชายอภิศักดิ์  คำตา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนสาเล
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงอัญชิสา  สุขมะโน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงอาริสา  อินทร์ชา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กหญิงอักษิพร  ลุนละวงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กชายธนภัทร  ชารี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม