ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
4
เด็กชายกรินทร์  ชัยอมรวานิช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณพงศ์  เทรักสี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
6
เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีจอมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญข้าว  แพงดวง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญจิรา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
12
เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมนิจ  อินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
14
เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
16
เด็กชายจอมพล  เขจรจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรภัทร  รุ่งจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราพร  ระเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ปีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจุฬรัตน์  หิรัญอร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
22
เด็กชายเจษฎา  ดวงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กชายชงฆฎิษด์  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนินาถ  เมืองฮาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
25
เด็กชายชยพล  ต่างโอฐ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลธิชา  รักปัญญาสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชลลดา  วโรรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชารีมาห์  นามเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชินญานุช  คุณาประถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
37
เด็กชายณนนท์  พิริยะสกุลยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยทุม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐวดี  เคนานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็งปอภาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์พละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณาขวัญ  อมรวัฒนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
47
เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทักษอร  กินรีโดน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกร  แก้วขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
52
เด็กชายธรรมสรณ์  ประภาธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญชนก  นุ่มเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธิญาลักษณ์  แก้วสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธีร์จุฬา  ขัดเดชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
59
เด็กชายนพพร  บุญหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนภัสรา  ศรีใคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กชายนิติภูมิ  สิ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนิยดา  คำบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปณิดา  โสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปณิศรา  จินาวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปราณปริยา  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปาริฉัตร  ประโคทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพงษ์ศิริ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพรประภา  เห็มสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรรณชนิดา  สามาจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ตุ่ยศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
79
เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงแพรวผกา  มือมิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กชายภคิน  อินทร์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงภักดีรักษ์  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภานุมาส  วงหาริมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภาวิณี  ต้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
89
เด็กชายภูมินาฐ  ชัยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
90
เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงลลิดา  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กชายวชรพล  อินธิกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวรฤทัย  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  โคปาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวริยา  ทองทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
99
เด็กชายวายุกูล  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวิภาวี  ทองยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
101
เด็กชายศภเชฎฐ์  รูปเหมาะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศศิกานต์  ทะวงษ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
103
เด็กชายศักรินทร์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศิรดา  สาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายศิวกร  สาวะริพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
107
เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศุภพิไล  ภูแมนวาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฎิภาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
110
เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสมกมล  แป้นคุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กชายสิทธิโชค  จี้มูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
114
เด็กชายสิรภพ  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสิรินญา  ทรงสังขาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีดาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือกาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสุธีมนต์  ราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุปราณี  เลิกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสุพรรษา  ลึกวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผดุงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงสุวรรณธารา  ตรีวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงโสภิตนภา  นามวันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
127
เด็กชายอดิศักดิ์  คูณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
128
เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอภิชญา  โพธิกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอมรรัตน์  โม้อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอมลรดา  พิบูลรัตนากุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอรทัย  จันทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงอรทิพย์  สินธุชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอรธิชา  นาหอคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอรปรียา  สีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอรวรรณ  มะไลโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอรอุมา  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอริศรา  คชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
140
เด็กชายอลงกรณ์  ทุมโยมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอัชรา  ศิริสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอารยา  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
143
เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่งาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกนกพร  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกฤติยา  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกฤษณพงษ์  วีระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ชัยธนยศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
153
เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
154
เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงขวัญธิดา  แสนวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิตรดา  ศิริมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรัชญา  โวชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชนกนันท์  สิงห์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชิดชนก  เชียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงแซร่า  ชนะดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
162
เด็กชายฐปกรณ์  หงษ์สีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาวดอน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐรวี  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธนพร  สีเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงธนัญญา  ธูปเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธันยากร  เรียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธีระเดช  ซองวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงนนทิชา  ระเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงนภัสรา  พลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
178
เด็กชายนันทศร  หูไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงบุณยวีร์  เขตชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงเบญจพร  ลีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปทิตตา  อวนอ่อน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงประกายแสง  พรมประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงปรีณาภา  ราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายปวเรศ  ผดาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปิราวรรณ  ประชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพรวลัย  แสงแก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงภัทรลดา  นวลมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงภาคิณี  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายภานุพงศ์  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายภูชิต  บัวโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงรมิตา  พันธุ์พรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายรัชชานนท์  พลอยหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงลลิตา  รอสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงโลร์น่า  เพรสตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายวรชิต  ทองสด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงวรัธยา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
208
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเศรษฐศิริ  ถามูลเลศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
210
เด็กชายสันติ  ราบรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุพิชญา  พันพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสุรางคณา  จงมีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอภิญญา  ทองดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอภิญญา  สอนเฒ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอรณิชา  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอังคณา  แป้นคุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอัญชิสฐา  ฮว่างวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอินทอร  ฤกษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม